"טנרטניא" ...ומשו לדגמו םלוע


םיוברברול םהרבא

ו"נשת ץיק ,38 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ :ךותמ

וניא בצמה.םירמאמה דחאב וא תובתכה תחאב "טנרטניא"ב לקתיהל ילבמ ןותיע חותפל השק
לש תואלפנו םיסינ ירופיס .םיער תחיש לכב םג וא ,היזיוולטב הייפצ ,וידרל הנזאהב םג הנוש
,וירתסמו םלוע תונופצ םילגמ ,םימיכ תוליל םישוע ,טנרטניאה יבחרמב "םיגילפמ"ה םישנא
םינוש םישנא םע םיחחושמ ףא םיבתכתמ ,רותפכ תציחלב תרחאל תחא תשבימ םירבוע
וננוימדב םתוא ונילעה אל ונא ףא ,וניתובא םורעיש אל םיגשיה ...לבת תוצק לכב םייוצמה
.בר אל ןמז ינפל
.רבכמ הז ונל םירכומה םיינומהה תרושקתה יעצמא לכ לש םחוכמ בר טנרטניאה לש וחוכ
ןווגמ עיצמ אוהש ךכב םג וחוכ .היזיוולט וא וידר רשאמ רתוי ישיא אוהש ךכב וחוכ
לולכל השעמל לוכי התא ןאכ .רחא תרושקת יעצמא לכמ רתוי הברה רישעו בר תויורשפא
,וידרב ,ןותיעב :םיינומהה תרושקתה יעצמא לכב םג ךתושרל תודמועה תויורשפאה לכ תא
יעצמא לכ ךתושרל םידמוע םג ןאכ .הזל רבעמ הברה ףאו ,דחי םג עונלוקבו היזיוולטב
רבעמ הברה ףאו ,תיתצובק וא תישיא החישב ,סקפב ,ןופלטב ,ראודב :םיישיאה תרושקתה
םיעגרל .ןתונ אוהש המצעהו חוכה תשוחתב רקיעב בר טנרטניאה לש וחוכ ךכל ףסונב .ולאל
:ררושמה ירבדכ .ךיתועבצא תוצקב ,קויד רתיל וא ,ךילגרל ןותנ םלועה לכש ךל הארנ
...םדאה ומכ רידא ןיא ץראב רידא לכמ"
...הילילעהו הצעה בר םדאה
"...חילצה תבשחמ תכאלמב הוויק רשאמ רתויו ,ותמכחב לדג ןעי
ךירצ היה ילוא ...טנרטניאה אוה היגשיה תוגספמ תחאו ,חילצה בשחמה תכאלמב ונרודב
ולוכ םלועה תא קיזחמה סלוקרה תויהל ךפהו בש םדאה וליאכ וז השיפת שיחמהלו ראתל
תויהל וכפה םדומהו םישקמה חול וליאכ הארנ ףא ילוא .ויתועבצא תוצקב ,וידי תופכב
.ולולסממ ףא אמשו ,ולולסמב ולוכ םלועה תא עינהל ןתינ םתועצמאב ,תידמיכרא הדוקנ
ישבוכ היגולונכטה ישודיח ינפב רגתסהל הלוכי הניא וז .ךוניחה תכרעמל םירז םניא ולא לכ
המכ תחא לע .הינפב תחתופ היגולונכט לכש תויורשפאה עפש ינפב רגתסהל הל רוסא .םלועה
ןיא רשא חוכו המצוע בר שודיח ,טנרטניאה ינפב םיבצינ ונא רשאכ םירבדה םירומא המכו
,הארוהה יכרד ,דומילה תורגסמ ,ךוניחה תכרעמ לע ותעפשה אולמ ןיבהל ןיידע םיחילצמ ונא
המצוע בר רוקמ יכ איה תינושארה השוחתה ."הארוה" גשומה םצע לע ףא ילוא ,הארוהה ינכת
ךרדה וז יכ הארנ יכ דע ,הלודג הכ המצועה יכ הארנ םיתעל ןאכ םג .הארוהה ינפב םג חתפנ
םדאה הב
." ...םימוהה םילגה דעב ,םימי תוחרוא לע גילפמ"
:םג ךכ
...תונידמה טפשמ רוקחיו דמל חורה יגיגהו ןושלה תא"
."...הביתנ ול הזחי אובי דוע רשאל דימת
תא םג םיריכזמ ,(אקנימק לש ומוגרתב) הנוגיטנא לש הינשה הכרעמה ךותמ ,ולא םיטוטיצ
:'ח רומזמב ,םיליהתה ררושמ יפב םירמאנה הלא
:התננוכ רשא םיבכוכו חרי ,ךיתעבצא ישעמ ,ךימש הארא יכ (ד
:ונדקפת יכ םדא ןבו ,ונרכזת יכ שונא המ (ה
:והרטעת רדהו דובכו ,םיהלאמ טעמ והרסחתו (ו
:וילגר תחת התש לכ ,ךידי ישעמב והלישמת (ז
:ידש תומהב םגו ,םלכ םיפלאו הנצ (ח
:םימי תוחרא רבע ,םיה יגדו םימש רופצ (ט
:ץראה לכב ךמש רידא המ ,ונינדא 'ה (י
,םלועב טלושה םדאה לומ .םידדצ ינש שי עבטמ לכלש ךכ לע דימ ונדימעמ םיליהתה ררושמ
,הנוגיטנאב רמאנה ןמ םג ךכו .ותוא רוכזל וליפא יואר ןיאש םדאה םג םייק
."...ספאל היהיו לופיי ונואגבו ,ובבל םורי רשא שי"
לבב לדגמ"כ טנרטניאה תא גיצה הב ,תניינעמ האוושה ךרעש ימ שיש ,הרקמ הז ןיא ןכל
.טנרטניאב בלושמ הז הוושמ רמאמ םג ."ינרדומה
יעצמא לכ לש וחוכב הרתי הנומא לש הלודגה הנכסה לע ונתוא םידימעמ ולא םירבד
הניא תוריהיה .התומת ינבכ וניתולבגמ לע רבגתהל חוכ ונידיב תתל ותלוכיבו ,יגולונכט
ןאכ םלוא .רקויב ךכ לע םלשל לולעה ,ןושארה ריהיה רודה ונא ןיאו ,ונרוד לש האצמה
.עירתהלו דומעל םיבייח ונא הילע תפסונ הנכס תמייק
לע הגילפנ הבה" :םירמואה ,םיריכב ךוניח ישיא םהב ,םינוש םישנא םיעמוש ונא םעפ אל
תושבי ולאו םילגה ונוליבוי ןאל הארנו ,םויכ הנממ םינהנ ונלוכש הגלפה ,טנרטניאה ילג
ונא םיבייח ,םירבדה ךכ םא םג ".השדח הקירמא הלגנ ודוהל ונכרדב יכ ןכתי .הלגנ תושדח
.שדחה םלועב םיבשייתמה ינושאר לש םהיתואיגש לע רוזחל אל ידכ ונכרד בשחלו תופצל
ריזחהל הלולע ,ךרדו הרטמ תעיבק אלל הגלפה יכ ךכל םיעדומ תויהל ונא םיבייח ,ןכ לע רתי
תורשפא אלל ,הרקב אלל .םיכומו םילכסותמ ,םישתומ ונא רשאכ ,אצומה תדוקנל ונתוא
ךישמנ יכ ונפוס ,הנוכנה ךרדב םימדקתמ ונא םא ונל הארמה ,םימשב ןופצה בכוכ לא תופצל
.ןכרד ודביאש םיאפר תוניפס ןתואכ םילגה לע לטלטיהל
דחוימב תמייקה תורכמתהה תנכס תא רבכמ הז וליג ,היזיוולטה ומכ ,םירחא רשק יעצמא
וניא רכממה וחוכ רשא ,טנרטניאה ישמתשמ לצא םג יאדווב תמייק וז הנכס .םירוענ ינב לצא
ךופהל םילולע ולא םישמתשמ ,רועיש ןיאל הילע הלוע ףא אלא היזיוולטה לש החוכמ לפונ
דחוימב הרומח וז הנכס .וניאר םג וניאר רבכ ולאכ תועפות םג .טנרטניאה ירכמתמל תוריהמב
,המודמ תואיצמ לש םישידחה םיעצמאה םע ,טנרטניאה תשר ישמתשמ לש יוריגה ףסש םושמ
ימ הפוס רשא תורכמתהה הלועו תכלוה ומעו ,דרויו ךלוה אוה .ותליחתמ רבכ רתוי ךומנ
.ידמל םיבואכ םירחא םימוחתמ ןה םג ונל תורכומ ולא תועפות .ונרושי
ןיידע ,ןורתפ ןהל אוצמל חילצנ יכ חיננ םא ףא וא ,הלאה תונכסה לכמ םלעתנ םא םג םלוא
תכרעמב אקווד יוארה שארה דבוכב תונודנו תוגצומ תויהל תובייחש דוסי תולאש תומייק
.ךוניחה
העפשהו המצוע בר יגולונכט יעצמא דחוימב ,יעצמא לכ יכ ריכזנ םא שודיח לכ ךכב היהי אל
ןיינעמ רקחמ .'וכו תירסומ ,תיתרבח ,תיכוניח הניחבמ רורב רסמ לעב ונה ,טנרטניאה ומכ
.םירבחה ירוגמל םינופלט תסנכה תובקעב ץוביקב ולחש תורומתה לע בר אל ןמז ינפל עיבצה
?טנרטניאה לצא םיאב ונא רשאכ ולא לש םתועמשמ המ .ריבכמל ונתינ ולא ןיעמ תואמגוד
ךוניחה תורטמ תגשהב עייסמ טנרטניאה םאה .הבוח ךוניח קוח לש חסונה תא םיריכמ ונלוכ
שומיש ךות םיכנחמ ונאש םדאה תומד המ תוארלו ןיע חוקפל ליחתהל ונילע אמש וא ?ולאה
?ומעל ,היעצמא םה ולא רשא ,ךוניחה תכרעמ רגוב לש ותקיז היהת המ ?הז ינכט יעצמאב
תא םיכנחמ ונא אמש וא ?ומצעל שוכריש םינינועמ ונאש תוברתה יכרעל ?ותפשל ?וצראל
השעמלו) ומע תפשל הרורב הקיז רסח ,ותביבסמ שולתה ,(תולופכ תואכרמב) "םלועה חרזא"
קתונמ ,(תילגנאה תוברתה תפש הניא טנרטניאב תילגנאה םג יכ ,תיתוברת הפש לכל הקיז אלל
.הנהכ דועו תיתוברתה ותשרוממו ומעמ ,הב יח אוהש הרבחהמ ,וצראמ ,הבורקה ותביבסמ
ינא ותיא ,םיל רבעמ אצמנה הזל וא ,ןכשלו רבחל רתוי הבורק הקיז חתפמ טנרטניאה םאה
ךותמ עיפומה רואיתל ללכב המוד אוה םאו ,אוה ימ עדוי יניא השעמל ?חחושמו ןד ,בתכתמ
בתכתמ ינא םנמא םא קפס .והארא םעפ יא םא לודג קפס ,והארמ תא יתיאר אל .טנרטניאה
הירבדו ,בוחרל רבעמ תררוגתמה איהש ימ םע אמש וא ,סונייקואל רבעמ אצמנה אוהש ימ םע
וא ,התיכל וירבחל רתוי רושק היהי טנרטניאה שמתשמ םאה .ןיפיקע יכרדב ילא םיעיגמ
גג תרוק תחת ויה אל םלועמש ,לבת תוצק לכב םירוזפה ,טנרטניאב ןוידה תצובקל וירבחל
תומוקמב םימייק ללכב םה םא קפס לכה לעו .תחא הציחמב םעפ יא ויהי םא קפסו ,תחא
אוה אמש וא ,"םלועה חרזא" םנמא אוה טנרטניאה שמתשמ םאה .םש םה יכ םיריהצמ םהש
תרדגומ יתלב הרבח אוצמל הסנמו ,ותודידבב הרזעל עוושמה ,הרבחו הביבס לכמ שולת
.רדגומ יתלב םוקמב
.וב תולת וא ,טנרטניאב בחרנ שומיש תחתפמה הרבח לכ לש התלחנ םה םירחאו ולא תוששח
השגדהב דומעל תובייח ולא תולאש םלוא .תרחא תונמדזהב ןהב ביחרהל ףא היהי יוארה ןמ
דחוימבו ,םינורחאה תורודב ולרוגו לארשי םע לש ודמעמו ובצמ חכונל ,ץראב ןאכ אקווד
.תוצופתבו ץראב ונרודב שחרתמה חכונל
תנמוטה הנעיה תבכ גוהנל וא ,הז המצוע בר יגולונכט יעצמא םירחהל שיש רמול יתנווכב ןיא
םינוויכ לע עיבצהל םוקמה ןאכ רצקיש יאדו .תומייקה תונכסה לע עירתהל יתנווכ .לוחב השאר
ןהילע עיבצהלו ןהילא בושל היהי יוארה ןמ ,ולא תושק תולאש םע דדומתהל תויורשפאו
לע םתעד ונתי םיפסונ םיכנחמו םישנא רפסמש ךכל ולא םירבדב איבנ םא .תפסונ תונמדזהב
.ונייד ,ךכ

ךוניחב םיבשחמ ןכות