עדימה תוברת ,הארוה

םהיניב (ןיא)ש המו


םתור םורבא ר"ד

44 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ
םיניכמ םהב ,םירומ תוליהק לש ,הרואכל תוכרובמ ,תומזוי תוצצ םשגה ירחא תוירטפכ
.ראפתהל יטנרטניא רתאב םתוא םינסחאמו ,הדימל ירמוח
םיפדה ןיינמב ינשה טפשמב רבכ ללכ ךרדב הוולמ וזכש תוליעפ לש ילולימ רואית
וזו" :בהר תאלמ תפסותב ,ללכ ךרדב תואמ המכ ,דעוימה רתאה תא וסלכאי/םיסלכאמה
."הלחתהה קר איה

ידו - םיתיעה תורוק .המוקמב הנניאש ,וז תמדקומ החמש תיבשהל םוקמ שיש ןכתיי
שגפמה םג ,שדח םלוע םע שגפמ לככש ,ונתוא םידמלמ - ינרדומה ןדיעה לש הלאב ץיצהל
הרז תוברתב יוליג תועסמלו תואקתפרהל אצויה .םינכוסמ םיילוח ביני עדימה תוברת םע
טרפ ,ידיחיה ןוסיחה .לקנבו ,םהב תולחל לולע ,ונתאמ שיאל ןיידע היד תרכומ הניאשו
םא דוחיבו םג ,תותימא לש תורשפ תרסחו הקימעמ הניחב אוה ,עמשמ יתרת רקי ןויסינל
.תננסמכ תובוקנו תובובנ ןהש הלגנ
םא םגש ,ונל הרז תוברתב םיקסוע ונא יכ תודוהל ונילע ירה ,ןנקסע עדימ תוברתב םאו
התמצועמ ריעז חפט קר הכ דע וז תוברת התליג ,םלועה ימי ןיינמכ םיקיתע היתודוסי
ונל הלילחו ,חרי יכומכ ןיידע היבחרמב םיטטושמ - םיינרקס םירייס - ונאו ,התובכרומו
.ונידיב היתונופצו היתותימאש ןועטל

:הלא ןיעמ תומזוי לע תונכב ךרבל שי ,היופצה התבשהה ינפל ךא

תוכיא תאלעה יכרצל שיגנו ינכדע ,יטנוולר עדימל המרופטלפכ טנרטניאל םירומה תפישח *
.םירחא ידי לע וחתופש םייתוכיא םירמוח ידי לע םאו ,תישיא הרשעה ידי לע םא הארוהה

דע הרומה עימטמ הב ,הארוהה ךילהת לש איש וניה הרומ ידי לע הדימל ירמוח חותיפ *
ןיינעמהו קתרמה ,שיגנה ןפואב שיגמו ,בטיה ותוא ןיבמ ,ןותנ ןכות םוחתב תוליעפ םות
הקזח המישמ ןנכיתו ןיבה ,םות דע לכיע הרומה םא .דימלתל המישמכ ,רמוחה תא רתויב
םידימלת לש יברמ רפסמ רמולכ ;רתויב תיתועמשמה היהת התיכב הז אשונב ותדובעש
.ותוא עימטיו ,אשונל רבחתי

חותיפל בטיה תיחנומו תרגתאמ הביבס ןוגראמ הרומל רתוי בוט ןיא ,תורחא םילימב
לכב ,אוה רשאב הרומ רישעי תויוליעפ לש הזכש םוצע רגאמ :ךכמ הרתי .הדימל ירמוח
.הנפי רשא

רבכ םיעיפשמה ,עדימה תוברת תכפהמ יטביהמ םידחא לע הרצקב רוזחנ תועורתה רחאל
תוברתב קסועה דחא לכ יבגל םינוכנ הלא םירבדש קפס ןיא .טרפב םירומה רוביצ לע התע
.םיינרדומ טסופה היטביהב :ורמאיו וגילפיש וניניב הלאכ שיו ,םיינרדומה היטביהב עדימה

תותיחנ .א
םישיגדמ ,ןיינעה םוחתלו קוסיעל יטנוולר עדימ תוסיפ לש יפוסניאה ןווגמה ,עדימה םי
םינווכתמ םניא ףוג וא שיא םא םג ,םלועה לכ לומ דדובה הרומה תותיחנ תא תאש רתיב
ותמאתה יא לע הניפ לכמ רדושמה ךרוצה לומ הרומה לש תדמתמ הפישח .ךכל
דסממה לש רסמה םה - הריהמה ותומדקתה תא תעבותה תואיצמהו ,תיטננמרפה
לש תיטננמרפ תולת תעבקמ תעדומ יתלב תוינחוכ ,תורחא םילימב .תוחנ התא :הליהקהו
תויונמוימו תוסיפת לש הסיע םע דדומתהל דימתמ ךרוצ חסונב תיווסומה ,דסממ-הרומ
.ךכו ךכ לכ ומצע ליפכמה עדימ לש םיב ,תורזו תורזומ

.וירושיכו ותלוכי יפכ דקפתמ וניא ,םלועב תובוטה תונווכה תחת םייואמה ,םדא לכ
,המילשמ ,תרגתאמ הביבסכ וילא עיגהל תרושקתה יעצמאו עדימה תא גיצהל אוה ןורתפה
איה תרגתאמ הביבס .ךכ גצומ הז םא רתוי לודג קפסו ,ךכ הגיצהל ונדמל םא בר קפס ךא
יפ לע לועפלו תושעל חונ םישיגרמ תאזכש הביבסב .ךפיהל .םויא ןיא וב םוקמ לכ םדוק
הרומה תאזכש הביבסב .העשה וצכ גצומה "ךרוצ" יפ לע אל טלחהבו ,רשקהו הריחב
.ותוא תתרשמ היגולונכטה .ךפיהל .לשמל היגולונכטה לש היפכ ןיא .יוצר אוהש שיגרמ
הסריגה לע עמש אל םא ,בוטה הרקמב היומס זוב תעבהל הרומה הכוז ,ונרעצל םויכ
,הקיתע טירקסנסב םייוטיב ינימ דועו HTML טמרופ WINDOWS 2002, לש הנורחאה
.טסכט-ויקב קפתסמ ,ןלציל אנמחר ,אוה רשאכ


תודידרה תודחא .ב
תידיימ טעמכ תושיגנ ,םימיהדמ תויורשפאבו םיפקיהב תישיאניב תרושקתל הפישחה
ןפ תפשוח - םינושו םיבר לש םחור ירפ ,טרפב דומיל ירזעו עדימה סונייקוא תולוצמל
.תודידרה תודחא :עדימה תוברת לש גיאדמ
יכרד לש יפוסניאה ןווגמהו תונושה לע ,לבת תווצק לכמ םישנא לש תימואתפה תודחאה
,ףתושמהו דחאמה רחא ידיימ שופיחל שדחה םלועה יחרזא תא תפשוח ,הריציו הבישח
.דחא לכ לש תודחוימהו תונושה לע תולקב םירתוומ םהש ךות

רטפתהל שיש םירתוימ םיגיסכ הנושהו דחוימה תא ןייממה ,ךותיה רוכ לכ לש ועבט והז
ןוויכב לגלגתמ אוה ועבטמש ,רוחאל לגלגה תא ריזחת אל דבעידב אטח לע האכה לכו ,םהמ
תודחאה רחא שופיחה .דחוימב תינסרה איה וז תודחא ,עדימה תוברת רשקהב .דבלב דחא
.ערל אלו בוטל אל .טלבתהל אל .םלוכל ףתושמה הנכמל העינכו רותיוו לש ךילהת אוה
הינבהו שוביג יכילהתב ךא ,הרפמו שדחמ ,ועבטמ ,שגפמ .םלוכ ומכ ,אשדב גזמתהל
לכש ,תומכ םע ,יופכ טעמכ ,זופח שגפמ .דואמ םיכורא הלשבהו הריגד ןמזב םישחרתמה
.ךפיהה תא גישמ ,םלוכ תא תוצרל הדיקפת

,תוקמעתה ןיא ,תוקמע ןיא .השיחממ המגוד איה ,אשד הבוגל תחסכמכ ,גניטיירה תוברת
םינוש םידבר תלעב הנומתל םיגזמתמה ,םיטרפב תוקסעתהמ הפורצ האנה ןיא ,הצירפ ןיא
ירפ .םייובחהו םיקדה םימינב תעגונ ךא תינססה ,תכשוממ ,הלוקש תויתריצי ירפ -
.םיננערו םישדח םיפנע םיעקוב םהמ החימצה יזכרמ אוה תאזכש תויתריצי
בוצעהש ,םיירגלוו קיטסאלפ ילע .רבד חימצמ וניאש ,זופח-דודר טקלפ אוה ףתושמ הנכמ
.תושדחתהו החימצ יזכרמ אלל ,םירקע םה - לכמ

.ךפיהה תא גישהל לולע ,ונרכה אלש ןווגמו תוסמב םירחא הדימל ירמוחל הפישחה אקוד
תוכיאל תויתפכאו תויתריצי יבאשמ תולדלו ץמאתהל הביס ןיא ,ךכ םישוע םלוכ םא
המ .ילאידיאה הרומל ילאידיאה בצחמה הזש רורב רסמ םע ,לכה רבכ םצעב שי .רמוחה
ןייעמה ,רתויב םייתריציה אקווד :ךכמ רתוי ?תישיא תויתריצי לש םימרג רפסמ דוע וליעוי
.דימתל ומודי ,ותוא םיננערמו ולוכ םיה ימ תא םיחיבשמ ,רבד לש ופוסב ,וימימש ןטקה
.םייספא ימל םיתעל םיכפוהה ,סוניקואה ימב תדבוא הנושלו דחוימל היצמיטיגלה
HITS ) רתאב םירקבמ המכ הואגב הארמה הנומ ותוא - ןניקסע גניטיירה תוברתב םאו
הזכש הנומ היהי םא אלפתא אל .תוכיאה דדמל השענ (עדימה יאנכט לש טירקסנס ןושלב
ךופהל הלולעש ,תוכיאל תמתוחכ גניטיירה תוברת חצנות השעמל ךכבו ,הרומ לש ףד לכ לע
.תויושרה ידי לע דחוימבו םג תאזכש
!םתרהזוה ואר - םיכירעמה

הבהאל עדי ןיב ערק .ג
עדי .עדי ןיבל ,דימלתו הרומ ונלש הרקמב -םדא תבהא ןיב קתרמו ןידע בוליש אוה ךוניח
ןומיא ןהש ,תויונמוימ םע תידוחייה ותוישיאו דימלתל יטנוולר עדימ וכותב בלשמה
.םיחקל תקפהו הנבות ,ןויסינ םע םיישיא םירושיכ תלעפהו
קוסיעה ונרעצל אוה - עדימה יאנכט יפב בושקת - עדימה תוברת לש ארפה ילודיגמ דחא
.רקעו שבי ינכט ךילהתל ךפוה הלעמב ןושאר יתוברת ךרע ."עדימ"ב יביססבואה
תוכיאה תא - עדימה יאנכט לע ביבח גשומ - "רואה תוריהמב" ךפוה ,הז רשקהב עדימה
/םירתוכה רפסמב םידדמנה ,"עדימ ירגאמב" האלנ יתלבה ךרוצב קוסיעה .תומכל
תנבותב תושונא םגופ ךכבו ,הבהאה ןיבל עדיה ןיב הרומה לצא ערקה תא ביחרמ ,םיאשונ
.הדימלה ךילהת תא רקעמ הז ךותמו ,הרומה לצא תאצמנש יפכ הארוהה

םיטוח םיטיב יסדנהמו - תונמוזמ םיתעל עמשומה הומת גשומ - "ןעדימה /עדימה יאנכט"
הלח עדימה תוברת תעמטה ךילהתב .הדימלהו הארוהה יכילהת לע םיטלתשמ ,ןוקיליסו
תללכה לע תתשומה הארוההו הדימלה ךילהתמ דבוכה תדוקנ תטסה ,תנכוסמ הזוזת
הרה הז ךילהת .תיושכעה המצועהו חוכה ריתע ,עדימה לא לש עולה רבעל ,עדיהו הבהאה
IN תואריהלו תוארהל ןוצרהו היגולונכטה יאלפ רחא ץורמב ,ונכותמ םיברש ,ןוסא
.התואנ הרקבו בל תמושת אלל וכותל םיבאשנ

יטנרטניא רתאל םדי לע םיחתופמה הדימל ירמוח תסנכהב םירומה תוליעפ ןיינע םצעלו
:ראפתהל

.תיתועמשמ הארוהל המלשהו הנוכנה תוליעפה אוה ,הרומה ידי לע הדימל ירמוח חותיפ *
.החלצהל הבורעה איה רועישה לש קדקודמ ןונכתו הינבה ,העמטה

אוה םרשקהו םתוכיאש חיננ םא םג ,לכל ץורפ ןסחמל םירומהמ הדימלה ירמוח ףוסיא *
הביתכה יכילהת תא הז רשקהב ריכזהל שי .לילעב לישכמו יתייעב ,רתויב בוטהו ןוכנה
.םירמוחה תגצהו הרקבה ,הכרעהה ,ןוימה ,ףוסיאה ,ףוסיאה תרטמל םיידועייה
םירפסה ינפמ 16-ה האמה תליחתב דוע םידמולמה וריהזה ,"תונדמלה לש היצזרגלוו"
תא ךתוא ודמלי ,אורקל םיעדוי ישוקבש םה" ."קשב םילותח ומכ" עיפוהל ולחהש
םרמוא םשב םירבד איבמ) .היצנוומ השרגל שיש הנוזל סופדה תא וושהו וננוק ,"ורקיק
ירמוח לש עדימ ירגאמ ,הנהו .(1990 רתכ 'צוה ,ןיטסרוב לאינד תאמ ,"םילגמה" רפסה
הניא ךכ םגש ,הארוהה תא םיכפוה ,ךכ םשל קר רתיה ןיב ,םירומ ידי לע ונכוהש הדימל
.הדימלה ירמוח לש היצזירגלוול ,המשל תונעוצקמו הרקוימ תינהנ

תאז ושעש הלאכ שי ,חורטל ךל לא :רסמה תא לבקמ עדימה תוברת ןדיעב הרומה *
בוט ובשח ךינפל םיבר רבכ ירה ,יתועמשמ והשמ השעתש יוכיס ןיא ,ךכמ רתוי .ךליבשב
קרו ךא שמתשהל וביוחי םירומהו ,בר ןמז רובעי אל .ךרובע וניכהו ,רתוי יעוצקמ ,רתוי
תובוטה תונווכה םע תאז לכו ,תרחא וא וזכ תוכמס ידי לע סקירד סקימ סקיא רתאב
.םלועבש

.גומנ - ןונכתו הינבה ,העמטה ךות ,רועישה םדוק רועישה תנכה ,הארוהה תוליעפ *
םשמו ,טקסיד לא וא תספדמה לא אבה רועישה תא איצות פוהו ,קיטסאלפה רבכעב קלקה
וב ,הרומב תויולת ןניא בגא בורש - תונוש תוביסמ ונרעצל הרוקה ,ןויזיבה .התיכה לא
,שארמ ןיכה אלש רועישל סיסבכ ןכומ ףד איצומ וא ,דומילה רפסב 53 דומע חתופ הרומה
.שממ לש הפיגמ ידכל לדגיו בחרתי

סופתי ,"ידי לע רשואמה" הדימל ירמוח - םהמ רזגנהו "םידומיל תוינכות" רחא ץורמה
ןותנ לכה .ןונכתלו הבישחל ,תויתריציל םוקמ ןיא .רואה תוריהמב הפועת לש םידממ
עצבל אוה תושעל הרומה לעש לכו ,הארוה לש תונבומ תויוליעפ התעמ תקפסמ תושרהו
.התיכב תאז

הדימל ירמוח חתפמ אוה הב ,רתויב תיתוכיאו תיתועמשמ הנדסב לעופה הרומש ,החנהה
הניא ,םייעוצקמה וייח ךשמה ךלהמב ,הנדסל ץוחמ םג תאז תושעל ךישמי ,םייתוכיא
,ותדובע םע םיביטימה םישדח םילכ הרומל ןתינ .םיאב ונא הנא תרחא .דוסי תללושמ
וענמי ,ןיפכיד לכל םינתינה ,הלאכש תויוליעפ ינסחמ - תאז תמועל .דעל םתוא ץמאי אוהו
.אבה רועישה תא ןנכתמו חתפמ הרומה וב הדובע יכרד ץומיא

הדימל רמוח לכ .תינרדומה עדימה תוברתל קרו ךא תלבגומ וז היעב ןיאש ,םינעוטה וקדצי
תא ליבגמו רישעמ :תילסקודרפ תוינש ,תויפיפ ברח ונה ,םצעב ,םידומיל תוינכותמ
תא הפי הפי ןיבהל שי ,ךכ הזש ףאש ,איה ךכל הבושתה .תחא הנועבו תעב הרומה
אצומ תדוקנכ תינכדעה עדימה תוברת תויוליעפב קתע תועקשהב תוילילשה תויועמשמה
.רתוי הליעיו תלכשומ הלעפהל תינושאר

םידומיל ירמוח חותיפל עוצקמהו הבישחה ילכ לכ תא הרומל קינעהלו תוחנהל ,דמלל
הדימלהו הארוההמ דבוכה זכרמ תא טיסהל .ינויח יעצמא - רתויב םייתועמשמו םייתוכיא
תויוליעפ ינסחמב ןוסחא לש ינכט ךילהל - עדימהו הבהאה לש םלועב קיתעה בולישה -
.השדח הרצל אמש וא ,השדח הניפל ונתוא םיאיבמ ,קוחכ םירשואמ
םרטב ,עדימה תוברת לש םיינרדומה םיטבהל םיריהזו םיבושק תויהל ונילע ,הרקמ לכב
םיבחרמ לא אלש יאדו ךא ,תוקתרמ ףא ילוא ,תושדח תוניפל רואה תוריהמב רהדנ
.םיחותפ
,םימייק םירגאמ ךכ בקע רוגסנ אל ירה ?עדימה ןדיעב הרומה האריי דציכ ,רבדה ךכ םא
.תונווגמו תויתוכיא ,תורישע הדימל תויוליעפ ירגאמל עיגהל ונממ ענמנ אל יאדו
בושקתה תויגולונכטב ,עדימה תוברתב םיאצומ ונאש תונורתיה לכ ןכיה ,רבדה ךכ םא
?עדימה ןוסחאבו

לע דבכ לצ ליטהל ל"נה םיקומינב שי .הדימלבו הארוהב אל יאדו ,תוטלחומ תובושתה ןיא
קובדל ךישמהל הליעל ףילחת הניא "עיצמ התא המ זא ,בוט" הלאשה .הלאכש תויוליעפ
תואיצמו ןדיע לכו ,ותישארב קר ןיידע עדימה ןדיע .בושקתה תוברת לש ארפה ילודיגב
.ושחרתה םרטו ,הכ דע םהילע ונבשח אלש םישדח םירשקה םיקינעמ םישדח
תא םדקל ידכ החותפו הצימא הבישח - תניוצמ אצומ תדוקנ הנה "הכ דע ונבשח אל"
רחאל םיששורמו םישתומ ,םיכורע יתלב וכותב ונמצע אוצמל אלו ,עדימה תוברת ןדיע
הייארב ונחבנ םרט ךא ,בל תולאשמו תויפיצכ תופיה ,תוסיפתו תויגולונכט רחא רוויע ץורמ
.תיתועמשמו הקימעמ

"ךוניחב םיבשחמ" ןכות