חותיפ לדומ
תובשחוממ הדימל תוביבסב הדובעל יכוניח לגס

דוד ןח ,תירוד ןיבוט

Tubin Dorit , Chen David

ביבא-לת תטיסרבינוא

dorit@cramim.rishon.k12.il

.תובשחוממ תוביבסב לגס חותיפ :רצוקמ םש
ביבא-לת תטיסרבינוא ךוניחל רפסה תיב :תבותכ
69978 ביבא-לת ,ביבא-תמר 39040 .ד.ת
03-6409477 :סקפ ,03-6408758 :ןופלט


ריצקת
םירושעב ךוניחב תונשדחה לש הרופיס אוה רפסה-יתבב עדיה תייגולונכט לש הבוליש
יוניש ךא ,ךוניחה יכילהתב יתוהמ יונישל לאיצנטופ תלעבכ תספתנ עדיה תייגולונכט .םינורחאה
.םהב בלתשמ אוה ,םיסופד הנשמ בשחמהשמ רתוי :דבלב יקלח ןפואב שחרתמ הז

ותמקה ךילהתמ קלחכ תובשחוממ תוביבסב הדובעל יכוניח לגס חותיפ לדומ גצומ הז רקחמב
,לגסה ירבחמ דחא לכל ונתינש תרושקתה תליבחו ישיאה בשחמהש אצמנ .ינשדח רפס-תיב לש
(on the job) ךרוצה יפל תכשמתמ תישיא הכימתו תיתלחתה תיתצובק הרשכה לש ףוריצהו
רפסה-תיב לגס לכ עיגה םישדוח השולשכ ךות :ינשדחה רפסה-תיבל םיאתמ הנעמ התוויה
תושיגנב ןכו ,ינורטקלאה ראודהו םילילמתה דבעמ ,בשחמה לש םלועפתב האלמ הטילשל
.טנרטניאל

תחא לכ ידי-לע ינורטקלא ןויליג תרזעב וכרענ םינויצו תודועת ,בשחמב וקפוה דומילה ירמוח לכ
לש םייעוצקמ םיתווצ .ינורטקלאה ראודה תועצמאב וצפוה תופטושה תועדוהה בורו ,תורומהמה
לש תוידוחייה תושירדל ןתמאתהבו םידומילה תוינכתב בשחמה בולישב וקסע םירומה
.רפסה-תיב

היגולונכטה בוליש לש בכרומה ךילהתל רפסה-תיב תסינכ תא הרשפא היגולונכטב לגסה תטילש
.היגוגדפה םע

השולש םמויק תא בייחמ תובשחוממ תוביבסב הדובעל יכוניח לגס חותיפש איה רקחמה תנקסמ
םיבשחמ תללוכה תבחרנ םיבשחמ תיתשת ,רפסה-תיב תורטמ יבגל רורב לנויצר :םיביכרמ
םיישיא הכימתו הרשכה ךרעמו ,רפסה תיב ךותב םיבשחמב יעוצקמ םדא חוכ ,םירומל םיישיא
היגולונכטה תסנכהמ בייחתמה יונישה תא םירשפאמו םיכמות הלא לכ .הדובע ידכ ךות
.רפסה-תיבל

אובמ
ךוניחה קסוע ובש יזכרמה ךילהתב יתוכיא יוניש ללוחל לאיצנטופ המע תאשונ עדיה תייגולונכט
השיפתל ךוניחה לש תיטסינכמ הסיפתמ רבעמ רשפאמ בשחמה .(b1995 ,ןח) הדימלה -
יכוניח להנמ חותיפו בחרמבו ןמזב הדימלה רוזיב ,תוישיא םידומיל תוינכת חותיפ :תיטסינמוה
.(Papert, 1993 ,1996 ,ןח) יטנרביק

21 - ב השענש I.E.A רקחמ .יקלח ןפואב קר לאיצנטופה שומימב ךוניחה תכרעמ החילצמ הכ דע
.(Wilem & Plomp, 1993) תילסרבינוא היעב איה ךוניחב היגולונכטה תעמטהש אצמ תונידמ
,ןומולס) ,ךוניחה לש ותוהמ יבגל יכוניח לנויצרב רסוחה :ןהיניבו תונווגמ םיישקל תוביסה
תויצקארטניאה תובכרומו ,(1996 ,ךרבמ) ותרשכהו הרומה דיקפת יוניש ,(Postman, 1995 ;1996
לש ותוישיאו ותונכומ ,דימלתה לש ותוישיא ,הדימל תוטיש ןיבל תובשחוממה תוביבסה ןיב
.(1997 ,הזוקרמ-סהו ץלוהמורק) םימיאתמ לועפת יאנתו הרומה

ןוסליוו .החלצהל םינוירטירקה תרדגה איה ךוניחב םיבשחמה בולישב הרושקה תפסונ היעב
םיאשונב הבוטל העיפשה בשחמה תסנכהש ואצמ ןוצר תועיבשו הדימל יכילהת וקדבש ויפתושו
םירחא םירקוח .(Wilson, Roger, James, Thomas, 1993) תחאכ םירומהו םידימלתה לצא הלא
רפסה תיבב םייקה בצמב םיבשחמה םיבלתשמ םיתעלש ואצמ הדובעה יסופדב יוניש וקדבש
םירושק םיאצממה ןיב םילדבההש הארנ .(Newman, 1992; De Acosta, 1993) רבד םינשמ םניאו
.רפסה-תיבל בשחמה תסנכהל הליחתכלמ ובצוהש תורטמבו תויפיצב ראשה ןיב

דוביעל ,ןוגראל ללכושמ יעצמאכ בשחמה םע תימושייו תיללכ תורכיה" איה הרטמה רשאכ
ל"כנמ רזוח) ידוסיה ךוניחב םיבשחמה בוליש יבגל ל"כנמ רזוח רידגמש יפכ ,"עדימ גוציילו
תובלתשה הז הרקמב .רפסה-תיבב הדובעה יסופד תא הנשי בשחמהש הייפיצ ןיא ,(7 'מע ,ה"נשת
לש התוביצי ךשמה תא החיטבמ איהש רחאמ ,ןורתיל בשחיהל הלוכי םימייקה םיסופדב
יוניש קרו ,ןוצר תועיבשב יד ןיא ,רפסה-תיבב ךוניחה תורטמ יונישב רבודמ רשאכ ךא .תכרעמה
.החלצהכ בשחיי ללוכ יתכרעמ

ללוכ יונישל יעצמא עדיה תיגולונכט השמיש וב ,ינשה גוסהמ הרקמ ראתנ הז רמאמב
הדימל תוביבסב הדובעל ותרשכהו יכוניחה לגסה חותיפל שמישש לדומה תא גיצנו ,רפסה-תיבב
ךשמהב .םיידוחייה וינייפאמו ינשדחה רפסה תיב לש יכוניחה לנויצרה גצוי הליחת .תובשחוממ
לדומה ןיבש םילדבהה תא םכסנ ףוסבלו ,תבשחוממה הביבסב תווצה חותיפ ךלהמ תא ראתנ
.םילדבההמ תועבונה תונקסמה לע עיבצנו ,ץראב לבוקמה לדומה ןיבל ינשדחה

הרבחו היגולונכטל ינשדחה רפסה תיב
הרשע לש םתמקה ותילכתש ,"10 - ה טקיורפ" תא ךוניחה דרשמ םזי םיעשתה תונש תליחתב
,תויצקנופב תושימג ךות תפטעמה תרימש וללכ טקיורפה תונורקע .רפס-יתבל םיינשדח םילדומ
רפסה-תיב .(1994 ,רורד-ןב) םיגוגדפ תונורקע ףקשמה יזיפ הנבמו ,ןונכתב יגוגדפה תווצה ףותיש
.הרשעהמ דחא אוה הרבחו היגולונכטל ינשדחה

:עדיה ןיבל דמולה ןיבש םיסחיה יוניש אוה רפסה-תיב םקומ וביבסש יזכרמה ןויערה - לנויצר
(a1995,ןח) חותפו יטסילרולפ ,ימניד ,בכרומ עדיל ,ןמזבו םוקמב לבגומו רדגומ ,יטטס ,יראיניל עדימ
:םיטביה רפסמ הז יונישל

וישכע הנשי ,ונוגרא תאו ויתולובג תא ,ותומכ תא םירידגמה דומיל ירפסב זוראה עדיה םוקמב
,תוידפולקיצנא ,םירפס - ותזיראבו - ילוק ,ילאוזיו ,ילמס - ויתורוצב ןווגמ עדיל תושיגנ
הדיחא הצובקבו תילטנורפה הטישב הדימל םוקמב .עדימ ירגאמ ,טנרטניא ,םיטרס ,היזיוולט
,םידיחי) םינווגמ םיבכרהבו (תימצע הדימל ,רקח ,ילטנורפ) תונווגמ תוטישב הדימל האב
תוצובק ןנשי ההז תלוכי תלעב םידימלתל דעוימה דיחא בצק םוקמב .(םילודג םילהקו תוצובק
ירקיע רוקמ תשמשמה תללוכ הרומ םוקמב .םיישיא םיבצקב תודמולה תויאליג-בר םידימלת
ךילהתב הוולמכו החנמכ תשמשמ הרומהו ,(םיחמומ ,בשחמ ,םירפס) תורוקמ ןווגמ ונשי עדיל
הדובע תוטישו םידומיל תינכת ,ינוגרא הנבמ ,דויצו יזיפ הנבמל ומגרות הלא םיטביה .הדימלה
.תומאות

,ץראה זכרמב הלודג ריעב השדח הנוכשב ידוסי רפס תיב אוה ינשדחה רפסה-תיב - םינייפאמ
900 - כל דעוימו ,תותיכ 21 ללוכ רפסה תיב .'ו התיכל דעו ןגהמ הנוכשה ידימלת תא תרשמה
.םידימלת

.רפסה-תיב לגסל םידיינ םיבשחמ 49 םהמ ,םיבשחמ 215 םנשי רפסה-תיבב - בושחמ תויתשת
:תונושה תובכשה ןיב הנתשמ דימלת/בשחמ סחיה רשאכ רפסה-תיב לכב םירזופמ םיבשחמה
.(ו-ה) תרגובה הבכשב 1:3 - ו ,(ד-ב) םייניבה תבכשב 1:6 ,(א-ןג) הריעצה הבכשב 1:12
זכרמ לומ םמצע ןיבל םניב תפטוש הדובע םירשפאמו ,תרושקת תותשרל םירבוחמ םיבשחמה
:ןוגכ םיידועיי םיזכרמ םנשי רפסה-תיבב .םיינוציח עדימ ירגאמ לומו ,רפסה-תיבב עדיה יבאשמ
תומוקמ 200 ללוכה םוירוטידוא ונשי ןכ-ומכ .תויונמוא זכרמו יגולונכט זכרמ ,םיעדמ תדבעמ
.הבישי

םינותנשמ םידימלת 72 - כ ליכמה ללח אוה תיב .םיתב רפסמ שי הבכש לכב - ינוגרא הנבמ
:הדימל ירוזא השולש םנשי תיב לכב .תויליג-בר ןגוע תוצובקל םיקלוחמ םהו ,םידחא
24 - ל תיתצובק הדובע רשפאמה חותפ רוזא ,תילטנורפ הארוהל תומוקמ 24 ןב םוירוטידוא
םירומ השולש-םינש לש תווצ .תוישיא בשחמ תודמע 24 ללוכה ינדיחי הדימל רוזאו ,םידימלת
םיארחא םה דחיב .הנוש תעד םוחתב החמתמ םירומהמ דחא לכ רשאכ ,תיבה תא להנמ
.םידליה תרבח לע תיגוגדפו תיתרבח

תוביבסבו תויליג-בר תוצובקב הדובעל תומאתומ םידומילה תוינכת - םידומילה תינכת
בחור תוינכתו (ו התיכל דעו ןגהמ) ךרוא תוינכת .םירומה לש םייעוצקמ םיתווצ ידיב תובשחוממ
לעו ףצר לע הרימש ךות תוחתופמ הלא לכ ,תוימוחת-ןיבו תוימוחת תוינכת ,(תובכשה ידימלתל)
.הארוהה תוטישב ןוויג


רקחמה תטיש
תועצמאב ךרענ םינותנה ףוסיא .(Case Study), (Merriam, 1990) הרקמ רקח איה רקחמה תטיש
המקהו ןונכת תונש שולש ןהבש ,(1993-1996) םינש עברא הכשמנש ,תיגולופורתנא הדש תדובע
עובשב םויו ןונכתה תושיגפ לכב תופתתשה ךות ךרענ םינותנה ףוסיא .הנושאר הלעפה תנשו
.הנושארה הנשב רפסה-תיבב

תועצמאב השענ םינותנה ףוסיא .םיכמסמ חותינו תונויאר ,תויפצת ויה םיירקיעה רקחמה ילכ
Strauss & Corbin, 1990.) ;1990 ,ץריג) קיודמו רישע דועיתל ,הדש ןמויו םוליצ ,םושיר ,תוטלקה
תקלחמ תלהנמ ,ריעה שאר :םהיניבו ,טקיורפב חתפמה ישנא םע תונויאר ומייקתה ךכ-לע ףסונ
להנמ ,טקיורפה לש ימדקאה החנמה ,ךוניחה תכרעמ חותיפל להנמה שאר ,לכירדאה ,ךוניחה
.רפסה-תיב תלהנמו רפסה-תיב לע חקפמה ,תימוקמה תושרב יגולוכיספה תורישה

.Grounded theory - ה תשיג תונורקעב שומיש ךות ,ןכות חותינ תועצמאב השענ םינותנה חותינ
יוביר ידי-לע וגשוה תונמיהמהו ףקותה .(Strauss & Corbin, 1990; Glaser & Strauss 1967)
תלהנמו לכירדאה ,רפסה-תיב תלהנמ ,ימדקאה החנמה לש םתרוקיבל רקחמה תגצהו ,תורוקמ
.(Yin 1984) ךוניחה ףגא


םיעוריאה רואית - םיאצממ
תימוקמה תושרה ,זכרמה זוחמ ,ךוניחה דרשמ םיפתוש הלש ,הטלחה הלבקתה 1992 תנשב
עיצמה ,עדי תויגולונכט יוור ,ינשדח רפס-תיב םיקהל ביבא-לת תטיסרבינואמ ימדקא החנמו
450 - כ ללוכ אוהשכ רפסה תיב חתפנ 1995 רבמטפסב .עדיהו דימלתה ןיבש םיסחיל רחא לדומ
דחא לכל םידיינ I..M יבשחמ 27 - ו םיבשחמ 200 - כ ,לגס ירבח 27 ,'ו התיכ דע ןגמ םידימלת
.לגסה ירבחמ

,ךוניחה ףגא תלהנמ) "רחא סובליס בייחמה" ,בושחמה תוכלשהב יוגיהה תווצ ןד הז בלשב רבכ
החנמה) "יוניש היהי אל בשחמה םע ורדתסי אל םה םא יכ" ,הרומ לכל בשחמו (4.1.95
.(21.5.95 ,ימדקאה

הרשכהל אל םגו ,םידקת אצמנ אל ידוסי רפס-תיבל וזכ תומכב עדי תייגולונכט תסנכהל
ליבקמה ןמויק רשפאל התייה תיללכה המגמה .בשחמב הדובעל רפסה-תיב לגס לכ לש תינמז-וב
.רתויב המיאתמה ךרדה רחבת רפסה-תיב לש ובוציע ידכ ךותש החנהב ,תונוש הרשכה תוטיש לש
זכרמ ,ינוריעה םיבשחמה זכרמ :בושחמה אשונב הרשכה יפוג השולש ןחב יוגיהה תווצ
.ביבא-לת תטיסרבינואמ הדימל תותשרל הדבעמהו ,יזוחמה םיבשחמה

.םדא חוכו םלוה עדי רדעיהב ,םדקומ יד בלשב קרפה לעמ דרי ינוריעה זכרמה

הנכה אלל ,םידומילה תנשל בורק ורגסנ םיטרפהש ףא ,תורומה תכרדהל םתרנ יזוחמה זכרמה
זכרמב (תועש 25) םימי השולש תב הרשכה תורומה ורבע 95 ילויב .זכרמה תוכירדמ לש תקפסמ
יתש הצקה זכרמה .word םילילמת דבעמב םינושאר םיללכ ודמל הבש ,יזוחמה םיבשחמה
.םידומילה תנש ךשמב רפסה-תיב ךותב תווצה תא תוחנהל וכישמיש תוכירדמ

םירומה תא ךירדהל ביבא-לת תטיסרבינואמ הדימל תותשרל הדבעמב יוגיהה תווצ רחב ליבקמב
תטיסרבינוא תווצש הטילחה רפסה-תיב תלהנה .רפסה-תיבב בושחמה תיתשת לכ תא ליעפהלו
ןיב קלוחת תיגוגדפה הכרדההו ,תיתשתבו תינכט הכרדהב וקסעי בושחמל תינגסהו ביבא-לת
.(12.12.95 ,דועית) יזוחמה זכרמהמ תוכירדמה ןיבל רפסה-תיב לש םיבשחמה תזכר

ראשו ,תספדמו דיינ בשחמ תורומהמ תחא לכ הלביק ,תוכוס תארקל םיבשחמה תעגה םע
תסנכה התחדנ ,םינוש םינוויכמ לעפומה ץחלהו הייפיצה תורמל ."םיתב"ב ורזופ םיבשחמה
.םיבשחמב תקפסמ הטילשל ועיגי םירומהש דע םידימלתה לש םשומישל םיבשחמה

תאזו ,רפסה-תיב ךותב (תועש 25) םיזכורמ םימי רפסמ תב תפסונ תומלתשה רבע תורומה לגס
םיבשחמש היה החנמה ןורקיעה .הטיסרבינואה לש הדימל תותשרל הדבעמה תווצ תכרדהב
םהב השענה יגוגדפה שומישל רשק ילב םליעפהל דומלל ךרוצ שיש ,םירישכמ םה "טמופסכ ומכ"
.(24.4.94 ,דועית)

לביק תווצה .עוציבל םינמז תוחול ןכו ,בשחמב הטילשו הרכה לש םירורב םידעי ועבק םיחנמה
דציכ תויחנההמ קלח .תופטוש תולאשל םוי לכ ןתושרל הדמע בושחמל תינגסהו ,הכרדה תורבוח
תלהנמה .(20.1.96 ,דועית) ינורטקלא ראודב ורבעוה תונוש תומישמ עצבלו תונכותה תא ליעפהל
םינויצה לכ תא זכרל ,דומילה ירמוח לכ תא סיפדהל :םיבשחמב אלמ שומיש תווצהמ השרד
םיימעפ ינורטקלאה אתה תא חותפל"ו ,תספדומ תריינה לכ תא שיגהל ,ינורטקלאה ןויליגב
(14.5.96,דועית) "תבש םויבו ישילש םויב ,עובשב
,ינורטקלאה ראודהו םיבשחמה תלעפהב תורושקה תובר תוינכט תויעבב ולקתנש ,תורומה
50כ דוע הרומ לכ תלבקמ לכה ךסב .עדיה תסדנהמל - רתויב הנימזה תבותכל ונפ
.הנשה ךשמב תישיא היחנה תועש

הבוטה ותומשרתה תא ןייצ חקפמה .ופיצש יפכמ רתוי רהמ השחרתה םיבשחמב תווצה תטילש
.(4.2.96 ,דועית) רפסה-תיבב התשענש הדובעהמו םידימלתהמ ,תורומהמ

,םיבשחמה תעמטה ךילהת תא ליבוהש ,ביבא לת תטיסרבינואמ הדימל תותשרל הדבעמה להנמ
Windows, םתדמל .לכה ודמל השולש טעמל םלוכ ,השעמל .ועצוב תומישמהמ %75" :(!)שדוח רובעכ םכיס
. ינורטקלאה ראודב שומישה הז לכהמ רתוי םיהדה יתואש המ .טנרטניאב רתאב שומיש
.דואמ הפי גשיה הזש בשוח ינא .רהמ הזל הסנכנ ללכב הזב השמתשה אלש הצובק
םוקמ םושב השענ אל רפסה תיבב םישוע ונחנאש המ .ימואלניב לדוג רדסב םג רידנ רבד הז ..
ןאכ ונל שיש תרמוא תאז ..הז תא תושעל קוידב ךיא םיעדוי ונניאש איה תועמשמה .ץראב רחא
..התוא םינוב ונחנאש תואיצמ

%10 ילוא עגרכ םיצממ ונחנא ..היישע רשפאמה דויצ לש עפש ונאצמ ס"היבל ונסנכנשכ"
םידמוע ונניאש םושמ הז תואספוקב דויצ שיש הדבועהמ קלחש ועדתש הצור ינא .דויצהמ
..לפרעה תא רזפל םיליחתמ ונחנא טאל טאל ....סמועב

הדובע ,תושדח תורומ :תורחא תולטמב הצוחל דואמ דואמ םכלש תכרעמהש איה תפסונ היעב"
םיאתהל םיכירצ ונחנאו ,היגולונכטל קר םייונפ םכניא .תושדח דומיל תוינכת ,שדח ןיינב ,תווצב
המ" .זכרמה אל איה .םירבדה ראשל תרש ילכ איה היגולונכטה .םכלש םינמזה חולל ונמצע
ינאו .םילילמת דוביעו תרושקתה לכ םדוק הז ךותב .םירומב קר לפטל ונטלחה לכ םדוק ?ונישע
.(2.4.96 ,דועית) ".בוט הז תא ושעת הנשה ףוס דע םא דואמ חמשא
תרכומה ךרדה .רפסה תיבב םיבשחמה תזכרו יזוחמה זכרמה תוכירדמ תא תוקחוד הלא תוביסנ
בשחמה בוליש לע םידבוע ובו ,תועשה תכרעמב הנבומ הכרדה ןמזל תורומה תובייחתמ הבש ,ןהל
.דוע המיאתמ הניא ,תמייקה םידומילה תינכתב

לש וזל המוד המרב םיבשחמב הטילשל תועובש רפסמ ךות תורומהמ קלח ועיגה ךכ-לע ףסונ
בושח סיסב ללכ ךרדב הווהמה ,ינכטה ןורתיה רוערע .יזוחמה זכרמה תוכירדמו םיבשחמה תזכר
וטילחה ,םיישדוחכ רובעכ .רפסה-תיבב םדיקפת תלאש תא קזיח ,םיבשחמה יזכר לש םתוכמסל
.תובזוע ןהו ,עיצהל המ ןהל ןיא וללה םיאנתבש יזוחמה זכרמה תוכירדמ

תלעפה לש םישדוח השולשכ רובעכ .תויגוגדפה תויעבה תא תרתופ הניא תינכטה הטילשה
םישועו ,םישדח םילכב םישמתשמ םירומה םייתניב" :בושחמל תינגסה המכיס םיבשחמה
ונלצא" :הפיסוה םיבשחמה תזכר .(2.6.96 ,דועית) "הנשי הבישח תרוצב לבא ,תופי תודובע
ילוא ..יתארוה ילככ וב שיש המצועה תא םיטלוק אל דוע .תרבחמ ומכ ספתנ םייתניב בשחמה
,םידימלתה - שדח לכה וב רפס- תיבב הדובעה תא דסמל ךרוצה .(15.5.96 ,דועית) "האבה הנשב
.יגוגדפה קלחה תא החוד - הדובעה תוטיש ,לנויצרה ,םירומה

תרדגומה ,םיבשחמה תזכר לש הדיקפתמ קלח איה בשחמה בוליש לש תיגוגדפה הכרדהה
ןויסינ תלעב הקיתו הרומ ,תזכרה .(15.5.96 ,דועית) "תובשחוממ הדימל תוביבסל תיארחא"כ
.ותוא הריכהש יפכ הדיקפת תא תונבל החלצה אלל התסינ ,םיבשחמ תכרדהב

הבזע הנשה ףוסבו ,תיתרוסמה ותרוצב דיקפתל םוקמ ןיא ינשדחה רפסה-תיבבש הניבה ףוסבל
תושדחה תורומה תרשכה .תרחא םיבשחמ תזכר התנמתה אל המוקמב .(30.8.96 ,דועית)
השענו ךשמנ םידומילה תוינכת חותיפ .תוקיתווה תורומה ןיבל בושחמל תינגסה ןיב הקלחתה
םיכירדמב ורזענו ,בשחמב תינכטה תויחמומה תא םמע ואיב רשא ,םייעוצקמה םיתווצה ידיב
.(14.5.96 ,דועית) םינכתה יבגל םיגוגדפ

,םיבשחמה תלעפהב וטלש תורומה :ובצוהש םידעיה לכב דמע הנושארה הנשב םיבשחמה בוליש
וטלש ,ןונכתה יפל םיבשחמב ודבע םידימלתה .ינורטקלא ראודב שומישבו הדימל ירמוח תנכהב
.םילילמתה דבעמב שומישבו םתלעפהב

:תופסונ םיכרדב העיפשה רפסה-תיבל םיבשחמה תסנכה
ינא זא '?ךממ אציש המ הז' '?הרומ תא' םירמוא םלוכ" :סוטטס למסכ בשחמה שמיש תורומל
שדח בשחמ יל שיש ןמזה לכ האגתמ ינא .בשחמ יל שיו ,ינשדח רפס-תיבב ינא ,אל ,תרמוא רשי
.(21.2.96 ,תורומה תחא) "'הז'ו 'הי' םלוכ זא

םינש שולש רבכ ונחנא" :תודימלתה תחא לש הלודג תוחא הרפיס .םידימלתהמ קלח יבגל םג ךכ
ךכ-לכ הז .הככ יתדמל אל ינא .יתמהדנ הזה רפסה-תיבל יתאבש הנושארה םעפב .הנוכשב ןאכ
םיבשחמה לבא ,ליגרכ םידמול םה םייתניב .רפסה-תיבל אובל תבהוא יתוחא .לכהו הנבמה הפי
תולעהל הצור והשימ םא .וילע תיארחא איהו ,רפסה-תיב דובכל דחוימב בשחמ ונינק .הז לכו
.(15.5.96 ,דועית) "..בשחמב הניבמ יכה איה .התא קר הז ,והשמ וא קחשמ

םיבשחמה לש רתוי בחרנ בולישל ףאושו ,דבלב הלחתהכ הנשה תא םכסמ רפסה-תיב לגס
ףוסיא יכרוצל בשחמב בחרנ שומישלו ,םידימלתה לש רתוי ההובג הטילשל ,םידומילה תינכתב
.(2.6.96 ,דועית) רקחו עדימ

ןויד
םיננכתמה תווצל רורב היה ינשדחה רפסה-תיבב הדובעל םירומה תרשכה הננכות רשאכ
.רפסה-תיב לש םיידוחייה םיכרצל םיאתמה לדומ תונבל שיו ,יד ןיא םימייקה םילדומבש
:םיללכו תונורקע רפסמ לע ססבתה ינשדחה רפסה-תיבב חתופש לדומה

טולשל שרדנ רפסה-תיב לגס לכ .(High support - high demand) ההובג השירדו ההובג הכימת .א
הכימתה לכ םירומל הנתינ ליבקמב .תילוהינהו תיגוגדפה הדובעה לכ תא ותרזעב להנלו בשחמב
(on the job) הדובע ידכ ךות היחנהו ,,תזכורמ הרשכה ,לגס רבח לכל תספדמו דיינ בשחמ ללוכ ,וקקזנ הל
.השירדהו הכימתה לש טוריפה גצומ אבה םישרתב .הייחנהו הכרדה יפוג ןווגמ ידי לעאלא ,המיאתמ הרשכה קר אל שרד רפסה-תיבב ךרענש ללוכה יונישה - ותרשכהו תווצ חותיפ .ב
תא תורומה ודמל ,בשחמה תויונמוימ תדימל םע דבב דב ,רמולכ .תווצ חותיפב הבוליש תא םג
תוחתפמכ ,יליג-בר "תיב"ב םידימלת 75 לע ףתושמב תויארחאה תווצ תורבחכ שדחה ןדיקפת
תווצו הבכשה תווצמ קלחכ ,הארוהה יכילהת תא תורקבמכו תוכירעמכ ,םידומיל תוינכת
היה ובורש ,תווצה ךירצ היה םהילאש ,םישדח םידיקפת םה הלא לכ .וכייתשה ןהילא יעוצקמ
תנוכש םג וז התייה םבורלש ,םישדחה םידימלתה םע תורכיה ידכ ךות לגתסהל ,ןויסינ רסח
.השדח םירוגמ

לארשיב ךוניחה תכרעמב תלבוקמה ךרדה - תלבוקמה הרשכהה ךרדל הביטנרטלא חותיפ .ג
ךרעמ חותיפ ךות ,םידלי 10 לכל בשחמ לע ץילמהש (1992( דלפ ח"וד זאמ תרדוסמ הרוצב החתופ
בוליש להנתמ ,ךוניחב םיבשחמ אשונב (1994) ה"נשת ל"כנמ רזוח יפל .הקוזחתו הכימת
םייזוחמ םיחנמו םיזכרמ ליעפמ ךוניחה דרשמ ,רמולכ ."הפינמ" תרוצב רפסה-יתבב םיבשחמה
הארוה יזכרמכ ןה םילעופ ולא םיזכרמ .רפסה-יתבל םיבשחמה תסנכה תא םיוולמה ,םיירוזאו
רפסה-תיב ךותב .רתאב הרשכה םינתונו רפס-יתבל םיאצויה ,םיחמומ יזכרמכ ןהו הרשכהו
בושחמה תינכת תא םשיילו אשונב תוחמתהל ודיקפתש ,םיבשחמ זכרל םירומה דחא הנוממ
תועש 56 תמועל בושחמה ימוחתב תועש 112 תב תומלתשהב בייח םיבשחמה זכר .רפסה-תיבב
החמומל םיבשחמה זכר ךפוה ךכ .םירומה ראש לכל הזמ תוחפ דועו ,ונגסל וא להנמל תומלתשה
.דומללו ןכדעתהל םירומה הרואכל םילוכי ונממ באשמלו ,רפסה-תיבב םירומה ראשל תיסחי

םוחתב הריהמה תומדקתהה לע תונעל ,היהיש לככ רשכומ ,דחא םרוג לש ותלוכיב ןיא ,השעמל
,תיעוצקמ תויחמומ םגו תויגוגדפ תויוכמס םג וידיבש ,דחא דיקפת לעב לש ומויק .בושחמה
הז בצמ .(Argyris & Schon, 1978) זכרה לש ויתולוכי םוחתל הדימלה תא הליבגמה תולת תרצוי
לכש םייוכיסה תא ןיטקמ ךא ,רפסה-תיבל םיבשחמה תסנכה ךילהת לע הרקבו זוכיר רשפאמ
.םיבשחמב הטילשלו תויחמומל עיגי םירומה תווצ

בצוע הז הנבמ .רפסה-תיב לשו ךוניחה תכרעמ לש יכרריהה הנבמב בלתשמ יזוכירה הנבמה
םיחמומ :ינומהה רוצייה תונורקע לע תתשומ אוה הומכו ,תיתיישעתה הכפהמה תפוקתב
.המושיי םשל רפסה-יתבל תרבעומה ,םידומילה תינכת תא םיעבוק היכרריהה הלעמב םיטעמ
.םייעוצקמ םיזכרל ליצאמ אוה ןקלח תאש ,תויוכמסה בור תוזכורמ רפסה-תיב להנמ לש וידיב
עובקל תוכמסה םדיב ןיא ךא ,תינכתה תא םשייל םדיקפתש םירומה םיאצמנ היכרריהה הצקב
אלו הכאלמ ילעב לש סחי םירומה יפלכ ביתכמ הז הנבמ .םתוא ודמלי יתמו ודמלי םינכת וליא
.(1997 ,ןרש) עוצקמ ילעב לש

רסוחה לבא ,המיאתמ הניא תמייקה ךרדהש רורב היה ינשדחה רפסה-תיב לש יוגיהה תדעוול
םימרוג העברא לש םסוניכלו תודחא תויורשפא תקידבל ליבוה םירחא םילעופ םימגדבו ןויסינב
תטיסרבינואמ הדימל תותשרל הדבעמה יחנמ ,יזוחמה זכרמה תוכירדמ :רפסה-תיב ךותב
תא ןחוב תווצה רשאכ ,תונוש םיכרדב ולעפ הלא םיפוג .עדי תסדנהמו םיבשחמ תזכר ,ביבא-לת
הדימל תותשרל הדבעמה יחנמ םה לעופב ורחבנש םימרוגה .םויל םוימ םתמאתה
םימרוג לש םנורתי .םיבשחמה תזכר תמצמוצמ דואמ הדימבו ,עדיה תסדנהמ ,הטיסרבינואהמ
םינמזב תושימג ,תויגוגדפמ דרפנב תוינכט תובושת :תויעבל קיודמ הנעמ םיעיצמ םהש ךכב הלא
ןיבל לבוקמה לדומה ןיב האוושה גיצמ אבה םישרתה .הרומ לכ לש ךרוצל םאתהב ישיא הנעמו
.הארוהב םיבשחמ בולישל יכוניח תווצ תרשכהל שדחה לדומה
תובשחוממ הדימל תוביבסב הדובעל ותרשכהו תווצה חותיפ ךילהת - םיטקילפנוק ןורתפ .ד
:ומכ הרואכל תורתוס תורטמ ןיב ורצונש םיטקילפנוק םע תודדומתה ךות הבר הדימב השענ
"םיתב"ה לכב רשאכ ,הנשה תליחתב התלע וז הלאש .םירומה וא םידימלתה - בושח רתוי ימ
תא תוחדל הרורב הטלחה הלביק רפסה תיב תלהנה .םירוגס ךא ,הדובעל םינכומ םיבשחמ ודמע
.םירומה לש םתרשכה םויסל דע םידימלתה ידיב םיבשחמה תלעפה
זכרמה יכירדמ תסיפת יפ-לע .תיגוגדפ תינכת חותיפ וא תיגולונכט הטילש - רתוי בושח המ
ךא .םידומיל תינכת לש רתוי בחר חותיפמ קלחכ אובל הכירצ בשחמב הדובעל הרשכה ,יזוחמה
ןעמל בשחמה תא ליעפהל םירומה לע היה וב ,רפסה תיב תרגסמב

.ןושארה בלשב רבכ תיטירק הכפה תיגולונכטה הטילשה ,תוריהמבו תונווגמ תורטמ

תא םיאתהל התייה הרטמהש רחאמ .תונושו רוזיב וא ,הטילשו זוכיר - הפידעה ךרדה המ
,םיאליגה לכבו רפסה-תיב לכב תונוש הדימל תוטישלו תובשחוממה תוביבסל םידומילה תוינכת
אצי הארוהב םיבשחמה בולישב לופיטה .אשונב לועפל םייעוצקמה םיתווצל תוכמסה הנתינ
לש לעה תונורקע תרגסמב השענ םואיתה .םייעוצקמה םיתווצל רבעו םיבשחמה תזכר לש הידימ
.תזכרה דיקפת תולבגמ תרגסמב אלו ,רפסה-תיב

רדגוה הדיקפת .עדיה תסדנהמ לש הדיקפת היה תווצה חותיפב יסיסב ביכרמ - עדי תסדנהמ .ה
לוהינ תרושקת ,הדימל יכרוצל התלעפהלו דסומה לש הפיקמה תיגולונכטה תיתשתל תוירחא"כ
,המקה ,ןונכת - תיתשת :תומר שולשב עדיה תסדנהמ הלעפ השעמל .(1998 ,ןח) "הרקבו
דויצ תא תוקפסמה תורבח םע רשקה לע תוירחאו בושחמה תכרעמ לכב לופיטו ןוכדע ,הקוזחת
,ןוגרא - עדי לוהינ .ךרוצלו השירדל םאתהב ,תיתצובקו תישיא - הכרדה .הנכותהו הרמוחה
יעצמאכו רוקמכ טנרטניאה תשרב שומיש ללוכ ,רפסה-תיבב רבצנה עדיה לש הצפהו ןוסחא
.עדיל

תוצלמהו תונקסמ
"םיתב" .רפס-תיב יבגל םיריכמ ונאש המ לכמ הנוש התייה ינשדחה רפסה-תיבב הנושארה הנשה
הארוה יתווצ ,םידיחא םירפסו הדובע תורבוח אלל תורוקמ יובירו דומיל יאשונ ,תותיכ םוקמב
תובכש םוקמב תויאליג-בר תוצובק ,תוללוכ תורומ םוקמב תויעוצקמ תורומ ,דיחי הרומ םוקמב
.םיבשחמה תדבעמב םוקמב רפסה תיב לכב בר בושחמ ,ליג

בולישל רחא לדומ חמוצ ןוזחהו תושיחנה ,תובהלתהה ,ץחלה ,תואדווה-יא ,תומימעה ךותמ
:םינייפאמ רפסמ ללוכה ,הארוהב םיבשחמה

םיסחיב דקמתמה ,רפסה-תיב תורטמב ללוכ יונישל יעצמא קר איה עדיה תייגולונכט ,תישאר
.עדיהו דימלתה ןיבש

םיבשחמ ןכו "םיתב"ה לכב םיבשחמה רוזיפ ידי-לע הרטמב םיכמותה הנבמו דויצ ,תינש
.לגסה לכל םיישיא תוספדמו

הרורב השירד םע דחי הדובע ידכ ךות הרשכהו היגולונכטב תדקוממ הכרדה תינכת ,תישילש
.תואיגשל תונלבוסו םיבשחמב שמתשהל

תרזובמ הסיפתל "םיבשחמה זכר" לש תיכרריהה הסיפתהמ אוה הז לדומ גיצמש יזכרמה יונישה
בשחמב ירטנצונכט שומישמ ;םיתוריש ןתמלו הכימתל העיבקו הטילשמ ;"עדיה סדנהמ" לש
תא תמכסמ האבה הלבטה .(;Ellul, 1967 Scardamalia & ereiter, 1994) תיטסינמוה השיגל
.ינשדחה לדומה ןיבל םייקה בצמה ןיב םילדבהה

םייקה בצמהו ינשדחה לדומה ןיב האוושה :1 הלבט


ינשדח לדומ
םייקה בצמה
ןוירטירקה
רזובמ
זכורמ
רפסה תיב בושחמ ךרעמ
רפסה תיב ךותב
רפסה תיבל ץוחמ 'כטה תוכמסה םוקמ
האלמ תינכט הטילש
יגוגדפ עדי + תיקלח תינכט הטילש
'כטה תוכמסה רוקמ
םידימלת 8 לכל בשחמ עצוממ
םידימלת 10-20 לכל בשחמ
בושחמ סחי
םיידועייה םיזכרמבו םיתבב רזובמ
(בשחמ תודבעמו תתיכ) זכורמ
םיבשחמה םוקמ
םלוכל שי
ןיא לגסל ישיא בשחמ
עדי תסדנהמ
ןיא ללכ ךרדב
תפטוש הכימת
תינעדימ ,יאנכט ,עדי תסדנהמ
םיבשחמ תזכר
םידיקפת ילעב
ךרוצל םאתהב הדובע ידכ ךות
שארמ העובקו תזכורמ
הרשכה
ללוכו ילאטוט

ימוקמו יקלח
יונישה גוס
ןמזה לכ םיאשונה לכב הנתשמ
בשחמה םע הדובע יבגל קר הנתשמ
הרומה דיקפת
םימייקה םיסופדה יונישל ףונמ
םימייק םיסופדב בלתשמ
בשחמה תעפשה

בוליש לש-לעה תרטמ .תונוש תורטמל יעצמא תווהל הלוכי רפסה-תיבל םיבשחמ תסנכה
,ןוגראל ללכושמ יעצמאכ בשחמה םע תימושייו תיללכ תורכיה" איה ידוסיה ךוניחב םיבשחמה
בשחמה תובלתשה ךות גישהל ןתינ וז הרטמ .(7 'מע ,ה"נשת ל"כנמ רזוח) "עדימ גוציילו דוביעל
.הדובעה תוטישבו דסומה תורטמב יתוהמ יוניש אלל רפסה-תיבב םייקה הנבמב

תרקבמ ח"וד םוכיסב .רתוי הבחר הרטמ תרשל הרומא רפסה תיבל םיבשחמה תסנכה השעמל
התפיאשב איה תינכתה לש התובישח"ש רמאנ ךוניחה תכרעמ בושחמ לע (1997) 47 'סמ הנידמה
הדימלה יכילה תא רפשל הנויסינבו םתוא בבוסה בשחוממה םלועל רפסה-יתב תא םיאתהל
המ לכל גואדל שי םייוצרה תורפה תא בינת הלודגה העקשההש ידכ.. .םידימלתה לש הבישחהו
"ימעפ דח טקיורפמ קלח אלו תוליגרה ךוניחה תומושמ קלח הלא לכב תוארלו ..העמטהל שורדש
.(76-78 םיפיעס)

אוה ךכב .הז גוסמ ללוכ יונישל םיאתמ הרבחלו היגולונכטל ינשדחה רפסה תיב עיצמש לדומה
לע םגו ,ךוניחה תכרעמ ללכל ינשדח לדומ עיצמו ,"10 - ה טקיורפ" לש ויתורטמ לע םג הנוע
.עדיה ןיבל דימלתה ןיבש םיסחיה יונישל - ולש ויתורטמ

יתוהמ יוניש גישהל ידכש ,איה ינשדחה רפסה-תיבב לעפומה לדומהמ תיזכרמה הנקסמה
:םייזכרמ םיטביה השולש לע דיפקהל שי רפסה-תיבב תיכוניחה הדובעב
.רפסה-תיב תורטמל רורבו הנבומ לנויצר חותיפ
.םישורדה םיאנתה ןתמו דויצה תשיכר
ךות הרשכהו האלמ תינכט הכימת :ההובג השירדו ההובג הכימת תועצמאב תווצ חותיפ
הארוהה תולוכי תא ביחרהלו םיבשחמב טולשל לגסה לכ תא תללוכה השירד םע ,הדובע ידכ
.עדיה תייגולונכט תועצמאב

ךילהתל עדיה תייגולונכטב םולגה לאיצנטופה שומימ תא רשפאמ הלא םיביכרמ לש בולישה
.הדימלה - ךוניחה קסוע ובש יזכרמה


היפרגוילביב
תוכרעמ חותיפל להנמה ,ךוניחה דרשמ :םילשורי .רפס-יתב ןונכתב תוינשדח תושיג .(1994) .ג ,רורד-ןב
.ךוניח
.רתכ :םילשורי .תויוברת לש תונשרפ .(1990) .ק ,ץריג
.הנידמה תרקבמ דרשמ :םילשורי .הארוהב םיבשחמ יאשונב ,1997 יאמ ,47 'סמ הנידמה תרקבמ ח"וד
76-78 םיפיעס
:םילשורי .ה"נשת םידומילה תנשל הדובעה תינכת - ךוניחב םיבשחמ ,(1994) ה"נשת 'ג דחוימ ל"כנמ רזוח
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
ןח .ד ךותב .ךוניחב ינשדח לדומ לש ןונכתו תונורקע - ןויצל ןושארב "םימרכ" רפס תיב .(a1995) .ד ,ןח
.תומר :ביבא-לת .(87-118 'מע) -21 ה האמה תארקל ךוניחה .(ךרוע)
:ביבא-לת תטיסרבינוא .ךוניחה בושקת לע םירוהרה - היגולונכטל היגוגדפ ןיב .(לירפא ,b1995) .ד ,ןח
.ח"ומ סנכב האצרה
.הדמע ריינ .םידומילה תוינכת לע ויתוכלשהו ךוניחה תכרעמ בושקת .(1996) .ד ,ןח
.ח"טמ ,ךוניחל רפס תיב :ביבא-לת תטיסרבינוא
.(סופדב) תומר :א"ת ."םימרכ" רפס תיב לש ורופיס - ידיתעה רפסה תיב .(1998) .ד ,ןח
:ביבא-לת .רפסה תיבב בשחמה .נ ,הביטחו .ז ,ךרבמ ךותמ .בשחמהו ונחנא ,התא ,ינא .(1996) .ז ,ךרבמ
.78-95 'מע .ןקוש
.ז ,ךרבמ ךותב .תיגשומ תרגסמ תעצה :היגולונכט תריתע תידומיל הביבס .(1996) ג ,ןומולס
.17-38 'מע .ןקוש :ביבא-לת .רפסה תיבב בשחמה .נ ,הביטחו
- הרומה לש ודיקפתו הידמיטלומ ,תיאמצע הדימל .(1997) .ע ,הזוקרמ-סהו .נ ,ץלוהמורק
.תומר :ביבא-לת .ןמזה ןחבמב ךוניחה .א ,ידלפ ךותמ ."+הידמ" תביבס
ךוניחה דרשמ :םילשורי .הדימלבו הארוהב םיבשחמ בוליש תוינידמל העצה .(1992) .א ,דלפ
.תוברתהו
(ךרוע) ידלפ .א ךותב .הרומה דיקפת תרדגהב היעב :ידוסי לעה רפסה תיבב תועשה תכרעמ .(1997) .ש ,ןרש
.126-131 'מע .תומר :ביבא-לת .ןמזה ןחבמב ךוניחה

Argyris, C. & Schon, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Reading,
MA: Addison - Wesley.
De Acosta, M. (1993) The impact of school wide and classroom elements on instructional Computing
a Case Study (Research report #4). Cleveland HO: Cleveland State University, Urban Child researches
Center. (ERIC Document Reproduction Service No. ED361-451).
Glaser b.G. & Strauss A. L.(1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Alsine.
Ellul, J. (1967). The technological society. New York: Vintage books.
Merriam, S. b. (1990). Case study research In education. San Francisco: Jossey - bass.
Newman, D. (1992). Technology as support for school structure and school restructuring. Phi Delta
Kappan, 74, 308-315.
Papert, S. (1993). The children machine. New York: basic books.
Postman, N. (1996). The end of education. New York: Vintage books.
Scardamalia, M. & bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge building communities. The
Journal of the Learning Sciences, 3 (3), 265-282.
Strauss A. & Corbin J. (1990). basics of qualitative research. beverly Hills, CA: Sage.
Wilem J.P. & Plomp T. (1993). The IEA study of computers in education. Implementation of an
innovation in 21 education systems. Oxford: Pergamon Press.
Wilson, b.G., Roger, H., James L.T., & Thomas, C. (1993). Evaluating the impact of technology at
Peakview elementary school. University of Colorado at Denver. (ERIC Document Reproduction
Service No. ED362-214)
Yin, R.K. (1984). Case study research: design and methods. Newbury Park, CA.: Sage


ךוניחב םיבשחמ ןכות