עיתון היהודים ההונגריים

23 במרס 1944

קול קורא ליהדות ההונגרית!
כיום יש לדבר גלויות, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי לכל דרך התנהגות ולכל מעשה עשויות להיות תוצאות רציניות ומרחיקות לכת. אך יש צורך בדיבור גלוי וברור גם בכדי להסיר את אי-הביטחון הרב המנסר, ולהצביע בהחלטיות גמורה על הכיוון, שבו יוכל כל אחד להימנע מפגיעות האורבות לו ולציבור. הרי היום, יותר מאשר אי-פעם, חייב להיות ברור לנו כי אין אנו אחראים רק לעצמנו, אלא הוקעה כתוצאה מהתנהגותנו עלולה לחול על כולנו. באמצעות פרסום ההוראות שהן ההחלטות מטעם השלטונות הנוגעים בדבר, נוכל להצביע על העקרונות שיש לאמץ ודרכי הפעולה המחייבים את כולם.

עיתון היהודים ההונגריים יביא לידיעת היהודים ההונגריים עתה ובעתיד בדייקנות ובאורח מהימן את ההוראות וההנחיות הנקבעות ע"י השלטונות.

על כל אחד לעבוד, למלא אחר התחייבויותיו, להשתתף באימוץ כוחו בעבודה כפי שנקבע ע"י השלטונות ובאותו המקום בו הוא חייב לעמוד.

נוכל להצביע על כך, וזאת לפי עמדתם המוצהרת של השלטונות הנוגעים בדבר, כי חיי הדת, התרבות והחברה של היהודים נמשכים הלאה. דבר זה ירגיע את כולם.

היהדות נדרשה מצדה להרכיב מועצה מרכזית שתוכל להקים באופן עצמאי, בתחום הפעילות שלה, גופים פנימיים נבחרים שגודלם ייקבע לפי הצורך. המועצה המרכזית הנה הגוף הממונה והאחראי היחיד של כל היהדות, שייעודה להיות מוסד מתאים לקיום המגע עם השלטון הגרמני.
נאמר כי איש לא ייעצר בשל היותו יהודי, ואם הכרחיים מעצרים אחדים, הרי הם מתבצעים מחמת סיבות אחרות.

נאסר על היהודים לעזוב ללא רשיון את תחומה של בודפשט, כמו כן אסור להחליף מגורים ללא היתר. נמנע מיהודי ערי השדה לבוא לבודפשט. על יהודי המגיע לאחרונה מערי השדה לבודפשט מן הדין להודיע לאלתר. בקשות לנסיעה, או להחלפת מגורים, יש להגיש באמצעות המועצה המרכזית.

בצורה נמרצת הננו מפנים תשומת לב כולם, שימלאו אחר ההוראות הללו בקפידה ובאופן המצפוני ביותר. רק במילוין המדויק של ההוראות הללו הערובה שהכל יוכלו להמשיך בחייהם האזרחיים במסגרות המותרות.

המועצה המרכזית מזהירה את כולם באופן נמרץ, כי בהתאם להוראת השלטונות חייבים להתייצב במרכז ולעמוד לרשותו כל הנקראים לכך.
מקום המועצה המרכזית: [רובע] 7, רח' שיפ 12.