בהדרכת: פרופסור יואב גלבר
בהדרכת : ד"ר יהודית (ג'ודי) באומל


אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרוח
החוג לתולדות עם ישראל
אפריל 1998

תוכן העניינים:


תקציר
מבוא

א. בראשית

      יהדות הונגריה: סקירת קורותיה עד שנת 1938
      התנועה הציונית בהונגריה (עד 1938)
      ייסוד "המשרד הארץ ישראלי" ותפקידיו
      המשרד נחלק ל - 4 מחלקות:
      ארגון ובצוע העליה.
      הכשרת העולים בחוץ לארץ.
      תהליך קבלת רשיונות העליה של הסוכנות היהודית.
      הרשיונות נחלקו לשלושה סוגים:
      הרכב הועדות במשרדים הארצישראלים :
      המשרד הארצישראלי בבודאפשט בשנים 1920 - 1938
      תקופתו של ברגי ארמין - יסוד המשרד הארצישראלי.
      שאלת עצמאות המשרד הארצישראלי.
      בלה פניאש - המנהל, קצר הימים, של המשרד הארצישראלי.
      לסיכום
ב. הציפיה לעליה בשנים 1939 - 1943

      רקע כללי.
      ביקור קראוס בארץ ישראל.
      הקמת משרדים ארצישראלים במונקץ' ובקולוז'וואר.
      ראשית עלית הנוער והפסקתה.
      לסיכום
ג. 1943 - שנת המפנה
      עם בא הפליטים.
      ארגון הפליטים וה"מקומיים" במסגרת הציונית ההונגרית.
      ניסיונות ה"איחוד" לשינוי מבנה המשרד הארצישראלי.
      המשולש קושטא ז'נבה בודאפשט.
      המשלחת בקושטא
      ועדת העזרה וההצלה בהונגריה.
      לשכת החלוץ בג'נבה.
      נציג ה"מזרחי" איננו.
      הזמן חלף ונציג אָין.
      "יחסי ולא שווה"
      מפקד הפליטים
      הוראה לשנוי מבנה ועדת ההצלה.
      הקמת הוועדה החלוצית ליד ועדת העזרה וההצלה.
      ההוראה לשינוי הרכב הוועדה ונשיאות המשרד הארצישראלי.
      תוצאות מיפקד הפליטים
      כניסת יוסף באומר למשרד הארצישראלי.
ד. חידוש העליה - עליית שתי קבוצות נוער
      עדותו של משה שטרנברג מעולי הקבוצה הראשונה
      ילדי קרפטורוס וטרנסילבניה, ברטיסלבה וזאגרב.
      "תלונות קורעות לב מזאגרב וסלובקיה על המשרד הארצישראלי שלכם"
      המשך המאבק לעליה
ה. עליית ותיקים
      רשימות המלווים והותיקים בבודאפשט
      חידושה של העליה - יציאת תשע משפחות לשבוע.
      העוקפים והמקשים על המשרד הארצישראלי.
      קשריו של משה קראוס עם השלטונות.
      קראוס בעיני סנגורים וקטגורים.
      על פשר החיבור בין ה"מזרחי" - וה"שומר הצעיר"
ו. סיכום
ז. רשימת מקורות ובבליוגרפיה

      א. מקורות
      ב. ביבליוגרפיה