תודהי דומילב עדימ ירגאמ

,"תודהיב עדימ ירגאמ" רפסה ךותמ קרפ
.תוברתהו ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכתל ףגאה תאצוהב

גרבנזיא הדוהי ר"ד

40 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ


הוושה רבדל רפסה תא הכפה סופדה תאצמה .עדיב הטילשב ךרד תצירפ םיווהמ עדימה ירגאמ
ןיב רוכינל םרג םירפסה יוביר לבא .םדא לכל יוצמ רבדל רפסה תא וכפה תוירפסה .סיכ לכל
םיאצמנ םירפסה לכ :ארוקה תטילשל רפסה תא איבמו רזוח עדימה רגאמ .ארוקה ןיבל רפסה
רבד לכ אוצמל רשפא רותפכ תציחלבו ,ודי תחת

עדימה רגאמל רפסה ןמ

הפ לעב - דומילה
תא היגמו חסונה קויד לע רמוש רוד לכ רשאכ ,רודל רודמ הרבעו הרסמנ בתכבש הרותה
הלאו ,וידימלת תא דמלמ ברה .התייה הפ לעב - הרותה תונשרפ .הבר תונדפקב םירפסה
:םבר ןושלב םהירבד לע םירזוח ףא םידימלתה .טרפ לכ רוכזל םילדתשמו ,םיננשמ ,םיעמוש
תויודע) "ובר ןושלב רמול בייח םדאש אלא ,הווקמה ןילסופ ןיבואש םימ ןיה אלמ רמוא ללה"
.(ג הנשמ א קרפ

אוה אלה ,שדח דיקפת רצי םידמולה לש ןורכיזה תולבגמו ,תורוקמה תא רוכזל ךרוצה
תעב טלחומ קוידב םתוא רסומו ,תורוקמה לכ תא הפ לעב עדויה ,יח רפס ןיעמ ,"אנת"ה
.(ב,גי תוירוה) יאשרק ןב בקעי היה לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ונמזב "אנת"ה לש ומש .דומילה
"םלוע ילבמ םיאנתה" יכ רמאנ םהילעו ,דחוימב דובכ סחי היה אל הלא "םיאנת"ל סחיה
.וננישש םירבדה תא וניבה דימת אל ,הלא "םיאנת" :הטושפ התייה הביסה .(א,בכ הטוס)
תא ףרצ אל אמח רב ימר יכ רפסמ ,ב דומע זמ ףד תוכרב תכסמ ,ילבבה דומלתב אבומה רופיס
.וב לזלז ךכ ידכ דע ,ןוזמה תכרבב ןומיזל אפילחת רב אישנמ בר "אנת"ה

הפ לעבש תורוסמה תביתכ
םיברש לככו ,םידמולה םיברש לככ .הפ לעב דומילה לש תורוסמה תא םושרל ולחה טעמ טעמ
וילא תונפל ךירצש ,ךלהמ רפס - "אנת" לע ךומסל רתויו רתוי השק ,םידמול םתוא תורוקמה
תונקיידב םתוא אורקל תורשפאו ,םירבדה םיבותכ וב רפס םיכירצ .תילאוטסקט היעב לכב
,ומצעל בתכ דימלתש תוישיא תוליגמכ ןקלח ,תוליגמה בתכיהל ולחה ךכו .תע לכב האלמ
םיצבקה תא וררבש ,אכמס ינב ידיב םתביתכ חוכמ ףקות ולבקש ,םיימשר םיצבקכ ןקלחו
.(תוירוה ףוס ימלשורי) יפוס חוסינ םוחסינו םהידיבש
תליחתמ תוריהמב ףדפדל תורשפא ןיא .ימוקמ דומיל אוה הליגמכ בותכה רפס ךותמ דומילה
םויב הרותה תאירק ןמזב יכ דע ,הצקל הצקמ הליגמ לולגל חרוטה בר ךכ לכ .הפוסל הליגמה
ךא" תשרפו (זט ארקיו) תומ ירחא תשרפ תא לודגה ןהכה ארוק ,שדקמה תיבב םירופיכה
(טכ קרפ) רבדמב שמוחבש "רושעבו" תשרפב ,האירקה תמלשה תא וליאו ,(גכ ארקיו) "רושעב
אמוי) רפסה תלילג ןמזב קותשלו דומעל רובצה תא חירטהל אלש ידכ ,הפ לעב אוה ארוק
.(ב,חס

אל .דומילה אשונ אוה חותפה ףדה .תובר תויכוניחו תוידומיל תויועמשמ ול שי ימוקמ דומיל
דומיל תטיש הארמ םינוש םינשרפב ןויע .םלשב ותובלתשה אל ,םירחא תורוקמל ותאוושה
רקיע איה תורוקמ ןיב האוושה אל .רפסב חותפה עטקה ,יחכונה קרפה אוה אשונה :תאזכ
.התע דמלנה ,יחכונה טסקטה אלא ,דומילה

ףחצימל רבעמה
ךורא ףדב אלו ,םיפד םיפד ךורכה די בתכ - ףחצימל רבעמה היה רפסה הנבמב ןושאר יוניש
רפסה ,וישכעמ .דומילה ךרדב יתוהמ יונישל איבה ,ינכט יוניש הרואכל אוהש ,הז יוניש .דחא
,תירשפא תויהל תכפוה רפסב הטילשה .וב דמוע אוהש ףדה קר אלו ,דמולה ינפב חותפ ולוכ
רפסל סחיב לא ודומיל אשונ תא קודבל לגוסמ תויהל התעמ ךירצ דמולה .תשרדנ אליממו
.הכ דע דמלנש המ לכל יחכונה ףדה תא תוושהלו ,ולוכ

ספדומ רפסל רבעמה
ינשב די בתכמ הנוש ספדומ רפס .דומילה ךרד תא יוניש תילכת התנישו הרזח סופדה תאצמה
דיב הבותכה הליגממ דומילב םא .בר ץפומה םיקתעה רפסמו ,ויקתוע לכב ההז רפסה :םירבד
ביכרמ ספדומ רפסב ,הנוכנה הסרגה שופיחו דיה יבתכ תאוושהב קסוע דומילה ןמ רכינ קלח
היגהל רתוי לק יכ ,ספדומ רפסב רתוי ןטק תואיגשה רפסמ םג .ןטקו ךלוה דומילה לש הז
לכ ,רפסב דומילבש ןאכמ .שדחמ הליגמו הליגמ לכ היגהל רשאמ ,דחא רפס תצרמנ ההגה
תנבהב עקשומ ידומילה ץמאמה .תואיגשה ןתואב םילקתנו ,טסקט ותוא תא םידמול םידמולה
.תונוכנ תונקסמ םהמ קיסהלו םינכתה תא חתנל תלוכי ,םייומסה םירסמה חונעפ ,טסקטה

עדימ ירגאמ
הליגמה ןיב קחרמה .רפסב ותטילש תאו דמולה תלוכי תא הנישו רזח בשחוממה עדימה רגאמ
.בשחוממ עדימ רגאמ ןיבל ספדומה רפסה ןיב קחרמכ והומכ ,ספדומ רפס ןיבל דיב תקתעומה
,םיספדומה םירפסה תומכ הלדגש לככ .םיארוקה תובברל רפסה תא האיבה סופדה תאצמה
אלו ,םירפסה לכ תא אורקל םילגוסמ ויה אלש ,םהיארוק רובצל םירפסה ןיבש רוכינה לדג ךכ
.רפסב הטילשה תא םיארוקל ריזחה עדימה רגאמ .םהב בותכ המ תעדל

תומכב טלוש דמולה התעמ .וב דומיללו טסקטל תוסחייתהה תא הנשמו רזוח עדימה רגאמ
אוה רפסב דומלהו ,חותפה דומעה דומיל אוה הליגמב דומילה םא .םירפס לש תלבגומ יתלב
קיפהל לגוסמ עדימ רגאמב עייתסמה דמולה ,תומלשכ רפסה לשו ורשקהב דומעה לש דומיל
לוכי אוה .דמולל היעב הווהמ הניא תואיקבה התעמ .קזבה תוריהמב םירפס יפלאמ עדימ
.הקמעהלו הנבהל ונמז תא שידקהל

םירה רקועו יניס
.ידוהיה םלועב רתויב הריכבה תימדקאה הרשמה לבבב התנפתה תירצונה הריפסל 299 תנשב
ךירצ היהש םידמעומ ינשל העיגהש דע ,םידמעומה תא הנניס הרשמה שויאל שופיחה תדעוו
תוינשמה תא הפ לע עדי .ידפולקיצנא עדיב ןייטצהש ,רויע - ןושארה .םהיניב רוחבל
היעב לכל ןורתפ אוצמל לגוסמ היהש ןונש ,ףירח - רחאה .םימוגרתבו ארקמב טלש ,תותיירבהו
.םינותנה לש ינויגה חותינ יפ לע

:התייה לארשי ץראמ הלבקש הבושתהו ,םלועה לכמ םיחמומ םע הצעייתה שופיחה תדעו
.אתידפמופ תבישי שארל ףסוי בר תא תונמל הטילחה הדעוה .תורוקמב טלושה ,יקבל תופידע
רב הבר ,ינשה דמעומה רחבנ ומוקמבו ,יונימה תא לבקל ףסוי בר ברס תוישיא תוביס ללגב
קיזחהש דיקפת ,הבישיה תושאר תא לבק ףסוי ברו ,הבר תמ הנש םיתשו םירשע רחאל .ינמחנ
.יצחו םייתנש וב

םיגשומה תא ונלש םיגשומה םלועל סינכה אתידפמופ תבישי תושארל םיאתמ דמעומ שופיח
לע עיבצהל עדויו ,תורוקמב טלוש יקבה ."םירה רקוע" תמועל "יניס" ;"ףירח" תמועל "יקב"
,תורוקמה תא חתנל לגוסמ ףירחה .(!יניסב ןתניתנכ ולצא תורדוסמ תוכלהה) ןיד לכ לש ורוקמ
.תשרדנה הכלהה תא שדחלו ,הכלה יקספו םיגשומ ,םיבצמ תוושהל ,תונוכנ תונקסמ קיסהל
התעמ .עדימה רגאמ תאצמה בקע רתוי דועו ,סופדה תאצמה בקע שלחנ "יקב"ה לש ודמעמ
תא אוצמל ידכ תושורד תודחא תוינש .היגולונכטל אלא ,ןורכיזל המישמ הניא רוקמ תאיצמ
התעמ .םיוסמ ןויער ,םיוסמ םכח ,םיוסמ גשומ עיפומ םהב ,הכלהה תורפסב תורוקמה לכ
.עדימה דוביעו תונקסמ תקסה ,חותינו הנבה לע אוה שגדה

עדימ ירגאמ לש םיגוס

,קחורמ עדימ רגאמו ,רוטילקת לע אצמנה ,ימוקמ עדימ רגאמ :םיגוס ינשמ םה עדימה ירגאמ
- םיבשחמ תרושקת תועצמאב וילא עיגהל ןתינו ,םלועב םוקמ לכב אוהש לכ בשחמב אצמנה
."טנרטניא" םשב תרכומה

ימוקמ עדימ רגאמ
רמוחה תומכ ,ילאוטסקט אוה עדימה דוע לכ .(CD Rom) רוטילקת לע אצמנ ימוקמ רגאמ
לדוגב םיכרכ תואמ עבראכ םהש ,םיפד ןוילמ עברכ :המיהדמ רוטילקת לע רמשל ןתינש
.םיידוהיה דוסיה ירפס לכ תא ישוק אלל הליכמ עדימ לש וז תומכ .תירבעה הידפולקיצנאה
ןורתפ תתל בייח עונמה .וילע ןסחואמה עדימב םיטלוש ותרזעב "עונמ" ללוכ רוטילקתה
ףורצ וא יוטיבה תא אוצמל רשפא התרזעבש ,שופיח תנכת :רגאמה לש םינושה םידיקפתל
,ליגר םילילמת דבעמ ץבוקל היצמרופניא יעטק ריבעהל תלגוסמה הנכת ,םישורדה םייוטיבה
תלגוסמה הנכת :ףוסבלו ,הדובע יפדב וא רמאמב רגאמה ןמ וחקלנש םיעטק בלשל ידכ
.שופיחב ולעש םיאצממה תא חונ ןפואב סיפדהל

םילודג םילדבה שי .ןמזה לכ תוללכתשמו תוחתפתמ ןהו ,קושב תומייק תונוש שופיח תונכת
הנכת .וב השעייש ירקיעה שומישב היולת רגאמ תריחב לע הטלחההו ,תונושה תונכותה ןיב
ץבוקל םיאצממה תרבעה לש םיקלחה תא חינזהל הלוכי ,תורפסב םוקמ יארמ תתל הדיקפתש
שומישה תורטמ יפל עבקנ רוטילקתבש םירפסה רחבמ םג .הספדהל וא םילילמת דבעמ
.רוטילקתה לש תוירקיעה
ןפואב הנטק וילעש עדימה תומכ - ואידיו יעטק וא לוק ,תונומת םג ללוכ רוטילקתה םא
לש העש עברו ,לוק תטלקה לש תחא העש ,תונומת תואמ המכ ליכי רוטילקת ותוא) .יטסרד
(!טרס

קחורמ עדימ רגאמ
ןיאו ,םלועב םוקמ לכב םקוממ תויהל לוכי בשחמה .בשחמ לש קסידה לע אצמנ קחורמ רגאמ
לכו ,םיבשחמה לכ תא םירבחמ תרושקתה יווק .רגאמב הטילשה תניחבמ תובישח ךכל
דחא לכ ,ימוקמ ןופלטל גויח תועצמאב רגאמ לכל עיגהל לוכי ,טנרטניאה תשרל רבוחמה
.וריעב

רוגאה עדימהמ ךורע ןיאל הלודג וב ןסחאל ןתינש עדימה תומכש ךכב עדימ רגאמ לש ונורתי
לכב שמתשמ לכל דימ ןימז היהי רמוחהו ,תונשלו ףיסוהל ,ןכדעל תלוכיה םג .רוטילקתב
.קחורמה רגאמה לש ודמעמ תא תקזחמ םלועה
ריחמ :ףסכ הלוע עדימ רגאמל תורשקתהה .תונורסח רפסמ קחורמ עדימ רגאמל ,תאז םע
תיטיא וא ,הנימז הניא םיתעל תרושקתה .טנרטניאה תשרל רוביחה םגו ,(ימוקמה) ןופלטה
.ימוקמה רגאמה תבוגת רשאמ רתוי תיטיא הבוגתה םגו .דחוימב
:ותבותכש ,"תעד" רתא אוה לארשיב יתדה ךוניחה לש עדימה רגאמ
http://www.daat.ac.il
.תודהיה תועוצקמ לש תעדה ימוחת לכ תארוהל ,םירומל םינווגמ דומיל ירמוח ללוכ הז רגאמ

הביתכה לע "הרוזנצ"ה

תיעבט "הרוזנצ"
םא .רפס לש הצופתה תדימ תא עבוק ותובישח תדימ ןיבו רפס לש רוצייה ריחמ ןיב סחיה
היה הדובעה ריחמש ירה ,עלס לע הביצח וא ,סרח לע הטירח התייה קיתעה םלועב הביתכ
"הרוזנצ"הו ,בותכ עדימ ץיפהל ולכי םיכלמ וא םירישע קר .בותכ עדימ תצפהב ירקיעה םלבה
.הביצחה וא הטירחה ריחמ :תימינפ התייה

.דואמ היה רקי ןיידע הליגמ תקתעה ריחמ לבא ,רפסה ריחמ תא ליזוה תוליגמל רבעמה
קרש התייה האצותה .רתויב רקי היה הקתעהה ןונגנמו ,תוליגמה תא םיקיתעמ ויה םירפוס
קתעהב ורתונ ,םירחא םירפס .םיקתוע לש בר רפסמב הקתעהל וכז הבר תובישח ילעב םירפס
.היישנה םוהתל ודרי ללכ ךרדבו ,םידדוב םיקתעהב וא דחא

תינוציח "הרוזנצ"
ומרגש ,םייעבטה םירוצעמה .רפס לש רוצייה ריחמ תא יטסרד ןפואב הדירוה סופדה תאצמה
רצי רבדה .יסחי לוז רבד תויהל הכפה רפס תספדה .ולטבתה ,וקתעוי םייואר םירפס קרש ךכל
.םיקזנ ומרגי אלש ידכ ,םיספדנה םירפסב טולשל ןוצר :ןכ ינפל העודי התייה אלש היעב
תיב :טושפ היה ילכלכה קזנה .םייכרע םקלחו ,םיילכלכ םקלח :םינוש םיגוסמ ויה םיקזנה
תא תוסכל קיפסה םרט דועו ,הספדהה תא םייסש רחאל .רפס תספדהב בר ףסכ עיקשה סופד
,(ןושארה לש ותדובע לע ךמתסהב וליפא ילוא) רפס ותוא תא רחא סופד סיפדמ ,תואצוהה
יטנא תורפס וא ,הדורי המרב תורפס לש היעב הררועתנ יכרעה רושימב .ותסנרפ תא חפקמו
יפכ רפסה תא וגיצהש םירבחמ ידיב ובתכנש ,ופיוזש םירפס םג ויה .תירסומ יטנא וא תיתד
.אכמס רב רבחמ לש תונויערכ וגצוהש ,םהלש תונויערל ףקות ונתנ ךכבו ,ןומדק רבחמ לש וטע
,לאיחי ןב רשא ונבר לש תובושתו תולאש רפס ,"שאר םימשב" רפסה אוה הזכ ףויזל המגוד
הנושארה ,תורודהמ רפסמל וכז שארה לש הלא תובושת .1793 תנשב ןילרבב םסרופש ,ש"ארה
,(ג"נקת ןילרב) ,"אנסרהד אסכ" םשב שוריפ רפסל םסרפש ,ןילרב לואש לש ושוריפ התייה
תוכלה לע רערעל ותרטמו ,ףויז וניה ולוכ רפסה .קרב ינבב םינש רפסמ ינפל האצי הנורחאו
יפ לע תאזו ,תישפנ הקעומ שיגרמ םדא רשאכ דבאתהל ריתמ אוה :המגודל .תומכסומ
לואש ,ןושארה "ושרפמ" היה רפסה ףייזמ .עובלגב ותמחלמב ךלמה לואש ...לש םידקתה
.ש"ארה לש הקיספל רוקמכ רפסה טטוצ תובר םינשו ,ףויזה תא תווסהל חילצהש ,ןילרב
.תרוקיב ינונגנמ רפסמ ולעפוה הלא םיישק לע רבגתהל ידכ

"תומכסה" - תידוהי הרוזנצ
ספדוי אלש ידכ ."המכסה"ה ןונגנמ אוה םייואר םניאש םירפס םוסרפ עונמל ןושארה ןונגנמה
:וז הנקת הריריפב הנקתנ 1554 תנשב .םירפס תספדהב תולבגה ורזג ,םוסרפל יואר וניאש רפס
השלש תמכסהו תושרב םא יכ ,םלועמ ספדנ אלש רפס םוש סיפדהל סופדה ילעב ולכוי אלש"
לא תוכומסה תושודקה תוליהקה תחא ישאר תמכסה םעו ,םינבר השלשמ םיכומס םינבר
סיפדמ םוש סיפדי אל םירפס" יכ תרמואה הנקת הינלופב הנקתנ 1594 תנשב ".סופדה םוקמ
.(883 דומע ,המכסה ךרע תירבע 'קיצנא) ."םיפולאו םינבר תושר ילב

יושיר תבוח - תירצונ הרוזנצ
הייסנכה םעטמ םדקומ ןוישר הבייחש "הלוב" ישישה רדנסכלא רויפיפאה איצוה 1501 תנשב
םירוסא םירפס תמישר אוה ,סקדניאה תא תורויפיפאה המסרפ 1557 תנשב .סופד רבד לכל
םירפסה תמישרב דומלתה ללכנ ,1559 תנשב ,סקדניאה לש הינשה הרודהמב) .האירקב
המישרה .1948 תנשב המסרופ הנורחאה התרודהמו ,החפתו הכלה המישרה .(!םילוספה
.(819-821 'ע ,הרוזנצ ךרע תירבע 'קיצנא) .1966 תנשב הלטוב

ינרדומה םלועב הרוזנצ
הנושאר הקמנה .יוטיבה שפוח ידדצמ דצמ הזע הפקתהל התכז תירוקמה התרוצב הרוזנצה
תנשב םסרפתנשAREOPAGITICA סרטנוקב ,ןוטלימ ילגנאה ידי לע הנתינ יוטיב שפוחל
תיאקירמאה הקוחל ןושארה ןוקיתב .סופד ירבד לע לומורק ליטהש הרוזנצל הבוגתב ,1644
דע .תונותיעה שפוח וא יוטיבה שפוח תא ליבגיש קוח םוש קקוחי אל סרגנוקה יכ עבקנ (1791)
.םלועה תוצרא בורב הרוזנצה הלטוב 19-ה האמה עצמא

המו ,וב ספדוי המ עבוקה םג אוה ןותיע ךרוע :םוסרפ לכב הרוזנצ לש ןונגנמ םייק ,תאז לכב
תא םירסומ םייעדמ תע יבתכ ;(םייניינע קר אלו ,םיילכלכ םיתעל םה םילוקישהו) זנגיי
תועצמאב ,םירפסה תואצוה ;סופדל יואר רמאמה םא םיעבוקה ,םיטנרפרל םירמאמה
םייוניש רבחמה ןמ םישרוד ףא םה םיתעלו ,ותוחדל וא רפס סיפדהל םא תועבוק ,םהיצעוי
םמצע םיבתוכה םג .תויתרבח וא ,תויעוצקמ תוביסמ תויהל םילוכי הלא םגו ,בתכש רפסב
.םיארוקה רובצב תובשחתה ךותמ ,םנוצר תא םינסרמ

לש ותספדה תענומה הרוזנצ וז ןיא .תורפסה לע הרוזנצ הווהמ תיתורפסה תרוקיבה ןונגנמ םג
תכרעהב ךומנ ןויצל הכוזה רפס .ותצפה תא תבכעמו ,ותאירק תא תענומה הרוזנצ וז לבא ,רפס
.הזינגל ,תובורק םיתעל ,ןודנ ,תרוקיבה
החמומ םא ףקות לבקמ רוביח ."המדקה" תויהל ךפה אוהו ,ונימיב ןדעתה "המכסה"ה ןונגנמ
ףקות ותוא תא רפסל תנתונ "המכסה"ה לש וז היצאירו .המדקה ירבד ול ףרצמ אכמס רב
לע ךומסל רשפא יכו ,ותכאלמ תא עדוי רפסה רבחמ יכ דיעמ החמומה :המכסהה ול הנתנש
.וירבד

עדימ ירגאמ לע "הרוזנצ"
עדימ ירגאמב םימייק םניא ,םייקלח םהש לככ ,םינותיעבו םירפסב םימייקה ןוסירה ינונגנמ
ץיפהלו ,טנרטניאב ןויד תצובקל ףרטצהל וא ,טנרטניא רתא חותפל לוכי םדא לכ .םיקחורמ
םג הרקב ינונגנמ םיחתפתמ וז היעב לע רבגתהל ידכ .ואל םא םה םייואר םא ,וירבד תא
םהו ,"רוזנצ" םישמשמה םיפוג וא תודסומ ידיב םילהונמ םירתאה ןמ קלח :טנרטניא ירתאב
,םולשתב ךורכ םהב שומישהש םייעוצקמ םירתא שי .החדיי המו רתאב ללכיי המ םיעבוקה
הידפוליצנא :המגודל) .רתאה לש התואנ תיעוצקמ המרל גאדיש ןונגנמ תמקה רשפאמ רבדהו
םולשת תרומת ,רגאמב תאצמנה תנכדועמה הסרגה ןמ םיכרע תקתעה תרשפאמ הקינטירב
לש הסינכה תלוכי תא םיתסוומה םינונגנמ ףא שיו .(קתעוהש רמוחה תומכ יפל עבקנה
ולש יוהיזה תוליממ תחאש רתאל סנכיהל לוכי אלש בשחמ :המגודל) .םירתאל שמתשמה
,ודסמתיו וטשפתי יכ חינהל שיו ,םכרד תליחתב םה הלא הנגה ינונגנמ .(היפרגונרופל הרושק
.תע יבתכבו תורפסב םייקל המודב

עדימ ירגאמב לכשומ שומיש

עדימ רגאמב שומישב תוצופנ תויועט
הגישהל ןתינ אלש היצמרופניא קיפהל דמולה תא ןווכמ עדימ רגאמב ןוכנה ידומילה שומישה
םוקמב תאצמנ הניא הל הבושתהש הריקח ,שדח אשונב רוקחל שרדנ דמולה .תורחא םיכרדב
.עודיו רדגומ דחא םוקמב אל תוחפל וא ,דחא
ותוא הוושהו 157 רפסמ אצממ תא חתפ ,תומויסו תומודיק םע ינולפ יוטיב שפח" גוסמ דומיל
תועמשמ ןיא .תורוקמ תרבוח ךותמ דומיל אלא ,עדימ ירגאמב דומיל ונניא "257 רפסמ אצממל
רדגומ רוקמל ותוא ןווכש אוה לאושה .רגאמב שופיח בגא רוקמה תא אצמ דימלתהש הדבועל
היה הרומה םא .ריינה לע וא ךסמה לע רוקמה תא תולעהל אוה שרדנ דימלתהש לכו ,םיוסמו
.ההז דומילה היה ,תורוקמ ףדב רוקמה תא ןתונ

.עדימה רגאמ לוצינ דימת וניא "ינומלא ןיינע לע ינולפ לש ותעד תא אצמ" גוסמ תומישמ םג
תידומיל תוליעפ וז ןיא לבא ,דימלתה ידיב ןימז וניא רפסה םא תלעות האיבמ וז תוליעפ
וירבד תא רתאל שיו ,רורב םוקמב היוצמ הניא בתוכה לש ותעד םא .אוה רשאב עדימ רגאמב
הנוכנ תידומיל תוליעפ וז - םינוש תומוקמב וירבדמ הנקסמ קיסהלו דחי םתוא זכרל ,אשונב
.עדימ רגאמב הליעומו

עדימ רגאמב תויוליעפ יגוס
,רפסב עדימ רתאל לגוסמ דימלתש עגרב .תונווגמו תונוש דומיל תומרב עדימ ירגאמ בלשל ןתינ
שופיח ינונגנמב שומישהו ,תוטושפ שופיחה יכרדו תודוקפה .עדימ רגאמב תאז תושעל אוה לוכי
.רתוי תבכרומ היצמרופניא שפחמו ,ודומילב םדקתמ דימלתהש לככ רבגיו ךלי םיללכושמ
.תעד תבחרהל ,תויללכ תולאש לע הנועה ילכ שמשל עדימה רגאמ לוכי תיסיסבה המרב
םימכח הנשמב םירכזומ םימעפ המכ קודבל דימלתה ןמ שקבמה ,הנשמב ליגרת :המגודל
תשקבמה ,תפסונ המישמ .הפ לעבש הרותה תרוסמב םכחה לש ודמעמ לע הנומת ןתונ ,םינוש
םכחה לש םירשקה תכרעמ לעו ,ורוד ינבו םכחה לש הנומת תנתונ ,םכחה רבדמ ימ םע קודבל
יתמ) ותוא טטצמ ימו ,םכחה טטצמ ימ תא רתאל שקבתש ,האבה המישמה .םינושה וירבח םע
ויתובר לש הנומת תנתונ (ומשב םירבד םירסומ םירחא יתמו ,םירחא םשב םירבד רמוא אוה
,םימכחה תפמ תא דמולה הלגמ ,םישופיחהו תולאשה תבחרהב ,ךכו .וידימלתו םיקהבומה
תויהל ךפוהו ,רפסה יפד ןיבמ הייחתל םק הנשמה םלועו - םימכח ןיב םירשק ,תורודה רדס
.םידמלמו םידמול ,הכלה רבדב םיחכוותמ ,םישגפנ םישנא וב ,םייח קקוש םלוע
הלא תומישמ .םתצופת תא קודבלו םיגשומ ןיבהל ידכ עדימ רגאמב שומישה אוה ומצעל םלוע
רמאיו" וא "הנכס" וא "םולש יכרד םושמ" םייוטיבה תועמשמ המ :גוסמ הלאשכ תוארנ
יתלב םיאצממ םילגמ םישופיחה .םיעיפומ םה רשקה הזיאבו ,"םתייה םירג יכ" וא "יננה
.םיגשומו םייוטיב לש םיניינעמ םירשקה םיארמו ,םייופצ

.גשומ לש ותוחתפתה וא הכלה לש התוחתפתה לע דומעל רשפא דומיל לש רתוי ההובג המרב
דציכ תוארלו ,ירוטסיהה םרדס יפל םינוש תורוקמ ןיב ןיחבהל לגוסמ תויהל דמולה ךירצ ןאכ
םידימלתל דעוימה - ליגרתב היוצמ הזכ שופיחל המגוד .הלא תורוקמב הכלה וא גשומ עיפומ
אל יתמו ,שדקל וגהנ יתמ .תסנכה תיבב תבש לילב שדקל גהנמה תא קדובה - תוהובג תותכב
.הז אשונב םינוידל רשקהב ולעוהש םיקומינה םהמו ,ושדיק

םוקמ שי .תיטרקנוק הלאשל הבושת אוצמל ךרוצ שי רשאכ רגאמה תלעות תא לטבל ןיא
.שדח אשונב הקמעהל דמולה תא תנווכמה תמא תלאש םנמא איה הלאשה םא תאזכ תוליעפל
,שדח ללפתמ תסנכה תיבל עיגה .עובק םוקמ ול שיו ,תסנכה תיבב ללפתמ םדא :המגודל
ומוקממ קיתווה ללפתמה תא וריבעהו ,קיתווה ללפתמה לש םוקמה תא ול ונתנ םיאבגהו
תיבב ומוקמ לע "הקזח" םדאל שי םאה ?ןכ תושעל םיאשר םה םאה .רחא םוקמל עובקה
תיתכלה תונמוימ ךירצמ הל תובושתה רחא שופיחהו ,היוצמ הניא תאזכ הלאש ?תסנכה
היהת הלאשל הבושתה יכ ןיחבהל לגוסמ תויהל ךירצ לאושה .םייתכלה םיגשומב הטילשו
רגאמב :הז אוה הלאשל הבושת הלעיש שופיחה) ."הווצמב הקזח"ו ,"הקזח" גשומב הרושק
יוטיבל ךומסב אצמנ אוהשכ "הקזח" םייוטיבה תא שפחנ ,םינורחאה ירפסב ,ת"ושה תורפס
םע דחי עיפוהל לוכי יוטיבה רשאכ "הקזח" יוטיבה תא שפחנ וא ;"הלפת" וא "הליפת"
תומודיק םע תויהל לוכי "תסנכ" יוטיבה םגו ,"תסנכ" יוטיבל ךומסב אצמנ אוהשכ ,תומודיק
.(תויקודקד

תללכושמ היצנדרוקנוקכ עדימ ירגאמ
אוהש בצמב םעפ אל לקתנ (תודובע בותכל םישרדנ םידימלתו) הדובע בתוכ וא רועיש ןיכמה לכ
אוה עדימה רגאמב םייסיסבה םישומישה דחא .ול רוכז וניא םוקמה הארמו רוקמ רכוז
.םהלש קיודמה םוקמה הארמ לע תורוקמה תאיצמ
.היצנדרוקנוק תרזעב תושעל םיגהונש שופיחל ליבקמ םיבשחוממה עדימה ירגאמב הז שומיש
תא םישפחמ םירקמה ינשב ,ההז בשחוממ עדימ רגאמבו היצנדרוקנוקב שופיחה לש הדותמה
תונורתי שי בשחוממה עדימה רגאמל .שקובמה טסקטה ךותמ ונל הרוכזה הלימ תרזעב רוקמה
:היצנדרוקנוק ינפ לע םיבר
ברה לש ותדובע) ל"זח תורפסו ,ך"נתה תא קר תופיקמ םויכ תויוצמה תויצנדרוקנוקה .א
םירפס םיליכמ םיבשחוממה עדימה ירגאמ תאז תמועל ,(םיכרכ תורשע תללוכה יקסבוסוק
.תויצנדרוקנוק םהל ורבוח אלש םיבר
רבד ,םילימ רפסמ תרזעב אלא תחא הלימ ידי לע קר אל רוקמה תא שפחל ןתינ .ב
אצמתש דע םיבר םיאצממ לע רובעל ךרוצ ןיא .ןמז ךסוח ךכבו ,םיאצממה רפסמ תא םצמצמה
.ונל המיאתמה האצותה
תודוקפ תרזעב תאז .הלימה תתיואמ דציכ םירכוז ןיא םא םג רוקמה תא שפחל ןתינ .ג
שרוש שופיח וא ,אלמ ביתכב וא ,תויקודקד תומודיק תפסותב איהשכ הלימה תא תושפחמה
.תמיוסמ הלימ לש

םיבשחוממ עדימ ירגאמב שמתשהל תעדל בושח עודמ
םישידקמ תואטיסרבינואב .הירפסב לכשומ שומישכ והומכ םיבשחוממ עדימ ירגאמב שומישה
לכויו ,הירפסב שמתשהל דציכ עדי טנדוטסהש תנמ לע ,תיפרגוילביב הכרדהל יתנש סרוק
תא ךירדהל םיגהונה רפס יתב םג שי .וירקחמ ךרוצל םהל קוקז אוהש תורוקמה לא עיגהל
,תוללכושמ תוירפס םה םיבשחוממה עדימה ירגאמ .הירפסב שמתשהל דציכ םהידימלת
.רתוי הריהמו רתוי הלק םישקובמה תורוקמה תא םהב אוצמל תלוכיהו

!בשחמה אל - דמול דימלתה
םידימלת ןיב םילדבהה תא לטבת םיבשחוממ עדימ ירגאמ תרזעב הדימלש םיבשוחה שי
שרדנ דימלתה .טושפ ינכט ןיינע תויהל ךופהת הדימלהו ,בשחמב יוצמ לכה :םישלחל םיקזח
.דמולה לא עיגי םיאתמה ידומילה רמוחהו ,םינוכנה םירותפכה לע ץוחלל
רבחל ךירצ שקובמה רוקמה לא עיגהלו שופיח ךורעל תנמ לע .וזמ הלודג תועט ןיא
."אתליאש" אוה .שקובמה רוקמה לא תוריהמב ותוא ליבותש תמכחותמ התליאש רבחי םדקתמ דימלת
ודומלמ ול תועודיה םילימ התליאשב םושרי ,תרשפאמ הנכותהש תויצקנופה לכב שמתשי
םייטנוולר םניאש םיבר תורוקמ אורקל ץלאי ,תיללכ התליאש חסני רחא דימלת .םדוקה
.טאוי ודומיל בצקו ,אשונל

לכל הרותה תא עיצה ה"בקהש תמסרופמה הדגאה תא אוצמל םישרדנ םידימלת ינש :םיגדנ
אתליאש רבחי דחאה ."עמשנו השענ" ורמאו ,דימ הלבקל ומיכסה לארשי קרו המואו המוא
רושק וניא םבור ,תורוקמ 142 לש המישר לבקתת וז הליאשל הבוגתכ ."עמשנו השענ" :הטושפ
רוקמה תא אוצמלו הכוראה המישרה לע רובעל ידכ ןמז זבזבי התע .תשקובמה הדגאל
תא םהל עיצהו תופסונ תומואל הנפ 'ה :הדגאה ןמ ףסונ עטק רכוז רחא דימלת .שקובמה
הז דימלת .הלבקל וברס "בונגת אל" םהל רמאשכו ,הב בותכ המ הלאש תומואה תחא .הרותה
וז התליאשב) ."המוא בונגת עמשנו השענ :הקספ" :שפחי אוה .תמכחותמ התליאש רבחי
רדס רשאכ ."המוא בונגת עמשנו השענ" םילימה תועיפומ םהב תורוקמ קר גיצי בשחמה
לבקתת וז התליאשל הבוגתכ (הקספ התואב ועיפוי םילימה לכש דבלבו ,הנשמ וניא םילימה
.תשקובמה הדגאה תא םיריכזמ םהמ הששו ,תורוקמ 10 לש המישר

?האלה המו - בשחמ
םירשפאמ םירגאמה .הרומה תא ףילחהל לוכי וניא םיבשחוממ עדימ ירגאמ תרזעב דומיל
לכ ןיא ,רוקמה אצמנש עגרב .םישורדה תורוקמל תוריהמבו תולקב עיגהל - הרומלו - דימלתל
תרזעב תושעל דמולה לכוי תאז .טסקטה תא חנעפל שי םירקמה ינשב :רפסל בשחמה ןיב לדבה
עדימה ירגאמ תרדחה םע םייתסה אל הארוהה דיקפת .וייח ךשמב שכרש ישיאה עדיהו םילכה
,ואצמנש םיטסקטה חונעפב הארוהה ץמאמ תא עיקשהל ךירצ וישכע :ךפהל .םיבשחוממה
.םיאצממה ןמ תונקסמ תקסהו ,םתאוושה"ךוניחב םיבשחמ" ןכות