!ךינפל בושחמ ,תוריהז

ןהילא בל םישל יאדכש תונכס


גומלא ימת ר"ד

הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה
ח"נשת ףרוח ,44 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ :ךותמ

:אובמ
הרטמב ,תודחא םינש ינפל ךרדל אצי ,"98 רחמ" הנוכמה ,ךוניחה תכרעמ בושחמ טקיורפ
.1998 תנשל דע הדימלהו הארוהה יכילהתב בשחמה תא בלשל
ךפהש הלועפ ןונגס ,"העונת ידכ ךות תונגראתה"ב ןייפוא רפסה יתבב טקיורפה םושיי
,ךילהת ידכ ךות םידיקפת תקולח ,תננכותמ אל הרוצב ,הריהמ האיצי :ל"הצב סותימל
ומכ .המישמה תגשה תא םימדקמה םייתריצי םירותלאב חרכהו תואיגש ,תולקת יוביר
וא םירומ תרשכה ,יאנכט - "הימימ" םשו "ךורש" הפ וחכשנ בושחמה ךילהתב םג ,ל"הצב
,"שוביכה דעי" וליפא רהבוה אל ,ךוניחה תכרעמב ,אבצל דוגינבש אלא .הדובע ןורכיז
יכילהתב בשחמה בוליש" לש לעה תרטמ ךותמ םייביטרפוא םידעי רוזגל היה השק ןכש
."הדימלו הארוה
הלאשמ האבחתה ךוניחה תכרעמל םיבשחמה םלוע תא סינכהל ןוצרה ירוחאמ ,השעמל
ךוניחה ישנא ברקב ןהו רוביצב ןה תספתנה תכרעמ - התוללכב תכרעמה יונישל הסומכ
לבוש תלעב הלימ איה ,םויה שמתשהל םיברמ הבש ,"יוניש" הלימה .האופקו תינרמשכ
יוניש לכש ,איה יונשל ןוצרה סיסבב תדמועה החנהה רשאכ ,הווקת לש לבוש ,יפוטוא
ובוחב ןפוצ אוה ;רידא יכוניח לאיצנטופ שי בושקתל ,ןכאו .הבוטל קר אוה רפסה תיב לש
ףשח ,רפסה יתבל שדח םד םירזה בושחמה טקיורפ .ומיוק רבכ ןקלחבש ,תובר תוחטבה
,הדימלה תוביבסב (םינוש םיפקיהב) םייונישל םרגו ,תויומלתשהלו תויוסנתהל םתוא
יכרדב ,םיידומילה םינכתב ,םימייקתמ םה וב ןמזבו םוקמב ,הארוההו הדימלה יכילהתב
יונישה םלוא .דועו ,ותוא בבוסה םלועל רפסה תיב תחיתפב ,רפסה תיב םילקאב ,הכרעהה
תויגוגדפ תונכס םג ובוחב ןמוט ךוניחה תכרעמל ילאוטריוה םלועה תסנכהמ עבונה
ןושארה בלשה תא תווהל יושע ןמויק תורשפאל תועדומה םצע רשא תונכס ,תויכרעו
.ןמע תודדומתהב

ןוידל שדקוי רשא ,"ןמז קספ"ל ןוכנה ןמזה איה ,98 רחמ טקיורפ לש דעיה תנש ,1998 תנש
בושחמ ךילהת לש הדילה ילבח תא ונרבעש רחאל .ידיתע ןונכתלו םיחקל תקפהל ,יתרוקב
םיישקל בל תמיש ךות ,ךוניחה תכרעמ לש רתוי הבר הנווכהל העשה העיגה ,רפסה יתב
.ךוניחה תכרעמ בשוחממ םיעבונה תונכסלו

תרידח םע ונחתפל תוברואה תויכרעהו תויגוגדפה תונכסה תא טטרשל הסנא הז רמאמב
יתשב םייח ונאש הדבועה ןמ תועבונה תויעבה תא גיצא .ונייחל "ילאוטריוה םלוע"ה
םלועב םייח לש תועמשמה ,המודמ תואיצמו תישממ תואיצמ :תוליבקמ תויואיצמ
.רפסה-תיבבש שדחה םלועל תוידוחייה תונכסהו ,עדימ ןופטיש לש

"תיתימא תואיצמ"ו "המודמ תואיצמ"
הפופכ הניאש התפמו תיתוכאלמ הביבס תרצוי (virtual reality) המודמה תואיצמה
רעונה ינב לע תושקהל לולע וז תואיצמב דקפתל לגרהה .םייתימאה םייחה תולבגמל
:וז הנעט תשחמהל תואמגוד המכ ןלהל .תיתימאה תואיצמב דקפתל

הייעטו יוסינ לש םיכילהת תדדועמ בושחמה תביבס :"escapism" -ל "escape" ןיב *
הלועפה לש ("undo") לוטיבו הטרח לש תורשפאב לגרומ בשחמ שמתשמ .(Trial and Error)
חלצומ אל ןויסינ לכ לע רבגתהל ןתינ "escape" לש הדלקה תרזעב ,השעמל .עציבש הנורחאה
,טרחתהל לוכי ךניא .ךכ םילהנתמ םניא םייחה ,יתימאה םלועב ,רעצה הברמל .תועט וא
תואצותב תאשל ךילע םירקמה בורב .תעצבש ןורחאה ךלהמה לע לצנתהל וא לטבל
רשאכ ,"םש תויהל" יקסנישוק י'זאי לש םסרופמה ורפסב ןנגה ומכש ,אופא ,ןכתי .ךישעמ
רובע"ל הסינ ,םילכנתמ םירוחש תרובחב שגפנ ,"יתימאה םלוע"ל הנושארה ותאיציב
,תילאוטריו הביבסב ונמזמ רכינ קלח הלבי רשא ,רעונה םג ךכ ,טלש תציחלב "רחא ץורעל
יישק םע דדומתהל םוקמב (תואיצמה ןמ החירב) תיטסיפקסא תורשפאב רוחבל לולע
.תואיצמה

שמתשמה שרדנ "תונולח"ה תביבסב תונכותה בורב :שארמ םינכומ תונורתפ ןיב הריחב *
הניחבמ בושח תוביטנרטלא ןיב רוחבל ךרוצה .תועצומ תוביטנרטלא לש הרוש ןיב רוחבל
יוטיב ידיל איבמו ,ישיא םעט חתפמ ,םיכרצ לש חותינו הבישח ךירצמ אוה ןכש ,תיגוגדפ
תוביטנרטלא ןיב רוחבל לגרתי רשא רעונש הנכס תמייק ,ךדיאמ .תויטרקומדה לאידיא תא
.תוביטנרטלא רחבמ לש ימצע חותיפ לש תיתריציה תונמוימה תא שוכרי אל ,דבלב תונכומ
,ןכומה ןמ םירבד לבקל ךרוצה תא לידגהל לולע ,תונכומ תוביטנרטלא ןיב רוחבל לגרהה
.טלוש טועימל יתריציה ךילהתה תראשה ךות

הנכות ,הרמוח לש תוריהמהו תובורמה תויוחתפתהה :יפוסניא (upgrading) גורדש *
,תויורשפא תבחרה ,םיעוציב רופיש ,תוריהמ תלדגה ,ןורכיז תבחרה :ומכ ,תרושקת יעצמאו
םע וק רשייל ידכ תילכש היגרנאו ןמז ,ףסכ יבאשמ עיקשהל שמתשמה תא תובייחמ ,דועו
,םייתנש-הנש אוה םיבשחמ רוד לש "םייחה תלחות" םויה רבכ .השדחה היגולונכטה תא
ואצמ ,1994-ב בושחמה טקיורפל ופרטצה רשא רפס יתב .םינשה םע רצקתיש ןמז ךשמ
תונכותו הלעפה תוכרעמ םעו ,4 Mega Ram לש הדובע ןורכיז ,486 יבשחמ םע 1997-ב םמצע
בשחמהש םוקמבש ךכמ עבונה לוכסת םישח רבכ בשחמה ישמתשממ קלח .תונשוימ
.בשחמה לש הדובעה "ילכ" תויהל םיכפוה םמצע םה ,םרובע הדובע (tool) "ילכ" היהי
תילכלכ הקוצמ רצויש דבלב תאז אל ,יפוסניא ("upgrading") גורדשל םדאה לש לגרהה
:םייתימאה םייחב םג קסופ יתלב "upgrading" -ב ךרוצל םורגל ותלוכיבש אלא ,תיגולוכיספו
ליבוהל לולע הז ךרוצ ."גוזה ןבב גורדש" וליפאו ,"הדובעה םוקמב גורדש" ,"רוידב גורדש"
ליבוהל לולע ףא רבדה .ןוצר תועיבש רסוחו ,ןוחטב רסוח ,טקש יא ,תויערא לש השוחתל
?ילאוטקא וא יטנוולר היהי אל רבדה רצק ןמז ךות םא ,ץמאתהל המל :םזילטפ לש גוסל

םיילאוטקלטניא םייוריגב וב שמתשמה תא ףיקמ יגולונכטה םלועה :םייוריג ףצומ םלוע *
םרוגה רבד ,םיפירחמו םייוריגה םיכלוה ןמזה םע .םינוגמו םיבר םיגוסמ םיילאוזיו-וידואו
,טושפ הידמיטלומ קחשממ תונהיל ונלוכי רבעב םא ,לשמל ,ךכ .יוריגה ףס לש האלעהל
תונכות יבגל םג ךכ .םירגתאו םילולעפ ריתע ,ינועבצ ,ללכושמ ילכל םיפצמ ונא םויה
לגרהה .תספדמהו םילילמתה דבעמ וליפאו ,הנומת דוביע ,םינותנ דוביע ,טוטרש ,רויצ
ישוק רוציל םילולע ,יוריגה ףס לש תדמתמה האלעההו ,םייוריגב הריתע הביבסב תויחל
םע תויהל דוע לגוסמ וניא םדא :הזמ רומח .םייוריגב הינע - "תיעבט" הביבסב דקפתל
.םיזכורמ םייוריג לש דימתמ חטמ אלל ,ומצע

םיקחשמ םג ובו) םיבשחוממה םיקחשמה םלוע :םייחכ קחשמהו קחשמכ םייחה *
,תישממה תואיצמה ומכ רתויו רתוי תיארנ המודמה תואיצמה .ללכתשמו ךלוה (םייגוגדפ
"הגיהנ" רשאכ ךא .תניוזמ יתלב ןזואבו ןיעב םהיניב ןיחבהל ןתינ היהי אלש םויה בורקו
תקפסמ ,ילאוטריו ביוא לש "הגירה" רשאכ וא ,תואיצמב הגיהנל המוד ילאוטריו בכרב
ילטנמ תולובג שוטשט לש תירסומ הנכס רצוויהל הלולע ,יתימא גרה לש הנומתו השוחת
.תואיצמל ןוימד ןיב

תאז עשעושמ עבמל יניצר עבמ ןיב רבוג בוברע לח םיבשחמה םלועב :"הבבסב לכה" *
תרבגהל בושח יעצמא םנמא אוה עושעשה .יביטקפאו ריהמ םוידמ אוה עושעשהש ןוויכ
ךלהמב דקמתי דימלתש ןכתי .הרטמל יעצמאמ ךופהל לולע אוה םלוא ,דומלל היצביטומה
יניצרה ןיב לובלבה ,וזמ הרתי .גצייל םירומא םהש המב אלו םמצע םיעושעשב דומילה
יקחשמל המודב ,םייחה לכש השוחת - םייחל ידמ תעשעושמו הלק השיג םדקמ קיחצמל
.ךשמתמ דחא קחשמ וא קראפ הנול םה ,תוידומילה תוינכותלו בשחמה

תובשחוממה תרושקתה תותשר :תרושקתה תותשרב תוימינונא - "לזאזעל ינא ימ" *
,ןימ :תיתימאה ונתוהזב תולת אלל ,רחאל תוזחתהל וא םיימינונא ראשיהל ונל תורשפאמ
תודדומתהה לע הפוכתה תוזחתהה עיפשת דציכ ןיידע םיעדוי ונא ןיא .םואל וא עזג ,ליג
תועצמאב ,אמגודל ךכ .הבוטל היהת התעפשהו ןכתי .יתימאה יתרבחה םלועה םע
ךדיאמ .ינשה דצה לש וטבמ תדוקנמ םיארנ םירבדה דציכ שוחל לכונ "רחאל" תוזחתהה
"ינאה" םע תודדומתההמ חורבל הלקה תורשפאה לשב ,הערל עיפשת תוזחתההו ןכתי
לישהל לוכי ינא םאו ,"ימצע" תויהל בייח ינא ןיא םא .ילאוטריוה "רחא"ה לא יתימאה
ילע השקי וב ןכוסמ בצמ רצוויהל לולע רבד לש ופוסב ,רחא והשימ תויהלו יתוהז תא
"?תמאב ינא ימ" רידגהלו תוהזל

לע לקמ ילאוטריוה םלועה :תרושקתה תותשרב תויארקאו תוינמז - "on/off" יסחי *
תרישק לש תויורשפאה ןווגמ .םוי םויה ייחב םידקפתמ ונא וב יתרבחה לגעמה תבחרה
.לדגו ךלוה םלועה יבחר לכמ םידידי וא םיתימע םע הלועפ יפותישו םייתרבח םירשק
.תוינמזבו תויארקאב ללכ ךרדב םינייפואמ הלא םייתרבח םירשק
,עומשל ,תוארל ,תעגל ,םינפ לא םינפ םהיתימע תא ריכהל תונרקסו ךרוצ םישנאל שי םויכ
תרושקת לש םיבר םיטקיורפש הביסה וזו ,רכונמ םהל הארנ ילאוטריוה רשקה .חירהל
,ןמזה םעש ןכתי .םינפ לא םינפ לש םח שגפמ ובו ,םכסמ ןויע םויב םימייתסמ תינורטקלא
םייחה תא םהב הארי ,םיעטוקמ - םיילאוטריו תורבח ירשק לש םיסופדל לגרתי רשא רעונ
עיקשהל ךרוצה .יתימאה םלועב םיעובק םייתרבח םירשק רוציל השקתי ,םייתימאה
םג םיקיתוו םירבחל תוביוחמהו תודדומתהה ,ןמז ךרואל תורבח לע הרימשב ץמאמ
תרושקתה תא (on/off) קילדהלו תובכל ןתינ אל רשאכ ,םיטקילפנוקו םיישק לש תועשב
תונמוזמ וב םלועב םהילאמ םינבומכ דוע וספתי אלו רשפא הלא לכ ,ךירבח ןיבל ךניב
."םיימעפ דח" םיילאוטריו םירבח תריציל רתויב תולק תויורשפא

עדימה ןופטיש
ירמוח לש הקפסאב עייסמ תונושה תרושקתה תותשרב ונתוא ףטושה עדימה לושחנ
תויגוגדפ תונכס עדימה עפש רצוי תעב הב ךא ,םידימלתו םירומל םיינכדע הדימלו הארוה
:ןהמ המכ ןלהל .תונוש

הריחבהו הנחבהה לע השקמ ונתושרל דמועה ןימזה עדימה עפש :עדימה םיב עובטל *
תונמוימ תא ושכרי אל רשא רעונ ינב ."ילאיווירטה עדימה םי" ךותמ ךרע לעב עדימב
תיתרוקיב הכירצל םינוירטירקה תא וריכי אלשו ,תוביטנרטלא ןיב תלכשומה הריחבה
ירקש עדימ ןיב ,לפטל רקיע ןיב ןיחבהל אלש םילולע ,("בוט עדימ" והמ) עדימ לש
םנמז ולטבי ,עדימה םיב ועבטי םה .םימת עדימל יביטלופינמ עדימ ןיבו ,יתימא עדימל
.םיינוציח םינעדימב םייולת וכפהי רבד לש ופוסבו ,קירל

טרנטניאה תשר :רזנוצמ אל עדימ ינפמ הנגה - "תעדל אל ונתוכז"ל "תעדל ונתוכז"מ *
תרצוי וז הדבוע .תרוקיב אל םג ךכיפלו ,ןוימ ךילהת רבוע וניאש עדימל השיג תרשפאמ
רבעב םא .םליגל םימיאתמ םניאש םירמוחל רעונ ינבו םידלי תפישח לש העודי היעב
תרושקת יצורע יוביר לש ןדיעב ,םויכש ירה ,"תעדל ונתוכז" דעבו הרוזנצ דגנ ונמחלנ
חותיפב ךרוצה לע :ךופה ןווכב םחלהל םיליחתמ ונא ,עדימל השיגה לש המיסחב םיישקו
.ינסרה עדימ ינפמ הנגהו ןוניס לש םילכ

הנקמ ןימזה עדימה עפש :ינטלרש עדי תריצי "?ללכב איצמהל רשפא רבכ םיריש המכ" *
לוכסתה םג הוולתמ ךרע רסוח לש וז השוחתל ."שדחל המ רבכ ןיא" לש תלכסתמ השוחת
בשחיהל לוכי ,םויה ינויחו בושח הארנש עדימ ."שודיחה" לש הריהמה תונשייתהה לש
יא" ןועש ליחתמ ,ןויער לע תבשחש עגרמש הדבועה .תחמ ןיינעמ יתלבו בושח יתלבכ
,ריהמ םוסרפלו רקחמב תילמינימ ןמז תעקשהל ליבוהל הלולע ,קתקתל "תויטנוולרה
.תילאוטקלטניא "םיידי תמרה"ל ןיפוליחל וא ,קימעמ אלו ינטלרש

ךוניחה תכרעמ לש ךרוצה :יללכה עדיה תבחרה אלו קמוע תדימל אל "טעמ לע טעמ" *
:רפסה תיבב םידמלנה ןכותה ימוחת רפסמ תלדגהל ליבוה עדימה ןופטיש םע דדומתהל
תבחרה .דועו ,תומזי ,תויונמוא ,םייח ירושיכ ,היגולוכיספ ,םיטפשמ ,םיבשחמ ,היפוסוליפ
תויוחמתהמ דבוכה זכרמ תטסהל הליבוה וידומיל תרגסמב דימלתה ףשחנ םהל םימוחתה
אלו הבחר הלכשהל ,("טעמ לע הברה" יגוגדפה גנלסב הנוכמש המ) םימוחת רפסמב
ליבותש ,תיחטש הדימלב איה וז הטסהב המולגה הנכסה .("הברה לע טעמ") הקימעמ
הדודרו תיחטש ,תפרפרמ הדימלל לגרתי רשא רעונהו ןכתיי .תילאוטקלטניא תודידרל
איבי אל בחור תרומת קמוע לע רותיווהש םג ןכתי .רחבי ותוא םוחתב תוחמתהל השקתי
."טעמ לע טעמ" תעדל לולע רעונהו ,רישע יבחור עדיל רבד לש ופוסב

שדחה רפסה תיבב בשחמה
רתויל ךופהיו ןמזה חור םע הנתשי יאדווב אוה ,םייקתהל ךישמי רפסה תיבש החנהב
:תוירשפא תונכס רפסמ רפסה תיב בושקת ךילהתל .בשקותמו שימג

רישכמכ רפסה תיבל םנמא רדחוה בושקתה :רפסה תיב יונישל "הנאת הלע"כ בושקת *
תיצמת אוה בשחמה .ישעמה וכרע לע ןמזה םע ליפאה ילמסה וכרעש המוד ךא ,ידומיל
רושקה וא) בשחמה .ותוא םיריכמ םניאש הלא רקיעבו ,םיבר םירומו םילהנמל המדיקה
("טנרטניאב םידבוע םידימלתה ונלצא") םירוהל וא םיחרואל גצומה סוטטס למס אוה (וב
וקפתסי רפסה יתבש איה הנכסה .רפסה תיב תומדקתה לע עיבצהל םיצור רשאכ ,הוואגב
השעי אל ,תורחא םילימב .םיבשחמה תרושקתו םיבשחמה לש דבלב תינוציח העמטהב
וניאש ,ינשדח רבד םתרזעב השעי אלו ,םהב ןומטה יגוגדפה לאיצנטופב יתימא שומיש
.םייקה תא רמשמ

םיבשחמה ונינפב םיביצמש תויורשפאה :תורטמה תא םיעבוק םיעצמאה - לגלגה ךופיה *
ליבות תיכוניחה הרטמהש םוקמב .יגוגדפה לגלגה תא ךופהל תולולע םיבשחמה תרושקתו
תא (טנרטניאה תשר לשמל) םישידחה םיעצמאה ועבקי ,םייגולונכטה םיעצמאה תריחבל
חתפמה .("?רפסה תיבב טנרטניאה םע תושעל ןתינ המ") תויגולוכיספ-תויכוניחה תורטמה
ינכתבו הרומהו דימלתה לש םיכרצב ,תיתרוסמה הארוהב ומכ ,ןיידע יוצמ "הבוט הדימל"ל
ילסכודרפ ןפואב וביתכיש ,ילב ,הלא םיכרצ יפל ועבקיי םיעצמאהש ןידה ןמ .םינושה דומילה
.םייכוניחה םיכרצה תא

תיבה הייכנוקה תחיתפ :הלילח רזוחו ,ךילהת-תינתומ הדימלל רצות-תינתומ הדימלמ *
תוכרעמ וא תוישעת ומכ ,הארוהה םלועל ץוחמ םישנאו םיפוג םע הלועפ ףותישל תירפס
דומעל םיבייחה ,high-tech ינרצילו םימזיל םידימלתה תא הגרדהב ךופהל היושע ,םינותיע
יתווצ ישארל ךופהל םילולע ,הז הרקמב ,םירומה .תינרצי תוליעי ןיגפהלו םינמז חולב
יתבב תונורחאה םינשב הגשוהש תומדקתהה לכ ,הרקי הזש הדימב .רצות ינווכמ חותיפ
תויונמוימו םילכ תיינקהל שגד ןתמ ךות ,ךילהת תדקוממ הדימל תארקל רפסה
,('וכו לפטמ רקיע תאצוה ,תווצ תדובע ,תולאש תליאש) תויתרבחו תוידומיל ,תויביטינגוק
אלא ,רצותב דקמתהל ורזחי הארוההו הדימלה יכילהתש איה הנכסה .ןוימיטל דרת
טסופה תורגבה תוניחב"ב ודקמתי םה ,תויתרוסמה תורגבה תוניחבב םוקמב ,םעפהש
.תילכלכה תויחוורה ןחבמב תדמועה תומזי "תוינרדומ

- "בונגל" דואמ לק בשקותמ םלועב :"ךלש םילימב בותכ"ל ףילחתכ "ףרצ קתעה" *
הדובע רוציל ןתינ ,םויכ רבכ .םירצוי תוכזב תובשחתה אלל - םירחא לש תונויער תחקל
.םינוש עדימ ירגאממ "םירזגנ"ה םיקבדומ םיעטק לש 'זאלוקמ תירוקמ הרואכל תיארנה
ץמאתמ וניאו ,ודי לע וקבדוהש םיעטקה תא ארוק חרכהב אל ,הדובעה רצוי ,דימלתה
ןדיעבש ,אופא ,ןכתי .יוארכ "םיעטק רופתל" קר אלא ותדובעב בותכה תא ןיבהל
.הכרעה וא הדימל ילככ "תודובע תביתכ"ב שומישה תא שדחמ לוקשל ךרטצנ בשקותמה
?דימלתה תודובע םוקמב אובי המ - ןכ םאו

קר םיליכמ םניא םיבשחוממה םילכה תיברמ :תויחטש הריתסמכ תוילאוזיו-וידוא *
ילכב הלא םיטנמלא בוליש .םיילאוזיו-וידוא םיטנמלא םג אלא ,םיילולימ םיטנמלא
וידואה םיטנמלאה .םיבר תונורתי ובוחב ןמוט רעונ ינב לש הדימל ירצותבו הדימל
הנעמ תווהל םילוכי םג םהו ,טשפומ ידומיל רמוח לש השחמהב עייסל םילוכי םיילאוזיו
יבשב הכילהה ,תאז םע .תידומיל הנכותב םיבלושמ םה רשאכ ,םינוש הדימל תונונגסל
איה תונכסה תחא .תויגוגדפ תונכס םג הבוחב תנמוט תינורטקלאה "הקינכטוריפה"
בר ןמז עיקשהל לוכי דימלת ,אמגודל .תוקופתל תומושת ןיב ןזואמ יתלב סחי חותיפ
הנומט תרחא הנכס .רתויב הנטק ונממ הדימלה תקופת רשא ,היצמינא ןוטרס לש הריציב
תויחטש וריתסיו וכסמי דימלתה קיפהש רצותה לש הקינכטוריפה ילולעפש תורשפאב
.תינכתה המרב

תורגסמ לע רומשל הסנמ לארשיב ךוניחה תכרעמ :םידימלת ןיב םירעפו בושקת *
רפסה תיבל בושקתה תסנכה .םידימלתה ןיב םירעפ םוצמצל ץמאמ ךות ,תוינגורטה
םתמרל םאתהב ,יאמצע ןפואב ודמלי םיקזח םידימלת :םירעפה תא םצמצל םנמא הלוכי
.םישלחה םידימלתל יביסנטניא ןפואב עויסל הרומה תא וררחשיו ,תישיאה םתלוכילו
םידימלתה תומדקתה תא הטיאמה ,תילטנורפ הארוה םייקתת אל רשאכ ,תיביטנרטלא
םירעפה ובחרוי ןמזה םעו רוחאמ "ובנדזי" םישקתמה דועב ,המידק "ורהדי" םה ,םיקזחה
.םידימלתה ןיב

םישח םה .דיתעה יחרזא םה םידימלתה :שדחה ירפס תיבה םלועב "עדי סדנהמ"כ הרומה *
.תולקב הב שומישה תונמוימ תא םישכורו ,השדח היגולונכט לכ םע חונ ללכ ךרדב
םגו םמצע יניעב םג םיספתנו ,"רוחאמ םיראשנ"כ םירקמ הברהב םישח םתמועל םירומה
תושרל הדימעמ רפסה תיבל בשחמה תסנכה ."ןשיה םלועה"מ קלחכ םהידימלת יניעב
ידעלבה עדיה רוקמ וניא רבכ הרומה .םלועה יבחר לכמ םיחמומו עדימ ירגאמ םידימלתה
רערעתת ולש עדיה תוכמס רשא הרומ ."החנמל הרוממ" ךופהל רומא אוהו ,רפסה תיבב
הרומה תכיפה" אמסיסב בורקב ןודל ךרטצנש ןכתי .הקוצמבו הכובמב אצמיהל לולע
תביבס סדנהמ"כ וא "עדי סדנהמ"כ וידיקפת םהמו ,הרומה לש ומוקמ המ ררבלו ,"החנמל
.בשחוממה ירפס תיבה םלועב "הדימל

תאלמו ,השימג ,תניינעמ ,תימניד ,השדח םייח תביבס חיטבמ בשקותמה םלועה ,םוכיסל
.דעומ דועבמ ןתוא לרטנלו ,תונכסלו תולבגמל בל םישל בושח תאז םע .םירגתא

הכותל סנכיהל אלש רהזנ םכחו ,ץלחנ הרצמ חקיפ

ךוניחב םיבשחמ ןכות