תינעדימ הקיטמיתמ
הסיפתה תונורקע תיצמתמ"עב תוביבס - תימע ןועדג ר"ד

1996 לירפא


הקיטמיתמה תארוהב הסיפת תונורקע
רשפאל תדעוימה ,הקיטמיתמה תארוהב תינשדח הסיפת לש םש אוה "תינעדימ הקיטמיתמ"
תונשל האב הסיפתה .בושחמבש המדיקה ןמ תונהיל הקיטמיתמ םידמוללו םידמלמל םג
.הקיטמיתמה דומיל לש הביבסה תא רתויב קימעמ ןפואב
הירוטסיהה ןמ רכומ וללה תונורקעה ןמ דחא לכ ,הרואכל .םיבר םיטביהו תונורקע הסיפתל
דומילב םיקסועה םידימלת תווצב ןנובתמה הפוצ רבד לש ומוכיסב ךא .יטמיתמה ךוניחה לש
רבודמ ןכא יכ הלקנ לע ןיחבהל לוכי ,"תינעדימה הקיטמיתמה" תסיפת יפ לע הקיטמיתמ
.תינשדח הסיפתב

םילמס לע תויצלופינמ
תונויערו םיגשומ םיאטבמו םיבשוח התועצמאבש םילמס תפש לע תנעשנ הקיטמיתמה
ןמזה ןמ רכינ קלח דימלתה קסוע הקיטמיתמב תוחוורה םידומילה תוינכותב .םייטמיתמ
,םייוטיב טושיפ ,םיירבגלאו םייטמתירא םייוטיב בושיח :םילמס לע תויצלופינמ עוציבב
תאז .הז גוסמ תויוליעפ םיבהוא םניא םיבר םידימלת .ילוכו תויוהז תחכוה ,תואוושמ ןורתפ
.הלא תויוליעפמ תויוגייתסה רתויו רתוי םיבר םידימלת םילגמ דומילה תומדקתה םע ,דועו
תודגנתה םיחתפמו ,הב תוגשל םייוכיסה םיברש תניינעמ אלו תרתוימ הלועפ ןהב םיאור םה
.הקיטמיתמל
הגרדהבש תיתוברת תכרעמ - רמול בטומ וא ,השימג תיתוברת תכרעמב םייח הלא םידימלת
.'וכו רוויע ןפואב תורמ תלבק ,םייתורירש םיללכל תויצה תא תוחפ השידגמו תכלוה
,םייטמיתמה םינבמה לש םיקומעה םידברב תויוצמ םייטמיתמה םיללכה ןמ קלחל תוקדצהה
הקיטמיתמל םירומה .םייסיסבה דומלה יבלשב םידימלתל ךוויתל דימת תונתינ ןה ןיא ךכיפלו
אמש וא ,דמלנה ןכותה לש תויתועמשמה תא קימעהל םאה :השק המלידל תחא אל םיעלקנ
תועש ףקיהש ןוויכמ .רתוי תובכרומ תויעב םע דדומתהל דמולה לש ותלוכי תא רפשל ףידע
תרבגהל תדחוימ בל תמושת לכש רורב ,אליממ הובג אוהו ,ןותנ וניה הקיטימתמב דומילה
.תויונמוימה םוחתב תומדקתהב עוגפל הילע רזגנ ומכ תויתועמשמה

בשחמה לש תיבושיחה ותלוכי
בשחמה .תישונאה תלוכיה ינפ לע טלוב ןורתי בשחמל שי תויבושיחה תולועפה ןמ לודג קלחב
,םיגוסה בורמ תואוושמ ןוקתפב ,תויטמתירא תולועפ עוציבב םדאה ןמ רתוי קיודמו זירז
בשחמל רידגהל עדויה ,בשחמב ןמוימ שמתשמ .ילוכו תויצקנופ לש תיטרדנטס הריקחב
ךרד ירוציקל עיגהל לוכי ,תינוולרה בשחמה תנכות ידי לע תנבומה תיבושיח המישמ
.היעב ןורתפ ךלהמב רתויב םייתועמשמ
תויגולוכיספ תוכלשה שי הז םוחתב תישונאה השלוחה תמועל בשחמה לש יבושיחה וחוכל
.תורתוימ לש השוחת תויהל הלולע םירבש רוביח לש הלועפ עצבמה דמולל .תכל תוקיחרמ
םינטק םייוכיס םע ,תרוי רהמ הלועפה תא עצבל ןתינ ותועצמאבש רישכמ אצמנ ודיצל .הנה
,תואצמע רדעה לש תותיחנב הוולמ תויהל הלולעה רושכימב תולתה תשוחת .תועטל רתוי
הכונתש יפכ .דואמ תנכוממ תואיצמ ךותל םידלונה ונתוברת ינב לצא תתחופו תכלוה
תעצבתמ קוחרמ תורשקתש יפכו ,ילגר עסמב טעמכ תישענ הנניא רבכ םיקחורמ תומוקמל
.בשחמה עוציבל תורבעומ תומיוסמ תולועפ הגרדהב ךכ ,םיינורטקלא םיעצמאב
.תספדמו םילילמת דבעמ תועצמאב םיקפומ רבכ םיכמסמה ןמ לודג קלח ,רגובה םלועב
ןפואב םישמתשמ הלא לכ - םיפסכו רחסמ ישנא ,היישעתו םיקסע ישנא ,םינעדמ ,םיסדנהמ
תעדה לע הלעי אל ,יטסיטטסה רקחמה םוחתב .םייתומכ םינותנ דוביעל בשחמב יביסנטניא
.בשחמ תועצמאב אלש לודג םגדמ לש םינותנ דבעל
,ןופלט ,ןועש - ונרציש םלועב ."חינT"ה לש הבחרה ןיעמכ הגרדהב תספתמ תנכוממה הביבסה
לע םירבגתמ ונא .ונתיאמ קלח שממ תויהל םיכפוה הלא לכ - בשחמ םג ךכו ןובשחמ ,תינוכמ
לש הבחרהכ ,בשחמה .הלא םיינויח םיעצמא ונל םינקמש ןורתיה חוכב תולתה םוסחמ
דוקפיתל רתויב הבורקה איה ותמורת ןכש .חותינלו הנבהל רתויב בכרומה ילוא אוה ,"ינא"ה
תמורת תא םינייפאמה םיינוציח-םיינכט וא םיירוטומ םידדצל קר אלו ,ישונאה חומה
.םירחאה םינכוממה םיעצמאה

בשחמ בשחמה ,בשוח ינא
הקיטמיתמה" תסיפת יפ לע ,תעצומה תוירחאה תקולח תא יתיצמת ןפואב תמכסמ וז המסיס
הבישחה תולועפב קסוע ירוקמה "ינא"ה .ול עייסמה בשחמה ןיבל דמולה ןיב ,"תינעדימה
דמולה ןמ לבקמ בשחמה .דמולה תוירחא יהוז .תויבושיחתולועפ ידכל התחפהל תונתינ יתלבה
תא ,"ינא"ה תבחרה לש דוקפתה תרגסמב ,עצביש ידכ תומיאתמה תויחנהה תא בשוחה
.בשוחה דמולה ןמ לבקמ אוהש תויחנהה יפ לע בושיחה תולועפ
(Reducible) התחפה-תב הבישח תאז םלוא ,הבר הבישח שיש יאדו ?בושיחב הבישח ןיא םאה
בושיחה תלועפ לע תוירחאה רקיעש הדבועה .בשחמה תועצמאב עוציבל ןתינה בושיח ידכל
בושיח עוציבב דמולה ןמ רתוי קיודמו זירז בשחמהש הדבועהו ,בשחמה לא דמולה ןמ תרבוע
ןמז רתוי שי ,ללכב הקיטמיתמה תארוהלו ,טרפב דמוללש ךכל תומרוג הלא תודבוע יתש ,הז
.הקיטמיתמב קוסיעה לש יתבשחמה דבורב הקמעהב עיקשהל ידכ היגרנאו

?"בשחל"ו "בושחל" ןיב לדבהה המ
לכל ארקנ "הבישח" םשב יכ רמאנ ,"תינעדימ הקיטמיתמ" לש הסיפתה רואית יכרצל
תנתינה המישמ ידכל התחפה תונב ןניאש ("תוילכש" :ןיינעה ךרוצל) תויביטינגוקה תולועפה
המש אלא ,תיתבשחמ הלועפ ונניא בושיחש תנעוט הנניא וז הנחבה .בשחמ תועצמאב עוציבל
איה וז הרדגה .תיתבשחמ הלועפ רדגב יאדווב אוה בשחמ תועצמאב עוציבל התחפה רב וניאש
הנכותה תוכרעמ .רתוי עצבל לגוסמ בשחמ ,תחתפתמ היגולונכטהש לככ ,ןמזה םע .תימניד
תכלוה בשחמה תועצמאב עוציב תונב ןהש תולועפה תחפשמ .תוללכתשמו תוכלוה הרמוחהו
.ןמזה םע הלדגו
"לוהינ" ןיב הנחבהה תועצמאב תפסונ הרהבהל תנתינ "ובישח" ןיבל "הבישח" ןיב וז הנחבה
דמולה ןיב תוירחאה תקולח תרהבהב עייסל החוכב ךא ,תיקלח איה הלבקהה ."הדובע" ןיבל
."תינעדימ הקיטמיתמ" לש הסיפתה תרגסמב בשחמה ןיבל
לש עוציבה ביתנ ךרואל תעקשומה הדובע חוכב תגשומה תומדקתה שי המישמ עוציב ךילהתב
בותינה םצע םלוא ."הדובע" רדגב איה המישמה עוציב םוחתב תרדגומ תוליעפ לכ .המישמה
תורדגומ תומישמ ריבעמ להנמה ."לוהינ" רדגב אוה המישמה םודיק ךרוצל הדובעה לש
לכב יכ הארנ ,הדובע-לוהינ תכרעמה ןיבל בושיח-הבישח תכרעמה ןיב הוושנ םא .םידבועל
לעופב הדובעל רבעמ אוהש המ ,תאז תמועל .לוהינ שי הדובע לכב אל ךא ,הבישח םג שי בושיח
.הבישח אוה לעופב בושיחל רבעמ אוהש המו ,לוהינה אוה
לע תולועפ עצבמ אוה .עדימה יטרפ לש ןכותב קוסעל בייח וניא אוה .עדימ להנמ ןעדימה
.ונכות תנבהל ,ומצע עדימל תוינוציח ןהש תומישמכ ןרידגהל ןתינש תולועפ ,ומצע עדימה
,ןסחאל ,לאשתל ,ןיימל ,רזחאל :תונוש תולועפ וילע עצבלו עדימ תורוקמל עיגהל לוכי ןעדימה
וללה תולועפה לכ .ילוכו רשקתל ,ריבעהל ,גיצהל ,קיפהל ,םינותנ דסמב ןגראל ,גזמל
לוכי להנמה .הדובעל הלנמה תוסחייתהל הליבקמה ,תינוציח תוסחייתה עדימל תוסחייתמ
.ומצעב הדובעה תא עצבמ אוהש ילבמ המישמה תא םדקל
.דמולה לש "הנשמ ןלבק" ןיעמ וע "לעופ" ,"דבוע" אוה בשחמה ,תינעדימה השיגה יפ לע
תילוהינה השיגה ומכ .בשחמל תומישמ רידגמו הדובעה ךילהת תא בתנמה להנמה אוה דמולה
המישמה לש רתוי בר ביכרמ עוציבל תופידע תתל הסנמ תינעדימה השיגה םג ,תומישמ עוציבל
בשחמה תא לצנל דציכ עדוי יטמיתמה ןעדימה .בשחמה - הז הרקמב ,עצבמה םרוגה די לע
אוה ןמוימ לכנכה .בשחמה לא ונממ רובעת םיבושיחה עוציב לע תוירחאהש ןפואב ,ויכרצל
.ולש דימת תראשנ תילוהינה תוירחאה .הנשמ ןלבקכ ,דבועכ ,לעופכ בשחמה תא ליעפהל עדוי
תעצוובמ הדובעה .תילוהינ תוירחא יהוז ךא ,התוללכב המישמה עוציב לע יארחא דמולה
.בשחמה ידי לע יבושיחה הקלחב
היחנהה ןתמ .המישמה עוציבב םתוא תוחנהל דציכו עצבל םילוכי וידבוע המ עדוי ןמוימ להנמ
ןמ הכרעב תלפונ הנניאש ,ההובג תונמוימב ךורכ תיובישחה המישמה עוציבל בשחמל
ההובג המרב הבישח ליעפמ יטמיתמה ןעדימה ,ןכ לע רתי .ומצע בושיחה עוציבל תונמוימה
ידי לע עוציבל המישמה תרדגה סיסבב .תיבושיחה הלועפה עוציב םצעל תשרדנה וזמ רתוי
ןיב תרשקמה הפשב תאז המישמ חסנל תלוכיה תחנומ ,(בשחמה ,הז הרקמב) רחא םורג
.בשחמה לש "הנבה"ל ןעדימה לש הבישחה
בותינל ותוירחא תא בטיה גציימ הליאשה טקא .לאוש אוה ,עדימ קפסל רשאמ רתוי ,ןעדימה
- ףוסבלו עוציבל המישמ חוסינל האיבמ הליאשה .תילוהינ השיגב עדימב לפטמה ךילהתה
.בשחמה תועצמאב תיסחי תולקב תעצובמ וז המישמ
,5+7 "ליגרת"ה םע דדומתהל תוסנל םוקמב ,תינעדימה הקיטמיתמה םוחתמ הנושאר המגודכ
תעדל לכוא ןפוא הזיאב" :לאוש יטמיתמה ןעדימה ,"?5+7 םה המכ" ולש הלאשה תרוצב וא
דילויש ךילה תועצמאב עיגהל היושע הבושתהש ,זמרמ רבכ ןורחאה חסונה "?5+7 םה המכ
רידגהלו תוסנל איה ,הז רשקהב ,יטמיתמ ןעדימכ דמולה לש תוירחאה .המיאתמ הבושת
הבושת לבקתת המישמה עוציב םעש ןפואב ,בשחמ תועצמאב עוציבל תנתינה המישמ
.המיאתמ
תמישמ םירידגמ דציכ עדוי יטמיתמה ןעדידמה ,"לפכה חול" לש עדיה םוקמב :תפסונ המגוד
.בשחמל םינותנ םירפסמ ינש לש לפכ

"?המכ" הלאשה לע הנעמ חרכהב הניא תיתומכ הבישח
הרטמה תא תוהזל אוה תיתומכ הבישחב הכורכה תיביטינגוקה תוליעפה חותינב יסופיט לשכ
"?המכ" סופיטמ הלאש לע תונעל תלוכיה םע הז הבישח סופיט לש הרישיה
םכתסהל בייוחמ חרכהב וניא תיתומכ הבישח ךילה לש תוירחאה שומימ יכ םינעוט ונא
הבישחה לש הדיקפת רקיע ,בושיח ןיבל הבישח ןיב הנחבהה תא םילבקמ ונא םא .תומכב
האצות ,בשחמ תועצמאב לשמל ,בשחל היהי ןתינ ותועצמאבש ןונגנמ רצייל אוה תיתומכה
.ומצע יביטינגוקה ךילהל יטננמיא קלחכ ,רצייל הניא הבישחה לש תוירחאה ,רמולכ .תיתומכ
,בשחמב ימיטידל ןפואב עייתסהל יאשרה ,םלש ךילה להנל אלא ,תיתומכה האצותה תא
.תיתומכ היהת ולש האצותהש
השיגה יפל ראותמ תויהל לוכי יתומכה םוחתב תיטמיתמ היעב םע דדומתמה דמול ,ךכיפל
:תבכרומ תוירחא לעבכ תינעדימה
תיתומכ האצות ומויסב קפסמה םלש ךילה לוהינ .1
.היוצרה האצותה תא בשחל ןתינ ותועצמאבש ןונגנמ תיינב .2
םייפיצפסה םייתומכה םינותנה תבצהב םג בייוחמ דמולה ,ולש הנושארה תוירחאה תרגסמב
לא תאזה האצותה תא ןוחבל ןכו ,תיפיציפס תיתומכ האצות לבקתתש ןפואב ,ןונגנמה ךותב
.הנוכנו תיטנוולר איה הלבקתהש האצותה ןכא יכ חיטבמה ןפואב ,התוללכב היעבה לומ

םינונגנמ תרדגה
ונניא .ינורטקלא ןוילגב עייתסנ ,דמולה די לע םינונגנמ תרדגה לש ןויער\כה תבשחמה ךרוצל
תארוה תא שממל חרכהב שי ותועצמאבש הנכותה ילכ אוה ןויליגהש ןועטל םינווכתמ
תומשוימה הנכותה תוכרעמ לש יחכונה בצמב ,ןויליגהש אלא ,תינעדימה השיגב הקיטמיתמה
.ןויערה תא םיגדהל לקנב ןתינ ותועצמאבש ילכ אוה ,ךוניחב
וליאו םירפס 7 םירדסמ ןושארה ףדמה לע .םירפס םירדסמ םיפדמ 2 לע :האבה היעבה הנותנ
?לכה ךסב ורדוס םירפס המכ .ןושארה ףדמה לע רשאמ םירפס 2 יפ םירדסמ ינשה ףדמה לע
ןונגנמ הנב :אבה ןפואב תרחא היעב חסנל דמולה תא םיחנמ ונא תינעדימה השיגב
ןונגנמה תא תונבל דימלתה לוכי ןורתפכ .לכה ךסב ורגוס םירפס המכ בשחל ןתינ ותועצמאבש
תשמשמה A2*1 החסונה בצות A2 אתב ,ןושארה ףדמה לע םירפסה רפסמ בצוי A1 אתב :אבה
A3 אתבו ,ןושארה ףדמה לע םירפסה רפסמב יולתכ ינשה ףדמה לע םירפסה רפסמ בושיחל
A1 אתל 7 ךרעה תבצה םע .םיפדמה ינש לע םירפסה ךס תא תבשחמה A + 1A2 החסונה בצות
.21 ךרעה עיפוי A3 אתבו 14 ךרעה A2 אתב עיפוי
תוחסונמה רפסמ תוינבת לש םיגשומב בושחל םילשב םניא ןיידעש םידימלת רובע יכ שיגדנ
לע אלו ,דבלב העבצהה תטיש תרזעב המגודכ אבוהש ןונגנמה תא רידגהל שי ,ירבגלא ןפואב
.תואחסונה לש תיסיפ הביתכ ידי
דמולה תוירחא .טלוב ןפואב "בשחמ בשחמה ,בשוח ינא" לש ןויערה תא השיחממ המגודה
דמולה .םישקובמה םיירפסמה םיכרעה תא תיאמוטוא בשכח בשחמה .ןונגנמה תא תונבל איה
.היעבה ןורתפ לש ללוכה ךלהמב הבלשלו בושיחה תאצות תא שרפל יארחא

תינבת ןיבל ןונגנמ ןיב לדבהה
,םיישפוחה םילמסה םוקמב םיירפסמ םיכרע תבצה םעש ,ירבגלא יוטיב איה רפסמ תינבת
םוקמב םירפסמה תבצה רחאל ךרעה בושיח לע יארחא ימ ,םלוא .ירפסמ ךרע לבקמ אוה
,רצקו טושפ טקא אוה תינבתה חוסינ ,םיתעל .בשחמ םגו בשוח אוה ,רמולכ .דמולה ?םילמסה
ונייהד ,םירפסמה ילמס לע תבכרומ היצלופינמב ךורכ תינבתה לש ירפסמה ךרעה בושיח וליאו
םילמסה םוקמב םיירפסמ םיכרע תבצה םעש ,ירבגלא יוטיב אוה ןונגנמ .ךורא בושיח
תינבת השעמל אוה ןונגנמ .בשחמה ידי לע בשוחמה ירפסמ ךרע לבקמ אוה ,םיישפוחה
םוקמב םיירפסמ םיכרע תבצה םע דימ ,יטמוטוא בושיח תעצבמה תינבת ,"תיביטקא"
.םיישפוחה םילמסה
תובצהב םישמתשמו םירזוח רשאכ דחוימב יוטיב ידיל אב תינבת ןיבל ןונגנמ ןיב לדבהה
ךילה .ןונגנמה תועצמאב בשוחמה ךרעה לע םיבצומה םיכרעה תעפשה תא ןוחבל ידכ תופסונ
.תונוש רקח תולועפ ךרוצל דואמ יביטקפא תויהל יושע הז
תבייח ,יטמיתמה ןומיסה יללכ יפל ,תינבתה .תינבת ןיבל ןונגנמ ןיב ןיחבמה ףסונ לדבה שי
הנכותילכ תועצמאבו ,וחוסינב רתוי שימג אוה ןונגנמ .חישק םזילמרופב תחסונמ תויהל
םע ירפסמ ךרע רצייל רומא ןונגנמה .ילוכו םיילולימ ,םייפרג םיעצמאב וגיצהל ןתינ םימיאתמ
ןמ קחרתהל יאשר אוה .ךכל םידעוימה םימיאתמה םימוקימב תכרענש ,המיאתמ הבצה
תוביבס לש ידוחיי חותיפ ןימזהל ידכ הב שי וז החנהש ןבומ .חישקה יטמיתמה םזילמרופה
תוילמרופ הכ חרכהב ןניאש ,תוכוותמ תוכרעמ לע םינעשנה םינונגנמ תיינבב וכמתיש הנכות
.תוינבתה לש גוצייה תכרעמ ומכ

םזיביטקורטסנוק
תועצמאב םינונגנמ תיינבש ,אוה הדימלב רזע ילככ בשחמה לש תודחוימה ויתולוכימ תחא
םתועצמאבש ,םידעצ של הרדס עצבל דמולה לע .יטסיביטקורטסוק טקא איה הנכות תכרעמ
.היינבה ךילהת םצעל תועדומ לש ההובג המר חיטבמה ןפואב ןונגנמה תא רידגמ אוה
תונמוימה תקמעה םצעב אל איה יבושיחה לוגרתה לש תוירקיעה ויתוקדצהמ תחא
דע ,םיבלשב תולועפה עוציב :יבושיחה ךילהה לש תינשנו תרזוח הינבב אלא ,תיבושיחה
טקאל םיוסמ ףילחתכ שמשל וחוכבש טקא איה ןונגנמ תיינב .ואולמב בושיחה תמלשהל
וז הנבהש אלא ,ןורתפה תמלשהל שורדה ךילהתה םצעל הנבה תשרדנ ןאכ םג .יבושיחה
.הטשפה לש רתוי ההובג המרב תמשוימ

?ןובשחמב יד אל םאה
ידכ קפסמ ילכ וניא (Calculator) ןובשחמ ,הקיטמיתמה תארוהב תינעדימה השיגה יפ לע
ידכ .םינונגנמה תרדגה ןפואב ץוענ בשחמל ןובשחמ ןיב לדבהה .הקיטמיתמ דומילב ךומתל
.הנבנה יבושיחה ןונגנמה לש גוציי רשפאמ וניא אוה יכ ןובשחמה יבגל חיננ תאז היגוס ריהבהל
תדלקה םירשפאמ םה :רבד לכל םיבשחמ םה םלוא םינובשחמכ םיצפומה םירישכמ םימייק
תונבל וליפא םירשפאמ םה ,םהלש יטמיתמ גוצייב םינונגנמ תונבל םירשפאמ םה ,טסקט
,ךכב אוה בשחמל ןובשחמ ןיב ךדבהה יכ ןאכ חיננ ונא .תיליע הפשב בשחמ תוינכות
תואצותל ואיבי םיקיר "םיאת"ב תורזוח תובצהש ,יללכ ןונגנמ תונבל ןתינ אל ןובשחמבש
,תוילאוטסקט תויוות ףיסוהל רמולכ ,םיישל ןתינ אל ןובשחמב יכ חיננ ןכ ומכ .תומיאתמ
.םיכרעה וא םילמסה יוניכ ךרוצל תושמשמה
םיירפסמה םיכרעל רבעמ .בושיח לש תימעפ דח הלועפ עצבל עמשמ ןובשחמב בושיח עצבל
.ןונגנמה תיינבל ליבקמב הנבנה רתוי קימעמ הנבמ ןיא ,תויפיצפסה תולועפלו םייפיצפסה
ותונכל ןתינ אל ,יפיצפסו ימעפ דח אוה ןובשחמ תועצמאב בושיח לש הז ךילהש ןוויכמ ,ונתעדל
ידי לע םינונגנמ תיינב לע קימעמ ןפואב תנעשנ "תינעדימ הקיטמיתמ"ש ןוויכמ ."ןונגנמ" םשב
.השיגה םושייל יחרכה ילכ אוה בשחמו ,ןובשחמב יד אל ,דמולה

אודיו יכילהת
הנוב אוהש ךכב דמולה תוירחא תניחבמ תמכתסמ הניא "בשחמ בשחמה ,בשוח ינא" הסיפתה
האב דמולה לש ותוירחא .היוצרה תירפסמה האצותה תא בשחמ בשחמה ותועצמאבש ןונגנמ
.בושיחה עוציב תא םייס בשחמהש רחאל םיעצובמה םיבלשב םג יוטיב ידיל
,תינש .דדומתה המיעש היעבל תיטנוולר איהש האצות לביק ןכא יכ אדוול דמולה לע ,תישאר
האצותה ןכא יכ אדוול לכוי םתרזעבש םיעצמא ליעפהל לגוסמ תויהל בייח אוה תינורקע
.הנוכנ איה לביקש
בשחמב שמתשהל יאשר אוה .דמולה לש ותוירחא תרגסמב םה (Verification) אודיווה יכילהת
לש ימצע-אודיו ןיעמכ בשחמה לע בושיחה עוציב םצעב קפתסהל ןיא םלועל םלוא ,ךכ ךרוצל
בשחמה יכ דשחה לע תססובמ הניא ,וזכ תעצבתמ םא ,הקידבה .האצותה תונוכנ יבגל בשחמה
תוימינפ תוקידב תעצבמה ,המלש עדימ תכרעמ רוציל ךרוצה לע אלא ,בושיחה עוציבב הגש
הבר הקמעה תסרוג תינעדימ הקיטמיתמ לש השיגה .האלמ תוביקע תלעב איהש אדוול ידכ
חותיפ ןיבל הלא םיכילהת ןיב קודה רשק שי וז הסיפת יפ לעש םושמ ,אודיווה יכילהתב
.תירקחמ-תיתרוקיב הבישח

היעב לש ןוכנ ןורתפב החלצהמ םימרגנה םיקופיס
,טקא והז יבושיח ליגרת ןוכנ רותפל .(ישוגיר) יביטקפא טביה םג םייק תינעדימה השיגל
היצביטומב ךומתל יושע הז שוגיר .ילוכו האנה ,קופיס לש השוחת ויתובקעב רורגל יושעש
תותיכב ןובשחל הרומ תנעוט ,"םינהנ םידימלתה" .םייבושיח םיליגרת עוציבב תיבויח
:תונעט יתש םינעוט ונא הז רשקהב .ידוסיה רפסה תיבב תוכומנה
ןמזה םע תתחופו תכלוה םילמסב הצלופינמ לע םיססובמה םיליגרת ןורתפב האנהה .1
.הובג יתבישח ךרע תולעב תויעב ןורתפב וזה האנהה תא רימהל ןתינ .2
- היעב לש ןוכנ ןורתפמ םרגנה קופיסב םוגפל הלולע תינעדימה השיגה יכ קומינה ,רמולכ
םילוכי ונא תינעדימה השיגב םידימלת םע הדובעב וננויסנמ .ונידי לע ליבק וניא הז קומינ
.תיתדבוע ןוכנ וניא הז קומינ יכ ,תוארהל

הדימלל הנמזהה
הנמזה דמולה יפלכ רוציל איה הדימלה תביבסב הרומה לש תויסיסבה ויתובייוחממ תחא
ילוא ,דומילה ךילהת תומדקתה םע .הדימלל דמולה תא איבהל המגמב לועפל ,רמולכ .הדימלל
לאושו השקמ דמולה ,דמולה ןמ הבורמ היגרנא תשרודה הלועפל הקדצה לבקל ןוצרמ קלחכ
"?בוט הז המ ליבשב" ,ותוא החנמש הרומה תאו ומצע תא
ןותנ הרומה םג ,תרוקיבל םינותנ ירוביצה תורישב דיקפת לעב לכ לש וידעצ הבש ,ונלש הרבחב
עייסי רבדה םאה ,רתוימ הז ןיא םאה ,הארוהל יואר ןכא דמלמ הרומהש המ םאה .תרוקיבל
?הקיטמיתמה דומילל הקדצהה יהמ .ילוכו ךרד ירוציק ןיא םאה ,ךשמהב דמולל
תא םיעיצמ ונא הדימלל הנמזהה רשקהב םלוא ,םידחא םידברב הקדצה תמייק ונתעדל
(תינעדימה) הקיטמיתמה :דמולה לש היצביטטמה תא רפשל התלוכיב שיש ,האבה הבושתה
תואיצמב לפטל תלוכיה .תיתומכ תואר תדוקנמ תואיצמה םע תודדומתהל ילכ ונדיב תנתונ
.ימויק ןורתי הווהמ הלש יתומכה טביהב
םידמול רובע םלוא .הדימלל הנמזה לש היעבל ונתוסחייתה תא הצממ וניא הז הנעמ יכ שיגדנ
רפשל ידכ הב שי ,םתוא תפפואה םייחה תואיצמל תודמלנה תויגוסה לש תוסחייתהה ,םיבר
תונלבס רצוקמ םילבוסה םידמול םה הלא .הארוהה תכרעמב םינתונ םהש ןומאה תא
ץדומיל לש טקא לכב יתילכתה דצה תא תוארל הפיאשמו

תואיצמל רשק
רפסה תיבב םדי לע תודמלנה תויגוסה ןיב רושיקל היצביטומ תרבגהב םיביגמ םידימלתה בור
תינעדימה הקיטמיתמה .ילוכו ףסכ ,םייטרקנוק םיצפח ,יאנפ ,תויתרבח תועפות :םייחה ןיבל
םייטמיתמ םיאשונ יכ הארמ איה .תואיצמה ןיבל הקיטמיתמה ןיבש רשקה לע שגד המש
תונורקעהו םיגשומה ,םילמסה תלעפה .םוימויה ייחמ תועפות לע םושייל םינתינ םירוהט
ועמשמ םהל הקינעמ םייפיצפס םירשקהב תויטרקנוק תויושי לע םיטשפומה םייטמיתמה
םיתווצב םידימלת םילעופ ובש ,"ריעצה רקוחה" טקייורפ איה ךכל המגוד .תימושייו תישחומ
ייחמ תועפות ןיבל ,הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש ןיב רשוקה םוחתב רקחמ עוציב ךרוצל
.תיטסיטטס תואר תדוקנמ םינותנב לופיטב יוטיב ידיל אב חטמיתמה דצה .םוימויה
ןיב רושיק תריצי איה תואיצמל הבוריקו הלש ןשה לדגממ הקיטמיתמה תקחרהל תרחא ךרד
,המגודל .םירחא תעד ימוחתב םתועמשמ ןיבל םייטמיתמ תונורקעו םיגשומ לש תועמשמה
.חורה יעדמב ותועמשמ ןיבל "סחי" גשומה לש תיטמיתמה תועמשמה ןיב רשקל ןתינ

תויפולח גוציי יכרד
גוצייה ןורקיע אוה תינעדימה השיגב הקיטמיתמה תארוה לש םייזכרמה תונורקעה דחא
םע דדומתהל חילצהל ,יטמיתמ ןורקיע לש רתוי הקימעמ הנבהל עיגהל לוכי דמול .יפולחה
לגוסמ אוה ,רמולכ .םיגוציי לש היצמרופסנרטב ןמוימ אוה רשאכ ,רתוי הרופ ןפואב היעב
וא תיפרג ,תינונגנמ הגוצתל םינותנ לש תירפסמ הגוצתמ רובעל ,בשחמ עויסב ,תולקב
גוציימ רובעל תלוכיה .םיפסונ םיבר םיגוסל לצפתמ אוה םג ונינמש גוס לכש ןבומ .תילולימ
ןתינש תינעדימ תונמוימ יהוז - ילוכו הגוע תמרגאידב ,םיזוחאב ירפסמ גוצייל ינורשע ירפסמ
.תיתומכ הלטמ םע תודדומתהמ קלחכ בטיה הלצנל
ינורטקלאה ןוילגה תביבס .םיגוציי לש תויצמרופסנרט עוציבב המצוע בר ילכ אוה בשחמה
,גוציי תונשל וא גוציי תונבל ןתינ רותפכ תציחלב טעמכ .בשחמה לש וז תלוכי בטיה המיגדמ
ללוחמ" ןיעמ אוה ,ולש הזה ןפב ,בשחמה .שמתשמה לש ההובג הטילש תמרב תאז לכ
."םיגוציי
לע השיתמו הדבכ תינכט הסמעמ הווהמ גוציי יוניש לש ךלהמה ,בשחמב שומיש אלל יכ רורב
ונתוא דמלמ בשחמה .םיגוציי ףילחהל ותוא ןימזמ רשאמ רתוי ותוא עיתרמה ןיינע ,דמולה
."םניחב" טעמכ אוה גוציי יונישש
ןונגס ומצעל רידגהל דמולל עייסל ידכ הב שי ,גוציי תפלחה לש טושפ הכ עוציבל וז הנמזה
יתועמשמ ןפואב ןאכ םרות בשחמה .תומייוסמ תויעב יגוסל ףדעומ גוצייב ךורכה הדימל
עדומה יאמצע דמולכ ותוחתפתהל ךרות ךכיפלו ,דמולכ ומצע םע דמולה לש וז תועדוותהל
.ול ידוחייה הדימלה ןונגסל

היתונורקעו תינעדימ הביבס
התועצמאבש הדותמ םג הווהמ אלא ,תונרקסל יוטיב קר וניא הליאשה טקא .לאוש ןעדימה
תיזכרמ הרדש לע םינעשנה םיכילהל בתונמ ורובע םישיגנה םיברה םינותנה םע שגפמה
:ומכ תולאש חוסינב םינותנה םע ולש שגפמה תא ןגעמ ןעדימה .הינבהב הכורכה
?רתוי הילע תעדל שקבמ ינאש תכרעמה יהמ -
?וז תכרעמ לש היתולובג םהמ -
אמש וא ,תוניינעתהה תפוקת ךרואל םיביצי וראשיי היתולובגש ,תיטאטס תכרעמ וז םאה -
?יתועמשמ ןפואב תונתשהל םייושע םה-.
םיטירפה יבגל ךשמהב לאשיהל תודיתעש תולאשה ןהמ ?ךשמהב יתוא ןיינעל יושע המ -
?תרקחנה תכרעמב-.
יסופיטל תולאשה תא ןיימל יל םירשפאמה םינייפאמ םינמתסמ תוידיתעה תולאשב םאה -
?תולאש-.
תוסחייתמ תולאשהש תונוכת ,תרקחנה תכרעמב םיטירפה לש תויתוהמה תונוכתה ןהמ -
?ןהילא-.
תושיגנה ביתנ והמ ,וללה תויתוהמה תונוכתה יבגל יתושרל םידמועה עדימה תורוקמ םהמ -
?הלא תורוקמל ירקיעה-.
ךוניחב םיבשחמ ןכות