הדוחייו תינכתה הנבמ

.תילנויגרה השיגב וא ,תיגולונורכה השיגב :תושיג יתשב לארשי ץרא ידומיל דמלל ןתינ
ימוחתמ םימיוסמ םיאשונ דמולו דמל דימלתהש העידי ךותמ ,תילנויגרה השיגב ונרחב ונא
רשאו ,לבח לכ םידחיימה םיאשונב ונרחב .דועו לארשי תבשחמ ,הירוטסיהה ,היפרגואיגה
.לבח-תת לכל תוסחייתה היהתש חרכה ןיא לבחה דומילב .תרחא תרגסמב םידמלנ םניא
,ונלדתשה ןכ-ומכ .למרכה סכרל תדחוימ תוסחייתה אלל דמליי ןורמושו הדוהי לבח - המגודל
,לילגה לבחב "םימודקה תסנכה יתב" אשונה עיפוי ךכ .אשונ ותוא לע םיימעפ רוזחל אלש
יתבל תואמגוד ואבוה הז הרקמב .רחא עוצקמ תרגסמב דמלנ ונניאו הז לבחב יזכרמ אוה ןכש
אשונ לע ונרזח אל ,ןורמושו הדוהי לבחב ונקסעשכ ךא .םירחא תומוקממ םג םימודק תסנכ
ןלוגה ,לילגה תדיחי תרגסמב דמלנ רבכו יזכרמ תוחפ אוה םשש ןוויכ ,םימודקה תסנכה יתב
.םיקמעהו

תקסועה וז ,תחא הדיחי התנבנ ,תיגולונורכה הביטקפסרפה תא דבאי אל דימלתש ידכ
לארשי ץרא תודלות תא דומלל ןתינ היתודלות דומיל ךרדש ,תיגולונורכ הדיחיכ ,םילשוריב
.ללכב

:תינכתה יקרפ
(תועש 45) הדיחי 0.5 תיאשונ השיגאובמ יקרפ .1
(תועש 135) הדיחי 1.5תיגולונורכ השיגםילשורי .2
(תועש 90) הדיחי 1 תילנויגר השיג ץראה ןופצ .3
(תועש 90) הדיחי 1 תילנויגר השיג ןורמושו הדוהי .4
(תועש 90) הדיחי 1 תילנויגר השיג בגנה .5
(תועש 90) הדיחי 1 תילנויגר השיג ףוחה רושימ .6
(תועש 90) הדיחי 1 תיאשונ השיג הכלהבו הבשחמב לארשי ץרא .7

,ןבומכ ,ןתינ .דומיל תודיחי שמח דע לש תינכת ביכרהל ןתינ םיעצומה םיאשונה תעבש ךותמ
.תודיחי לש רתוי ןטק רפסמ רוחבל

דחי .דומיל תודיחי יתש דחי םיווהמ םהו הבוח יקרפכ םיצלמומ םילשורי לע קרפהו אובמה
םיקרפה דחאב אובמה קרפ תא בלשל שי זאו ,םילשורי אשונב רוחבל אלש םג ןתינ ,תאז םע
.תוניחבה תקלחמ תאמ וא עוצקמה לע חקפמה תאמ רושיא שרוד הזכ בכרה .םירחאה

תיבש יוצר .ודי לע רחבנש ףקיהבו רפסה תיב ילוקיש יפ לע הריחבל םינתינ םיקרפה ראש
םידימלתה וריכי ךכ .רפסה תיב לש ומוקימ תא תומאותה דומיל תודיחי ןתואב רחבי רפסה
.ההובג תיפסכ האצוה םג ענמיתו ,םתביבס תא

תורחא תודיחיל ולשמ העצה ףרצלו תינכתה ךותמ רפסמ תודיחי רוחבל םג לכוי רפסה תיב
תת וא אשונ תחתפמה הדיחי וא ,תמיוסמ הפוקתב לארשי ץראב תקסועה הדיחי :ןוגכ תופסונ
תרגסמב ,תידוחיי תינכת תונבל תורשפאה רפסה תיבל תראשנ ךכ .הנילפיצסידה ךותמ עוצקמ
.תימשרה תינכתה


םידומילה תינכות ןכותל הרזח אבה קרפה

 

בוציע ירחא הגוה