הקטע "הנשמט" מדרשת הרבי מבלז

"הדרך"
והיא דרשת פרידה של כ"ק הגה"צ המפורסם מוהר"ר מרדכי רוקח שליט"א
ערוך על ידי מנחם אהרן לעבאוויטש, חוברת א'
בהוצאת חברת תפארת בחורים, כ"ג שבט תש"ד, בודאפסט


...עוד דבר בפי מה שהנני רוצה להעיר לבכם ולהאיר עיניכם על אודות אשר שמעתי דבבת רבים אשר פחדו פחד, חיל ורעדה יאחזון, ויאמרו הנה קשה להם פרידתנו, אבל ביותר דואגים על העתיד, באמרם שאולי ח"ו איזו סכנה מרחפת על מדינה זו, ואחי הצדיק הדור שליט"א רואה את הנולד הולך הלוך ונסוע לא"י כי שם צוה ה' את הברכה ונתתי שלום בארץ, והוא הולך למקום שלוה ומנוחה, ואותנו ח"ו עזב לאנחה.
מה יהיה באחריתנו, מי יגן עלינו, מי יציל אותנו, מי יעתיר בעדינו ומי ישתדל בעבורינו?

ע"כ מוטל עלי החוב להודיע לכם, ידידים יקרים חכמי אונגארן, את קושט דבר אמת, כי מי שהוא קרוב ועומד בסביבת אחי הגדול מרבן שמו שליט"א, יודע בודאי שלא במנוסה הולך ולא בחפזון רץ ונמהר, כאלו רוצה לנוס ולנסוע מכאן, רק שאיפתו ותשוקתו לעלות לאה"ק המקודשת בעשר קדושות. ויודע אני שזה זמן כביר הוא משתוקק מאד לא"י, וכל אדיר חפצו ונפשו הטהורה שוקקה לעלות לעיר ה', שמה לעורר רחמים ורצון על הכלל כלו, שלא יוסיף לדאבה עוד, ויהי' המחנה הנשאר לפלטה. ויקיים במהרה 'כל קרני רשעים אגדע תרממנה קרנות צדיק'.

וזה נרמז בפסוק (בפ' ויחי) :
'וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד'
פירש"י:
ויהי לכל אחיו לישראל למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה,
והיא פלא, מה רצה לפרש בזה? אמנם נראה הכוונה:
'וירא מנוחה', שהצדיק רואה שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלוה,
'כי טוב', שהצדיק רואה כי טוב וכל טוב ואך טוב וחסד ירדוף וישיג את אחב"י בני מדינה זו.