?קובקבב דש שי םנמאה - ךוניחב םיבשחמ

גרבנזיא הדוהי ר"ד לש רמאמל הבוגת

ןרוא ליגיבא ר"ד
תיכוניח היגולונכטל זכרמהו ביבא לת תטיסרבינוא
43 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ


ללוחי אוה ןהיפלש ,תונושארה םינשב ויהש תויפצה .ךוראו בכרומ אוה ךוניחה בושחמ ךילהת
עיבצהל לוכי ךוניחה תכרעמב השענב ברועמה לכ ,םלוא .ושממתה אל ,ךוניחה םוחתב הכיפהמ
דימלתה לש ומוקמל ,הדימל לש תויגטרטסאל רושקה לכב תרבוע איהש יוניש יכילהת לע
קודה רשק שי הלא םייונישל .הרומה לש ודיקפתב םיבייחתמה םייונישל דחוימבו הז ךילהתב
,הכאלמב םיקסועה לכל תשרדנה תונלבס לש וז השיג ךותמ .םינושה וינווג לע בשחמב שומישל
ביגהל ןוכנל יתאצמ ,תונקסמ תקסה םשל תוחתפתהל שורדה ןמזה תא םיכילהתל תוצקהל ידכ
.ןורחאה "ךוניחב םיבשחמ"ב גרבנזיא הדוהי ר"ד לש רמאמה לע

תא רקבמ אוה הבש תונעט תרדס תענכשמו הריהב הרוצב הז רמאמב גיצה גרבנזיא הדוהי ר"ד
- ןהמ תועבונה תוצלמהלו תונעטה ןמ קלחל המיכסמ ינאש ףא .לארשיב ךוניחה בושחמ יכילהת
הפפכה תא המירמ ינא ךכיפל .רמאמה ירוחאמ תדמועה תיללכה השיפתהמ תגייתסמ ינא
המאתהב גיצא יתבוגת תא .הרצקב וילע ביגהל תשקבמו רמאמה יארוק לא גרבנזיא ר"ד ליטהש
.גרבנזיא ר"דה לש ורמאמב םיפיעסל

ביצקתה הנבמו ךוניחב םיבשחמה םוחת
רושק בתוכה םע ילש סומלופה לבא .רתויב תירעזמ איה בוצקתל רושקה לכב ילש תונמוימה
תועש ןוילמ 2.5 ויפלש םינותנ חותינ גיצה בתוכה .יביצקתה בושיחה דוסיבש אצומ תדוקנל
העקשה לע ךשמהב קיסמ אוה הז חותינ סיסב לע .בשחמב שומישל תושדקומ ךוניחה תכרעמב
שוריפ המ .תיעטומ חותינה דוסיבש השיגה ,יתעדל .ךוניחה בושחימ יכרוצל חותיפב תמזגומ
החינמ ינא ?הז ףיעסב עיפומה "בשחמ תועצמאב םינתינ םירועישהמ זוחא השימח" טפשמה
,ןאכמו בשחמה לומ לא לעופב םיבשוי םידימלתה םהבש ןמז יקרפ םתואל ןווכתה בתוכהש
.בושיחב תועטה תעבונ ,יתעדל

אוה בשחמ לומ לא רועיש יכ רוכזל שי בשחמב שומישל הצקומה ןמזה ךשמ תא םיקדוב רשאכ
תיכוניח היישע שי בשחמב שומישה םצעל .תונמוימה וא אשונה לש הדימלה ךילהתמ קלח קר
םירועיש תרדסב הוולמ םירועישה ינוילמ 2.5 -מ דחא לכ ,רמולכ .ירחאו דצל ,ינפל לש הוולמ
.יגוגדפה ךילהתה בוציע לע עיפשמכ ותועמשמ תא דבאמ היה בשחמב שומישה םהידעלבש
דמולה תא םיניכמה םירועיש םתוא תא תונמל ,אופא ,שי בשחמב שומישה לש תועשה ןיינמב
(המודכו עוריא חותינ ,ןיכמ ןויד ,היעב תגצה) תידומיל הדיחי התואב בשחמב שומישה תארקל
הגצה ,ןויד ,תונקסמ תקסה ,תוטלחה תלבק) בשחמה לומ לא דימלתה תדובע לע םיססבתמ וא
וקדבש םינוש םירקחממ .יתיב רצומל ךפוה בשחמה ונייח לש תואיצמב ,תאזמ הרתי .(דועו
םא ,םיקחשמב קר אלו ,תיבב םג בשחמב םישמתשמ םידליה יכ ררבתמ ךוניחב בשחמ ימושיי
.רפסה תיבב היישעהמ תורזגנ תולטמה רשאכו

לכ ךס תא רפסה תיבב בשחמב דימלתה שמתשמ ובש רועיש לכ רובע ףיסוהל ,אופא ,ךרוצ שי
קוסע ןהבש תועשה תא ןהו רפסה תיבב תועשה ללכ תא ןה :הז רועישב תורושקה תועשה
יכ ררבתיש ינא תענכושמ ,בושיחה תא יתעציב אלש ףא .תידומילה היישעב ול הצוחמ דימלתה
.רמאמב גצוהש הזמ המכ יפ לודג ךוניח יכרוצל םיבשחמב םישמתשמ ןהבש תועשה רפסמ
תיאדכ קר אל ,לוכיבכ הלודג תיארנש ,חותיפב העקשההש חיכוהל יושע קדקודמ בושיח
.תקפסמ הניא ףא אלא ,תיתועמשמו

ןיינעל הכירצ ךוניחה ישנא תאש יל הארנ ,בשחמב שומישב עקשומה ןמזה תניחב לש הז רשקהב
םא .בשחמ ילב וא םע םירועיש תניחב רשאמ רתוי ,הדימלו הארוה תויגטרטסא לש תוגלפתהה
,לעופו םזוי דימלתה ןהבש הדימל תויגטרטסאב לודיג לע עיבצת יתנווכ הילאש תוגלפתהה
שומישלש חינהל לכונ - רבעב הלא הדימל יכילהת לש םמוקמל סחיב עייסמו החנמ הרומהו
.הז בצמ תווהתה לע העפשה התייה בשחמב

םקוריפו םיסותימ
עיגהש יל הארנ הז ןוצר ךותמ םלוא .בשחמל תועטומ תושיג עקעקל ףאוש בתוכה הז ףיעסב
ויה ולו ,יכוניחה םלועב רבכ לבוקמ וניא יכ יל המדנ ,הז חוסינ .םיטפשמ לש העטמ חוסינל
יפל יתבוגת ןלהלו .סותימה תא קרפל ךרוצה ןהמ אצוי היה הנוש חוסינב ןויערה תא םיגיצמ
:רמאמה ירבד

:ךכ טפשמה תא חסננ םא .רפסה תיבל וסינכהל הבוח .ונייח תא להנמ אוה ,אצמנ בשחמה
ץקועה ונממ אצי - "רפסה תיבל וסינכהל הבוח ,ונייח תא להנל לכונ ותרזעב ,אצמנ בשחמה"
תיגולונכט היפל ,תחוור תיעטומ השיפת לע בתוכה ססבמ הנעטה תא :וזמ הרתי .יסותימה
ןייצא הז ןיינעב .עדימ תרבעהב אוה ןדוקפת רקיעש ,תורחא ומכ ,תפסונ היגולונכט הנה בשחמה
הנניאש ךכב התמצע .בשחמה תיגולונכט לש הדוחיי לע ועיבצה רבכ ינממ םילודגו םיבר יכ
תסחייתמ הניא .עדימה דוביע דצל וז היצקנופ הכותב תדחאמ אלא ,עדימ תרבעהב קר תקסוע
.היצקארטניא התיא םייקמה ףתוש לאכ אלא ,הנממ לבקמה יביספ םרוג לאכ הב שמתשמל
רשאכ תדחוימ תועמשמ שי היצקארטניאה דצל עדימב לופיט יכילהת לש ילנוצקנופה דוחיאל
סותימב המוקמ הנריכי אל הרבעה לש היגולונכטל האוושה לכ ,ךכיפל .הדימל יכילהתב רבודמ
וסינכהל הבוח ,ןכ - התועמשמ וז תוידוחייש ינפמ ."רפסה תיבל וסינכהל הבוח" לש הרואכל
.רפסה תיבל

.תמדקתמ תכרעמ היהת ,בשחמב הברה שמתשתש תכרעמ .המדיקה אוה בשחמה
יסחי לע העיבצמ רבד לש ותמאלש ,תיסאלקה תלוגנרתהו הציבה תלאש תא בתוכה הלעה ןאכ
ךירצ ,תינרדומה הרבחב םרות םדא תויהל ידכ .המדיקהו בשחמה :םיביכרמה ינש ןיב ןילמוג
ןתואש תויוצר תויוגהנתה ללש איה המדיקה .הנובתב - הפיסומ יתייהו .בשחמב שמתשהל תעדל
רושקה לכב .ןתוחתפתה לע בשחמה תיגולונכט תעפשה לע ועיבצהש םירקחמ שיו ,בתוכה ראית
בושקת יכילהתב םויכ תנחבנ איה תונלבוסו ןויד יבגלו ,החוכ חכוה רבכ תיביטקלפר הבישחל
.תויתועמשמ תואצות םע םינווגמ

?בשחמ תועצמאב הארוהה תללוכ המ
גרבנזיא קוח"ב קר הרושק אל בתוכה סחייתמ הילאש תודמולה םלוע תולדלדיה לש העפותה
ישנא .תויגוגדפ תושיפת רואל ןמצע תא קודבל חותיפה תוכרעמ לש המגמב אלא ,"ןושארה
רקח לש השיגל הריתסב תדמוע ןהלש היינבהה תמרש ינפמ ,תודמול תוחפ םיחתפמ חותיפה
ךוניחב תיטסיביטקורטסנוקה השיגל ,עדי יקיפמו םירצוי םיבשחנ םידימלת הבש המגמל ,יוליגו
תא תקדוב תכרעמהש חומשל םיכירצ ונא .דוע תעדל דמולה תונרקס תא דדועמש המ לכלו
ימכ ,דועו תאז .הארוה יכילהתל ףונמכ בשחמב רבודמ רשאכ ,הירמש לע תטקוש הניאו המצע
תובשחוממה תודמולה םלוע לע דרשמה לש הרקבה יכילהתש דיעהל ינא הלוכי חותיפב קסועש
.יוצר בצקב םירצומ לש רואל האצוה לע קותיש םירזוגש הלאכ םה

יוארה םוקמה תא םוחתל שידקה אל בתוכהש יל רצ ,עדימ דוביעל ילככ בשחמה תרדגהל רשאב
הארנ .ןהימודו תוגצמ לש אשונל תיללכה ותשיג םע דחא הנקב הלוע הזש רבתסה יכ ףא ,יתעדל
לאיצנטופה תא תוארל ול תרשפאמ הניא ילככ בשחמל בתוכה לש תיסיסבה תוסחייתההש
דוביע תלוכיב בשחמה תיגולונכט לש החוכ ,םדוקה ףיעסב ונייצש יפכ .הדימל יכרוצל וב םולגה
קיפמ אוה ובש ,בכרומ ךילהת רבוע וז תלוכי לע ןעשנה דימלת .הישמתשמל העיצמ איהש עדימה
- תיעונלוק הקפהמ םיחוקלה םיטנמלא םנמא שי הז הקפה ךילהתב .םייק עדימ ךותמ שדח עדי
לש ופוס והז ,תגצמ תועצמאב היגולויבב אשונ םיגיצמ םידימלת רשאכ .עונלוק תגצה וז ןיא לבא
תא רצייל ידכ .יתוזח עדימ ללוכ - םינוש םיגוסמ עדימ וקדבו ושפיח וכלהמבש ,הדימל ךילהת
.עדימ טירפ לכ ךותב עדימ יגוס ןיבו עדימ יטירפ ןיב תוירושיק לש תולאשב וטבחתה תגצמה
ועדוותהו ,הזתניסו הללכה ,חותינ ,האוושה לש תויונמוימב םידימלתה וסנתה הז ךילהתב
.קפסל לוכי אל דבלב בותכה רצומהש עדימ ןוגרא לש םישדח םיטביהל

תשיפת לש הנכסה ןמ קוידב תעבונ הלא םילכב העיקשמ ךוניחה תכרעמש הבורמה העקשהה
םיבר םיטקייורפו תובר תויומלתשה .תיעונלוק הקפה לש וא האצרה לש םיקרפ ישארכ תגצמ
םישמתשמ םה ובש ,הריצי ססובמ הדימל ךילהתל םידימלתו םירומ ליגרהל תנמ לע םיחתופמ
םילכב תגצומה עדי לש השדח תכסמל םתוא םינגראמו ,דחי םג םיבשחוממו םיספדומ םירמוחב
.םיבשחוממ

ךוניחב םיבשחמ תדובעב םינוכיסו םייוכיס
שי - השדח תוברת םג תפקשמש בשחמה תיגולונכט ומכ השדח היגולונכט לש התעמטה ךילהתב
ןבומב תיבויח היהת הבישחהש ידכ ,תאז םע ."םיבשוח עגר" תיישע םשל הריצעב הבר תובישח
.תויושחרתהה לע םילכתסמ הבש ךרדל תועמשמ שי ,היישע עבנת הכותמש הז

שמתשמ ובש "םינוכיס" ףיעסה תא תונשל העיצמ יתייה יבויח ךילהת תוחתפתה ךשמה ןעמל
םייתוברת םייוניש לש תועפות לע הז ףיעסב עיבצמ בתוכה ןכש ."םייוניש" ףיעסל ,בתוכה
תעפשהל דרח בתוכה יכ הארנ .בשחמה תיגולונכט תעמטה לשב תיברעמה הרבחב םילחה
הסינ ןוירוג ןב 'ד ?הנידמה תא לוענל לוכי אוה םאה םלוא .ילארשיה רעונה לע הלא םייוניש
- היעבה ןורתפל תיבויח השיג ונמצעל לגסל ידכ ?חילצה םאה - "תוישופיח"ה ןדיעב תאז תושעל
לצנל לכונ דציכ ןחבנ הבה .םימיוסמ םיבצמל העבט םצעמ תמרוגו תחתפתמ עדימה תיגולונכט
,תינורטקלא תרושקת תרזעב הביתכ לש תויוליעפ ןנערנ דציכ ,לשמל .ךוניח יכרוצל הלא םיבצמ
תועמשמ תלעב היישע רוצינ דציכ ?יתרושקת ןדיעב הניקת תרושקת לש תויונמוימ הנקנ דציכ
תועצמאב םייוריג לש תונוש תומרל םידימלת ליגרנ דציכו ,םיילאוטריו תומלועב תיכוניח
.ויכסמ לעמ ןתינ ינויע טסקט אורקל םג עודיכ ירהש .בשחמה

בשחמה לש תלוכיהש ינפמ ,חרכה אוה דימלת לכל בשחמ .ילכלכ אוה תמאבו - ןורחא ןיינעו
אוהש (דוביע ילכו תורבחמו םירפס) הדימלה ירמוח לש זוכירב יולת הדימלב רזע ילככ דקפתל
תורושקה תויוליעפ רפסה תיבל ץוחמ ךישמהל רשפאי דימלת לכל ישיא בשחמ קר .רשפאמ
,היגולונכטה תטילק לש רבעמ תפוקתב ןיידע םייוצמ ונא ,ירעצל .בשחמה לע תונעשנו הדימלב
םייוסינה ךותמ םלוא .ילאידיאה בצמה תא שממל ןתינ אלו ,הרקי תרבחמ יבשחמ תולע הבש
יכ הארנו ,םהלש ןורתיה הלוע תרבחמ יבשחמב תושמתשמה תוצובקב הדימלה תא םיקדובש
.םילזרבב רפסה יתב תא דייצל םוקמב ,ףואשל שי וילאש יזכרמ ןוויכ והז

םוגעה בצמה תא רייצמ ןכא "ותערל וילעבל רומשה רשוע" ףיעסה יכ קר ןייצא םוכיס םוקמבו
הכ הארנ הז אשונ לבא .תויופידעה ירדסו םיבאשמה תקולחל רושקה לכב םייוצמ ונא ובש
.דרפנ ןויד ךירצמ אוהש דע ,בושח"ךוניחב םיבשחמ" ןכות