םיבשחמ תרושקתו תורפס


ןמיונ ילמו ןהכ הנומיר

הפיח תטיסרבינוא ,ךוניחל הטלוקפה
ו"נשת ץיק ,38 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ :ךותמ


:עקר
תורפשמו םהיכרוצל תומיאתמה תודמולו תונכות לש ןווגמ עציה שי םיבר תעד ימוחתל
בלשמה ,הז טקייורפ .הזכ עציה היה אל ,הכ דע ,תורפסה תארוה ימוחתב .הדימלה תא
תוררועתמה תומלידה סיסב לע ,םיבשחמ תרושקת תועצמאב תויתורפס תוריציב םינויד
םוחתב לופיטו ,בושחמה תינכתב בלתשהל תורפסל םירומ לש יתימא ךרוצ לע הנע ,ןכותמ
.םילעופ םה וב תעדה
ימוחתב ןהיתורוקמש תורטמל הווש טעמכ תובישח הקינעמ תורפסב םידומילה תינכת
םיאב דציכ ןחבנ .דמולה יכרוצל תונעיהלו ,הרבחה יכרצו םיכרעל ךוניחל ,הנילפיצסידה
.תורפסו םיבשחמ תרושקת בלשמה טקייורפב יוטיב ידיל הלא םיטביה
ןמז ינפ לע רשגל ןתינ .םינוש תומוקממ םדא ינב ןיב גולאיד תרשפאמ םיבשחמ תרושקת
םורדב ריעב םליג ינב םע תועד ףילחהל םילוכי ןופצב ץוביקמ םידימלת .יפרגואיג קחרמו
.ףוצרו ליעי ןפואב
טסקטה תנבהל תונוש טבמ תודוקנ רשפאמ םינוש תומוקממ רעונ ינב ןיב תומלידב ןוידה
לש הנבהל תפסונ ךרד איה םינוש םייתורפס םינייפאמ ץומיא ךות הביתכ .יתורפסה
.םהמ דחא לכב דחוימה
,תוישיאה תויוסנתהה חווט תא םיבשחמה תרושקת הביחרמ דמולה יכרצ תניחבמ
ארוק לש תויונמוימ חפטל תורשפא תנתינ .תישיאה המזוילו תונרקסל יוטיב תנתונו
.טסקטה לש יתרושקתה יפואל תועדומ לעב בתוכו
םיבר בותכש יכילהתב תוסנתה תרשפאמ םיבשחמ תרושקת תועצמאב חולשמהו הביתכה
הביתכ יכילהתל םיפתוש תויהל םיכפוה םידימלתה .ךילהתכ הביתכה תיווחו
קרו ךא םהילא עדוותמו םתוא ןחובה ,םליג ןבל םיבתוכ םהש ןוויכמ םייביסנטניא
לצנמה םלועב בלתשהל ךרוצל תונעה ןאכ שי - הרבחה יכרצ תניחבמ .הביתכה תועצמאב
.תושידח תויגולונכט
בזוכ עדימ תצפה ןכתת :םיבשחמה תרושקתב שומישה ללגב תויעב ונכתי ,תאז םע
,ירקיש עדימ תצפה ,תוזחתה לש תועפות הנכתת .בתוכה לש תוימינונאהמ האצותכ
יללכ לש תמדקומ הרדגה תבייחמ תרושקת תשרב תוליעפה ןכ לע .תילולימ תויביסרגא
.םייתוברת הביתכ
,תועמשמ לעב היהיש ,טקייורפל ןגראמ דוסי שופיחל וליבוה ןאכ וראותש תעדה ילוקיש
.תומלידב קוסיעה רחבנ הזכ ןגראמ דוסיכ .םירומו םידימלתל ןיינעו תובישח
ןבא) ןורתפל השקו ךבוסמ בצמ ,םידגנתמ םירבד ינש ןיב הריחב ,הרירב איה המליד
ןיב םדאה טבלתמ םהבש םיבצמ - המליד" :(1991) ןמטטס איבמ הרדגהל הבחרה .(ןשוש
קר םיתעלו ,הלא םיבצמב .םיסיסב םיכרע תואטבמ רשא ,תודגונמ הלועפ יכרד יתש
םדא הבש היצאוטיס איה המליד .ומצע לשו ויכרע לש הרורב תועדומל םדאה עיגמ ,םהב
,םישגנתמ םילוקיש שי הבש היצאוטיס םתס הניא המליד .רוחבל המ הלאשב תוצע דבוא
."ותוא קתשל םימייאמו לעופה לע םיקיעמ הלא םילוקיש הבש ,היצאוטיס איה אלא

:םידומילה תינכות תרגסמב תומליד םע תודדומתה
תועדומל ,תימצע תועדומל דימלתה תא ךנחל ותלוכיב איה ,יכרע ךוניח לש ותובישח
ןוידל תויונמוימ תיינקהלו תיתרבח תוברועמל היצביטומ תריציל ,תויתרבח תויעבל
.(1995 ,ץלוהנרב) .אשונב ילנויצר
:הלא ןה םידומילה תינכות תרגסמב תומליד םע תודדומתהה תורטמ
,תקמונמ הדמע תטיקנ ,תואטבתה ,הבשקה :יתוברת ןוידב תופתתשה ירשכ חתפל (1
.תווצב הדימלו תיפותיש הדובע
.הילאוטקא ,עדמ ,ןורטאת ,תורפס :תומלידל יוטיב שי םהב םיאשונב עדי תשיכר דדועל (2
.תישיאה ותחימצב עייסלו דמולה לצא תירסומ תוחתפתהל םורתל (3
(1995 ,ץלוהנרב) .תעד לוקישו הבישח לש רתוי םיהובג םיבלשל דימלתה תא םדקל (4
גומלא םיארוק ,לארשיב הלכלכהו תוברתה ,הרבחה לש םייופצה םינויפאה עקר לע
תרגסמב ינרדומ טסופה ןדיעה לש יכרעה םזילרולפה םע דדומתהל (1994) ןומולסו
תוישונא תומליד ןורתפב תכרדומ תודדומתהב ךרוצ שי" :תידיתעה ךוניחה תכרעמ
טוקנלו טופשל תלוכיה רגובה לצא חתפתת אל וזכ תכרדומ תוסנתה רדעיהב . תויתרבחו
".םימומע םיבצמב תססובמ הדמע
םיבלשה תא תללוכ םידומילה תינכת תרגסמב תומלידב לופיטב תינבומה הטישה
:םיאבה
התרהבהו המליד רותיא .א
המלידה ןורתפ לש תונושה תויורשפאל עגונב םיקמונמ תעד ילוקיש .ב
.תססובמ תישיא הדמע תטיקנ .ג

:טקייורפה לש הלעפהה ךרד
,('ט ,'ח ,'ז תותיכ) םייניב תביטחב םידמלמה תורפסל םירומ לש חותיפ תנדס החתפנ
ןמ דחא לכ .םינוריטו םיסונמ םירומ אנדסב .םתארוהב םיבשחמו תרושקת םיבלשמו
םע תורפס ירועיש ךלהמב ושגפנ םידימלתה .וטבמ תודוקנמו ויתולוכימ םרת םיפתתשמה
ירחא" :םינוש תויתוברת תוביבסו הביתכ תונונגס םיגיצמה ,םירצק םירופיס רפסמ
תרפוסה תאמ "םייניע הנומש" ,(הטנאופ ,דוח רופיס) ירנה וא תאמ - "הנש םירשע
.םירומה ידי לע ורחבנ םירופיסה .דגמ ןורהא תאמ - "םשו די" ,הללדבע יפוס היירצמה
.םיבשחמ תביבסב תומייקתמה תויוליעפ ללוכה ,התכב הארוהל דוביע ןכוה רופס לכל
היחנהלו הכימתל ,ץראב םינוש רפס יתבמ תורפסל םירומ לש תרושקת תשר תמייק
תותיכה לש תשר תמייק ןכ ומכ .הלוכ םידומילה תנש ךרואל טקייורפה ךלהמב
םינפ שגפמו תינורטקלא הדיעו ,ינורטקלא ראוד תועצמאב תוניידתמו םירסמ תופילחמה
.םינפ לא
,הז טקייורפב שומיש השענ הב ,(ב"שק תרבח) DOORS תרושקתה תנכות יכ ןייצל שי
תיתודידי התויהו ,םיבר רפס יתבב התואצמיה ,תאז םע .הינויפאב תלבגומו תנשוימ
יכ קפס ןיא .טקייורפה יכרוצל לוצינ ,הז בלשב ,תורשפאמ ,ליחתמה שמתשמל הטושפו
תונכות תולעב תוחותפו תובחר תרושקת תותשרב דיתעב ומוקמ הז ןיעמ טקייורפ
.רתוי תוללכושמ

:םיבתוכ םירומו םידימלת - ןשומימו תורטמ
.הרומלו דימלתל תויללכ תורטמ םירומה וביצה חותיפה תליחתב
ידכ ,םירומו םידימלת ובתכש םיטסקטמ תואמגוד ןתמועל ביצנו ,תורטמה תא איבנ
:ולא תורטמ תושממתמ וב ןפואה תא שיחמהלו תוארהל


,תונוש תויסולכוא ןיב יתימא גולאידל סיסב תריצי :הרטמה
.דמולה לש יתוברתהו יתרבחה ומלוע לע תתשומה
:טקייורפל םיפתושה םידימלתה ןיבש ינושל יוטיב אצמנ תורכיהה יבתכמב

םיננוחמ תתכל יתרבע ,םי-תבב רג ינא ,ביני יל םיארוק "
ינא ,תירבע הקיסומ בהוא ינא . 'ו התכב ,"ןודרוג"ב
רודכ יקחשמ בהוא ינא ,םידומילל רושקש המב דאמ ץמאתמ
תיישעל לבונ סרפ הכוז ,םולש רחוש ינא ,(רקיעב לסרודכ)
יל ןיא ,רפתסהל יבוריס לע םיישדוח אלכב יתבשי ,םולכ
אלו (ריכמ אל ינאש םדא םע דחוימב) תויובתכתהב גשומ
......ןויער םוש יל הלוע
ןולוח ,"ןודרוג"

? ךמולש המ"
יל םיארוקו תב אלא רחא רוצי אלו ןב אל ינא לכ םדוק
זא : םיפתושמ םירבד המכ וניניב שיש ךכל בל יתמש ,הנפד
תקהל תא תבהוא ינא ,םירועישב רבדל תבהוא ינא םג ...
יל ףיכ הזיא ,ילש אתבס לש דימלת היה יאנב לבוי) הנישמ
"(...ולש אתבסב יתעגנ וליפא
לאערזי קמע ,"םיקמע" יכוניח דסומ


.תישיא ןיב תרושקת תויונמוימ חופיט :הרטמה
תוברת .יתרבחה ץורעב םג אלא תומלידה יאשונב קר אל םירסמ ופילחה םידימלתה
:תונבה יא םג ורצונ הזה עקרה לעו ,הביתכה תוברתמ הנוש הפ לעבש החישה

יל התייה לבא יסעכת ילוא ,ךל רפסל והשמ יל שי ,יעמשת"
"תיביבא" םשב םג בתכמ ךל יתבתכ . יתישעש המל הביס
בתכמ תא תחסינש ךיא יתבהא אלש ללגב ,לכהו יתצוושהו
ינאו הרקש המ לע תרעטצמ ארונ ינא ... ךלש תורכיהה
".וניתש ןיב םירקשה ורמגנש הווקמ
הילצרה ,"ארויג די"

יכ ךל בותכל המ שממ יל ןיא תמאה תא רמול ?םיניינעה המ"
.הזכ והשמ וא הזומב אל ינא ,הארנכ ,גשומ יל ןיא ...
םתשגרה (תויווח ףילחהל לש עטקב רבכ ונחנא םא) בגא ךרד
תדיער תא (םמהמה בתכמה תא תבתוכ ינאש םויב ,ונעי) םויה
אל זא ,יק-וא) העוגר ראשיהל יתיסינ תישיא ינא ?המדאה
דואמ הגצה וניאר םויה . הנשמ הז המ לבא (יל ךלה כ"כ
היה הזו םינש יבג לע םינש ונינעתהו ונבשיו הליעגמ דואמ
."תוומ םמעשמ
ןולוח ,"ןודרוג"

לע עיפשהש קיעמו השק שדוח ,ץרמ שדוחב בתכנש בתכמ ךותמ החוקל האבה אמגודה
ץורע דוע התוויה םליג ןב תרושקתל תימעל הביתכה .םידימלתה לש הביתכה יאשונ
:תובשחמו תושגר לש ןקרופלו יוטיבל

דע דיחפמ היהו םיעוגיפ 5 ויה םינורחאה םייעובשב .."
םידומילל ונרזחשכ םויה .תיבהמ ואצי אל םישנאש ךכ ידכ
דחא יכ השק הל היה ,הרבד הרומהו הממדב הבשי התכה לכ
.םילשוריב עוגיפב גרהנ הלש החפשמהמ
תא רוצעל רשפא יא ,ךישמהל םיבייח לבא השק לכה
"...םייחה
הילצרה ,"ארויג די"


.רצק רופיסב תועיפומה תומלידב הדמע תטיקנו תודדומתה :הרטמה
הנומש" רופיסב ןוידה ךותמ התלעש המלידב התעד תא הדימלת הווחמ האבה אמגודב
: "םייניע

רקיעב ,רתוימ רבד תמאב הז ,"יתודלי" גהנמ הז םד תמקנ יתעדל"
םדא ףאל .קדוצו ןגוה טפשמל הווש תונמדזה העיגמ םדא לכל .םויה
והשיממ לולשל ותורשפאבש טילחהלו וידיל קוחה תא תחקל תוכז ןיא
תמקנ" עקר לע רחא םדא חצור םדא רשאכ ,ללכבו !םייחל תוכזה תא
"...חצר וללגבש חצורה ןמ בוט רתוי אוה המב - "םד
ביבא לת ,"ןיזוגור" ' ו ינוריע


דמולה לש םוי םויה ייחל תורפסה ןיבש םירשקל תועדומה תרבגה :הרטמה
רופיסה תובקעב ךרענש ןויד לש דועית ,רועיש לש לוקוטורפ ךותמ החוקל האבה אמגודה
.טקייורפב תופתתשמה תותיכה לכל רבעוה הז ןויד לש דועית ,"םשו די"
ררועמ רופסב ןוידה .תרושקתל םהיתימע ידי לע ךרענש ןוידל ביגהל ושקבתה םידימלתה
:םיכרעל תועגונה תוינורקע תולאשל תוסחייתה

"?ללכב םא ,םויה לש רעונל הזה רופסל שי תובישח הזיא" :הרומה
הז רבעב ,םייתרוסמה םיכרעל עדומ תוחפ םויה לש רעונה" :דימלת
"..ךכ היה אל
."וניתובסו וניבס תמועל ,םייתרוסמ אל ונחנא :דימלת
תאו תשרומה תא ותיא איבמ אוה ,ורבע םוכס אוה םדאה " :הרומה
."דיתעה
תדובע תושעלו הווצמה רב תא גוגחל וליחתה ץובקב עודמ" :דימלת
"...תרוסמל רוזחל ידכ ?םישרוש
...."שדח והשמ תושעל ידכ רוכזל םיכירצ אל" :דימלת
לאערזי קמע ,"םיקמע" יכוניח דסומ


יתורפסה טסקטה םע שגפמ ךות הבישחה רופישו היווחה דודיח :הרטמה
תובקעב ךרענש ןויד לש דועית ,רועיש ותוא לש לוקוטורפ ךותמ החוקל האבה אמגודה
םידימלתה ןוידה תליחתב יכ ןיחבהל רשפא .המלידה תרהבה םשל ,"םשו די" רופסה
:תונוש הללכה תומרב המלידה תא םירידגמ

?"רופסה ןמ הלוע המליד וזיא" :הרומה
."דליל וארקי ךיא" :דימלת
."אל וא ,תויחל ןמז הברה ול ןיא ,אבסה לש ןוצרה תא דבכל םאה" :דימלת
"רבעה ןמ תומלעתה וא הווהב ןורכיזה רומיש" :דימלת
.."תילארשי תוהז לומ תידוהי תוהז ,תוילארשי לומ תולג" :דימלת
...."הווהה םע רבעה דוחיאל ןויסינ" :דימלת
לאערזי קמע ,"םיקמע" יכוניח דסומ


יארחאו שיגר ,ןמוימ ארוקו בתוככ דימלתה חופיטל תויונמדזה תריצי :הרטמה
תאירקב ןיחבהל רשפא .תרושקתל תימע בתכש ירוקמ רופיס לע תרוקיב ,אמגודל
,הפשה יבלשימב תושעל שיש ןחבומה שומישל םירע םידימלתה יכ םינושה םיבתכמה
:ןעמנלו רסמל םאתהב

,אשונה תא הגיצמש החיתפ ןיא רופיסב ירעצל - החיתפ ..."
.הלילעה תא םיניבמו וכותל םיסנכנ דואמ רהמ ךא
המכמ ץוח רופיסה לש םירבודלו םירבדל תמאותמ הפשה - הפש
ןיב האלמ טעמכ המאתה הנשי כ"הסב .הינה לש םייוטיב
םייומידו םייוטיבב תשמתשה אל ירעצל ,גולאידה יפתתשמ
(..רדסב הז ,אל ינא םג)
ךל ןתונ יתייה רסמה ללגב ינאו תנייטצה הזה עטקב - רסמ
שרפל םעט ןיאש ךכ ידכ דע רורב ךלש רסמה ,הדועתב 10
,.... ותוא
תורזח ןיא כ"הסב ,תוללקהמ ץוח - תורתוימ תורזח
תונויסינ לכו ,ומצע ינפב דמוע ןועיט לכ ,תורתוימ
.תממעשמ אלו הבוט הרוצב ורבעוה עונכשה
ןיאש ללגב םג ,בר ןיינע רצוי רופיסה - חתמו ןיינע
לכ ךשמל חתמה לע רמוש התאש ללגב םגו תורתוימ תורזח
הרוצב ותגפהו םירבודה ןיב םיסחיה תוטהלתה י"ע רופיסה
.הפי happy- end םיבהוא םלוכש הבוט
,חצרב םייתסהל ךירצ היהש רופיסמ תושעל תחלצה - תוירוקמ
דואמ ירוקמ .... ,תורבח לע רופיס החפשמה תוגלפתה וא ביר
.(הלפח) ותרבעהב םגו רסמב םג
הניחבמ ללכהמ אצוי רופיס ,ימעטל - תיללכ תומשרתה
,ןכותל דואמ תרזוע חתמ רצוי רופיסה הבש ךרדה .תינכת
םג ,םעפ דועו) ןונגע י"ש אל התא תיתורפס הניחבמ םנמוא
(..אל ינא
ןולוח ,"ןודרוג"

סנכיהל הדימלתה לש התלוכי לע ותביתכ ךרדו ונכות ידי לע דיעמ אבה בתכמהמ עטקה
רופיסה ןמ הלועה המלידה רופס תא תרפסמ איה ןורשיכו תוהדזה ךותמ ,"רבחמה תנוסרפ"ל
:ירוקמה רופיסבש וזמ הנוש טבמ תדוקנמ ,"םייניע הנומש"

.חצרנ ילעב .ליעמסיאו הינה ,םידלי ינש םע הריעצ השיא ינא......"
לש ותחפשמ .ותיא יתייח וב רפכה ןמ רובעל יתטלחה ותומ רחאל
םינימאמ ,םינשוימ הלאכ ןמ םה יכ יניעב ןח תאצומ אל ילעב
יתבהא .תרחא יתכנוחו ריעב יתדלונ ינא .םד תמקנב ,תולפת תונומאב
ריעה לא רוזחל יתטלחה תעכ .רפכה לא יתרבע ונעמל קר ,ןינסח תא
ינא יכ ,ילש םייחה תא תויחל ךיא טילחהל ,יתחפשמ לא ,יתלדג הב
"...ימצע ליבשב טילחהל הלוכיו תיאמצע השא
.ביבא לת ,"ןיזוגור" ' ו ינוריע


םיבשחמ תרושקת תועצמאב םיחנמה םירומה ןיב גולאיד תריצי :הרטמה
.הארוהה תחבשהב עויסלו ךילהתב ךמות תווצ תריציל
ראותמ וא תוטבלתה תפשחנ בתכמ לכב ,טקייורפה ירומ לש םיבתכמהמ תואמגוד ןלהל
:ישוק

תארקל םידליה תא זכרל םיבשחמה תתיכב ישוק יל שי ..."
תורפסל תויעובש םייתעש יל שיו תויה ,הביתכ םורט תוליעפ
ישוק .ןמז ךוסחל ידכ התיכה תא דיינל תורשפא יל ןיא
.תוריינה םיב העיבטה אוה ףסונ

ילוא תאז .הכירצ ינאש המ תאצומ אל ינאש םעפ אל יל הרוק
".....לכסתמ םרוג טלחהב איה ךא ילש היעב
."םיקמע" יכוניחה דסומהמ הרומ

.םיבשחמל רשקב ילש תודרחה לע םכל רפסל הצור ינא..."
העבה ,תורפס - ילש הארוהה ימוחתב ,םירחאה םימוחתב
ןיידע ינא בשחמה םוחתב .יל םירורב םה - תומלידה אשונו
השוע ןיידע ינאו הז םע םימרוז םידליה .....תינוריט
...."בשחמה תרכה" סרוק
ביבא לת ,"ןודרוג" ס"היבמ הרומ

םיתעל יכ ונעט התכב םידליה םינורחאה םירועישה ךלהמב..."
םהש הבושתהו םיביחרמ ,םיטרפמ ,הביתכב םיעיקשמ םה
תידדה וז הלועפש ןכתיו הבזכא תמייק .דאמ הרצק םילבקמ
.ונדיצמ
"רצק" םייק יכ ןכתי .התוהמו םיבשחמ תרושקת לע ונרביד
הביתכ ךרד איה הדיחיה ךרדה ,ונקתל שיו תרושקתב
"...בשחמב
ןולוח ,"ןודרוג" ס"היבמ הרומ

םידימלת הנווכב וא הנווכ ילב :ויה תוחיכש תולקת...."
םידימלת ...בשחמל לוחתיא ושע וא םיצבק הזל הז וקחמ
קלח זאו ללכב ורמש אל וא ובתכש ןורחאה רמוחה תא ורמש
םוקמב אל לבא ןוכנ ורמש םידימלת ,"םלענ" ובתכש הממ
םוקמב ורמש םידימלת .שארמ םהל התצקוהש הירפסב - ןוכנה
הליכמ דימת ץבוקה םש תלחתה - םכסומה םשב אל לבא ןוכנה
ץבוקה תא רתאל היה רשפא יא ןכלו - ךיראתה תורפס תא
ןובשח לע תועש ובשי ,טאל ךכ לכ ודילקה םידימלת .יטרפה
- ףוסבלו - םידומילה תועש ירחא וא ינפל ,יטרפה םנמז
תא הקיספמש תימואתפ חתמ תליפנ :תראפתה אישו .קחמנ לכה
תכללו םוקל קשחתמ ללכב זאו תשרב םיבשחמה לכ תלועפ
- רוציקב ...הלאה תוצלפמהמ ירשפאה רתויב קוחרה םוקמל
"....תועמדו עזי ,םד לש שדוח היה רבוטקוא
.הילצרה ,"ארויג די" ב"טחמ הרומ ,רבוטקוא שדוח ןמוי ךותמךרדה ךשמהב חוכ תודוקנו החיתפב הפרות תודוקנ
הנושאר הנש לש המוכיסב
:האבה הלבטה תועצמאב ,הכ דע טקייורפב וננויסינ לש תוירקיעה תונקסמה תא גיצהלו םכסל ןתינ

ךרדה ךשמהב חוכ תודוקנהחיתפב הפרות תודוקנ
ןיב תישיא ןיב תרושקת לש תויונמוימב רופיש
.תרושקתל םיתימעה

םיאטבתמה תישיא ןיב תרושקתב םיישק
םינעומהו םינעמנה תונווכ לש הנבהו הביתכב
.רסמה שורפבו
םימיוסמ םידימלת לצא ןיעל רכינ רופיש
.בתכב העבהה לש תויונמוימב

,תינושל תולד - בתכב העבהב ,הביתכב םיישק
הביתכ .םימוסחמ ,םותס יובמ ,תונויערב םוצמצ
..תמצמוצמו הלד
תלכשומ רתוי תונגראתה-ז"ולב הדימעב רופיש
.עדיו ןויסינ לש תורבטצהמ האצותכ
תונגראתהמ האצותכ םינמז תוחולב הדימע יא
.םילכב הטילש רסוחו הנוכנ אל
םיבשחמ לש לועפתל תורושקה תויונמוימב רופיש
לוגרתמ האצותכ םיבשחמ-תרושקת לשו
.תומלתשהו
תביבסכ םיבשחמב שומישב תויונמוימב רסוח
.םירומו םידימלת לצא ,הדימל

גשומב לופיטה תסיפתב הבישחב תומדקתה
תוניידתהו הביתכ יכילהתמ האצותכ "המליד"
.תרושקתל םיתימע םע
תסיפתב םידימלתה לצא תינטשפ ,הדודר הבישח
.היתוכלשה םע תודדומתהבו המליד גשומה


.הנושארה םעפב םינפ לא םינפ שגפיהל םידימלתה םידיתע ,םידומילה תנש םויס םע
.וקזחתיש םירשקו תודירפ ,תובזכא ,תועתפה הנייהת ,דאמ תשגרמ היווח םהל תנמוזמ
,בשחמה ךסמל רבעמ אצמנ ימ ?ילש חישה ינב םה ימ :הבר םידימלתה לש תונרקסה
?"תמאב" שגפינ רשאכ וילע עדא המ ?תעכ וילע עדוי ינא המ ?םיבתכמל רבעמ
,םידימלת ןיידע ךא !המצועו תונורתי הל שי .הברה תרשפאמ תילאוטריוה תרושקתה
,תוציחמה רסח ,ישיאה ,ידיימה ,ישונאה שגפמל םיהמכ ונלוכ ,תובתוכה ונומכ ,םירומכ
....רתוול רשפא יא וילע


:תורוקמ
.ח"השמ ,רעונו הרבח להנמ ,המליד ינויד לוהינ ,(1995) ,לעי ץלוהנרב
.םילשורי ,סנגאמ ,תוירסומ תומליד , ( 1991) ,,לאינד ןמטטס
,ךוניחה תכרעמ רגוב לש היוצרה תומדה ,(1994) ,רמת גומלאו לאירבג ןומולס
.ךוניחל ס"היב ,הפיח תטיסרבינוא

:תורבחמה
.ב"טחב תורפסל הרומו לרב תיב תללכמב הרומ ,הארוהב בשחמה בולישל החנמ ,ןהכ הנומיר
.יתנש 8 רפס תיבב תורפסל הרומ ,תוניירואב החנמ ,ןמיונ ילמ

ךוניחב םיבשחמ ןכות