?קובקבל דשה תא ריזחהל - ךוניחב םיבשחמ
?קובקבה והמו דשה והימ

דמלמ יזוע ר"ד

.43 ןויליג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ ,גרבנזיא הדוהי ר"ד לש רמאמל הבוגת


תכפהמ .התישארב הלא הניא ,ונמויק תביבס לכ תא דאמ התניש רשא ,בושקתה תכפהמ
שממתמ ןקלחש ,תויפיצו םיסותימ ,תווקתו תודרח תררועמ תרחא הכפהמ לכ ומכ ,בושקתה
.תונוכנ יתלב ףא וא תומזגומכ ,ןמז רחאל ,תורבתסמ ןקלחו

וידעצ תא השוע התע הזש טועפכ הלא הניא ילטיגידה םלועב ךוניחה תכרעמ לש הידעצ
תא גישמ וניאש ,הביצי הניא ותכילהש רעשב חיכוהלו רקבל השק אל ןכ לעו ,םינושארה
?הדדת לאו בש :טועפה ןמ שורדנ ךכ םושמ םאה .היוארה תוליעיב ויתורטמ

:לאשנ אוהשכ ,םלוא .ויתונכסו וייוכיס ,ויישק לע ,ותישארב ךילהת בטיה חתנמ גרבנזיא ר"ד
הרורב ותבושת ,"?ללכב םיבשחמב שומיש דגנ התא אמש וא םיבשחמ דעב התא םאה"
ןיאש רבדל ץמאמו ןמז שידקמ םדא ןיאו ,םינש רשעמ הלעמל םוחתב קסוע ינא" :הטושפו
דומילה יכרדבו ךוניחב הגרדמ תיילעל םורגל םילוכי םיבשחמה יכ ןימאמ ינא .וב ןימאמ אוה
ךכ םא .(43 ,ךוניחב םיבשחמ ,ןוידה םויסל תורעהו הבוגתל הבוגת ,גרבנזיא) "םדא ינב לש
.ודדועלו וב ךומתל ,ךפהל אלא ,קובקבל וריזחהל ךרוצ ןיא יאדובו דש ןאכ ןיא יזא ,ותעד

םהילע םינותנה ,יתעידי בטימל ,יכ ןייצא תאז לכבו ,ביצקתה יבישחתל ןאכ סנכיהל ינוצרב ןיא
150 לע הלע אל םלועמ ךוניחה בושחימ ביצקת :לשמל .םיקיודמ םניא םיבישחתה םיססובמ
אל וקלחש) ךוניחה דרשמו תוימוקמ תויושר ,סיפה לעפמ לש םיפסכ ללוכ ,הנשל ח"ש ןוילימ
הברהב הלוע םיבשחמב םישמתשמ םהב םירועישה רפסמ .(הנשל ח"ש ןוילימ 50 לע הלע
יצחמ 95% -ל ברקתה אל םלועמ ךוניחב בשחמ ירועיש חותפל ביצקתה . 5% לע דואמ
ןוילימ 10 -מ המכו המכ יפ לודג תורחא דומיל תוינכות חותפל ביצקתה ךדיאמ ,ח"ש ןוילימ
.הנשל ח"ש

.תונומא לע ,ללכ ךרדב ,םיססובמ םיסותימ ירהש ,םתכרפהו םיסותימל סחייתהל ינוצר ןיא

ןתונ ךכל הבושתה תא .רפסה יתב תא בשחמל שי המ םשל :ןוידל תדמועה תיזכרמה הלאשה
ינב לש דומילה יכרדבו ךוניחב הגרדמ תיילעל םורגל םילוכי םיבשחמה" :ומצעב גרבנזיא ר"ד
."םדא

בלשל ידכ ,םלועה תונידמ בור תושועש תועקשההו ץמאמה לכ תא קידצהל ידכ ךכב יד
.הזמ רתוי הברה הלא ,הגרדמ תיילע ןאכ ןיאש רמואו ףיסוא ,םלוא .ךוניחב םיבשחמ
עדימ דימלתל תונמזמ ןה ,תימונוטוא הדימל חתפל תורשפאמ תרושקתהו עדימה תויגולונכט
וגיצהלו הנובתב ותוא דבעל ,ויכרצל םאתהב ותוא רורבל ,ומצעב ומע דדומתהל וילעש בר
.הכלהכ

:ותישארמ ךוניחה השעמ תא הוולמה הפיאש םישגהל םיכנחמל תורשפאמ עדימה תויגולונכט
,םיילטנורפ םירועשב תגשומ תויהל הלוכי אל וז הרטמ .ומצעב דומלל דימלתה תא דמלל
הרומה םא םג ,הרודס הנשמכ םידימלתל םישגומה םירועשב ,םידימלת תובורמ תותיכב
.ויהיש לככ םיללכושמ השחמה יעצמאבו םינרקמב רזעיי

,הלא ןוגכ לכו םירוטילקת לע םינבומ עדימ ירגאמ ,תוללכושמ תודמול ,תובשחוממ תוגצמ
ידכ םישמשמה םיפקשה לוטמ וא ואדיוה ןרקמ ,ילטנורפה רועישה ןמ םתוהמב םינוש םניא
.בטיה ןגרואמו סועל "דומיל רמוח" דימלתל איבהל

,הדימלה ךילהתל םירומה לש השיגה תא תונשל ךירצ .בשחמב יד אל ,יאמצע דמול חתפל ידכ
לכב עדימל השיג םידימלתל רשפאל ךירצ ,רפסה תיבב הדימלה ןוגרא לכ תא תונשל ךירצ
םהל ףיסוהלו םידימלתה יגשיה לש הכרעהה תנוכתמ תא תונשל ךירצ ,ול םיקוקז םהש תע
הלאב אצויכ דועו עדימב לכשומ לופיט ,תווצב הדובע ,תימצע הדובע לש םינוירטירק
.םויה לש םינחבמב רכז םהל ןיאש םינוירטירק

םידעצב תומדקתה ,םייוסינ ,תועקשה ,םיצמאמ ףוצר אוה .ומצעמ שחרתי אל הזכ יוניש
.תונולשיכ םג םימעפלו תויקלח תוחלצה ,םידודמ

םיבשחמ") "שארמ הבשחמ ךירצ ,הרקב ךירצ ,תינכת ךירצ" :גרבנזיא ר"ד רמוא ,חילצהל ידכ
,םיבשחמלו ךוניחל םיחמומ ידי לע" בטיה הכורע ,הרורב תינכות תמייק ,ןכאו .(43 ןויליג "ךוניחב
לש תימיטפואה תיזחתב ראותמכ ."ךוניחמ סנרפתהל וטילחהש םיבשחמ ישנא ידי לע אלו
.(42 ןויליג "ךוניחב םיבשחמ") גרבנזיא ר"ד

ידי-לע הנכוהש הרורב תינכות יפ-לע ,1994 תנשב ליחתה לארשיב ךוניחה תכרעמ בושחמ
םוסרפ תובקעבו ,(1992 ראוני) דלפ דעלא ר"ד לש ותושארב ,ךוניחה תכרעמ בושחמל הדעוו
טסוגואב) יררה םייח 'פורפ תושארב ,"98 רחמ" ,יגולונכט יעדמ ךוניחל הנוילעה הדעווה ח"וד
הדעו המקוה 1998 תנש ףוסב .ךילהתה תומדקתה תא וקדבש םירקס רפסמ וכרענ זאמ .(1992
הלעפש ,הבחר הדעו המקוה 2000 תנשב .בושקתה תינכות תא הרפישו הנכדע ,הנחבש ,תפסונ
השביג הדעווה .הימדקאה ןמו ךוניחה תכרעממ רקיעב ,םיבר םיחמומ הללכו הנשל בורק
תוינידמ תרדגהל הדעווה ח"וד" :תרבוחב ,2000 רבמצדב היתוצלמה השיגהו הרורב תינכות
."ךוניחה תכרעמב בושקתה

הדעווה תוצלמה תא וצמאי טרפב ךוניחה בושקתבו ללכב ךוניחב םיקסועה לכש הווקת ינא
.ךוניחה תכרעמ תא םדקנ ךכו ,םלש ספיספכ ,םשומימל ועייסיו