טנרטניאהו סטרקוס


בגר ףסוי

43 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ
אוה טנרטניאה ,םעזה יאיבנ יפב .המדיקה איש אוה טנרטניאה ,ילטיגידה םלועה יאיבנ יניעב
םויא וב םיאור םיללושה .השדח תוברת וב םיאור םיבהלתמה .תומדא ילע תויחטשה תומלגתה
.תוישונאה לעו תוברתה לע רידא
אוהש וא ,םלועה לכב ,וב שמתשמה םדאה לש ותוחכונ תא םיצעמה ילכ אוה טנרטניאה םאה
?הרבחה ןמ קחרתהל דיחיל םרוגה םס ןיעמ
וב "םישלוג" םיבר םויה .טנרטניאה לש ומויק לע םיטעמ ועדי 1994 תנשב ,םינש שולש ינפל קר
הנפנ הבה .םתמשנל שושחל וא המינפ ץופקל םאה םיעדוי םניאו וילע םיעמוש רתוי דוע םיברו
.סטרקוס לא ונטבמ תא
רמאמב יתארק ךכ .םירפס תביתכ - ונמז לש לודגה יתוברתה שודיחל דגנתה ,ורודב ,סטרקוס
הזו ףלקה לע םהיתובשחמ תא תולעהל זא ולחה ןוי לש םיפוסוליפה .םינש רפסמ ינפל ,והשלכ
סטרקוס .פ"עבש ,תילרוא תוברת ארקנש המ ,תוזחמו הריש התיה תוברתה זא דע .שודיח היה
חכוותהל לוכי ךניא .רקיעה אוהש חותפה חוכיוה תא תרשפאמ הניא ףלקה לע הביתכה יכ ןעט
םלועמ סטרקוס .בותכה תא ןקתל וילעשו ודיב תועטש בתוכה תא ענכשל לוכי ךניאו בותכה םע
,חיש-ודה ,ןוידהש בשחו (וייחב ול ולעש) תוזיגרמ תולאש לאש קר אוה .ויתועד תא הצריה אל
אוה עדימ תרבעהל ילככ רפסה ,ומעטל .ךילהתה ףוסב ונעגה ןהילא תונקסמה אלו רקיעה אוה
.םעפ לכב שדחמ ןוידה תא עונמלו תועטומ תועיד רמשל לולע אוהש יפל ,זולנ ילכ

ןיא םלוא .םהיתורודב םייונישה ידגנתמ תיברמ תא ומכ ,סטרקוס תא ופטש המדיקה ילג
חורה תומדקתהל ילכ םג אוה רפסה .ןשקעה ףוסוליפה לש תוקדצומה ויתונעטמ םלעתהל
המגודה אוה ,סטרקוס לש ינחורה ודכנ ,וטסירא אקוד .וז תומדקתה ינפב לושכמ םגו תישונאה
ךשמב ,ןכמ רחאל וכפה ,ורודב תישונאה הבשחמה איש תא וליכהש ,וירפס .ךכל רתויב הבוטה
"וארו וטיבה" :ורוד ינבל רמא ואלילג .תישונאה המדיקל רתויב השקה לושכמל ,םינש 1800-כ
.רהוסה תיבב ואלילג תא ומשו "וטסירא לצא בותכש המל דגונמ הז" ורמא םה ךא

.הריפסה ינפל תישימחה האמהמ סטרקוס לש ומולח תומשגתה אוה ונימיב טנרטניאה
אב דימו ךכ רמוא דחא .ןויד אוה טנרטניאה ןמ דבכינ קלח .םייפוס םניא םירבדה טנרטניאב
ךרדה ךינפב החותפ ןידע ,ןבל יבג לע רוחש םה םירבדהש םוקמב םג .ךפיהה ןעוטו ינשה
תא ענכשל תחלצה םא .קיידמ אל וא ,העוט אוהש ול תוארהל תוסנלו בתוכה םע חכוותהל
.םינקותמ םתוא ארקי ,האלהו רחממ םירבדה תא ארקיש ימו ,בותכה תא הנשי דיימ ,בתוכה
ונניא טנרטניאב בתוכה .םויל םוימ תונתשהל יושע בותכהו טנרטניאב תילאמרופ הרודהמ ןיא
וירבד תא תונפהל לוכי דחא לכו םה םיווש ,םלועה לכב ,טנרטניאה יחרזא לכ .ןש לדגימב אצמנ
.טנרטניאב וירבד תא םשה ,רחא חרזא לכל

.דיחא יפוא לעב ,קצומ דחא הנבמ ונניא טנרטניאה יכ ריהבנ ,קסעל סנכינ אל ןידעש ימל
רתויב הקיתוהו הנושארה תכרעמה .הנוש יפוא תלעב תחא לכ ,תוכרעמ לש ףסוא אוה טנרטניאה
תפילח להנל (טנרטניאב תוהז ול שיש) חרזא לכ לוכי וז תכרעמב .ינורטקלאה ראודה תכרעמ איה
ליגרה ראודב םיבתכמ תפילח ןיבל ינורטקלאה ראודה ןיב לדבהה .רחא חרזא לכ םע םיבתכמ
.תושיגנבו תוריהמב רקיעב אוה ,(ינוזלח ראוד וא ,בצ ראוד םשב טנרטניאה יחרזא יפב יורקה)
יניצר ישוק הנניא בשחמה תדלקימב קותקיתה תכאלמש ימל) ינורטקלא בתכמ חולשל דאמ לק
24 ךות הבושתל בתכימה הכוז בורלו תוקד רפסמ ךות ותדועתל עיגהל יושע בתכמה .(ורובע
.חינז אוה ,תוטטוש העשל ח"ש 5 םלשמש ימל ,ריחמה .םלועב םוקמ לכמ ,תועש

לע םירבדמה ןמ םיברו (World Wide Web) "תימלוע ללכה תשרה" איה ,הינשה תכרעמה
טנרטניאה תובחרתהל יארחאה אוה .טנרטניאה לש הז קלחל םצעב םינווכתמ ,טנרטניאה
לש חרזא לכש ,םיבר תועדומ תוחולמ תבכרומ וז תכרעמ .הנממ םיבר הכ םישנא תובהלתהלו
חול לכ .םלועה לכב םירזופמ םהש וליפא ,םהב בותכב ץיצהלו םהיניב לייטל לוכי טנרטניאה
הלות םדא לכו ,תרחא הרבחל וא ,רחא םדאל ךייש (home page וא תיב רתא םג יורקה) תועדומ
שי ?תועדומ תוחולב שי ביהלמ המ ולאשת .הרוזנצ ןיא .ול קשחתמש המ ,ולש תועדומה חול לע
יבחרב םיירשפא םילויט לע רמוח שי .םיירוטסה םיעטק שי .תוחידב שי .םיפיו םיינועבצ םירויצ
תוחול לכ ףסוא לע םילכתסמ םא .םיבר םיאשונב םינותיע שי .םימלש םירפס שי .םלועה
התאש אשונ לכב טעמכ עדימ שי הבש הידפולקיצנא ןיעמ הפ שי ,יקנע רפס ןימכ דחי תועדומה
תא ךפוהש המ םלוא ,אל וא ,קתרמ תויהל יושע ,ומצעלשכ ,תועדומ חול לכ .וילע בושחל לגוסמ
לכ לע (ךדי תא גציימה רבכעה תא) ךדי תא חינהל התא לוכי .םירושיקה הז ,ביהלמל קסעה
תא אוצמל ןתינ וב רחא תועדומ חול דיל ךמצע תא אצמת דימו ץוחללו תועדומה חולב םוקמ
חולב תייה .םדוקה תועדומה חולב רכזינ ומשש ,םדא ותוא וא ,םוקמ ותוא לש אלמה רופיסה
חול לומ אצמנ התא דיימו "חלמה םי" הלימה לע תצחל .לארשי תנידמ לע רפסמה תועדומ
לויטל םדאה סנכינ .לייטל ןתינ םהב םירתאה תאו חלמה םי לש היפרגואיגה תא טרפמה תועדומ
םוקממ ,הנידמל הנידממ ףעיב רבוע אוהו םש ץחולו הפ ץחול אוהו טנרטניאה יבחרב ("השילג")
אוה תכרעמה תחלצהל םרותש המ .ומוקממ םוקל וילע היהיש ילבמ ,םלועה יבחר לכב ,םוקמל
הב לועפל ,םיבשחמל ןורשכ לכ ירדענ םישנאל םג תרשפאמה תוטשפ ,הב שומישה תולק
.תויחונב

אשונ לכל הצובק טעמכ ,ןויד תוצובק יפלא טנרטניאב שי .ןוידה תוצובק איה תישילשה תכרעמה
לוכי טנרטניא חרזא לכ .לבה אשונ וא יתרבח אשונ ,יעדמ אשונ - ותעד לע תולעהל םדא יושעש
.תדמולמ יתלבה ותעד תא עימשהלו םינוידה לכ תא (אורקל רמולכ) עומשל ,הצובק לכל ףרטצהל
תצובקב ףתתשמ ,בשחמ לע קתקתמ בלכ םיאור הב הרוטקירק העיפוה םיבשחמה ינותעמ דחאב
."בלכ ינאש םיעדוי אל םה לבא" :ריבסמ אוה ורבחלו וזכ ןויד

לכ לש ךסמה לע םיעיפומ םירסמה הב ,תטפטפה תכרעמ שי .טנרטניאב תובר תוכרעמ דוע שי
תכרעמ ,FTP תכרעמ שי .וירבד תא קתקתמ םיפתתשמהמ דחאש העשב ידיימ ןפואב ,ףתתשמ
.התוא הסינו הנכותה תא לביקש רחאל (אל וא) םלשמ לבקמהשכ ,ןויסנל בשחמה תונכות תצפה
םירובצה םינותנה לכב שומישו םיקחורמ םיירוביצ םיבשחמל הסינכ תרשפאמה תכרעמ שי
בשחמ יקחשמ לש תכרעמ שי .רפוג םשב היורקה ,םיבשחוממה םינועידיה תכרעמ שי .םהב
לכ השעמל ךא ,דחא םיקחשימ שרגימב וליאכ םיאצמנ םיפתתשמה לכ םהב (MUD) םייפותיש
ונרייצ רבכש הנומתה לע תופיסומ ןניא הלאה תוכרעמה לכ ךא .ותיבמ לעופ םיפתתשמהמ דחא
.טנרטניאה לש ךשומהו ימנידה ויפוא רבדב

לש יפוסניא טעמכ ףסוא טנרטניאב שי .םיהדמה עפשה :טנרטניאב רחא וק םג רכינ הלא לכמ
יניצר הכרדה רפס אלל וא בוט הרומ ילב ,טנרטניאל סנכינש ימ .המכוח ירבד לשו תויוטש
אוה .לוכסית תשוחתב ןמז רחאל אצויו רדסה רדעיהמו עפשהמ לבלבתמ ,(םירסח םניא הלאכו)
קסעהמ שרופ אוה .ותוא ןיינעמש המ תא אצומ וניאו םינש וא דחא ןוידב ףתתשמ ,םשו הפ שלוג
םג .ןמז זובזיבו תויוטש ףסוא אלא וניא טנרטניאה יכ (ןותעב דמולמ רמאמב וא) וירבחל עידומו
הרקמב ,השולש ךותמ םירקמ ינשב קר ושקובמ תא אצמי ,תשרב וכרד תא אוצמל עדויש ימ
ןמ תוחפ אל הבושח ,לייטמ התא הב ךרדה יכ םג עדוי ,םירבדה חור תא ןיבמש ימ .רתויב בוטה
שפחל ךלי לאו ךכב ועוצקמש ןעדימל םלשי - ךרדה ול הצאש ימ .עיגהל הצור התא וילאש דעיה
.רבעמה לע םישקמה ,םיתובעה ויעזגו ויחרפ לע ,טנרטניאה לש דעה רעיב ושקובמ תא
םאה :ןוידה תא ונלחתה הבש היעבל רוזחנ ,טנרטניאב הרוקש המ תנבה לע ונבכעתהש ירחא
ןכש ,תחא הנניא ךכל הבושתה ?תיתרבח-יטנא תויחטש וא השדח תיתוברת ךרד אוה טנרטניאה
ימ שי .רחא טנרטניא שי םדא לכל .תחא תוזח ןיא ,םירויעה והוששימש ליפל ומכ ,טנרטניאל
ינפל םייתנש ,רתויב ןכדועמה עדימה תלבק ךות ,יעדמ ןוידב תופתתשה אוה וליבשב טנרטניאהש
ימ שי .מ"בעה יאשונב טהול ןויד הז ורובע רקיעהש ימ שיו ,םייעדמה תעה יבתכב עיפומ הזש
"סקימוק" אקוד ארוקש ימ שיו תונוש תויוברתמ םישנא תרכהבו םלועה יבחרמב לויטב קסועש
יפדמ איצוהש םינוכתמ יפל לשבמש ימ שיו ילכלכה עדימב הדיקשב ןייעמש ימ שי .םיריוצמ
תוימיטניא תוחיש להנמש ימ שיו םיינורטקלא םינוינקב םייטוזקא םירצומ הנוקש ימ שי .תשרה
דגנ תואקתפרה קחשימב ,תיתדגא הרעמב הלבמ וא ,ודועמ םפוצרפ תא האר אלש םירבח םע
לעפתמו םירחא םינואיזומבו רבולב לייטמש ימ שי .טנרטניאה יחרזא םה ףא ,םירחא םיריבא
תועדומ תוחול המכב היוצמ איה ףאש ,היפרגונרופ קר שפחמש ימ שיו תוביהרמ תונמא תוריצימ
תולגל חילצמ אוהש המו שפחמ אוהש המ םע םדא לכ .וליבשב טנרטניאה הזו (תצקמב םייובח)
.הזה בחרינה סונאיקואב

גולידו בשחמה ךסמ לומ תועש ךשמ ,תוהוב םיניעב ,הבישי השוריפ השילגה ,םימיוסמ םישנאל
היצקנופ ףא ליעפהל ילבמו רבד (קתקתל) רמול ילבמ ,ינשל דחא תועדומ חולמ ,םוקמל םוקממ
יוליב לש הרוצ אוה טנרטניאהש הנעטל םוקמ שי ,הלא םישנא יבגל .היארה זכרמ דבלמ ,חומב
וקסע הלאה םישנאה םאה ?המל סחיב איה הלאשה םלוא .(קירל ןמז זובזב לש ןבומב) ןמז
הלאכ םישנא הנש םישולש ינפל ?רתוי תינחור תוליעפב וא ,םירפס לש תבהלנ האירקב םדוק
היזיולטה לומ הסרוכב תועש םיעורש ויה םה תונורחאה םינשב .תספרימה לע ימר קחשל ובריה
תא ידמ רתוי ליעפהל שש ונניאש ימ יבגל .תוהוב םיניע ןתואב תונושה תוינכותב םילכתסמו
.המ רופיש וב שי היזיולטל סחיב ךא םלועהמ תוקחרתהל ךרד ןכא אוה טנרטניאה ,וחומ
ןפואב םשארל םרוז ילזונה ןוזמהש ,הקנה קובקב ומכ ,הלאכ םישנא יבגל ,איה היזיולטה
.ןובס תורפוא הברה ךכ לכ ןיא טנרטניאבו תויביטקא רתוי תצק שרוד טנרטניאה .רתויב יביספה
יוליגל םוקמ אוה טנרטניאה ,רציה ובילב רעוב ןידעש ימל תאז תמועל .לדבהה לכ הז
לוכי םדא .םיניינעמ םהש עדי אלש םיאשונ לע םישדח םירבד תולגל לוכי םדא .תואטבתהלו
ארוק לכו םיבתכמ תבית םג היוצמ ,תועדומה תוחול תיברמב .ארוק אוהש המ לע ביגהלו אורקל
תועדומה חולב גיצהל חרטש המ לעו וילע בשוח אוה המ ,תועדומה חול לעב ,בתוכל רמול לוכי
.ולש

חול תא המגודל חקינ .טנרטניאב רמאנל הבוגת לש הז טביהב רתוי טעמ ןנובתהל יוארה ןמ
לע חותפ בשחמהשכ םיבשוי ,ריכמ ינאש םיבר םישנא .CNN היזיולטה תשר לש תועדומה
שדח המ םיקדובו הזה תועדומה חולל םיסנכנ ,םעפל םעפמו םירחא םיניינעב םיקסוע ,םנחלוש
הבו ,הרצק העידי תועדומה חולל הסינכמו וזה הרבחה תזרדזמ ,םלועב והשמ הרוק רשאכ .וב
.אלמה רופיסה תא היזיולטב תוארל ץורתו ארקיתש הנווכ ךותמ ,ושחרתהש םירבדה ירקיע
םיבתכמ ןיעמ ,העידיה לע ויתובוגת תא עיבהל דחא לכל םוקמ םימעפל שי תועדומ חול ותואב
םישנאש ,םימוחנת רפס טנרטניאב היה ,ןיבר חצר רחאל ,תפסונ המגוד .ידיימ ןפואב ,תכרעמל
.(ועצבמ םע םתוהדזה לע וא) עשפהמ םתועזעדזה לע ובתכו םלועה לכמ וילא וסנכנ ,םלועה לכמ
עיפוהל תורומא ויה ובש ,טנרטניאב תועדומ חול היה ,לארשיב תוריחבה תפוקתב ,ךכל המודב
תוגלפמה לע ותעד תא בותכל היה לוכי םדא לכו (יקלחה םוכיסהו םגדימה) תוריחבה תואצות
םיגיגהה תיברמ .םיגיגהה לעב ירבד לע ביגהלו תאז אורקל היה לוכי רחא םדא לכו םידמעומהו
ןתינ םכותב ךא ,חור יסכנב םלועה תוברת תא ורישעה אל ,תובוגתל תובוגתהו ,םהילע תובוגתהו
םלועה לכמ ויה םירבודה .םייניצר םישנא ןיב םייניינע םיחוכיוו םעט ירבד טעמ אל אוצמל היה
חור תא סופתל םינושארה םהש ,םיטנדוטס הארנכ ויה םבורבו (תירבעב םקלחו תילגנאב םקלח)
.ןמנאנייט רכיכב םידרומה םייניסה םיטנדוטסה ובתכש ריקה ינותיע תא הריכזמה ,טנרטניאה
האופק תוחפו החותפ רתוי איהש תוברתל ,המידק דעצ הפ שי ,סטרקוס לש ותנעטב רכזינ םא
.היזיולטה תוברת ומכ תיביספ הניא םג ךא סופדה ןדיע תוברתמ

םלועב ,ונלש היטרקומדב יונישל םורגל רבדה יושע ,םייחכונה םינוויכב טנרטניאה חתפתי םא
םידמעומ המכ .יטילופ םניינעש ןויד תוצובק שיו תועדומ תוחול שי םויה רבכ .לארשיבו יברעמה
תא וגיצה וב תועדומ חול םמצעל ונב לארשיב 1996 תוריחבב תוגלפמ המכו תומידקמה תוריחבב
רחובל רשפיא דוכילה לש תועדומה חול .ורחביי םא ,ומחליי םהילע םירבדה תאו םמצע
םוקמב ,ותוא םיניינעמה םיאשונל םאתהב ,ותריחב יפל עדימ ךסמה לע אורקל ילאיצנטופה
שי ונגסלו ב"הרא אישנל .םימי םתואב ונלש םיבתכמה תובית תא ףיצהש לבהה ראוד תא לבקל
ארקי ןוטנילק ליבש יוכיסה יכ ףא ,םהילא בותכל לוכי דלי לכו ינורטקלאה ראודב ראוד תובית
ונבי הגלפמ לכו דמעומ לכ ויפל טרדנטס חתפתיש חינמ ינא ,דיתעב .יספא הארנכ אוה ובתכמ תא
היהת תועדומה חולב .םהירחוב ינפב גיצהל םיצור םהש המ לכ תא לולכיש ,תועדומ חול םמצעל
ךכ ,תועדומה חול לע ןהו ישיא ןפואב ןה ,תובושתה תא לבקלו דמעומל תולאש גיצהל תורשפא
תולאש תועדומה חולמ ריסהל תורשפא ילב יוצר) םשרתהלו אורקל ולכוי םירחובה רתי לכש
תיצראה המרב ,םירחבנ יתבל םג רשפאמ טנרטניאה .(ןהילע הבוט הבושת ול ןיא דמעומהש
לכ לש תוסחייתה ןהילע לבקלו תונודינה קוחה תועצה תא גיצהל ,תילפיצינומה המרבו
טנרטניאה .תסנכה לש האנה רתאב ,םויה םייק רבכ רבדהו אשונב רמול המ םהל שיש םיחרזאה
הצורש ימ .רבדל תלוכי התיה חרזא לכל הב ,תיאנותאה היטרקומדל ונתוא ריזחהל יושע
תונויער הלא ךא ,טנרטניאב םע ילאשמ לעו טנרטניאה ךרד תוריחב לע רבדל לוכי ,בהלתהל
.םויהל אלו דיתעל

הנושארה הלאשה .תולאש רפסמ וישכע םתסה ןמ לאוש ,טנרטניאב "שולגל" דמל אל ןידעש ימ
ןתינ ,טנרטניאב עדימה ?המלו טנרטניאל רמוחה לכ תא סינכמ ימ ,ןכ םאו םניח הז םאה ,איה
טנרטניאב שי םנמוא .תשרב טטושמה לש וביל תמושת לע הזע תורחת שי ,ךפיהלו םניחב ובורב
ולא ךא ,אילפהל םיפי ,(םולשת אלל) םיירחסמ תועדומ תוחול םג שיו םולשתב עדימ ירגאמ
םישנא י"ע םיבתכינ תועדומה תוחול בורו ןוידה תוצובק בור .רופיסהמ ןטק קלח קר םיווהמ
לש חור םג שי ,םנמוא .ץיוושהל ןוצרה ךותמ רקיעב ?תאז םישוע םה המל .ךומכו ינומכ ,םיטושפ
לש לודגה בורה ךא טנרטניאב תוליעפהמ דבכינ קלח םינייפאמה ,תידדה הרזעו הלועפ ףותיש
.תושעל עדוי אוה םיפי םירבד וליאו םכח אוה המכ תוארהל םדא לש ןוצרה ךותמ בתכינ רמוחה
םירויצ תנכהו םהירבד תביתכב עיקשהל םישנא םינכומ רידא ץמאמ הזיא תוארל םיהדמ שממ
יניצר רתוי תצק הזש איה תמאה .ולעפתיו הזב ולכתסי םירחא םישנאש ידכ קר ,םיביהרמ
,רחא רצוי לכ וא ,רייצ וא ,ררושמ תויהל הצורש ימ לכל רשפאמ טנרטניאה .םתס ץיווש רשאמ
החלצה .תובוגתלו החלצהל הכוז ,בוט רמוח םסרפל חילצמש ימ .וז ךרדב ויתוריצי תא םסרפל
.ךירבד תא ןיינעב םיארוקו ךלש תועדומה חולל םיעיגמ םיבר םישנאש ךכב תאטבתמ הז םוחתב
.(תשרהמ םלעיהל לולע הז רחמ ןכש) רזוח ןויעל םהלש תיטרפה תספדמב םתוא םיסיפדמה שי
רתיל םתוא תונקהלו םירסמ ריבעהל םיסנמ םישנא הבש ,השדח תוברת שוריפב ןאכ ונל שי
.לכשה תא םטמטמו ןיעה תא ךשומה ינורטקלא םוידמ קר אלו םיפתתשמה

טנרטניאה יחרזאש איה הנעטה ?םדא ינב ןיב תרושקת ןדבוא ןאכ ןיא םאה איה הינשה הלאשה
םיקסוע םה .םדא ינב םע חישו גישמ םיענמנו בשחמה ךסמ לומ תוכורא תועש תבשל םיגהונ
ןתינ .ךכ קוידב םניא םירבדהש ןיבהל היה ןתינ ,רמאנ רבכש הממ .ישונא רשקב אלו בשחמב
םיאצוי ונייה .א"ת ריעב םינופלטה ויה םיטעמ ,דלי יתייהשכ :האבה תוחתפתהב תאז םיגדהל
תא ונאצמ אלו דחא תיבל ונאב םא .הנטקה ריעבש וניבורקו ונירבח תא רקבל םיכלוהו ונתיבמ
םיאצוי ונניא םויה .םיתבה תיברמל ועיגה םינופלטהו םינש ורבע .רחא תיבל ונכלה ,תיבה ילעב
.תעפשב םילוח םניאו תיבב םיאצמנ םישנאהש ררבל םדוק ונרשקתהש ילבמ רוקיבל תיבהמ
םיתעל םיחחושמ ונא .ןופלט תוחיש רתוי הברה םימייקמ םלוא םישנא תוחפ םירקבמ ונא םויה
תנידמ לכב םישנא םע םיחחושמ ונא םויה ,רקיעהו ונילע םיביבחה םישנאה םע רתוי תובורק
ראודב שמתשמ ינא .ינורטקלאה ראודה אוה אבה בלשה .ונלש הנטקה ריעב קר אלו לארשי
הרואכל .הנש לכב תחופו ךלוה םייקמ ינאש ןופלטה תוחיש רפסמ .הנש 17 רבכ ינורטקלאה
םושמ ,ןפלטל יתגהנ םהילא םישנאה םע רשק רתוי הברה םייקמ ינא השעמל .תרושקת תוחפ
ןפואב חחושמ ינא ,בושח רתויש המ םלוא .סופת ןופלט לש היעב ןיא ינורטקלאה ראודבש
,תרושקתב ןמז רתוי קוסע ינא .לארשי תנידמב קר אלו ,םלועה לכב יבורקו ירבח םע רידס
ראודהש הלא ורמאי .לארשיב ןופלט תוחישל ימצע תא יתלבגהש ןמזב רשאמ ,םישנא רתוי םע
החישל ינורטקלאה ראודב בתכמ תוושהל לוכי התא ךיא" :םמוי תרגישמ קלח וניא ינורטקלאה
תא אלו ונחיש שיא ינפ תא םיאור ונניא ןופלטה תחישב םג "?יח םדא םע םינפ לא םינפ
תב וא ןב ול שיש ימ לכ ?ןופלטב שפנ תוחיש םייקל ןתינ אל ךכ םושמ םאה .ולש ףוגה תפש
ונמצעל םיניימדמו רסחה תא וננוימדב םימילשמ ונא .ךכ הז ןיאש עדוי הרשע-שפיט ליגב
ןיימדמ ,ינורטקלאה ראודב תוחישב .ןופלטה וק לש ינשה דצב שיאה לש םינפה תועבה תא
תושגר עיבהל טנטפ םג שי) .תורסחה םינפה תועבהל ףסונב ,רובידה ןוט תא םג בתכתמה
,יעדוממ דחא גוז (.בורל ,רורב ןוטה הז ילב םג ךא ,םינוקיטומא יורק אוהו ינורטקלא ראודב
תא וחיצנהו ונתחתה ,ושגפנ םה ךכ רחא .ינורטקלאה ראודב ובהאתהו ישפנ רשק ורצי ,וריכה
.טנרטניאב םהלש תועדומה חול יבג לע ערואמה

תדחוימ היווח ,וב רדתסהל דמולש ימל ,ןתונ טנרטניאה ?יל ןתונ הז המ איה תישילשה הלאשה
תאירקל וזה היווחה תא תוושהל ןתינ .Cyberspace םג יורקה עדימה בחרמב תישפוח הסיט לש
ראת והשימ .תופי תונומתב לכתסמו םיניינעמ םירמאמ ארוק התאשכ ,ןותיעב עובשה ףוס ןיזגמ
םירבד הב אצומ אוה םעפ לכבש תונח ,םירוטילקת תונח ומכ אוה טנרטניאהש ותשוחת תא
םג וב שיש ס"נתמב טטושמש ימכ שח ,טנרטניאה יבאשמ לכב אלמ שומיש השועש ימ .םישדח
םישנא ינוילימל ישפוח ןופלט םג ,םיגוסה לכמ םינותיע ןומה םג ,םיאשונה לכב םירפס ןומה
.םייתצובק םיקחשימ שרגימ םגו םלועב

ךא יניצר רמוח ןומה שי ."יולת הז" איה ךכל הבושתה ?יניצר הז םאה איה תיעיברה הלאשה
םירגאמ תונבל וחרטש תואטיסרבינואו םישנא שי .שירטנח לש תויפוסניא תויומכ םג שי ודיצב
שי .(ונימ ילייק תרמזה לע וא) ךאב לע לשמל ,םיוסמ אשונ לע עדימה לכ לש םינכדועמו םייניצר
רשאכ ,םייתדה וא םייטילופה ,םהיתונויער תצפהב המוד ץמאמ םיעיקשמה םיפוגו םישנא
קירדנמש לכל תרשפאמ ,ךרוע ןיא טנרטניאלש הדבועה .םהילגרל רנ הנניא תיעדמה תמאה
םג שי .(ינורטקלאה ראודב לבקמ אוהש תוללקה דבלמ) תרוקיב אללו הקידב ילב םירבד בותכל
םניא וא ,םהב םיצפח םניאש וליאב םתוא םיחלשמ ,תשרל םהירבד תא םיסינכמש לעילב ינב
םיבר םירבדל יכ סופתל השק םידחא םישנאל .םהילא חלשנה ינורטקלאה ראודל תונעל םיחרוט
יתב תותלד לע תובותכה יטיפרגה תובותכל רשאמ רתוי הבר תועמשמ ןיא טנרטניאב םיבותכה
בלשבו ינתפאש טקיורפב ליחתה והשימ .םיאפרה ירע איה תרחא העפות .םיירוביצה שומישה
.אוהש תומכ ראשינ ולש תועדומה חולו ,רתוי הבוט הדובע לביק וא ,סוסה ול רמגינ ,םיוסמ
םישוטנה םירתאה תא תולגל ךכו ןורחאה ןוכדיעה ךיראת תא קודבל ןתינ ,םירתאה תיברמב
.םהילא םיסנכנשכ רהזיהלו

עיגהש דחא לע ונארק ףאו שי ?תורכמתה תנכס הפ ןיא םאה ,איה תלאשינש תפסונ הלאש
רהזיש בטומ ,קיספהל יתמ עדוי וניאו שלח ויפואש ימ .והוליציש שקיבו םימסמ הלימג תנחתל
לכ ומכ רכממ םרוג אוה טנרטניאה ,בוט רבד לכל הדימ שיש עדויש ימ יבגל .םינטוב תליכאמ םג
סנכינש ימל ול יוצר ,ןכא .(תימוקמה החישהו יונימה ימד דבלמ) ףסכ הלוע אלש ,ךשומו הפי רבד
יכ ,שארמ וילע טילחהש ןמזה רחאל ,ול ריכזיש ,ררועמ ןועש םישל ,םיוסמ עגרב טנרטניאל
םיפתתשמו ודיל םיבשוי וללה םא םג ,וירבחל וא ,וידלילו וגוז תב/ןבל ןמז שידקהל תעה העיגה
ןווכל םיחכוש ,תרחא .השילגב םיליחתמש ינפל ןווכל הבוח ררועמה ןועשה תא ,תמא .עסמב
םידליה תא טנרטניאה ספות דחוימב .בל ונמשש ילבמ ,ףעיב ףלח ןמזה יכ םואתפ םילגמו ותוא
םה דימ ,(הפשה תיעב ללוכ) ינושארה ישוקה לע רבגתהל םיחילצמ םה םא .םירנויסנפה תאו
תוחפ םילכתסמ טושפ ,ץוחל ןמז לש היעב כ"דב ןיא הלאל ךא .םלוע תווצק לכל םיאירממ
אלב טנרטניאל סנכינש ימ ,םדוק יתבתכש יפכ ,בגא .בשחמה יקחשמב תוחפ םיקחשמו היזיולטב
.תורכמתהל ששח לכ ןיאו שפנ יחפב אציש ול חטבומ ,הכרדה

הבושתה ?ידמ םידורו םיעבצב טנרטניאה תא תרייצ אל םאה :איה תלאשינש הנורחא הלאש
רפסמ םג ולו גישהל הסנמש םדאה לש םילוכסתל יתסנכנ אל הזכ רצק רמאמ תרגסמב .ןכ איה
םיבצעה תא יתרכזה אל .םיסופת םירפסמה לכו ,תשרל תיבהמ סנכיהל ידכ דחא יונפ ןופלט
לש תולוקשמ יתשש ימכ הב ךלהמ אוהו ידמ הסומע תשרהשכ טנרטניאל סנכנש ימ לכ ספותש
.הכלהכ ללכב הביגמ תשרהש יתוא עיתפמ דימת הזש איה תמאה .וילגר לע ול תוכורכ וליק האמ
לכב טנרטניאה תא םיביכרמה םיבשחמהמ דחא לכ תושעל ךירצש תולועפה רפסמב בשחתהב
אוה אלפ - םישקובמה תועדומה תוחול לכ תא תוארהלו םירסמה לכ תא ריבעהל ידכ עגר
.םש זוזל חילצמ דחא ןורטקלא וליפאש

םלועה יאיבנב ןימאי ,אטבתהל הצורו חותפש ימ .םיבר םישומישו םיטביה טנרטניאל ,םוכיסל
שופיח לעו םדא ינב םע תרושקת לע תססובמה תוברת ,השדח תוברת טנרטניאב אצמיו ילטיגידה
םעזה יאיבנ תוששח תא שממי ,דצה ןמ ןנובתמה ,רעציביקה דיקפתב רתוי ול חונש ימ .עדימ
ךרדב וכלי םישנאה תיברמ יכ הווקי טסימיטפואה .ונמז תא תולכל תפסונ ךרד טנרטניאב אצמיו
טנרטניאה ךישמי םא .הינשה ךרדב וכלי םישנאה בור יכ שושחי טסימיספה .הנושארה
יסומינו טנרטניאב לכשומ שומיש םישנאה תא דמלל םוקמ ,ילוא היהי ,תירואטמה ותובחרתהב
ךכ םא .היזיולטב (תיביסאפ) תרקובמ היפצ רפס יתב המכב םויה םידמלמש םשכ ,וב תואטבתה
.תפלוח הנפואכ אל ,ןאכ אוהו ןיינעמ םוקמ אוה טנרטניאה ,ךכ םאו


הנושארה ינורטקלאה ראודה תכרעמ תא הנבש בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא שיא אוה בתוכה
:םוקמב אצמנ טנרטניאב ולש תועדומה חול .לארשיב
.הז רמאמ לע ביגהל ןתינ םג םשו
http://www.bgu.ac.il/life/regev.html

"ךוניחב םיבשחמ" ןכות