,םינווקמ עדימ ירגאמ
הארוהה תכרעמל שדח רגתאןיטור עשוהי ר"ד


טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע טרופסלו ינפוג ךוניחל הללכמה
ז"נשת ביבא ,41 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ :ךותמ

:אובמ

תוברתל רושקה לכב ,הכפהמ לש ןדיעב ףא ילואו ,תושדחתה ךילהת לש ומוציעב םייוצמ ונא
יטרפה דמימב תישיא-ןיב תורשקתהל םיבשחמב רבגומ שומישב הוולמ הז ךילהת .בושקתה
.ירוביצה דמימב םיבשחוממ עדימ ירגאמלו תרושקת תותשרל תורבחתהבו

םירכזומ הז רשקהב .םיבשחוממ תרושקת יעצמאב םישמתשמה םיברתמ הנורחאה הפוקתב
.בושקתה תוברתו תרושקת תותשר ,עדימ ירגאמ ,עדימה תדארטסוטוא ,טנרטניא ומכ םיגשומ
.טנרטניאב םייוצמה עדימ תורוקמב שמתשהל ולחה םינושה הארוהה תועוצקמב םירומ םג
:תואמגוד יתש גיצא הז ןיינעל
.םינוש תועוצקממ םירומ לש חיש-ברל שמשמה "תינונס" טנרטניאה רתא .1
סנכב תואצרה שולשב גצוהש אשונ ,תירנילפיצסידה הארוהה ךילהתב טנרטניאה בוליש .2
.הכונחב םייקתהש תילארשיה תיפרגואיגה הדוגאה -.
יעצמאו עדי ירגאמ ,טנרטניאה תועצמאב הארוהה אשונל םישדקומה םירמאמה תא ןחבנ םא יד
םילפוטמה םיאשונה תאו ,"ךוניחב םיבשחמ" הז תע בתכב הנורחאה הנשב ומסרופש ,בושקת
.ונייחב ספות אשונהש דבכנה םוקמה תא ןיבהל ידכ הלא םירמאמב
תונכדעתה ךרוצל םיבשחמ תרושקתב תשמתשמה ,LabNet תליהק תגצומ (1996) 39 ןויליגב
ךרוצל תרושקתה תשר תונורתי תא (1996) ןמיונו ןהכ תוגיצמ 38 ןויליגב .םירומ ןיב החישו
.םירומ ןיב רשקל המורתה תא םג ומכ ,הביתכ ירשכ םע תודדומתההו המצע הארוהה
דיקפת יכ העבק (1996 ,36 ןויליג) רשיפ :קמועל ןחבנ תבשחוממה התיכב הרומה דיקפת םג
אוהש ךות ,רבח-דימלתכ ףאו ץעויכ םידימלת םע ףותישב לועפלו תולטמ עובקל אוה הרומה
.םידמלנה םיאשונב התיכב ןוידה תמר תא תולעהל ידכ םייגולונכטה םילכב שמתשמ
םידומיל תוינכתל ףגאה) רמז ידי-לע ,"לופיט"ל ןה םג וכז בשחוממה ןדיעב םידומילה תוינכת
ינש השעמל ושחרתי השדחה םידומילה תביבסב יכ הפוצה ,(1996 ,37 ןויליג) (ךוניחה דרשמב
.עדימ ירגאמב שומיש םע (המודכו םירפס) םינכומ םירמוחב שומיש םיבלשמה ,הדימל ילולסמ
:ולפוט םרט הארוה ידבוע לשו םיכנחמ לש םתדובעב םייזכרמ םיאשונ ינש
תולאשנה תולאשה .םינוש םימוחתב עדימל הרומה לש תושיגנה תמרל רושק ןושארה אשונה
:ןה הז רשקהב
?עדיה םוחתמ ברמה תא ,וז תושיגנ תועצמאב ,קיפהל הרומה לגוסמ המכ דע -
תא ףילחהל םייושע ,טנרטניאה ומכ בושקתו הנכת ילכ תועצמאב ,עדימה תורוקמ םאה -
?םירפסה-.
רבוגו ךלוהה שומישה םע ,םיכנחמכו םירומכ ונלש תודדומתהה ןפואב קסוע ינשה אשונה
:ןה קרפה לע תולועה תולאשה .השדחה תרושקתה תביבסב
הסיפת ,דליה לש תידיתעה םלועה תסיפתב םייוניש תארקל ךוניחה תכרעמ תכרענ דציכ -
?רשוקמו ןטק םלוע לע תתתשומה-.
תוכרעמ תועצמאב עדיל עיגהל םתורשפאבש ,םידימלת םע םירומה םידדומתמ דציכ -
ינפב ביצהל איה ,ליעל רמאנה עקר לע ,רמאמה תרטמ ?ןמזו קחרמ לש תולבגמ אלל תרושקת-.
בגא ,ךוניחה תכרעמב בושקתה ןדיע תעמטהל םידעי תעיבק :שדח רגתא תוטלחהה ילבקמ-.
םוחתבש םילכל עדיה תורוקמ תרבעה ,ירק בושקתה םלועבש ידוחייהו שדחה םע תודדומתה-.
.הלא םידעי עוציבל הריהמ תוכרעיהו ,הקינורטקלאהו בושקתה-.
:אבה שיחרתה ןכוה בושקתה תוברתבש תוידוחייה תגצהל

שיחרת

'ט התיכ ,הנשה לש היינשה תיצחמב םידומילל ןושארה םויה ,ז"נשת םידומילה תנש
.םייניבה תביטחב
דימלת לכ לע םייניבה תביטחב הנשה םהידומיל םויס תארקל יכ הידימלתל העידומ הרומה
.דועו הקניאה ,ןיס ,רושא ומכ ,תוקיתע תויוברת אוה אשונה .(טקיורפ) תישיא הדובע ןיכהל
.וקיסקמב היאמה תוברת לע הדובע ןיכהל איה ןד לע תלטומה המישמה
.שגרתמ וניא ןד
רבחתהל ותלוכיבו ,תינוריעה היירפסל יונימ ,תדלוה םוי תנתמכ ,הנורחאל לביק אוה ולזמל
םיפילחמה ,םירוטילקת לע םייוצמ הלא םירגאמ .היירפסל ושכרנש םישדחה עדימה ירגאמל
ךירצ ןדש לכ .תונמאה םוחתבו תומואה לש הירוטסיהה םוחתב םיבר םירפסו תע יבתכ
.םישדחה עדימה ירגאמל ,בשחמה תועצמאב ,רבחתהל אוה תושעל
עגרה תארקל ךורד ולוכו ,ומצעל ןד רהרה ,"תדלוהה םוי תנתממ תונהיל לכוא ףוס-ףוס"
.ותושרבש םישדחה םיעצמאה תא שממל לכוי ובש
ףלשו םדומה תועצמאב תינוריעה היירפסל רבחתה םירהצה-רחא תועשבו ,ותיבל רזח ןד
תובשחוממה תוידפולקיצנאה ךותמ היאמה אשונל םייטנוולרה םיעטקה לכ תא תוקד ךותב
םבצעלו םדבעל ידכ ,ןוטילקת לע ןד רמש הלאה םיעטקה תא .םירחאה עדימה ירגאמ ךותמו
.םילילמתה דבעמ תרזעב ,הדובע לש תרגסמל
"?הדובעל ןתוא ףיסוהל לכואש ידכ תוינועבצ תונומת גישא דציכ" ,ומצעל ןד בשח ,"תונומת"
ןואיזומה לש עדימה ירגאמל רבחתהל תוכז שי תינוריעה היירפסל .ןויער קירבה וחומב
...םהב שמתשהלו ירוטסיהה ימואלה
לכל השיג ול הרשפאתה תינרפסה לש הבידאה התרזעבו ,תינוריעה היירפסל רבחתהו רזח ןד
לש בשחמה גצ לעו ,תוינש רפסמ ופלח .ירוטסיהה ימואלה ןואיזומב םימייקה עדימה ירגאמ
לע רחבש תונומתה תא רמש ןד .רגאמב תויוצמה תוינועבצ תונומת לש הרדס העיפוה ןד
הספדהל תונומתה תא ןד חלש ,םינופלטה תשרמ קתנתהש רחאל .ולש ןוטילקתה
.הווצמה-רבל הנתמב לביקש ףסכב הנקש תינועבצה וידה תקרזה תספדמב
טקיורפ תא םייסל ותלוכי לעו עדימה רותיאב ותחלצה לע וירוה ינפב ןד האגתה ברעה תחוראב
וב וציאה ךא ,דאמ וחמש ןד לש וירוה .דבלב תורופס תועש ךשמבו טעומ ץמאמב הנשה ףוס
.ףסונ רמוח תגשהל "המזי סופתל"ו תוסנל
ימואלה ןואיזומב עדימה ירגאמל - התועצמאבו טנרטניאה תשרל ןד רבחתה םירוהה תצלמהב
לע עדימ וליכהש ,תידרפסבו תילגנאב ,םיפסונ םיצבק ןד לביק תוקד ךותב .יטיס-וקיסקמ לש
.הנורחאל ודמלנש יפכ ,היאמה ירעב םייחה חרוא לעו היאמה תוברת
.תירבעל תידרפסמו תילגנאמ השדחה םוגרתה תנכת תא דימ ליעפהל ןד טילחה תונרקס ךותמ
תושעל ול רתונש לכו ,בר עדימ וליכהש בשחמ יכסמ הרשעכ דוע וינפל ויה תוטעמ תוקד ךותב
.שדחמ רמאנה תא חסנל היה
ודוביע ,עדימה דומיל "עצבמ" תא םייסלו תיבב בכעתהל וירוהמ רושיא ןד לביק רקובב תרחמל
.תרמגומ הדובע לש תרגסמל ונוגראו
:תרתוכה הססונתה וילעש קד רסלק ודיבו ,ותתיכל ןד סנכנ רשע העשב

הנשה םויסל טקיורפ / היאמה תוברת
ןד :ידיב שגומ


...המומה הרתונ הרומה
התייה הל םג .םינפה לע בחר ךויחו התיכל תיגח הסנכנ ןד תובקעבו ,תורופס תוקד ורבע אל
.השגהל הנכומו תספדומ הדובע
תיגח .ותדובע תא סיפדה דציכו םירגאממ עדימה תא ףסא דציכ תיגחל ןד רפיס הקספהב
ימל - התליאש טנרטניאה תשרב יתחלש טושפ ינא" ,הלאש ,"?השק ךכ לכ תדבע המל" :הכייח
הדובעה תא יתאצמ ,רפסה תיבל יתאציש ינפל תורופס תוקד שממ ,רקובה .ילש אשונב הדובע שי
התוא יל ריבעה הפיחב רפס תיבמ דימלת .(ןבומכ ,תשרב) ילש ראודה אתב הניתממ הלוכ
,"יתוא ןרקסמ טושפ אוה ,ורקבל עסא ףא ילואו ...והשמ ,והשמ ,הנתמ ול יתחטבה .האולמב
.הצירקב הפיסוה

חתפב רבכ בושקתה ןדיע
.ינוימד וניא תרגסמב גצומה שיחרתה
בשחמל ,םימלש םיכמסמ ללוכ ,עדימ יטירפ לבקלו תותליאש גיצהל תורשפא תמייק םויה רבכ
:םיכרד שולשב תאזו ,ישיאה
תוימדקא תוירפס תרבחמה וז ומכ ,תרושקת תשרל תורבחתה תועצמאב עדימ תורוקמ רותיא .1
." ףלא" היורקהו-.
תורוקמל רבחתמ יונמה ,וז ךרדב .יונימ יפל םינוכמבו תוירפסב םירגאממ תורישי עדימ תלבק .2
.( ROM-CD ) םירוטילקת לע רקיעב םייוצמה עדימה -.
תרוצב בר עדימ םייק םהבש ,טנרטניאה תשרב םירתאל הסינכ תועצמאב עדימה תלבק .3
ינונגנמ ליעפהל לוכי טנרטניאה תשרב שמתשמ לכ ,ףסונב .דועו םיפרג ,תונומת ,םירמאמ-.
.ותשקבל הנעמ לבקלו םיליעי שופיח-.
,(1994) "םימ תויגולונכט" לש 22 רפסמ ןויליגב רבעב רבכ ראות עדימ תרבעה לש המוד ךילהת
הצפהל םימוסרפה ודבועי יונמ לכל ראודב םיחלשנה םיספדומ תע יבתכ םוקמב יכ רמאנ םש
:םיבשחוממ םילכ ינש תועצמאב
.ישיא בשחמ לכב בר עדימל הריהמ השיג רשפאמה ,(דבלב האירקל רוטילקת) CD-ROM-ה -
."םירבדה עבט" תעה בתכ ידי לע ואצוהש םירוטילקתה םה הז ילכל המגוד-.
ילכ והז .(OJCCT (ON LINE JOURNAL OF CURRENT CLINICAL TRIALS-ה -
יווק תועצמאב ,תודבעמב ושענש םייוסינ תואצות לש םימוסרפ ףטוש ןפואב לבקל רשפאמה-.
.תרושקת-.
םירבחתמ םהילאש תינופלטה תרושקתה יווק תועצמאב ,רתויב רצק ןמזב השעית עדימה תצפה
לכל תרשפאמה ,טנרטניאה ,םיבשחמל תידוחיי תרושקת תשר תועצמאב וא ,םדומ תועצמאב
.יתימא ןמזב םלועב םוקמ לכב םיתימעל רבחתהל שמתשמ
יעצמא תא הלא םימיב םיפילחמ - ינורטקלאה ראודה רקיעב - םיבשחוממה תרושקתה ילכ
יפלאו תואמ תגצהל תואנ בחרמ טנרטניאה תשר הווהמ ךכל ףסונ .םויה םימייקה ראודה תרבעה
תרושקת יעצמאש תופצל ןתינ תורופס םינש ךותב .ירשפא םוחת לכב ,םירצק םימוסרפ
.םיספדומה םייעדמה תעה יבתכמ קלח םג ופילחי םיבשחמ

בושקתה ןדיע תארקל תיכוניחה םלועה תסיפתב םייוניש
.םימוסרפ רפסמב תונורחאה םינשב וראות בושקתה תוברת לש םינושאר םינצינ
טנלס ידי לע ראות דנלטוקסבו הילגנאב חתופש היפרגואיגה ימוחתב עדימ רגאמ לש טקיורפ
,תונומת ,תופמ םידימלתה תורישל ונכוה ,The Great Doomsday יורקה ,טקיורפב .(1989)
,עדימ יזכרמ רפסמ ומקוה ץראב םג .םינוש םיאשונב םיטסקט ןכו ואדיו יטרסו תויפוקש
.(1991 ראורבפ ,165 ןויליג ,םיבשחמ תשר) ןופלט וק תועצמאב תרושקתב יכוניח עדימ םינתונה
:(1993) טנלס ידי לע וראות םיפסונ םיטקיורפ ינש
רתאל םידימלתל רשפאמה ,םייח-תיירקב ףיקמה רפסה תיבב בשחוממ עדימ זכרמ תמקה (1
.םידומילה תועש רחאל םג היירפסב עדימ -.
ןורחאה ח"ומ סנכב חווד הז טקיורפ לע .ןורשה-תמרב לעפומהו ןושארל המודה טקיורפ (2
.(1996 ילויב) -.
תאזו ,רתויב טעומ אוה רפסה יתב ידימלת ידי לע םירגאמב שומישה יכ רורב ליעלד תואמגודהמ
.םיעצמא רדעיהו םירגאמה לש ההובגה המקהה תולע :תוביס יתשמ
,םיבשחוממ הארוה ילכ תועצמאב דמול דימלתה ובש בצממ רבעמה תא ראית (1994) גרבנזיא
רוקמ תא ורובע םיווהמה ,עדימה ירגאמל רהוצ ול םיחתופ םיבשחמה ובש בצמל ,תודמול ירק
עדימה תא דבעל דציכ דומלל שיו ,עדיב הריהמ הטילש רשפאמ ,גרבנזיא ירבדל בשחמה .עדיה
איה םויה הינפב בצינ דמולהש היעבה ,ותכרעהל .תונוכנ תונקסמ ונממ קיסהל דציכו םייקה
הפשהש הדבועל יכ ךירעמ הלא תורוש בתוכ ,ךכל ףסונ .וב ןוכנה שומישהו עדימה רותיא
,םידליה ידי לע הפשה דומיל בצק לע העפשה היהת תילגנאה איה עדימה תורוקמ לש תירקיעה
.דומילה תותיכב יופצה הזמ רתוי הובג היהיש
אוה .ךוניחב הכפהמל יעצמאכ בשחמה תא גיצמו בושקתה תורטמ רואיתב ביחרמ (1994) ןדיע
תיב) הארוהה זכרמ תא ףילחהל לוכי בושקת לעו בשחמ לע ססובמה הדימלה זכרמ יכ ןעוט
דימלתל ורשפאי ,ןדיע תכרעהל ,בושקתהו בשחמה .תרבחמה לעו רפסה לע ססובמה ,(רפסה
עדיה ,חתפב בושקתהשכ ,םויה יכ שיגדמ אוה .(ON LINE) ןווקמ ןפואב תיבה ירועיש תא ןיכהל
הלא םהו ,בושקתה ןויער לש םינכוסל םיכפוה םידימלתה וז ךרדב .הגשהל לקו ןימזל ךפוה
תכפהמ יכ םינעוטו המוד ןויער םילעמ (1994) ראוארבו ראוארב .הז ןוויכב םירומה תא ופחדיש
ורותיא ןפואל ןווכמ לש דיקפתל עדי ריבעמ לש דיקפתמ :הרומה דיקפת תא הנשמ בושקתה
.וב לופיטה ןפואלו

?דיתעה ובוחב ןפוצ המו
תוכפהמה דחא אוה וניניע דגנל ללוחתמה - בושקתה ןדיע - הזה רבדה .בשחמה םלועב רבד לפנ
.ךוניחה תכרעמב העמטהלו הנבהל רתויב תושקהו תולודגה
ויתודובע תיברמ תא שיגי דימלתש תורשפאה תא רגתאכ (1991) רזע ןב האר םינש רפסמ ינפל קר
תשגל דימלתה לכוי הרומה תורעה רחאלש ךכ ,םילילמת דבעמב םיספדומ תיבה ירועיש תאו
ןיא רבכ םויה .תנקותמ ותדובע תא רוסמלו שרדנה תא ןקתל ,ץבוקה תא רמש וילעש ןוטילקתל
תויהל קיספמ רפסה תיב .ודוביעבו עדימה טוקילב רבודי רחמו םויה :הביתכב קר רבודמ
הגשהל לקו ןימז אוהו ,םיקוחר וא םיבורק םירתאב םייק עדימה .עדימ תריסמב ליבומה
דיקפתמ :רפסה תיבב הרומה לש ודיקפת םג הנתשמ ךכל םאתהב .םיבשחמ תרושקת תועצמאב
תורוקמ רותיא ןוגכ ,עדיב לופיטה ןפואב םידימלת ןווכמו החנמ לש דיקפתל עדיה ריבעמ לש
תיב בושי ךכב .ץומה תא קלסלו בושחה תא אוצמל - רקיעהו וננסל דציכו עדי ןיימל דציכ ,עדיה
.םייחל דימלת ןיכהל :ויתורטממ תחא תא אלמיו רפסה
לכוי (למע תשר תאצוהב) "םלועב ךוניח תוכרעמל בנשא" לש הנורחאה הנשה תונויליגב ארוקה
הרומה לש ודיקפת יונישב םלוא .םלועב םיבר םירומ לש םתלחנ רבכ אוה הזה יונישה יכ דומלל
הארוהה ןפוא תא קיספהל וילע .ותדובע יכרד תא תונשל הרומה לע :ףסונ ישוק ןומט
הלעפהה יכרד תנכהב ליגרהמ בר ןמז עיקשהלו ,עדימ תרבעה אוה הלש ןייפאמהש ,תילאטנורפה
תאו ,וידימלתל םימיאתמה הדימל ירמוח קיפמל ךופהל בייח הרומה ,וזמ הריתי .וידימלת לש
וניא םהב יוצמהו ,דומיל רפסכ םייונב םניאש םילודג עדימ ירגאמ תועצמאב תושעל וילע הז
.רפסב דומיל רמוחכ ,תיראיניל הרוצב שגומ

?הב רזעיהל לכונ דציכו טנרטניאה תשרב אוצמל ,םירומה ונא ,לכונ המ
טנרטניאה תשר .הב שי המו ,טנרטניאה תשר היונב דציכ ןיבהל ונילע וז הלאש לע תונעל ידכ
לכש ,םירתא תונבל ןתינ דקומ לכב .םהיניב םירשוקמה םייזכרמ םידקומ לש בר רפסממ היונב
,(שולגל :טנרטניאב םישמתשמה ןושלבו) םהילא תשגל לוכי תשרב םישמתשמה ינוילממ דחא
םינואיזומ ידי לע וחתפנ ,תילגנאה הפשב םלוכ טעמכ םיבותכש ,הלאכ םירתא .הלבגה אלל בורל
םיקסועה םיירוביצו םייתכלממ םיפוג ידי לעו ההובג הלכשהל תודסומ ידי לע ,םיימואלו םייטרפ
םיקחשמה רתא וא ,ןיבר רתא ,גניק רתול ןיתרמ רתא :המגודל) עוריא לש וא םדא לש החצנהב
םילוכי םיברב םתרות ץיפהל םינינועמה םייטרפ םיפוגו תורבח םג .(1996 הטנלטאב םייפמילואה
תשר לש רתא וליפאו תונושה תותדה תצפהב םיקסועה םירתא ךכל המגוד) הלאכ םירתא חותפל
לבקל ןתינש םירתאה םה םיברו ,תירחסמ תוליעפמ הייקנ הניא טנרטניאה תשרש ןבומ .(ד"בח
ןורטאית תוגצה) יתוברתו יתוריית ,(יארשא יסיטרכ תועצמאב תושיכר) יקסע עדימ םהב
.(המודכו
עשפה םלועל רעונו םידלי תפישח עונמל ידכ ןכלו ,הב םישמתשמה לכל "הפוקש" תשרה
תוענומה ,תשרב תרושקת יזכרמ תוליעפמה תורבחו תונידמ ןנשי (המודכו םימס ,היפרגונרופ)
.הלאכ םירתאל השיג
ןוגכ ,ךכב ןינועמה לכל םייאטיסרבינואה עדימה ירגאמל השיג תרשפאמ תיתיירפס-ןיבה תשרה
רתאל ןתינ וז תשר תועצמאב .תואטיסרבינואבו תוללכמב ,םיינוכית רפס יתבב םירומו םידימלת
אלש טרוטקוד תודובעו רטסאמ תודובע ,תוינוירנימס תודובע ,רמג תודובע לש םיקתעה תולקב
.םרתאל היה השק םויה דעשו ומסרופ

?הארוהה יכרדב םייונישל קקדזנ םאה
ונינפב הלוע םיבשחמ תרושקת תועצמאב םדא לכל ןימז היהי עדימה הבש הפוקתה תארקל
.תונושה היתומרב ךוניחה תכרעמ לש התוכרעיהל תורושקה ,תוינורקע תולאש לש הרדס
:ןרשקה יפל תולאשה ןה הלא
עדיה תורוקמל דימלת לש הרישיה השיגה .א
?עדיה תורוקמ לכל דימלת לכ לש השיגה תולק לש תועמשמה תא םיניבמ ונא םאה -
ונאש ולאמ םיבוטו םיבחר ולש עדיה תורוקמש דימלת םע דדומתהל דציכ םיעדוי ונא םאה -
?ןותנ עגרב םהב םישמתשמ םירומה-.
תא הנשנ םאה ,הרומ לכ לש ודי גשיהב םניאש םילכב עדימ שוכרל דימלתה לש ותלוכי רואל -
?םידומילה תוינכת ןוכדעל קקדזנ םאהו ,התיכב הארוהה ךרד-.
רבכ םהשו ,ונידימלת תושרב םייוצמ םה םויה רבכש ,םילכב שומישל ךרענ רפסה תיב םאה -
?יתרגש ןפואב םהב םישמתשמ-.
םלוצינ ןפואו םינווגמה עדימה תורוקמ .ב
תועצמאב ('דכו תע יבתכ ,םירפס) םיבותכ תורוקממ עדי טוקיל :הארוה ךרדכ ףידע המ -
? עדי טוקיל ,ןיפוליחל וא הספדהב וא די בתכב ,ותביתכו ודוביע רחאל ,עדיה תריסמו הקתעה-.
?השגהל ותספדהו םילילמת דבעמ תועצמאב ותכירע ,םיצבק תועצמאב םיבשחוממ תורוקממ-.
?רתוי בוט רמוחה תא ןיביו דמלי דימלתה השיג וזיאב-.
,דחא ץבוק לש תרגסמל םיבותכ עדימ יעטק לש הקתעה ןיב ןיחבהל ,םירומה ונא ,לכונ םאה -
םיבשחוממ עדימ תורוקממ וקלח תא ףסא דימלתהש ץבוק ןיבל ,תרמגומ הדובעכ שגומה-.
?םיליגר עדימ תורוקממ ותמלשהב בר ץמאמ עיקשהו-.
תונקהל ונתלוכימ ערגי אל האלמ הדובעל םרוביחו םיבשחוממ תורוקממ רמוח טוקיל םאה -
?הביתכ תויוכיאו ישיא הביתכ ןונגס דליל-.
תוירסומל רשויל ךוניח .ג
תומוד תודובע לש םיקתוע תגשה םאה ?דימלתה ידיב הדובעה הנכוה דציכ תעדל לכונ ךיא -
?תרושקתה תשרב ןמז תעקשה לש ןיינע קר היהת-.
הלוכ לכש ,(שיחרתב) תיגח ידי לע השגוהש וז חסונב הדובע תריסמ ריתהל לכונ םאה -
?ה/שיגמה םש דבלמ תקתעומ-.
תוסיפת שוביגב ןה השדח תוכרעיה תבייחמה הכפהמ איה בושקתה תכפהמ ,םירומה ,ונל
.םייונישה םע תודדומתהל םירומ לש תצאומ הרשכהב ןהו שדחה ןדיעל תומיאתמ תויכוניח
אולמב בשחמב שמתשהל ךוניחה תכרעמ לש תלוכיה יאל תוביס יתש גיצמ ,(1995) רלסר
,יתרבחהו יתוברתה ,ידוסיה ינושה תא הניבה םרט תכרעמהש איה הנושארה הביסה .תלעותה
םוחתב תשבוגמ תיכוניח תיגולוכיספ הירואית ןיאש איה הינשה הביסהו איבה בשחמה ןדיעש
.טרפב בשחמה לוצינבו ללכב בשחמה ישומישב תויגולונכטה
חותיפ" קרפב 'ג ףיעס) הצילמה הדימלבו הארוהב בשחמה בולישב הקסעש (1992) דלפ תדעו
,תורטמ) םידומילה תוינכת לש שדחמ המאתה" הנלולכת חותיפה תוינכת יכ ,(תודמלו תונכת
."בושקתה תויגולונכטב ןומטה לאיצנטופ יפל תובייחמה תושירדה לשו (הארוה תוטישו םינכת
.רתויב ריהמ אוה ונימיב יגולונכטה יונישה בצק
לע ףא ,הז בצקל המצע המיאתמ הניא ךוניחה תכרעמ .תירדנלק יצחו הנשב רבוע רוד םיבשחמב
םיעצמאו םיבשחמ לש השיכרב ךמת ףאו "98 רחמ" טקיורפ תא חפיט ךוניחה דרשמש יפ
רעפה דדחתמ "98 ר"חמ" טקיורפב הלודגה העקשהה עקר לע אקווד .רפסה יתבל בושקתל
ןיבל ,רפסה יתבב םימייקה םינשייתמה בשחמה יעצמאו הרומה לש תינכטה תלוכיה ןיב רצונש
םרוג הז רעפ .תרושקת תותשרל םתושיגנ תוטשפו םידימלתה ידי לע םויה םישכרנה םיבשחמה
.וידימלת לש ולא ןיבל ויתועידי תאו ולש עדיה תורוקמ תא ביחרהל הרומ תלוכי ןיב םילדבהל םג
םיטעמ םיטקיורפ תרגסמב ,אשונב השדח תיכוניח השיג חפטל ךוניחה תכרעמ הסנמ הלא םימיב
םע ףותישב "למע" תשרב יגולונכט יגוגדפה זכרמה ידי לעו הארוה ידבוע תרשכהל תוללכמב
ובלשלו וחפטל בטימה תא ושעו ונורתי תא ילכב וארש םיטעומ םירומ ."תוביבס" תרבח
תא ןיידע רסח םירומה רוביצ לש ובור בור םלואו םהיגשיה לע םיחוודמ רבכ םתארוה ךילהתב
.היגולונכטב םייונישה םע תודדומתהל םילכה תאו תלוכיה
תוברת לש העמטהה ןפואל רושקה לכב הנווכהלו הכרדהל ןיידע םיקוקז רפסה יתבב םירומה
תמאתומה תיכוניח השיג חופיטב תבכעתמ ךוניחה תכרעמ .התיכב הארוהה ךילהתב בושקתה
.השדחה תואיצמה תמאתומ הארוהל םירומ תנווכהבו בושקתה תכפהמל


תורוקמ תמישר
.20 - 3 'מע .31 ןויליג ךוניחב םיבשחמ .עדימ ירגאמל בשחמ תודמולמ .1994 .י גרבנזיא .1
,(4) א"כ ךרכ בשוח השעמ .?הארוה תוחפ - רתוי םיבוט םילכ .1994 .רוארב .או .ב רוארב .2
44-39 'מע -.
.28-26 'מע ,37 ןויליג ךוניחב םיבשחמ .בשקותמו בשחוממ ןדיעב םידומיל ןונכת .1996 .ה רמז .3
.19-15 'מע ,38 ןויליג ךוניחב םיבשחמ .םיבשחמ תרושקתו תורפס .1996 .ןמיונ .מו .ר ןהכ .4
.49 'מע .למע תשר ,ט"פמ .ךוניח תוכרעמו םינותנ ידסמ .1989 .ע טנלס .5
,ילארשיה PC WORLD ןיזגמ ,BIT32 .תיבב ךלצא ,רפסה תיב תיירפס .1993 .ע טנלס .6
.61-60 'מע .31 ןויליג-.
.36-20 'מע .31 ןויליג ךוניחב םיבשחמ .ךוניחב הכפהמל יעצמאכ בשחמה .1994 .א ןדיע .7
,36 ןויליג 'א קלח ךוניחב םיבשחמ .תבשחוממ הארוהב הרומה דיקפת .1996 .י רשיפ .8
.23-20 'מע ,37 ןוילג 'ב קלח ,12-4 'מע -.
.1992 ,23 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ ,ךוניחב םיבשחמ אשונב יררה תדעוו תוצלמה זוכיר .9
.21-17 'מע .32 ןויליג ךוניחב םיבשחמ .תבשחוממ תוברתל תרבדמ תוברתמ .1995 .י רלסר .10

ךוניחב םיבשחמ ןכות