הארוהה םלועב ילטיגידה טסקטה


גומלא רמת ר"ד

הפיח תטיסרבינוא ךוניחל הטלוקפה


םיישיא םיבשחמב רקיעב ,םויכ שומישב רתויב ץופנה ילטיגידה םוידמה אוה טסקטה
רסמ וא רצק בתכמ תביתכמ :םינווגמו םיבר וב םישומישה .(Personal Computers)
דעו ,(Internet Relay Chats) "טא'צ"ב תינורכניס הביתכ ךרד ,ינורטקלא ראודב ילולימ
היוול ןב םג אוה ,ומצע ינפב קר דמוע וניא טסקטה .טסקט רפיה ירצומו םירפס לש הקפהל
קלחכ ,םייפרג םירצומ הוולמה ללמכ ואצמל ןתינ .םירחא םיילטיגיד םירצומ לש ןמאנ
.דועו ,םידבועמ םינותנל םירבסהו תורתוככ ,תויצמינא תוולמה תויבותככ ,הידמ רפיהמ
,(Word Processor) םילילמתה דבעמב תונומטה תויגוגדפה תויורשפאב קסוע הז רמאמ
םיבשחמה קושב רתויב ירלופופה םושייה השעמלו ,רתויב החיכשה טסקטה תנכות איהש
.םיישיאה

?"םילילמת דוביע" והמ


תאצוהב תינורטקלאה הידפולקיצנאה ידי לע רדגומ (word processing) םילילמת דוביע
ידבעמ (1) ".ךמסמ סיפדהלו ,ךורעל ,בותכל ידכ הנכותב שומיש"כ היבמולוק תטיסרבינוא
םרטב טסקטב תובכרומו תובר תויצלופינמ עצבל (דילקמה) בתוכל םירשפאמ םילילמתה
םיגוסמ םיקסיד לע םינסחואמ םיכמסמה .שדחמ םעפ לכ ותביתכב ךרוצ אלל ,ותספדה
םילילמתה דוביע תנכות .רזוח שומיש םהב תושעל ןתינש ךכ ,ילטיגיד טמרופב ,םינוש
רישכמלו הביתכ תנוכמל ישיאה בשחמה תא השעמל תכפוה תספדמל רוביח לש ףוריצב
.םיללכושמ הכירע

תדלקמב השקהל ןבאב הטירחמ


הבייח בותכה תצפה .בתכב ןתוא הרוקה תא תוישונא תורבח ודעית הירוטסיהה רחשמ רבכ
גרבנטוג ידי לע סופדה תאצמה .הלוגס ידיחיל קר הרומש התייהש תונמוימ ,תינדי הקתעה
.רתוי לודג להקל בותכה תצופת תא ביחרהל הרשפא 15 -ה האמב
קר לחה ,תדלקמב השקהל - טעו ןורפע ,הצונב הביתכ - תודתי בתכ - ןבאב הטירחמ רבעמה
Christopher - סלוש ידי לע " TYPE WRITER " - הביתכה תנוכמ תאצמה םע , 1874 -ב
- םיארוקה לגעמ תא יתועמשמ ןפואב ביחרהל הרשפא התאצמה.
(2) Latham Sholes
.הלכלכהו הדימלה ,תרושקתה יסופדב םיגילפמ םייונישל המרגו ,םיבתוכ
,(3) 20-ה האמה לש 80 -ה תונש תליחתו 70 -ה תונש ףוס תארקל ,ישיאה בשחמה תאצמה
לא (םילילמתה דבעמ) "תילטיגידה הביתכה תנוכמ" תא ,הדמתהבו הגרדהב ,האיבמ
ההז הניא םילילמתה דבעמב הביתכהש אלא .תיברעמה הרבחב םישנאה בור לש םנחלוש
קר אלש ,תושדח תויורשפא תחתופ איהו ,תילמשח וא תינאכמ הביתכ תנוכמב הביתכל
,וז הניחבמ אוה םילילמתה דוביע .ומצע ךילהתה תא תונשמ אלא ,הביתכה תא תולעיימ
.(ךשמהב ךכ לעו) יתוהמ ינכת םג אלא ינכט דוביע קר אל

םילילמתה דבעמב םישמתשמה םה ימ


:תוירקיע תוצובק יתשל םילילמתה דוביע תונכותב םישמתשמה להק תא קלחל ןתינ
םקוסיע רשא "םישמתשמ" הלא :Low end users - "םילק" /"םיליגר םישמתשמ" *
,םירומ :ומכ ,ךרוצה תדימב ,תעל תעמ קר אלא ,םילילמת דבעמב ימוימוי שומיש בייחמ וניא
.םייטרפ םישנא ,םיטנדוטס ,םידימלת
רשא "םישמתשמ" הלא :High end users - "םידבכ" /"םייעוצקמ םישמתשמ" *
,םירפוס ,םיאנותיע ,םינטפשמ :ןוגכ ,ימוימוי סיסב לע םילילמת דבעמב שומיש בייחמ םקוסיע
.םידיקפ ,הימדקא ישנא
,םיבתכמ :םה וללכב "םישמתשמ"ה להק ברקב םיחיכשה םילילמתה דוביע ירצות
םייעוצקמה "םישמתשמ"ה .םינחבמו הדובע יפד ,רנימס תודובע ,םירוביח ,תוטויט
.ןיד יקספ וא ,םירפס ,םירמאמ םג םירציימ
םילילמת דוביע תנכתב בור יפ לע םישמתשמ "םייעוצקמ"הו "םיליגרה םישמתשמ"ה
הצובקמ הנוש תולעפומה תויצקנופה ןווגמו תורידתה ,שומישה תמר םלוא ,ההז וא המוד
.הצובקל

םיחיכשה םימושייה


תובר תונכות תועצמאב תישענ תילגנאב תילטיגיד הביתכ :תילגנאב םילילמת ידבעמ *
יבתוכ ברקב תוצופנה תונכותה .תירבעה הפשל וריוג אל ןבור רשא ,םילילמת דוביעל
:ןה םויכ תילגנאה
Microsoft תרבח לש Word 97
Corel תרבח לש WordPerfect
CC: Mail תרבח לש Word Pro 97
Symantec Corp תרבח לש Q&A Write

.(4) $30-50 -כ לע תדמוע (תדדוב הדמעל) םילילמת דוביע תנכות לש דחא קתוע תולע

ורצונש םימושיי תועצמאב תישענ תירבעב תילטיגיד הביתכ :תירבעב םילילמת ידבעמ *
םימושיי תועצמאב םג ומכ ,(ריבד תרבח לש "טסקטויק" תמגוד) ילארשיה להקל דחוימב
ןקתומה "write" ןבתכה תמגוד) תירבעה הפשל "וריוג"ו תילגנאה הפשב רוקמב ורצונש
"office" תונכותה תליבחמ קלח הווהמה ,"word"-ה וא ,תונולח הלעפהה תנכותמ קלחכ
.(טפוסורקיימ תרבח לש
,"רייוגמ" םילילמת דבעמב בותכל ללכ ךרדב םיפידעמ םילארשיה "םישמתשמ"ה
םיתימעו םירבח לא (תירבעבו תילגנאב) טסקט יצבק תולקב חולשל ןתינ ותועצמאבש
.תודחוימ תומאתה וא תורמהב ךרוצ אלל ,םיל רבעמ

יתגרדה רבעמ לח ,םיבשחמ תרושקתב שומישה חפנ תובחרתה םע ,תונורחאה םינשב
,(browsers) "םינפדפד" /ףודפד תונכות לא םילילמת דוביעל תוידועיי תונכותב הביתכמ
Microsoft; תרבח לש Internet Explorer-ה :ומכ
.Netscape Communication תרבח לש Netscape Communicator -הו
,ינורטקלא ראודכ) תרושקתב רבעומ טסקטה רשאכ .תוליעיו תוחונ ןה ךכל תוביסה
םילילמת דוביע תנכותמ ואבייל םעט ןיא ,(טנרטניאב רתאמ קלחכ וא טא'צב הביתכב
תנכותב תורישי ותוא רצייל רתוי יוצרו ,(תונוש תומאתהו תורמה םיתיעל בייחמה רבד)
דוביעה תויורשפא ןכש ,םיטושפו םירצק םיטסקט יבגל רקיעב הנוכנ וז הרימא .תרושקתה
."םינפדפד"ה לש (editor/ composer) םיכרועב תולבגומ ןיידע טסקטה לש הכירעהו
.ידועיי םילילמת דבעמ תועצמאב ןיידע םיבתכנ םיבכרומ וא םיכורא םיכמסמ
- דחאה .םימעט ינשמ תאזו ,וילותיחב ןיידע יוצמ תירבעב "םינפדפד"ב הביתכל רבעמה
םיטנופב ובתכנש םירסמ תאירק לע השקמה רבד ,תשרב םיירבע םיטנופל דיחא ןקת רדעה
תירבעה הפשה לש הביתכה ןוויכ אוה ינשה םעטה .ארוקה לצא םינקתומה הלאמ םינוש
יאר תנומתכ םיארקנה ,םישבושמ םיכמסמ תריציל םיבר םירקמב םרוגה (לאמשל ןימימ)
.ירוקמה ךמסמה לש

םילילמת דוביע תנכות תונורתי
ריינו טע וא הביתכ תנוכמל האוושהב


הביתכה ךילהת לועיי*

הביתכה תנוכמב :שדחמ םעפ לכ ולוכ תא דילקהל ךרוצ אלל ספדומה ךמסמב לופיט -
דילקהל ונתוא בייח ,ךמסמב םילימ רפסממ רתוי לש ןוקית לכ ,םילילמתה דבעמל המדקש
קוחמל םילוכי ונא .המוד הלבגמ תרצוי ןורפע וא טעב הביתכה .שדחמ ואולמב דומעה תא
תואקספ וא םיכורא םיטפשמ אל ךא ,תודדוב םילימ (קחמ וא סקפיט תרזעב) תונשל וא
תא "יקנל קיתעהל" םיצלאנ ונא ,םימלש םיטפשמ תונשל ךרוצ ונל שי רשאכ .תומלש
העגה דע טסקטב םייפוסניא םייוניש עצבל רשפאמ ,רומאכ ,םילילמתה דבעמ .ךמסמה
.בתוכה ןוצר תא עיבשמה רצומל
םילכ םידמוע םילילמתה דבעמב בתוכה תושרל :טסקט דוביעל םימכחותמ םיינכט םילכ -
תואיגש ןוקית ,הפלחהו שופיח :טסקטה דוביע לע דואמ םילקמה םימכחותמ םיינכט
,יטמוטוא ןפואב םיילוש תורעה וא םידומע רופסמ יוניש ,תופדרנ םילימ לש העצה ,ביתכ
הספדהה ינפל דוע גצה לע רבכ יפוסה ךמסמה תא תוארל תורשפאה ,ךיראת תפסוה
.דועו (What You See Is What You Get)
ןהב (תונולבש) תוינבת לש הריצי רשפאמ םילילמתה דבעמ :רזוח שומישל טסקט תוינבת -
לש הנולבש אמגודל ךכ .ןמז לש רכינ ןוכסיח ךות םינוש םיכמסמב בושו בוש שמתשהל ןתינ
.'ודכו ,המיתח ,ןופלט ירפסמ ,ךיראת ,החיתפ טפשמ ,הדובעה םוקמ לש וגול ,ימשר בתכמ
ירגאמ ךותמ הבר תולקב םינשי םיכמסמ ףולשל תלוכיה :םינכומ םיטסקט לש ןימז ןסחמ -
תוכסוח ךמסמל ךמסממ טסקט יקלח ריבעהל הלקה תורשפאהו בשחמה לש עדימה
."לגלגה תא שדחמ םעפ לכ איצמהל" ךרוצה תא ונתאמ
רתוי החונו רתוי הריהמ בשחמה תדלקמב ןמוימ םדא לש הדלקה :הביתכ תוריהמ -
.הביתכ תנוכמב הדלקהלו רינו טעב הביתכל האוושהב

הביתכה תוכיא רופיש*

,אלא ,הביתכה יכילהת לש ינכט רופישל קר תמרות הניא םילילמת דבעמ תרזעב הביתכה
.הביתכה תוכיא רופישל םג ,ןיפיקעב
הלקמ (די בתכ לש האירקל דוגינב) םידלקומ םיטסקט לש האירק :הביתכה תמר רופיש -
שמתשמל רשפאמ םילילמת דבעמב שומישה ,הזמ הלעמל .םימגפבו תואיגשב הנחבהה לע
.הביתכה ךילהתב ןמז תדוקנ לכב ולש םייניבה רצות תא ךירעהלו ןוחבל
לע יולת יתלב ןפואב "דובעל" רשפאמ םילילמתה דבעמ :טסקטה יקלח לש הכירעו הביתכ -
ותאבהל דע ולוכ ךמסמה שוטילו רופישל תמרות וז הדובע תרוצ .טסקטה לש םינוש םיקלח
.רתוי ההובג תומלש תמרל
ךמסמב תואקספה רדס תא שדחמ ןגראלו ךורעל תלוכיה :תונווגמ הביתכ תורוצ -
.תיביטאיצוסא רתויו (תיראניל ,לשמל) "תינולבש" תוחפ הביתכ תרשפאמ
תוריהמבו תולקב קודבל שמתשמל תרשפאמ םילילמתה דוביע תנכת :תויתריציה דודיע -
תדדועמ טסקטב "קחשמ"ה תולק .ותכירעל תמרות ךכבו טסקט הנבמ לש תונוש תויורשפא
.הריציה ךילהתל הבושחה ,תטבלתמ הבישח תרוצ תוחתפתה םג
בתכלכ ילאוזיו ישיא םתוח ול ןיאו דיחא הארנ דלקומ טסקט :רצותה יפלכ תויתרוקב -
ךילהת לע הלקמ ךכבו רציש "דיה בתכ"מ קתנתהל בתוכל תרשפאמ וז הדבועש ןכתי .די
.תימצעה תרוקיבה
.דועו דוע דובעל םיכשומ טרפב םילילמתה דבעמו ללכב בשחמה :בלה תמושת דוקימ -
.ןכומ היהי ךמסמהו םידוביע המכ דוע ,עגר דועש איה בתוכה לש השוחתה הביתכה ךלהמב
םירמ התאש השוחתה תא ןוכנ לא ריכמ םילילמת דבעמ םע הדובעב הסנתהש ימ קר
תלחתהש זאמ תועש 4 ופלחש - הלילה עצמא רבכש הלגמו ,ןועשב ץיצמ ,ךסמהמ םייניע
.רבעש ןמזל ךבל תתנ אלו ,בותכל

רומיגו יטתסא בוציע לש ההובג המר*
תויורשפא לש דואמ בחר ןווגמ רשפאמ םילילמתה דבעמ :בוציע ילכ לש לודג ןווגמ -
תויתואה בציע לש תובר תורשפא תודמוע ת/שמתשמה ינפב .ךמסמהו טסקטה בוציעל
ןיבו תורוש ןיב חוור ,הנושאר הרוש תסינכ ,רושיי) תואקספה ,('וכו עבצ ,לדוג ,הרוצ)
בוציעה תונורתי .ולוכ ךמסמה ףאו ('וכו תיתחת ,תרתוכ ,םיילוש) דומעה ,(דועו ,תואקספ
.ותאירק לע םילקמו ארוקה לש תיטתסאה האנהל תומרות
רומיגה תמרו האירקל וא הגצהל האנ םילילמתה דבעמ לש רצותה :תיעוצקמ רומיג תמר -
יושע רבדה תיטתסא המר תלעב הביבסב לועפל לגרומ טרפה רשאכ ."תיעוצקמ" ולש
ההובג תוכיאל םג עיגהל ונוצר לע - ךשמהב הארנש יפכ ,חרכהב אלש ףא - בויחל עיפשהל
.הביתכה ינכת לש רתוי

רצותה קוויש*
תיביטקרטאו הריהמ הצפהו לק לופכש רשפאמ םילילמתה דבעמ :םיריהמ הצפהו לופכש -
.םילודג םילהקל
- וחנעפל ץמאמ תחא אל ךירצמה - דיב בתכנש ךמסמכ אלש :טסקטה לש החונ האירק -
.דחו רורב םלועל אוה םילילמתה דבעמב רצונש ךמסמה

םילילמת דבעמב שומישה תונורסח
(5)ריינו טעלו הביתכ תנוכמל האוושהב


ןיידע םה םידיינה םיבשחמה םג) ןיפכיד לכל ןיידע ןימז וניא בשחמה :תודיינו תונימז -
תקפסאב םייולת ונאו ,רינו טע ומכ ,סיכ וא קית לכב יוצמ וניא אוה .(םידבכו םילברוסמ
,תוילמשח הביתכ תונוכמב םג םנמא תמייק למשחב תולתה) וליעפהל ידכ היירטב/למשח
רסוח תיווח .(ריינו טעב שומישב אל ןבומכו תוינדי הביתכ תונוכמב תמייק הניא ךא
היווח םנמא איה הירטבה תונקורתה /תינורטקלא הלקת /למשח תקספה ןמזב םינואה
.תוכיבמ תולקתל םורגלו םייטירק םינמזב שחרתהל הלוכי איה לבא ,תינמז
םלעיהלו קחמיהל ונבתכש טסקטה לולע הריהז אל הדובעב :טסקטה "תומלעה"ו הקיחמ -
(רינב וא טקסידב) יוביג יסופד ה/ומצעל לגסל הבוח ה/ןובנה ת/שמתשמה לע .בשחמהמ
ןדבא לש תיטמוארט היווח םיווחו וז הבוח יולימב םילשרתמ םיברש אקע אד ;םירימחמ
סוריו לש המילא תוליעפ וא תינכט הלקת תובקעב הדובע ימיו תועש לש הנקת רסח
.םיצבק םיקחמנ םיטעבש
דבעמב טסקטה לש תויצלופינמו יוניש לש תוברה תויורשפאה :"םייתסמ וניא" ךמסמה -
בלב הקעומ תודילומ םיתעלו ,תיפוסניא אטויטל ךמסמה תא תוכפוה םילילמתה
.םלועל םייתסת אל ךמסמה תביתכ תכאלמשו ןקתל המ דוע שיש השוחת - םישמתשמה
םיארנה םיטסקט םויכ ץיפהלו רצייל ןתינ הב תולקה :הדלקהה לש תלבסנ יתלבה תולקה -
תולקב ץיפהל תרשפאמ ,(desk top publishing - רפס לש תישיא הקפה ידכ דע) םייעוצקמ
דצמ רקיעב) תינבבוח המרב ('וכו ,םיניזאגמ ,םינותיע ,םירפס) םיילאוטסקט םירצומ רתי
,תאז תמועל ,םויה .ךרוע תהגה רבעש ךמסמל םכסומ דוק ןיעמ סופדה היה רבעב .(ןכותה
רצוי רבדהו ינבבוח ךמסמל יעוצקמ ךמסמ ןיב - תיתוזח הניחבמ - ןיחבהל השק רבכ
.ימיטיגל יתלבל ימיטיגל ןיבו ערל בוט ןיב יתייעב תולובג שוטשט
ליבוהל הלולע טסקט יעטק לע דובעל תורשפאה :"תיטנרהוק אל" תעטוקמ הביתכ -
הרוצב םנמא ראותי (הקספ) ץע לכ ,תורחא םילימב .תיטנרהוק הניאש ,תעטוקמ הביתכל
תואקספה ןיב רוביחה) רעיה לש ללוכה הנבמב ןיחבי אל בתוכה ךא ,תניינעמו הרורב
.(םלש ךמסמ ללכל תונושה
תוחתפתה תובקעב ,התעו) םוקמל םוקממ טסקט ענשל ןתינ הבש תולקה :םיטאיגלפ
תובינג" לע הליקמ (רתוי הנימז תורשפא וז ,םיינורטקלאה םיקרוסהו טנרטניאה
."תויתורפס
ונא .בתוכה םדאה לש ודוחיי תא אטבמ די בתכ :הבותכה תימצעה "תוהז"ה ןדבוא -
ינייפאמל םאתהב םייפוא חותינל םיגולופרגב רזעיהלו םדי בתכ יפל םישנא תוהזל םיגהונ
תא םנמא ךפוהו וז תוידוחיי לטבמ - תילטיגיד וא תילמשח - הדלקהב שומישה .םתביתכ
.ארוקלו בתוכל רכונמל השעמלו תוהז לוטנל בתכה

םילילמתה דבעמ איבמש םירופישה
הדימלהו הארוהה םלועל


הדובעו הדימל ירמוחו םינחבמ רוציל רשפאמ םילילמתה דבעמ :הדימל ירמוח תנכה -
.רתוי םייטתסאו םירדוסמ
,יזיפ םוקמ לזוג וניא בשחמב הדימלה ירמוח ןוסחא :הדימל ירמוח לש ןוכדעו ןוסחא -
ליעי אוה םירמוחה ןוכדע םג .תיסחי תולקב ול יוצרה רמוחה תא ףולשל הרומל רשפאמו
.ולוכ ךמסמה לש שדחמ הביתכ בייחמ וניא ,ךמסמה ךותב יוניש ןכש ,רתוי טושפו
קחשמ ילכ תווהל לוכי םילילמתה דבעמ :קחשמ לש המרופטלפכ םילילמתה דבעמ -
תמלשה :םילילמת דבעמ תועצמאב םינוש טסקט יקחשמ ליעפהלו רוציל לק .ידומיל
.'וכו "תואבחומ" םילימ תאיצמ ,"תולבלובמ םילימ" רודיס ,םילימ
תונוש ישוק תוגרדב תוילאוטסקט תוידומיל תומישמ רוציל לק :דימלתה תמרל המאתה -
םיבשחוממה הדימלה ירמוח םע דדומתהל ה/דימלתה לוכי ךכ .םילילמתה דבעמ תועצמאב
.ה/ול םימיאתמה המרבו בצקב
.ךסמה ביבס תפתושמ הביתכל החונ תורשפא ןמזמ םילילמתה דבעמ :תויפותש -
לע ובתכנש טסקט יעטק רוביח לע לקמ םילילמתה דבעמ :"תרבחתמ" תיתצובק הדובע -
.ףתושמ יתתיכ/יתצובק רצותל (ךמסמל ךמסממ הרבעה) םינוש םידימלת ידי
רועישה ךלהמב ,ףשחיהל הרומל רשפאמ םילילמתה דבעמ :הדימלה ךילהתב תוברועמ -
לש הביתכה ךילהתב יביטקא ןפואב ברועמ תויהל ךכבו םידימלתה יכסמל ,םירועישה ןיבו
.יפוסה רצותב קר אלו וידימלת
דבעמ תרזעב תובתכנה םידימלת תודובע :םידימלת תודובע לש רתוי ההובג תואירק -
.םיאירק אל די יבתכ חנעפל ךרוצה ךסחנו ,האירקל רתוי תוחונו תויטתסא םילילמת
בוליש לע לקמ םילילמתה דבעמ :הדימלו הארוה ירמוחכ םידימלת תודובעב שומיש -
.הדימלהו הארוהה ירמוחמ קלחכ םידימלת לש תונייטצמ תודובע
הווהמ תופדרנה םילימהו קודקדה ,תויאה ילכב שומישה :םימכחותמ םילכב שומיש -
.(הרז הפשב הדלקה ןמזב רקיעב) ומצעשכל ןושלב רועיש
זוכירה תלוכי תא רפשל ,ףיקע ןפואב ,יושע םילילמת דבעמב שומישה :הדמתהו זוכיר -
.דועו דוע וב דובעל ךשומ ילכהש ןוויכ תאז .םידימלתה לש הדמתההו
הריציהו הביתכה תוודח תא הלידגמ םילילמתה דבעמ םע הנהמה הדובעה :הריצי תוודח -
.םידימלתה לש
רוקמ הווהמ םידימלתה י"ע קפומה יעוצקמהו יטתסאה ,יתוכיאה רצותה :הוואג רוקמ -
.דימלתל הוואג לש
רקיעבו) ליעל ורכזוהש םילילמת דבעמב הביתכ לש תונורתיה :תויולבגומ לע הלקה -
םידלי רובע םיילפכ לפכ םיבושח (הוואג רוקמ ,הריציה תוודח ,הדמתההו זוכירה תרבגה
רשפאלו תוירוטומ תולבגמ לע תוצפלו לקהל םג לוכי בשחמה .תיזיפו תילטנמ םילבגומ
.תילוק הטלקהב וא תדלקמה תרזעב בותכל דליל
לש תוברועמהו הרקבה תורשפא לע לקמ םילילמתה דבעמ :םירוהה תוברועמ תלדגה -
.םהידלי לש הביתכה ךילהתב םירוה
דבעמ .םירגובמ לש היגליברפ סופדל האבהה התייה רבעב :הביתכה לש היצזיטרקומד -
.רעונ ינבו םידליל הז ללכבו םיבר םישנאל םוסרפ תויורשפא חתופ םילילמתה

םילילמתה ידבעמב הטילשה תיינקה


םישנא בייחמ ,תינרדומה הרבחב םילילמת דבעמב שומישה לש המוצעה תובישחה
.הנכותה יזר תא ריכהל - םידימלתו םירומ הז ללכבו - הביתכ איה תירקיעה םתכאלמש
דוביע תנכותב שומישה תונמוימ תא תוליעיבו תוריהמב תונקהל אופא לכונ דציכ
תא וחיכוה אל םילילמתה דוביעל תונכותה תורבח תוקיפנמש םיכירדמה ?םילילמתה
ינויסינ ךמס לע .ה/ליחתמה ת/שמתשמה תא םיעיתרמכ ףא םעפ אל ולגתהו םיליעיכ םמצע
:תוטוידהל הנכותה תשכרה לש םיבלש ינש העיצמ ינא ,ךוניחה תכרעמב
תא גיצהל דעונ אוה ."הנכותה תואלפנ"מ טעמל םידמלתמה תפישח ,אוה ןושארה בלשה *
אל ןיידעש ,םילאיצנטופה םישמתשמה תא "ענכשל" םג ומכ הנכותב תומולגה תויורשפאה
רהזיהלו "להקה תא שוחל" יוצר המגדהה לש הז קלחב
(6) .הב שמתשהל ,הנכותל ופשחנ
תויצקנופל קרו ךא ףשחיהל םידמלתמה לע ןושארה בלשב .ידמ בר עדימ וילע סימעהל אלש
העיתר רוציל הלולע רתי תפישח .םילילמתה דבעמ לש רתויב תולקהו רתויב תובושחה
המ ןיא") "תונגסנ" לש םימוטפמיס תורצוויהלו ת/דמלתמה םוטיאל איבהלו הנכותהמ
ןונימה ןורקיע .('וכו ,"ידמ תרגובמ רבכ ינא" ,"תורפס ירועישב םילילמת דבעמ םע תושעל
הנכותה איה םילילמתה דוביע תנכות בור יפ לעש הדבועה עקר לע דחוימב בושח ןטקה
העיתרל ליבוהל הלולע וז הנכותמ העיתר .ליחתמה בשחמה שמתשמ לקתנ הב הנושארה
האצרהמ קלחכ) להקה םע ףתושמב טושפ רופיס תביתכב דקמתי הז בלש .ללככ בשחמהמ
.(תילטנורפ
לוגרת אוה ליחתמה שמתשמל םילילמתה דוביע תנכות תשכרה ךילהתב ינשה בלשה *
דימלתה לע סימעהל ןיאו הדיפקב ןכומ תויהל ךירצ הז בלש םג .הנכותב שומישב ישעמ
הוולמ איהשכ ,דבכה לא לקהמ תושעיהל הכירצ תומדקתהה .ידמ תובכרומ תומישמ
.תורדגומו תורצק תומישמב

תא הוולמה ללמה לע ןתינ הז בלשב שגדה .השכרהה ךילהתב ןושארה בלשה גצוי ןלהל
תא רצקל ןיאו ינורקע אוה םירבדה רדס ןכלו הרטמ שי להקל הנפומה טפשמ לכל .המגדהה
:רבסהה יבלש

ילגרס תיברמש החיתפה ינפל גואדל שי) "םילילמת דוביע תנכות חתפנ ואוב" :הרומה
םייטנוולר םניאש םיטרפב סומע היהי אל ךסמהש ידכ תאז .םירוגס ויהי הגוצתב םילכה
(המגדהל
."רופיסל החיתפ טפשמ הדילקמ ינא"
.לותח יתשגפ דחא םוי
איה הלועפה ןכלו ,שקמ לכ לש ומוקימ תא הפ לעב הריכמ ,הסונמ רבכ ינאש בל ומיש"
םישמתשמה לשמל) םילילמת דבעמב שמתשהלמ םיעתרנ םיבר םישנא .הריהמ דואמ
,םכל ועד לבא .הביתכה בצקמ רתוי יטיא םהלש הדלקהה בצקש ןוויכ ,(תוריכזמ יתורישב
םתא ,דילקהל קר אלא ,עובש ךשמב טעב בותכל אל הטלחהה תא םכמצע לע וחקית םאש
דובעל ליחתהל ידכ יכ ,שיגדהל בושח .םכתא עיתפיש הדלקה בצקל הרהמ דע ועיגת
למגיהל הטלחהל המודש הצימא הטלחה לבקל ךירצ ,םילילמת דבעמ םע תועיבקב
טעב בותכל םיקיספמ רשאכו ןיטולחל םיקיספמ ןשעל םיקיספמ רשאכ .ןושיעמ
ףא תרוויע הדלקה דומלל חרכה ןיא ,בגא .(הדימלה בלשב תוחפל) ןיטולחל םיקיספמ
דיתעב שומישה תורידתבו םכתושרל דמועה ןמזב ןבומכ יולת רבדה .דאמ יוצר רבדהש
.םילילמתה דבעמב
."רופיסה תא ךישמהל ת/בדנתממ תשקבמ ינא" :הרומה
."דואמ בער היה אוה" :התיכהמ בדנתמ
.(רופיס רצוויש דע ,םיטפשמ 4-5 דוע האלה ךכו)

בערה לותחה

(ףתושמב התיכה ידימלת ידי לע בתכנ רשא רופיסל אמגוד)

קקל לותחה .בלח תרעק ול יתתנ .דואמ בער היה אוה .לותח יתשגפ דחא םוי
.דאמ קותמ יל הארנ לותחה .ילגר תא קקיל ךכ רחאו הלודג תוריהמב התוא
.יתיבל ותוא יתחקלו ושאר תא יתפטיל

שארב תתל םיצור ונא םשה תא ךא .םש ול ןתינ ואוב ,רופיס ונל שישכ תעכ" :הרומה
:אמגודל ,"וזכרמבו ,דומעה
"בערה לותחה"
התיכה םע עצבל - תואה לדוג תא לידגנ ואוב :הרומה
התיכה םע עצבל - יתחת וק ףיסונ :הרומה
התיכה םע עצבל - תרתוכה תא (BOLD) שיגדנ :הרומה
התיכה םע עצבל - םודאב תרתוכה תא עבצנ :הרומה
:טפשמה תא לשמל ,ותוא ("תעבוצ") תנמסמ ,רופיסה עצמאב טפשמ תרחוב :הרומה
.דאמ קותמ יל הארנ לותחה
העובצה הרושה רשאכ רתוי ןיינעמ היהי רופיסה םא תוארל הסננ ואוב" :התיכל הנופו
יתייה ,הביתכ תנוכמ יל התייה םא .הרושה תא אופא ריבעהל ילע .רופיסה ףוסב עיפות
.קחמ הכירצ יתייה ,ןורפע יל היה םא .סקפיטב שמתשהל וא ריינה תא קורזל הכירצ
הזיאב וארת וישכע .בר ןמז יל לזוג היה הזו ,הפי הארנ היה אל רצותה םירקמה ינשב
.םילילמתה דבעמ םע הז תא תושעל הלוכי ינא הקיטתסאב עוגפל ילבו תוריהמ ,תולק
.(copy - paste) קבדה - רוזג לש הלועפ

דבעמ לבא .הקיטתסאו הכירע ,הביתכ לש תויסיסב תולועפ ונעצב וישכע דע :הרומה
תוריהמב ריבעהל תלוכיה לשב ,תיקלח ילוא) רתוי בוט בותכל ונל עייס אל םילילמתה
תינוציחה התרוצ תא קר אל רפשל ידכ .(ףייעתהל ילבמ בותכה תא דבעל רמולכ ,םיעטק
רשפא - םילימה רצואו קודקדה ,ביתכה תא לשמל - הלש ןכותה תא םג אלא הביתכה לש
.םילילמתה דבעמ לש רתוי תוללכושמ תויצקנופב שמתשהל
םוקמב .רופיסה ךותב "לותח"ל סחייתמ המ אוצמל הצור ינאו ,ךורא ילש רופיסהש חיננ
:יליבשב תאז השעיש הנכותב ןטק "תרשמ" יל שי ,רופיסה לכ תא אורקל
.(הכירע טירפתב) "לותח" הלימל שפח תדוקפ

תא קוחמל הכירצ יניא .לותחב םוקמב בלכב םצעב קוסעי רופיסהש הפידעמ ינא :הרומה
םילילמתה דוביעב שי .בלכ םמוקמב דילקהלו רופיסב לותח עיפומ םהב תומוקמה לכ
"ףלחה-שפח" תדוקפב יתאצמש המ לכ תא ףילחהל תורשפא
.("שפח" החישה תביתב) "בלכ"ב "לותח" ףלחה תדוקפ

תויועט רתאל ונל עייסל לוכי רבדהו איהש הלימ לכ ףילחהל ןתינ ךכש ןבומכ :הרומה
.תופדרנ םילמ תועצמאב בותכה תא ללכשלו תורתוימ תורזחמ ענמיהל ,תורזוח
.רחא םויס טפשמ ונלש רופיסל ועיצה :הרומה
("יתכלה" םוקמב "יתחלה" ביתכ תאיגשב הדילקמ הרומה) תוינקל יתכלה :להקה
תאזה האיגשה תא יל ןמיסש "ןטק ךאלמ" שיו ,יוגש ביתכב יתבתכש בל םתמש :הרומה
דציכ יל עיצי םג הזה "ךאלמה" - ןוכנה שקמה תא ליעפהל עדא םא .וקווקמ םודא וקב
.האיגשה תא ןקתל
(ינמיה רבכעה לע הציחל) האיגשה ןוקית

.וז הלימל תפדרנ הלימ - הפי שקבא םא - םג יל עיצהל לוכי אוהו :הרומה
(םילכ טירפתב הפש) תפדרנ הלימל תועצה

ןומה םיכסוח רשא ,םירפו'צ דואמ הברה דוע יל עיצמ ללכושמה םילילמתה דבעמ :הרומה
.היגרנאו ןמז
:ומכ תופסונ תויצקנופ שארמ הנכומ תגצמ תרזעב יוצר - ףורפרבו תוריהמב הנגצות ןאכ
ךיראת תפסוה
(הפסוה טירפתב) דומע רפסמ תפסוה

תנוכמ ןדיעב .םילילמתה דבעמ םע רתוי םילק םישענ םייחה ךיא בל ומיש :הרומה
תא תינדי תונשל ילע היה ,ךמסמה עצמאב דומע וא הקספ הפיסומ יתייה רשאכ ,הביתכה
םידירומ וא םיפיסומ רשאכ ,תאז תמועל ,םילילמתה דבעמב .םידומעה ירפסמ לכ
רשאב םג ןידה אוה .תיטמוטוא השענ ךמסמה לש םידומעה רופסמ יוניש תואקספ
.םיילושה תורעהל
םידומע לש יטמוטוא רופסמ יוניש תמגדה

ךות ,םילילמת דבעמב שומישב תישעמ תוסנתהל "דימלת"ה רבוע ,רומאכ ,הז בלש םותב
.תונבומו תורצק תומישמ יולימ

דיתעל תובשחמ


לחוה הנורחאל קר רשא ,תוביהלמו תושדח תויורשפא ובוחב ןמוט ילטיגידה טסקטה
ויה םירומא םהש המ תא תוקחל םיתעל םיטונ םייגולונכט םיחותיפ .רפסה תיבב ןשומימב
תיבל רדח אוה .ץראב ךוניחה םלועב ילטיגידה טסקטל םג הרק ךכ יכ המוד .ףילחהל
דומיל רפס"כ רתוי טלקנ טסקטה .םייתארוה /םיידומיל םלוע ירדס הנש אל ךא רפסה
,יתרוסמה דומילה רפסמ יתוהמ ןפואב הנוש היה אלש ,(תורוגסה תודמולה) "ילטיגיד
."תיתרוסמ"ה הביתכה תנוכממ הברהב הנוש התייה אל רשא ,"תילטיגיד הביתכ תנוכמכ"ו
תססובמ) ישיאה בשחמה לש הלעפהה תכרעמב תונורחאה םינשב הלחש תוחתפתהה
תושימגו תוחונבו ,םילילמת דוביע תונכות לש תולוכיב רכינה רופישה םג ומכ ,("תונולח"
ילבקמ לש הפישח .הדימל /הארוהה םלועב שממ לש יוניש ללוחל םייושע ,ןהב שומישה
טסקטב שומישב םינומטה םיברה תונורתיל םירומו םילהנמ ,ךוניחה תכרעמב תוטלחה
ורשפאי ,םילילמת דבעמ תרזענ תושדח תולעפה תריציו ירפס תיבה םלועל ילטיגידה
.הז אלפנ בשחוממ ילכב יביטקארטניאהו "חותפ"ה ,לכשומה שומישה תא ביחרהל

הבשחמל רמוח

תוליעיה תא "תחצנמ" תרוסמה - ?טאל םידילקמ ונא עודמ

.הנושארה הביתכה תנוכמ לש וזל עיתפמ ןפואב המוד ישיאה בשחמה לש תדלקמה
תויתואה תרושב תונושארה תויתואה שש םש לע - "QWERTY" הנוכמ איה
,תבשחוממה וזב םידילק לש תפסותב אטבתמ תודלקמה יתש ןיב ינושה .הנוילעה
.דועו ,תואלבטב רבעמ ,תונוש תויצקנופ ,םיצח ומכ
ילמיטפוא הנבמ לע דיעהל היה רומא ,הנש האמל לעמ רמשנש תדלקמ הנבמ
ידילקו ,תינאכמ התייה הביתכה תנוכמש ןוויכ .ךכ הז ןיאש אלא ,דיה ףכל םיאתמה
עונמל ידכ .הזב הז שגנתהל םילולע ויה םה ,הרזחו ףדה רבע לא םיענ ויה תויתואה
תויתואה לשמל ךכ .םילימב ןתעפוה רדס תוחיכש יפל תויתואה םוקימ עבקנ תאז
םוקימ .וזמ וז קחרמב וננכות ,הלודג הלימ התואב ןתעפוה תוחיכשש ,"H"-ו "T"
תולבגמב ילמיסקמ הדלקה בצק רשפאל אופא דעונ ,ונימי דע רמשנש ,תויתואה
.הביתכה תנוכמ לש םיינאכמה

עודמ הלאשה תלאשנ ,םידילקה לש םיינאכמה תולבגמל םיפופכ ונא ןיא רשאכ ,םויכ
,הדלקהה תא טאמ אל הנבמה םאה ?יתרוסמה תדלקמה הנבמ לע םירמוש ונא
?(תדלקמה הצקב תויתואה לא עיגהל תוחתמנה) תועבצאה תא אוושל ץמאמו
תטיסרבינואמ קרובד 'פורפ י"ע 1932 -ב רבכ השענ ,תדלקמה תא תונשל ןויסינ
םירוציעהו תועונתה לכ ומקומ רציש תדלקמב .(August Dvorak) ןוטגנישוו
לע ךרענש יתאוושה רקחמ .(AOEUIDHTNS) תיזכרמה הרושב שומישב םיחיכשה
לש רתוי הבר תוליעי חיכוה הינשה םלועה תמחלמ ךלהמב יאקירמאה םיה ליח ידי
.השדחה תדלקמב הספדה
http://home.earthlink.net/~dcrehr :רתאב םיפסונ םיטרפ

,תדלקמה תא רפשל ושענש םירחא תונויסינ ומכ ,קרובד תדלקמ ,ליעל רומאה תורמל
ליגרהל ישוקב תאז ריבסהל גוהנ .תיתרוסמה תדלקמה תא ףילחהל וחילצה אל
.תרחא הטישב הדלקהל רובעל תרוויע הטישב םידבועה םינדלק


:תורעה


1. The concise Columbia Electronic Encyclopedia, Third Edition, 1994,
Columbia University Press,
http://aj.encyclopedia.com/articles/13996.html רוזח

(Remington & Sons) וינבו ןוטגנימר קשנה ילכ ינרצי ידי לע ורצוי תונושארה הביתכה תונוכמ .2
http://home.earthlink.net/~dcrehr
Maisel A. in: http://www.superkids.com/aweb/pages/features/qwerty/qwerty.shtml
רוזח
:םיישיא םיבשחמ לש םימגד ינש קושל ואצי וז הפוקתב .3
רוזח I.B.M. Personal Computer -הו apple2-ה__

:בושחמ ירצומל תילאוטריוה תונחב תונושה תונכותה לע םיפסונ םיטרפ .4
http://www.shopper.com. רוזח __

רוזח .בשחוממ ךסממ האירקל רשאב אלו הביתכל רשאב קר םה םישגדהה .5

רוזח .טפוסורקימ לש "word" תנכותב תישענ המגדהה .6


ךוניחב םיבשחמ ןכות