יכילהתב ינורטקלאה ראודה בוליש
המרב תונגראתהל עצומ םגד :הביתכה
תירפס תיבהו תיצראה

טנלס ימע

"למע"-ט"פמב עדימה זכרמ להנמ ,ןעדימ

salant@amalnet.k12.il


ינורטקלאה ראודה לש היסקלגה

םיקקחנ םניא בוש המכח ירבד יכ תואדווב רמול רשפא תחאו םירשעה האמה תסינכ ףס לע
לכבו ןאכ אצמנ םיבשחוממה םיטסקטה םלוע .םיקחורמ םירזנמב םיזנגנ םניאו עלסב
תשביה לע ךא .רידא לודיג ךילהתב קפס אלל אוהו ,טנרטניאל תודות טעמ אל ,םוקמ
תלעב ,רתוי הלודג היסקלג הליפאמ בשחוממה םיטסקטה םלוע לש הלדגו תחתפתמה
.ינורטקלאה ראודה לש היסקלגה איהו תיטירק הסאמ
םיבשחמל םיפסוותמ םוי לכו ,ינורטקלא ראודב םיבתכמ ידרילימ םיחלשנ עובש לכ
םיגציימ םהמ שילש תוחפלש ,םיילטיגיד םיצבק ןוילימ 250 לעמ טנרטניאב םיחראמה
ראודה ףקיה עיגי םינש שמח ךות תויזחתה י"פע .תילטיגיד הביתכ לש תונוש תורוצ
.הנשב םיילטיגיד םיצבק ןוילירט 3 -ל םלועב םיחראמה םיבשחמה ןיב חלשנה ינורטקלאה
בורק) טנרטניאה ישמתשמ רפסמב יופצה לודיגה לש האצות קר הניא וז המוצע הרובעת
רופיש לש םג אלא ,(םויה ןוילימ 250 תמועל 2003 -ב םיליעפ םישמתשמ ןוילימ 800 -ל
תומכה .םיינורטקלא םירסמ תרבעהלו םינכת תריציל (םילילמתה ידבעמ ןוגכ) הנכותה ילכ
דצמ : הביתכה יכילהת לכ לע העיפשמ ינורטקלאה ראודב םירבועה םירסמ לש המוצעה
: אמגודל) יתרבח חיש-ודו גולאידכ תספתנה הביתכב תמיוסמ תודידר תרצוי איה דחא
תוצובקמו םיתימעמ בתוכה לבקמש בושמה תא תרפשמ איה ינש דצמו (CHAT-ה יצורע
CHAT-ה יצורעו ינורטקלאה ראודה םלוע לש תואיצמב יחה דדובה בתוכה .תוסחייתה
תוטויט חולשל לוכי אוה ינורטקלאה ראודה תועצמאב ,הריהזמ תודידבב דוע ןופס וניא
תויהל לוכי .ידיימ בושמ םהמ לבקלו הדובעה החנמל וליפאו םיארוק םתס ,םיתימעל
רצונש שדחה רנא'זה דיעהל לוכי ךכ לעו בתוכה לש היצביטומה תא ריבגמ הז ךילהתש
םוי םיפשוחה טנרטניא ירתאב םיישיא םינמוי תביתכ : טנרטניאב םינורחאה םייתנשב
םהיטבל לע לודגה םלועל םירפסמה םירגובמ וא םיריעצ לש םהיתורוק תא םוי רחא
ישיאה ןמויב לכל יולגה ינורטקלא ראוד תבותכ שי םינמויה יבתוכמ דחא לכל .םהיתורוקו
טנרטניאב הפישחה םצע .תויוסחייתהו תובוגת וילא חולשל רשפאו טנרטניאה רתאב ולש
םתוא םיעינמו םינמויה יבתוכ תא םיקזחמ ינורטקלאה ראודה תועצמאב ידיימה בושמהו
םילבקמ םהש בושמהו בותכל םיכישממ םיישיאה םינמויה יבתוכ תיברמ .בותכלו ךישמהל
.םחור תא קזחמ טנרטניאב םיארוקהמ
ינורטקלאה ראודה לש העפשהב םיעגונה םירקחמה יאצממב הרצקב ןודנ רמאמה חתפב
ךרעה לע טולה תפישחל רבעמ ,רמאמה תרטמ .בשחוממה טסקטה לעו ךוניחה תכרעמ לע
תילנויצר ךרד עיצהל איה ,ולש תיכוניחה היצמיטיגלהו קוזיחו ינורטקלאה ראודה לש יכוניחה
רקיעב ,בשחוממה טסקטה םלוע תבוטל ינורטקלאה ראודה לש תויגרנאה תמיתר לש רתוי
.תילאוטקלטניא הביתכ ידכ ךות םירצונו םיכלוהה בשחוממה טסקטה םלוע לש םיקלח םתוא
תוסנל ךירצ הז רשקהב .םיבותכ םיטקייורפו רמג תודובע ,תוישיא תודובע תביתכל הנווכה
םיבשחוממ םירסמ וא םירצק םירסממ ובורב בכרומה ינורטקלאה ראודה ןיב לדבהה תא ןיבהל
אוהש בשחוממה טסקטה םלוע ןיבל (ATTACHEMENT יצבק) רתוי םיכורא םיטסקט םיוולמה
טסקטה .תוינבמ וא ןונכת םהב שי ללכ ךרדב ,רשא תוגהו הביתכ תכאלמ לש רצות ללכ ךרדב
תבשחוממ הכירע תנכות וא םילילמת דבעמב בתכנה טסקט ותואל ןאכ הנווכהו ,בשחוממה
ראודה .רצק רופיס ,הזורפ יעטק ,תיתורפס תרוקיב ,הריקס ,רמאמ תויהל לוכי (EDITOR)
תרבעהל תרושקת יעצמא אלא המצע ינפב תדמועה הריצי ןיידע וניא ,תאז תמועל ,ינורטקלאה
.םירסמ

בשחוממה טסקטה לש הביתכל בושמה תובישח

תלוכיהו ,הליעיהו תיתריציה הביתכה לש הביל בל םה שדחמ בותכשהו היזיוורה ךילהת
הלקמ םילילמת דבעמ תועצמאב תולקב הכירעל ןתינה בשחוממ טסקטב שומיש תושעל
,תופסונ םייניע גוזמ הייחנהו בושמל םג הקוקז תיתריצי הביתכ ךא .הביתכה ךילהת לע
הדובע לש הטויט חולשמ ,לשמל ךכ .ינורטקלאה ראודה ידי לע עייתסהל לוכיה רבד
לש הכרעהב 20% לש עצוממ רופישל איבה םהיתימע ןויעל םיטנדוטס י"ע תינוירנימס
םיטנדוטס ברקב םינש עברא ךרואל תאז הקדב רשא ,רייור הנאיד תנעוט ,תיפוסה הדובעה
.ב"הראב םיסופמקב םיצרמו

?תיביטקפא הביתכ לע עיפשמ ינורטקלאה ראודה םאה

תילאוטריו תובתכתה רחא הבקע (KINKEAD, JOYCE - 1987) תפסונ תיאקירמא תרקוח
ךכ לע העיבצה איה .תויאקירמאה תואטיסרבינואב הביתכ יזכרמ לש תשרב םיטנדוטס לש
תאו הביתכה תא תרפשמ םיבשחמ תועצמאב טסקטהו םיטנדוטסה ןיב היצקארטניאהש
.(הרשעה תועוצקמ) הל ץוחמו םידומילה תינכותמ ,םיאשונ לש בחר ןוגימב היצביטומה
יבחרמב םש יא םיאצמנה םיתימע םידימלת תשרמ ךתדובע לע בושמ לבקל תלוכיה
םיבותכה םיניינעמ םיטסקט תביתכ לש דוסיה ינבא םה ,תשרב ילאוטריו החנממו טנרטניאה
לש הרוש וחתופ םיבשחמ תרושקת תשרב תיביטקפא הרוצב בותכל ידכ .תיביטקפא הרוצב
.תויאקירמאה תואטיסרבינואב הביתכה יזכרמב םיטנדוטסל הכרדה תוינכות
(םירחבנ םיטסקט) תואמגוד רחבמ םהבו םיבותכ םיכירדמ לע וססבתה הכרדהה תוינכות
,וססבתה טנרטניאב תואנדסה .טנרטניאה תועצמאב תואנדס לע םגו תיביטקפא הביתכ לש
.םינווקמ החיש ירדח רמולכ ,IRC יצורע לע םג לבא ,ינורטקלאה ראודה ןונגנמ לע ,ןבומכ
תילגנאב תועודיה תוחנמ תוינבת ,םיבתוכה םיטנדוטסה לצא ושבגתה ,הכרדהה ךילהת ףוסב
תא תיביטנגוק הניחבמ ומינפה םיטנדוטסה .web-based elements of style םשב
.ינורטקלאה ראודה תועצמאב בשחוממה טסקטה תריצי ךילהתב שומיש ןהב ושעו תוינבתה
הביתכל תומוד תואנדס ליעפהל םייעוצקמ םינוגראו םיאמדקא םימרוג ולחה לארשיב םג
בשקותמה םלועלו טנרטניאל העיגנ לכ ןיידע ןהל ןיא ךא ,(1995 ,ילש ,ץכ האר) תיביטקפא
.םויה םייח ונא וב

?"וידעלב" הביתכמ הנוש ינורטקלאה ראודה תועצמאב הביתכ םאה

הביתכה ךילהת תא רפשל רשפא םאה הלאשל תיעמשמ-דח הבושת ונשפיח רשאכ
החמתמה יאקירמא רקוח ,הכרעמב דבל אל ונא יכ ונאצמ ינורטקלאה ראודה תועצמאב
5 תוחפל רבכ וז היגוסב קסוע Von Holzen, Roger (1995) םייביטינגוק הדימל יכילהתב
ופשחנש םיטנדוטס תוצובק יתש ןיב 90 -ה תונש תישארב דוע יוסינ ךרע ןצלוה ןופ .םינש
הבתכש הינשהו םיתימע ןיב תרושקת אלל ןותיע לש המודמ תכרעמב תחאה ,ןותיע תביתכל
.ינורטקלאה ראודה תרזעב בושמו םיטנדוטסה ןיב עדימ יפוליח ךות ןיזגמ וא ןותיעל םיטסקט
םיטסקט בותכל החילצה ,ינורטקלאה ראודב הדבעו העייתסהש וז ,הינשה הצובקה
חותינו ( CASE STUDIES) םירקמ רקחב תוולמה תואמגודב םירישעו רתוי םיבכרומ
ראודב ועייתסהש םיטנדוטסה תיברמ ,תאז תמועל .םהיניב האוושה ידכ ךות םירקמה
תפתושמ היצקארטניא ידכ ךות םבתכשלו םיטסקט רוציל ךשמהב םג ופידעה ינורטקלאה
.ינורטקלא ראודב םהיתימע םע

ינורטקלאה ראודה תועצמאב רחא הביתכ ןונגס

טנ-למע תרושקתה תכרעמ תרגסמב ,ץראב ונלעפה תונורחאה םייתנשב
ראוד תועצמאב םידימלת תובתכתה לש םיטקייורפ (http://www.amalnet.k12.il)
ןיידע ךא ,רתוי ןיינעמו ינרע תויהל הטונ םהלש הביתכה ןונגסש ונמשרתה .ינורטקלא
שומישהמ העפשוה ןכא הביתכה םאה .ךכל ירקיעה םרוגל רשאב תוקפס ונב ורתונ
לש ותושיחנמ יונישה עבונ אמש וא ,IRC-ה יצורעו ינורטקלאה ראודב יביטקארטניאה
הרומה לש תדהוא הכרעה ,הובג ןויצ) תואנ לומגיתב תוכזלו הדובעה תא םייסל בתוכה
.(המודכו החנמה וא
תביתכ לש ךילהתה תא קדב רשא Wang, Yu-Mei (1996) יאמ וי גנאוו ונתרזעל אב ןאכ
םויק תועצמאב ויהוא תטיסרבינואב תילגנא תורפסל םיטנדוטס לש יתורפס תרוקיב ןמוי
יכ הארה ,םינש 6 ךשמב להנתה רשא ,גנאוו לש רקחמה .ינורטקלאה ראודב "גולאיד"
ןונגסל האוושהב ,הנוש הביתכ ןונגס הרצי תיביסנטניא ינורטקלא ראוד תביבסב הביתכ
ינורטקלאה ראודב ףטוש בושמ הלביק אלש הצובק התוא ,תרוקיבה תצובק לש ינשבויה
.םיתימע םיטנדוטסמ
ינרע היה תולאש תאלעהו ,רקח תולאש חוסינ ךילהתש אוה רקחמה לש ןיינעמ אצממ
,םירקמה תיברמב .ינורטקלאה ראודה תביבסב םיבתוכה תצובק ברקב רתוי חתופמו
תוחפו תפטוש הרוצב ובתכ ,בושמל יעצמאכ,ינורטקלאה ראודב ורזענש םיטנדוטסה
יריתע םנמא ויה םהלש םיטסקטהש תרוקיבה תצובקב םיטנדוטסה תמועל ,תלברוסמ
ודבעש םיטנדוטסהמ םיבר םתמועל .םיקתרמ חרכהב אל ךא בורל םיאצממו עדימ
וענמנו תוניינעמו תוריהב ,תועמשמ תולעב תורתוכ וחסינ ינורטקלאה ראודה תועצמאב
ולביקש ףטושה בושמל םילדבהה תא סחיימ גנאוו .םיסומעו םיכורא םיטפשממ
תודובע תביתכל זכרמב םיחנמהמ םג ,םירקמה ןמ קלחבו ,םהיתימעמ םיטנדוטסה
.ויהוא תטיסרבינואב

?בשחוממה טסקטה תא םיזיחשמ דציכ

אצמנ המוד סמוע .הפייעל םיסומע םיטסקט לש בר ברעב רידת לקתנ טנרטניאב שלוג לכ
םיניחבמ דימת אלש ,עדימב םיסומע םיטסקטל ןאכ הנווכה .םיספדומ תע יבתכב םג םיתיעל
םיבשחוממה םיטסקטה תומכ רשאכ .יגול ףצר םהב ןיאו םייניב ימוכיס םהב ןיא ,רקיעו לפט ןיב
,לובמה תא רוצעלו תוסנל ךירצ תעה יבתכב םגו טנרטניאב םויל םוימ הלדגו תכלוה הז גוסמ
דעומ דועבמ ךירצ .ואדיו יטרס קר תוארל רובעל ליחתנו םיטסקטה םלועמ ףייעתנש ינפל
הנכמש יפכ ,תיתילכת וא תיביטקפא הביתכל םיינוכיתה רפסה יתבב דוע םידימלת רישכהל
.ץראב תולודגה קט-ייהה תורבחבו ןוינכטב תואנדס הריבעמה ,ץכ ילש ר"ד התוא
ביטרנ וניא ,ההובג המרב הבישח לש רצות אוהש ,ןיינעמו יביטקפא טסקט יכ קפס ןיא
םידימלת ברקב דימתמ רתוי םויה חפטל שי הלאכו תיטילנא הריקס הווהמ אלא ירופיס
יתבב .תיתרוקיבה הביתכה תויונמוימ תא םידימלתל תונקהל שי ךכ ךרוצל .םיטנדוטסו
םידימלתה םישמתשמ ב"הראב (Butler, Wayne,1995) סלופ דנומדרב םיינוכיתה רפסה
תיתוברת תועפות יפלכ םהלש תרוקיב יציח תזחשהו דודיח ךרוצל ינורטקלאה ראודב
הביתכה ךילהת לכ .(םיאקיטילופ לש לופכ רסומ וא םיטועימ תיילפא ןוגכ) תונוש תוינידמו
תדעו תויהל תכפוה תחא םידימלת תצובק .רפסה יתבב היצלומיס קחשממ קלח אוה
םיחלוש היצלומיסה קחשמ תרגסמב .ילרביל ןותיעל תרחא הצובקו סרגנוקה לש הריקח
ןותיעל תובתכו הריקחה תדעו תצובקל הדמע תוריינ ינורטקלאה ראודב םידימלתה
.תיתרוקיב הביתכ בותכל דציכ םידימלתה םידמול ,תאז ךרדב .טנרטניאב ילאוטריוה
.תיתרוקיב הביתכב םיסונמ םירומ לש היחנהב הוולמ ךילהתה לכ
הביתכה רופישל םיכרדה תחא איה םירחא םיבתוכ םע םיטסקטהו תונויערה לש האוושהה
בושמה תלבקל םיבוט רתויה םיעצמאהמ דחא אוה ינורטקלאה ראודהו תיתרוקיבה
.בשחוממה חפל םינועיטהמ קלח ךילשהל בתוכל עייסל םילוכיה םיתימעמ

ינורטקלאה ראודה תועצמאב היחנהה תובישח

םילוכי ןאכו ךווית תולועפ בייחמ םיבשחמ תרושקת תרזעב הביתכה תויונמוימ רופיש
תביתכ םע םידדומתמה םידימלת תוחנהל םילגוסמה םיחנמה רותב תובר םורתל םירומה
.תודובע
םידמולה םידימלת ןיב (Miyao, Mariko - 1995) םיינאפי םירקוח תצובק ועציבש רקחמב
לש תילאוטריוה היחנהה יכ ואצמ םה ןאפיב םיינוכית רפס יתבב הרז הפשכ תילגנא
תוכיאל םרת םהידימלתל ונתנ םהש םיבושמהו ינורטקלאה ראודה תרזעב םירומה
ראודה תבותכת לע ורבע םירומה .םיבתוכה םידימלתה לש ינושלה רשועלו םיטסקטה
וא יוקל ןונגס יבגל תורעה וריעהו יריבחת הנבמ ,ביתכ תואיגש ונקית ,ינורטקלאה
אוהש ,הביתכה ךלהמב םירומה לש בושמל םיקוקז םידימלתה יכ קפס ןיא .לברוסמ
םירומה לש םיבושמה תרבעה יכ רקחמב אצמנ דוע .םהיתימע לש וזמ תרחא תוכיאב
.םידימלתה לש הענהה תא הלעמ ינורטקלאה ראודב תועצמאב

ינורטקלאה ראודהו תרשרש ירופיס

יתריצי רצות םג תויהל לוכי אוה .תילאודיבידניא הבישח לש רצות תויהל בייח וניא טסקטה
יתב המכב הנורחאל חתפתמו ךלוה תפתושמ הביתכ לש רנא'ז .םיבתוכ תצובק לש ףתושמ
תרגסמב .םיכשמהב יתצובק ילאוטריו רופיס תביתכ לש טקייורפב םיפתתשמה ,ץראב רפס
ךשמה יעטק בתוכ תיזיפ הקוחר התיכב וא/ו דומילה תתיכב םידימלתהמ דחא לכ ,הז טקיורפ
,יטאטס וניא טסקטה וז ךרדב .טנרטניאה רתאב עיפומה ילאוטריוה יזכרמה רופיסה לש הלילעל
ךכל גאוד טקיורפב ברועמה הרומה .טקיורפב תומדקתהה םע ףתושמב חתפתמו חמוצ אלא
,ינורטקלאה ראודב,החנמל חלוש דלי לכ .ארפ לדגי אל (תרשרשה רופיס) םיכשמהב רופיסהש
רופיסל עטקה ףרטצמ החנמה לש הכירעהו בושמה ירחא קרו ,רביחש יתורפסה עטקה תא
.יזכרמה

ס"היב תולובג תצירפ

לויטל םיאצויה םידלי לש החמשה .שפנ תאשמ םידימלת רובע איה ס"היב ילתוכמ האיציה
יושע ןאכ .םידימלתל ירופאטמ אלכ תווהל םיתעל יושע ס"היבש ךכ לע תדמלמ יתנשה
ראודב תובותכתל יזכרמה רתאל עגרל וסנכת .איה אלו טעמ ונמזגה ילואש בושחל ארוקה
-מ רתוי ,םידימלת 850,000 יכ ולגת ןאכ (http://epals.com) םלועב תותיכ ןיב ינורטקלא
תריציל ימואלניב עדימ זכרמ תועצמאב םהיניב םירבוחמ תונידמ 95 -מ תותיכ 11,000
םכחותמ שופיח עונמ תועצמאב .ינורטקלאה ראודה תועצמאב תוברת יפוליחו םיטקייורפ
ליחתהלו לארשיב הליבקמ התיכ רתאל היגברונב דומיל תתיכ הלוכי ,תויובתכתהה רתאב
תועצמאב ולוכ להנתמה ףתושמ טקייורפ רוצייל וא ינורטקלא ראודב התא בתכתהל
יבחרמ תופסונ תותיכ תואמ תופרטצמ עובש לכ .ינורטקלא ראודו םיבשחמ תרושקת
.האוגו תכלוה טנרטניאב ולש תוירלופופהו ינורטקלאה ראודה רתאל םלועה
םיקחורמ םיתימע תושפחמהו EPALS-ה רתאל תורבוחמה תותיכ לש םוצעה רפסמה
ס"היב תולובג תא ץורפל םירומו םידימלת לש ךרוצה לע לכמ רתוי דיעמ תורחא תושביב
תויתרוסמ דומיל תותיכל הלובכה תיזיפה ותנוכתמב רפסה תיבש הדימל תויווח שפחלו
.קפסל לוכי וניא
ךירצ םאה וא תימוקמ תוברת ףקשמה ימוקמ םלוע אוה בשחוממה טסקטה םלוע םאה
םירקוחה ועיגה דנלניפב ןוכית ידימלת ברקב וכרענש םירקחמב ?ימואלניב חוחינ ול תויהל
קלחכ תרצונו תכלוהה הביתכ רשאמ רתוי תידממ-דח איה תימוקמ הביתכ יכ הנקסמל
הביתכה תא ךפוה ילבולגה יתוברתה ביכרמה .םלועב םירחא םיבתוכ םע היצקארטניאמ
תכרעמב הנקסמל ועיגה הלא םירקחמ דוסי לע .םייתוברת םינווגב רתוי הרישעו תניינעמל
קמוע םג אלא ,יתוברת ךפונ קר אל הפיסומ םלועב םיתימע םע הביתכ יכ דנלניפב ךוניחה
"ביואה" ןכש ,וז תימואלניב תופתושמ רכשנ אופא אצוי בשחוממה טסקטה םלוע .הביתכל
תולעב תויגברונהו תיניפה ךוניחה תוכרעמ.תודידרה אוה בשחוממה טסקטה לש חיכשה
ילאוטסקטנוקהו ילאוטסקטה ומלוע תא הרישעמה תווצ תדובע לש םינש תכורא תרוסמ
עצמאב דוע .רפסה יתבב תינורטקלא תרושקתב שומישב תוצולח ויה םג ןה .דימלתה לש
לש םייכוניח םיטקייורפ םש ולעפוה ,טנרטניאל הלהבה ןדיע ינפל רושעכ ,80 -ה תונש
גוסמ ,םדוקה רודהמ םיבשחמ תרושקת תוכרעמ תועצמאב ינורטקלא ראודב תובתכתה
ברקב התוא קזיחו שביג קרו תמייק תרוסמל אופא ףרטצה ינורטקלאה ראודה .BBS
.םידימלתה

ינורטקלאה ראודה תועצמאב םיחמומ םע רשק

ןיב תבותכתו תורגתאמו תורישע תויווח םע תויוסנתההמ האצותכ םיבתכנ םיבוט םיטסקט
לע תונעל ידכ .תיתייווח הביתכ חרכהב הניא ךא ,בושמל םנמא תעייסמ הרומל דימלת
זכרמ תיאקירמאה HP תרבחב םיסדנהמ תואמ המכ ומיקה תיתייווח הביתכ לש היעבה
ןהו םיטקייורפב ןה םידימלת תייחנהל (http://www.telementor.org/hp) בשחומממ
ילתוכל ץוחמ םייביטקרטא םימרוגו רפסה יתב ידימלת ןיב רשקה .תודובע לש הביתכב
ראודה .תבשחוממ תרושקתב הייחנהו ינורטקלאה ראודה תועצמאב ולוכ להנתמ ס"היב
םייגולונכט םיטקייורפ םע דדומתהל םידימלתל דימתממ רתוי םויכ רשפאמ ינורטקלאה
ץוחמ םיאצמנה םיחמומב תועייתסה ךות טקייורפל םירושקה הביתכ יכילהתב תוסנתהלו
עיגהל םישקתמ םיחמומה ויה ינורטקלאה ראודה ידעלבש תויהל לוכי .ס"היב תולובגל
דמלמ HP תרבח לש ץמאמה היחנהה טקייורפמ ןויסינה .דימלתה תא תוחנהלו ס"היבל
ץוחמ םייוריגבו םיעינמ םימרוגב םייולת רגתאמ חותיפ טקייורפ וא הרישעמ הביתכ יכ בוש
.ףילחת ול ןיאש יעצמא ינורטקלאה ראודה הווהמ ןאכו ס"היב ילתוכל

בשחוממה טסקטה םלועו ילטיגידה וילופטרופה

יטואכה םלועה לומ תומיואמה ךוניחה תוכרעמ י"ע םויכ תולאשנה תויזכרמה תולאשה תחא
תרושקתב בתוכה דימלתה לש ותביתכ תוכיא תא םיכירעמ דציכ ,איה ,טנרטניאה יבחרמ לש
ץראב םויכ חתפתמו ךלוה ,ךכ ךרוצל ?םיטסקט לש תנווגמ היצקארטניאל ףשחנהו םיבשחמ
לש ויתודובע תא ןסחאמה ינורטקלא תודובע קית ,ילטיגידה וילופטרופה לש גשומה םלועבו
רשא) ויתודובע תביתכב דימלתה לש תומדקתהה תא ףקשמו םינש המכ ךרואל דימלתה
םיכירצ הדנק וירטנואב ילטיגידה וילופטרופה טקייורפב .(תובשחוממו תילאוטסקט ןה ןבורב
תובותכת לש םיקתעה םג אלא ,הידמיטלומו תודובע לש תואמגוד קר אל תוארהל םידימלתה
תרושקת תרזעב םיפתושמ םיטקייורפ לע םידבועה םיתימע ןיב רקיעב ינורטקלא ראודב
.םיבשחמ

:הביתכה יכילהתב ינורטקלאה ראודה בוליש
תירפס תיבהו תיצראה המרב תונגראתהל עצומ םגד

היווההמ ילרגטניא קלח איה עדיי תוריתע עדימ תוביבסב םידימלת י"ע תודובע תביתכ
תנשב יאקירמאה דימלתה שיגמ עצוממב .הפוריאבו ב"הראב ךוניחה תוכרעמב תיכוניחה
.תורפס תוריקסו רקח תודובע ,תומכסמ תודובע ,הדובע תוריינ 40 -ל 20 ןיב םידומילה
תודובע 4 -ל 2 ןיב עצוממב לארשיב דימלתה שיגמ בוטה הרקמב יכ ןיוצי ,האוושה םשל
.תחא םידומיל תנשב תומכסמ
םישגדה ץמאי ךוניחה דרשמו הדימב תובורקה םינשב תונתשהל ילוא היושע תאז תואיצמ
םילוכי םה ,תויתכרעמ תוטלחהל ןיתמהל םיבייח אל ץראב רפסה יתב ךא .תכרעמב םירחא
קלחל ןתינ אל ןיידע .הביתכה יכילהת רופישל םיבשחמה תרושקת תא התע רבכ לצנל
הבורקה םידומילה תנש לע רבכ זירכהל עיצהל וז המב םילצנמ ונא ךא ,םיקודב םיטפצר
:תואבה תולועפב ליחתהלו ס"היבב תינורטקלאה הביתכה תנש לעכ

רפסה יתבל טנרטניאב בשחוממ הביתכ זכרמ תמקה

ודעונו ב"הראב תואטיסרבינואה תוסחב םילעופה םיבשחוממ הביתכ יזכרמ לש תשר
ץמאל ןתינש יתעדל הבוט אמגוד איה ,הביתכה ךילהתב ןוכית ידימלתו םיטנדוטס תוחנהל
םילעופ (http://www.twu.edu/as/engspfl/owl/owl4.html) הביתכה יזכרמ .ץראב םג
םיחנמכ םילעופ רחאה םקלח דועב םוקמב תיזיפ םידבוע םקלח קר רשא ,םיחנמ לש יווילב
םידומילה תינכת בחורל תישענ הביתכה .ינורטקלאה ראודב תונפל ןתינ םהילא ,םיילאוטריו
דימלתה וא טנדוטסה .תילגנאב םירוביח תביתכמ קלחכ קר אלו (תועוצקמה לכב ,רמולכ)
תבייחתמה זכרמב םיחנמ תצובקמ אלא ,ישיא החנממ קר אל ותדובעל בושמ לבקל לוכי
ןתינ יאקירמאה ןויסינהמ .תועש 72 ךות ינורטקלאה ראודב הדובעה ריינ/רוביחה תא ריזחהל
םיעייסמ םה יכו ,םיכורא םיקחרמל בתוכה לש ותודידב תא םיגיפמ הביתכה יזכרמש דומלל
דחא םיביגמו ,םייק עדימ םירקוס ,םישדח םיטסקט םירבחמה םיבתוכ לש הליהק שוביגב
םיבתוכה תא םיבייחמ הביתכ ידכ ךות םיתימע ןיב םירעה םיחוכיוה .ינשה לש הדובעה יפדל
םיינשדחו םידח ,םיריהב תויהל םיטסקטל םרוגה רבד ,הביתכה ךילהת ךלהמב היצקלפרל
.רתוי

1 רויא האר - תירפס תיב הדובע תינכות

תונמוימ לוצינ ךות ,םיעצומה םיאבה הדובעה יבלש י"פע אשונ םכסל ודמלי םידימלת
:בשחוממה הביתכה זכרמ םע ינורטקלא רשקו ,םילילמת דבעמב שומישה

רושקה החנמב רזעיהל ןתינ .םוכיסל אשונ רוחבל דמלי דימלתה :הביתכל אשונ תריחב .א
.ינורטקלאה ראודה תועצמאב ,תודובעה תביתכ זכרמל

דציכ קודבל :רחבש אשונב דקמתהל דימלתה לע האירקב :םמוכיסו תורוקמה תאירק .ב
המו ,גצומ אוה םיטביה ולאמ ,וילע תויונשרפה ןהמ ,חתונמ אוה םינפוא ולאב ,ראותמ אוה
םירקוחה וטקנ תוישעמו תוירקחמ תוטיש ולא קודבל ,תונורחאה םינשב וב שדחתנ
האירקה תטיש תא ליעפהל התיכב דימלתה דמלי ןאכ .רקחמה וא רמאמה תביתכב
.תיתרוקיבהו תיביטקלסה

דבעמל םימוכיסה תא דילקי דימלתה :םילילמתה דבעמ תרזעב הכירעו םוכיס .ג
.םתוא ךורעיו םילילמתה

ראודב חלשת הדובעה ריינ וא הדובעה תטויט :ינורטקלאה ראודה תרזעב הטויטה רוגיש .ד
םיילאוטריו םיחנמ וא םירומ ולעפוי םש תודובע תביתכל בשחוממה זכרמל ינורטקלאה
דדועל עצומ .בושמו תורעה םע הטויטה תא דימלתל ינורטקלאה ראודב וריזחי עובש רשא
תרבעהו עדמ יפוליח ,םיצבק תרבעה ךרוצל ינורטקלאה ראודב שומיש תושעל םידימלת
.ןויע ךרוצל םיחנמל תוטויט

תיביטאוטניא ךרדב םילילמת ידבעמ יצבקבו ינורטקלא ראודב הביתכ רוצייל קיפסמ הז ןיא
תויונמוימה תא םיבשחמ תבותכתב םיטקייורפב םיפתתשמה םידימלתה תא דמלל שי ןכלו
לש הוותמ רוציל םיכירצ םידימלתה ,( םיאשונ תולוכשא) יגול רדס יפל תוצובק ןוגרא לש
.םיאשונה וא םיאצממה לש תוירקיעה תוירוגטקה
שומיש תושעל םידימלת דדועל שי תודובע יבתוכ תבוטל םיבשחוממ םימורופ תלעפה
.הביתכה ךלהמב םידימלת ןיב בותכשו עדימ יפוליחל יעצמאכ םיבשחוממ םימורופב
טנרטניאב ינורטקלא ראודב םיבשחוממ םימורופ ירבח ןיב הדובע לש תוטויט תרבעה
תוחנהל שי .הביתכה ךילהתב החבשהו הרקב יעצמאכ התוארל שיו היוצר העפות איה
תוחדל ןיא ,תאז םע ,םיתימע םידימלת לש תוטויט יבגל ביגהלו אורקל דציכ םידימלת
.םיאצממה ןמ טעמ בותכשב םג םהיתימעל ועייסי םידימלתש תורשפא ןורקעכ
ץראב רפס יתב יכ עצומ טנרטניאהו םיבשחמה תותשר לש תיגולונכטה תומדקתהה םע
הביתכ יזכרמכ םג הגרדהב ולעפי רשא תודובע יבתוכ ןיב םיבשחוממ םימורופ ומיקי
ורישכי ינוריע/ירוזאה םרוגה וא רפסה יתב יכ עצומ ,ךכ ךרוצל .םיירפס-תיב םיבשחוממ
םידימלתל ועייסי רשא (םירטויט) םיחנמ םג ולא םיבשחוממ הביתכ יזכרמל ופרציו
.םהלש תומדקומ תוטויט לע ורבעיו ,םיבשחמה תרושקת תועצמאב

תוטויט רגאמ

דבעמ ג"ע תוטויט רגאמ להנל שרדיי רמג תדובע וא תישיא הדובע בתוכה דימלת לכ
רמגה תדובע זכר וא החנמה לש ןויעל התרבעהו הטויטה תביתכ לש בלש לכב .םילילמתה
.םילילמתה דבעמב תדרפנ הטויטכ קרפה תא רומשל דימלתה תא תוחנהל שי רפסה תיבב
תרושקתה ןדיעב תודובעה תקתעה תייעב םע דדומתהל ס"היבל רשפאת וז תוינידמ
לע יזכרמ תודובע רגאמ תמקהל דיתעב ךרעיי ס"היב יכ עצומ דוע .טנרטניאהו תילטיגידה
.בשחמ יבג

ינורטקלא שפנ ןובשח וא םוכיס ןיעמ

קר הדעונ אל איה .תונווגמו תוקתרמ הריצי תויורשפאב תנייפואמ תבשקותמה הביבסה
ןווגמ תרשפאמ םג איה אלא ,(םיילאוטסקט רקיעב) "םייפוס" םירצות לש םתצפה ךרוצל
ינדיחי יוטיב קר אלו הצובק וא תווצ לש םג ףיקע רצות םיתעל םהש יוטיב יעצמא לש רישע
םג םמצע תא עיבהל םידימלתל רשפאל ןתינ תודובע תביתכ לש ךילהתה תרגסמב .ידבלב
רשפאמה יעצמא - ינורטקלא ראוד תועצמאב םגו "םיחותפ" םיבשחוממ םימורופ תועצמאב
תא דימלתה לע לקהל תולוכי תויביטקארטניא תוביבסב םיטסקט תביתכ .רתוי הבר תויטרפ
ריתע םלועב רתויו רתוי הבושחל תכפוהו תכלוהה תונמוימ ,הדובע תביתכ םע תודדומתהה
.םיבשחמ תרושקתו םיטסקט

: תורוקמ


Butler, Wayne. "Writing to learn history on-line", Clearing House, Sep-Oct
1995 (Vol 69, no. 1). Pp.17-20.

Kalaja, Paula. Leppanen, Sirpa. "Transaction and Interaction in Writing: The
Case of Electronic Mail", IN Communication and Discourse Acroos and
Languages, Afinla Yearbook 1991. Finland' ed 341293.

Kinkead, Joyce. "Computer Conversations:e-mail and writing instruction".
College Composition and Communication, Oct 1987 (vol. 38, no.3),
PP.337-341.

Marcus, Stephen. "Devising Writing in e-mail", Quarterly Of the National
Writing Project and the Center for the Study of Writing and Lliteracy,
Spring 1995 (vo.17, no.2). Pp.26-29

Miyao, Mariko. "On-Campus E-Mail for Communicative Writing", Paper
Presented At the Annual Meeting of the Japan Association of
Language Teachers, Nagoya, Japan, November 1995.

Parson, Paula T. "Electronic Mail: Creating a Community of Learners",
Journal of Adolescent & Adult Literacy; Apr 1997(v40 n7), pp. 560-62

Rankin, Walter. "The Cyberjournal: Developing Writing, Researching, and
Editing Skills through E-Mail and the World Wide Web", Educational
Technology, Jul-Aug 1997 (v37 n4).pp29-31

Reiss, Donna and Dickie, Selfe(eds). Electronic Communication Across
the Curriculum, National Council of Teachers of English, Urbana, IL. 1998.

Royer, Diana. "Preparing Students to Write in the Real World", Paper
Presented at the Annual Penn State Composition Conference on
Rhetoric and Composition, PA,1995.

QUINN, STEPHEN M. "Electronic Recess: Observations of E-Mail and
Internet Surfing by K-12 Students", T H E Journal (Technological Horizons
In Education) August 1998.

Von Holzen, Roger. "Electronic Student Journals: A means to Enhance
Classroom Communications", Paper presented at the NECC 1995
conference: "Emerging Technologies Lifelong Learning". New York,
1995.

Wang, Yu-Mei. "Dialogue Journling in An ESL Reading and Writing
Classroom", Paper Presented at the 1996 National Convention of
the Association for Educational Communications and Technology,
Indianpolis, 1996.
דרשמ ,עוצקמ ישנאו םילהנמל תיביטקפא הביתכ :תילכתל ךתביתכ ןווכ .ילש ,ץכ
.1995 ,רואל האצוהה, ןוחטבה

ךוניחב םיבשחמ ןכות