טקלטניאו היגולונכט

ילאוטקלטניא יוריג תוחפטמה םידומיל תוינכות
היגולונכטה םאה .תיתרבח תוירחאו
?ןתגשהב ונל עייסל היושע

ץרווש .ל הדוהי

Massachusetts Institute of Technology
דראוורה תטיסרבינואו
דנלדירפ תירוא :םוגרת

44 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ
אובמ
םתוחתפתהלו םתחימצל עויס ןהיניב ,תוביס לש הרוש ללגב ךוניח תוכרעמ תוליעפמ תורבח
תורבח .היכרעו הרבחה תוברת תצפהו הדובעה םלועל םדא-ינב תנכה ,םיחרזאה לש תישיאה
.ולא תונוש תוילכת ןיב םינוש םינוזיא ןבומכ תומייקמ תונוש

תבייח וללה תורטמה םע הליעי תודדומתהל הצוחנה םידומילה תינכות יכ ןועטל רשפא
רתויב םיבושחה םימרוגה ןיב .הדוקפית יכרדו הרבחה לש הנתשמה היפוא תא ףקשל
הליעפמ איה התואש היגולונכטה תא תונמל שי הרבח לש דוקפיתה ןפוא תא םיבצעמה
.היתורטמ תגשהל

תויגולונכטה תוכירצו תולוכי ןהבש ,םיכרדה וא ,ךרדה תניחבל וילאמ ונתוא ליבומ הז ןועיט
דציכו םא שארמ טילחהל ילבמ .םידומילה תוינכות לע עיפשהל תוריהמב ונביבס תוחתפתמה
תועוצקמש קפס ןיא ,תויונמאו םיעדמ ,הפש ,הקיטמיתמב םידומילה תוינכות תא תונשל שי
םהיתוכלשה תא ןיבהל ונילע המושו ,רתויב יטמרד חרואב תונתשהל םילוכי הלא
.הלאכ םייוניש לש תוילאיצנטופה

,ךוניח תכרעמ תמייקמ הרבח ןמשלש תורטמה חכונל :ולא תולאשב לפטי הז רמאמ
ןכא םייוניש וליא ,תונתשמה תויגולונכטה רואל םידומילה תוינכותב םיירשפאה םייונישהו
ךוניחב םירהצומה הידעיו הרבחה יכרע תניחב בייחמ ולא תולאש לע הנעמ ?ימלו ,םייוצר
.רתוי בחרה ביטקלוקב םירבחכ ןהו םידיחיכ ןה ,היריעצ


?ךוניחה ןמ תשעותמה הרבחה תויפיצ ןהמ .2
לכ ייחב .היריעצ תא הרבחה תכנחמ יתמו דציכ הליחת לואשל ונילע ונתקידבב ליחתהל ידכ
תודסומ ,החפשמה הז ללכבו ,ךנחמ דיקפת ילעב םיבר םייתרבח תודסומ םימייקתמ הרבח
ןה רפסה-יתבב םידומילה תוינכות ,םירקמה בורב .רפסה-תיב דצב ,תרושקתה ילכו תדה
קר שי ,"וטקפ-הד" הרבחב תולעופה תורחא תויכוניח תויונכוסל ,ןתמועל .תושרופמו תורורב
הידעיו הרבחה יכרצ לע תונעל ידכ ןווכמ ןפואב החתופש םידומיל תינכות תורידנ םיתיעל
.םייכוניחה

הלוע ,הרבחה לש ךנחמה הדיקפתל םימרות םינוש םייתרבח תודסומש הדבועה רואל
שולש ןאכ איבא .וללה םינושה םייתרבחה תודסומל שי תויכוניח תורטמ וליא ,הלאשה
.ךוניחה לש תויתרוסמ תורטמ

תוברתה תצפה 2.1
תונושה ךוניחה תויונכוסמ הפצמ הרבחהש רתויב בושחה דיקפתה יכ ,הארנ ךוראה חווטל
ןפואב תאז תושעל ףואשל הכירצ הרואנ הרבח .היכרעו הרבחה תוברת תצפה אוה אלמל הלש
תורדשמ ידמ תובר תורבח ,רעצה הברמל .םירחא לש תוברתהו תשרומה ךרעב לזלזמ וניאש
לכ ,הרקמ לכב .ןה ןהיכרע תצפה לש ךילהתה תרגסמב םירחא יפלכ ןומא רסוחו האנש
.ןתשרומו ןתוברת תצפהל םיכרד תואצומ תורבחה

ןועטל תוסנל ילבמ ?רודל רודמ ןתשרומו ןתוברת תא תוינרדומה תורבחה תוריבעמ ךיא
תדה תודסומ ,החפשמה ,תיבה ,רפסה-תיב יכ רורב ,והנשמ לע דחא דסומ לש ותונוילעל
.הז יכוניח דעי תגשהב םייזכרמ םידיקפת םלוכ םיאלממ תרושקתה יעצמאו


הדובעה םלועל םדא-ינב תנכה 2.2
ידיל האב איהש יפכ תוחפל ,ךוניחה ןמ תירקיעה היפיצה יכ קפס ןיא ,תורבחה תיברמב
םדא-ינב תנכה איה ,תינורטקלאהו הבותכה תונותיעבו םייטילופ םיגיהנמ ירבדב יוטיב
תויומד דצמ תונולת לש ףוצר חטמ תחת םינותנ ונא תירבה-תוצראב .הדובעה םלועל
םיריעצה לש תקפסמ הרשכהב ונלש ךוניחה תוכרעמ ןולשכ לע תועיבצמה תוירוביצ
וניא בצמה יכ רעשמ ינא .םיישפוחה תועוצקמבו הישעתב ,רחסמב םייארחא םידיקפתל
.תורחא תונידמב תינורקע הנוש

ב"הראב םיבר תומוקמב הבש הדוקנל העיגהו ,הלדג ךוניחה תואצותמ וז היפיצ לש התובישח
רפסה-יתב תפלחה לש תוישעמה תדימ תא קודבל הרטמב םייניצר םייוסינ םויכ םימייקתמ
ןומט הלא םיצמאמבש ןויגיהה .חוור תורטמל םילעופה םיפוג לוהינב רפס-יתבב םיירוביצה
םלוע יכרצ תא תופצל םיביטימ ,"םיביצקתב הדימע"ב םנויסנ חוכמ ,הלאכ םיפוג יכ הנעטב
.וב דקפתל םידימלתה תא ןיכהלו הדובעה


טרפה לש תישיאה ותוחתפתהבו ותחימצב עויס 2.3
חתפתהל םיריעצל עויס איה ןהלש ךוניחה תוכרעממ תורבחל שיש תישילשה היפיצה
טרפה תוחתפתה ןיב ןוזיאהש ,רורב .םיקפסמ םירשקו םייח םימייקמה םיידוחיי םיטרפכ
.התוערל תחא הרבחמ דואמ הנוש ,בחרה ביטקלוקב רבחכ טרפה תוחתפתה ןיבל טרפכ
.ינשה תא ןיטולחל תללושו וללה םידעיה דחאב תרחוב הרבחש שי םיינוציק םירקמב
תורבחב םלואו .תיבהו החפשמה לע תלטומכ ,קדצבו ,תספתנ וז תוירחא יכ ןועטל ןתינ
לש םג םיבר םירקמבו ,תבחרומה החפשמה לש הריהמה התומלעיה םע ,תושעותמה
ומצע לע לוטיל רתויו רתוי שקבתמה יתרבחה דסומה אוה רפסה-תיב ,תיניערגה החפשמה
.ךוניחה לש וז האצותל תוירחאה תא

?הלא םידעי םע תודדומתהב םידומילה תינכות תעייסמ דציכ .3
םידעיה תשולש לש המזירפה ךרד תיכוניחה תכרעמב טביה לכ לש ותוגהנתה תא חתנל רשפא
החימצב עויסו ,הדובעה םלועל םיריעצה תנכה ,תוברתה תצפה ,ונייהד ,וללה םירהצומה
ןניאש וא ,תומדקמ םידומיל תוינכות דציכ לואשל ונילע רקיעב .תישיא תוחתפתהבו
תדוקנש הדבועב האלמ הרכה ךותמ תאזו ,הרבח לכב הלא םידעי לש םתגשה תא ,תומדקמ
.תוירשפא תובר ךותמ תחא קר איה וז תואר

תנבהל תיזכרמ תובישח שי םידומיל תוינכות לש המזירפה ךרד אשונה תניחבל ,תאז לכבו
הרקמ יכ רובס ינא .וללה םידעיה תשולש תגשהל םינושה םימוחתה םימרות ובש ןפואה
הרבחה לש תוכנחמה תויונכוסה ,םירקמה בורבש םושמ ,דחוימ הרקמ אוה הקיטמיתמה
ךוניחב דבלב ירעזמ דיקפת תואלממ ,תרושקתה ילכו החפשמה ןוגכ ,רפסה-תיב ןניאש
,תעייסמ איה דציכו ,הקיטמיתמב םידומילה תינכות תא הליחת ןחבנ .הרבחב הקיטמיתמל
הנפנ ,וז טבמ תדוקנמ הקיטמיתמה תניחב רחאל .הרבחה ידעי תגשהב ,תעייסמ הניא וא
תא םימדקמ םה ובש ןפואב ינושהו ןוימדה תודוקנ תא קודבל ידכ םירחא תועוצקמ ימוחתל
.הרבחה ידעי

תוברתה תצפה 3.1
לש ודיקפת יולימ תא חיטבמ םידומילה תינכותב תורפסהו הפשה דומיל בוליש יכ חינהל גוהנ
םיאלממ םיפסונ םייתרבח תודסומ םגש רורב .היכרעו הרבחה תוברת תצפהב רפסה-תיב
תללכה תא קידצהל םיברמ יכ ןייצל יוארה ןמ .הז רשקהב ,עירכמ ףא ילואו ,בושח דיקפת
יולימל םימרות םהש ,ךכב םידומילה תוינכותב תויתוזחה תויונמאהו הקיסומה ידומיל
םניא םיעדמהו הקיטמיתמה ,םתמועל .היכרעו הרבחה תוברת תצפהב רפסה-תיב דיקפת
םידומילה תינכותב םתללכהל הקדצההו ,הרבחה תוברתמ קלחכ ,עירכמה םבורב ,םיבשחנ
.םירחא םימעטמ ללכ-ךרדב תקמונמ


הדובעה םלועל םדא-ינב תנכה 3.2
תסחוימ תוישונאה תורבחה לכב םידומילה תינכותב הרבחהו עבטה יעדמ לש םתוחכונ
-ינבל .הרבח התוא לש קשמב דוקפיתל אבה רודה תא רישכהל הרבחה לש ךרוצל ללכ-ךרדב
דצב ,ןמזו בחרמ תשוחת השורד תוילכלכ תורשמ לש רתויב בחר ןווגמב םידקפתמה םדא
.ירשפא וניאש המו תילקיסיפ הניחבמ ירשפאש המב יהשלכ הנבה

םדאש דיקפתל םאתהב ןבומכ םינתשמ הרבחהו עבטה יעדמל ךוניחב םיידועייה םיכרצה
,ילאיצוס דבוע רשאמ רתוי הקיסיפב עקרל קוקז סדנהמ יכ רורב .הדובעה םלועב אלממ
.סדנהמה רשאמ רתוי היגולופורתנאב בחר עקרל ורותב קוקזה
יעוצקמה םדיתע לע טילחהל םדא-ינב ץלאל אלש תובייוחמ שי תוינרדומה תורבחלש רחאמ
התרגסמבש ,תיללכ הלכשה לש הפוקת םיריעצה םירבוע ,תוחפל ,תורגבתהה ליג ינפל
.הרבחהו עבטה יעדמב ,קימעמ אל ךא ,בחרנ ךוניח םג עצבתמ

גוהנ ןיידע ,הרבחה יעדמל אל ףאו עבטה יעדמל תכייש הניא הקיטמיתמה יכ רובס ינאש ףא
ןיכהל הדעונ םידומילה תינכותב ותללכהש עוצקמכ ,ונייהד ,הלא םיחנומב הילא סחייתהל
.הדובעה םלועל םיריעצה תא
תינכותב תויונמאה תוחכונ תא םיריבסמ וא םיקידצמ ןיא םירקמה בורב ,תאז תמועל
.הדובעה םלועל אבה רודה תנכהל הבושח המורת תולעמ ןה יכ הנעטב םידומילה


תישיא תוחתפתהו החימצב עויס 3.3
תיכוניח הרטמ לש הרישי הפיקתל םידעוימכ םיראותמה םיקלח הליכמ םידומילה תינכות
ללכ-ךרדב תוספתנ ,תונוש תוכאלמבו הקיסומב ,תויתוזחה תויונמאב םידומילה תוינכות .וז
.ישיא קופיסל תונמדזה תוקפסמו ,תיטתסא תושיגר חתפל םיריעצל תועייסמכ
,הינשה םלועה תמחלמ םות זאמ תררוש ,םידומילה תינכותב הלא ןכות ימוחת לע ףסונ
רפסה-תיב לש ודיקפת תובישחב תלגודה תיכוניח הסיפת ,ןכל םדוק ףא םיבר םירקמבו
םירושעב תינרמשה השיגה תיילע םע .םידימלתה לש תישגרהו תיתרבחה םתוחתפתהב
היגוסל תישיא תוחתפתהו החימצל עויסב םידומילה תינכות לש הדיקפת ךפה ,םינורחאה
,םידומילה תוינכות לעו רפסה-יתב לע םירבוג םיצחלל םידע ונא .םיקבאמ-תריתע תיטילופ
הבישח יכרדו תילאוטקלטניא תואמצע חותיפב םיריעצל עויסמ םתוא םיקיחרמ רשא
םינכתה לע תובושח תוכלשה תויהל תולולע הלא םיצחלל ,הארנש יפכ .תוינרקחו תויתרוקיב
.םידומילה תוינכותב

?םינושה תועוצקמה ימוחת םיאלממ םי/דיקפת הזיא .4
הקיטמיתמה הרקמ - םידומילה תינכותב

תרזוע ובש ןפואה תלאשב לפטאו םידומילה תינכותמ קלחכ הקיטמיתמל התע הנפא
.הז ןוידל תרגסמכ יתוא םישמשמה םייכוניחה םידעיה תשולש םע תודדומתהב הקיטמיתמה

תיתוברת תשרומכ הקיטמתמ 4.1
תיתוברתה תשרומה ןמ קלח הקיטמיתמה לש התויהב תילסרבינואה הרכהה תורמל
תואור ןניא (תירבה-תוצראב תוחפל) תויכוניחה תויושרה ,רעצה הברמל ,תימואלניבה
.רודל רודמ ותרבעה בייחמה ,תוברתה ףוגב בושח ביכרמ הקיטמיתמב
,דחמ הקיטמיתמה תסיפתב םייטמרדה םילדבהל תוביסה תחא תא ןיבמ ינאש בשוח ינא
לדבהה .הרבח לש תיתוברתה התשרוממ קלחכ ,ךדיאמ הקיסומה וא תורפסה תסיפתבו
הרקמב .הלא םינוש תודשב םדא-ינב םיסנתמ הב היווחה לש הנושה העבטב ןומט הסיפתב
ילמרופה ךוניחה ךלהמב תמייוסמ הדוקנב ,םירבוצ םדאה-ינב תיברמ ,הקיסומ וא תורפס לש
תורושקה תורישי תוישיא תויווח ,םייתסהש רחאל תובר םינש םג םיבר םירקמבו ,םהלש
םיקחשמה שי .המבה לעו היזיוולטב תוזחמב םיפוצ םדא-ינב .הקיסומ וא/ו תורפס תריציב
םדא-ינב .תולהקמב םירשה שי .הקיסומל םיבישקמ םדא-ינב .םיבבוח ןורטאית תוצובקב
תורפסב תוסנתהל ידכ המזוי םיטקונ םדאה-ינב תיברמ .םתוא םיבתוכה שי .םירפס םיארוק
תוידומילה תויווחה בור ,ךכל דוגינב .תוחפ םקלחו ,רתוי ליעפ ןפואב םקלח ,הקיסומבו
,הקיטמיתמב רבד תושעל תונמדזהה תא םידימלתל תוקינעמ ןניא םלועל ילמרופה ךוניחב
ועבטי אלש תווקלו) םחומ תא ףיצמ דומילה רמוחשכ ,התיכב הליבס הבישיב תולבל אלא
,םהב קסוע דחא לכש םירבדה םתוא םה תיתוברתה תשרומה תודוסי יכ הארנ ,הרצקב .(וב
םיריפסקיישהו םיטרצומה לש םיריהזמה םהיגשיהל האוושהב ,רתויב רוויחה ןפואב םג ולו
.הרבחה לש

הריציב קלח תחקל תויונמדזה םיריעצל ויהי אל םא ,תונתשהל דיתע הז בצמ יכ רובס יניא
ינוצרב .הקיסומו תורפס תריציב קלח םיחקול םה ובש ןפואה ותואב ,תיעדמהו תיטמיתמה
ועציבש םייוסינ לע וא םירחא וחתיפש תוירואית לע הרזחל יתנווכ ןיא ךכב יכ בטיה ריהבהל
עוציבו תוירואית חותיפל םילכה םג תויהל םיבייח םידימלתלש ךכל ןווכתמ ינא .םירחא
ונתושרל תודימעמ םויכ תועיפומה תושדחה תויגולונכטה יכ ןעטא ךשמהב .םהלשמ םייוסינ
.תאז תא קוידב תושעל ידכ ונידימלת תא דייצל לכונ ובש ,םידקת-רסח םילכ ךרעמ

הדובעה םלועל הנכהה ןמ קלח איה הקיטמתמ 4.2
"לקלקתמ ןובשחמהש הרקמל ךורא קוליח תעדל םיבייח"
"תואחמהה סקנפ תא ןזאל םילגוסמ תויהל םיבייח"
"ןותיעב םיפארג אורקל םילגוסמ תויהל םיבייח"
"האופר דומלל ידכ ןובשח תעדל םיחרכומ"
םדא-ינב תנכהב עירכמ דיקפת תלעבכ תבחרנ הרכהל הקיטמיתמה הכוז םיבר םינבומב
תובורק םיתיעל םלואו .הקימעמו תידוסי ,תלכשומ הרכה יהוז םימעפל .הדובעה םלועל
.רתוי ףאו ,םינש תורשע הז שדחמ הלקשנ אלו הקדבנ אלש תרוסמ ירפ איה וז הרכה
לש יללכה ילמרופה ךוניחה ךלהמב תעדל םיכירצ םדא-ינבש הקיטמיתמה ,הסג הללכהב
.הרבגלאו הסדנה ,ןובשחב םיאשונ ןווגממ תבכרומ םייניבה תביטח לשו ידוסי רפס-תיב
םג לולכל ךירצ הקיטמיתמב םייניבה תביטחו ידוסיה ךוניחה יכ םינעוט םיבר ,ףסונב
.םייטמיתמ םינבמבו תיטרקסיד הקיטמיתמב ,הקיגולב םיאשונ
הקיטמיתמל םירומ לש תימואלה הצעומה לש הקיטמיתמה ןקת ,המגודל
רשע-השולש תא טרפמ (National Council of Teachers of Mathematics - NCTM)
:11-14 ינב םידליל המיאתמכ האור אוה התואש ,הדיחי המישרב םיאבה םיביכרמה
תויעב תריתפכ הקיטמיתמ *
תרושקתכ הקיטמיתמ *
ןויגה תלעפהכ הקיטמיתמ *
םייטמיתמ םירשק *
םירפסמ ןיב םיסחיו םירפסמ *
םירפסמה תיירואיתו םירפסמ תוטיש *
ןדמואו בושיח *
תויצקנופו תוינבת *
הרבגלא *
הקיטסיטטס *
תורבתסה *
הסדנה *
הדידמ *

לע ,הקיטמיתמה ידומילב המרופרל המזוימ קלחכ השבוגש ,וז המישרמ קיסהל השק אל
תעברא םלוא .הדובעה םלועל םיריעצה תנכהמ קלחכ הקיטמיתמל תסחוימה תובישחה
המישרב הלא םיביכרמ .אוהש יטמיתמ ןכות לכל סחייתהל םילוכי םינושארה םיאשונה
ויה המו ,םידימלתל קינעהל םיניינועמ המרופרה ימזויש תונבותה לע והשמ ונתוא םידמלמ
יטמיתמה ןכותה לע רבד םוש ךא ,הקיטמיתמב תושעל םילגוסמ ויהי םידימלתהש םיצור
.תאז ושעי ותועצמאבש

ידוסיה רפסה-תיבל הקיטמיתמב םידומיל תינכות רואית לש היעבל הנוש השיג ףידעמ ינא
םיניינועמ ונא םייטמיתמ םיטקייבוא לש םיגוס וליאב לואשל יתרחב .םייניבה תביטחלו
תושעל ולכויש םיניינועמ ונא תולועפ יגוס וליאו ,תיסחי תונמוימב שמתשהל ולכוי םדא-ינבש
.הלא םיטקייבואב
:תללוכ םיייטמיתמ םיטקייבואל ילש םומינימה תמישר
(ונתוא בבוסה םלועב םידדמנו םירפסנה) תומכו רפסמ *
בחרמו הרוצ *
(דמולה תביבסב תויומכל םירפסמ ןיב םיסחי) היצקנופו תינבת *
:תללוכ הלא םיטקייבואב תויטמיתמ תולועפל ילש םומינימה תמישר
םילדומו תואחסונ תיינב ,גוציי *
הרבעהו היצלופינמ *
תונקסמ תקסהו שקיה *
תרושקת *
םיחנומב םייניבה תביטחלו ידוסיה רפסה-תיבל וזכ םידומיל תינכות שוביג לע ןגהל השק אל
םיטקייבוא לש הז יזטראק רצות ךותמ .הדובעה םלועל היוצרה תיללכה הנכהה לש
םינוש םדא-ינב יכ הרכהה ףא לע .םייגוגדפ םידעי לש הפיקמ המישר תעמתשמ תולועפו
ויהי הדובעה םוקמב םדא לכל יכ םיצור ונייהש רורב ,םינושו םיבר םירבד תושעל םילוכי
:לש תויונמוימ
םילדומו תואחסונ תיינב ,גוציי
(םידדמנו םירפסנ) םייתומכ ןהו םייתוכיא ןה ,םינותנ ףוסיאו תיפצת *
רשפאש הלא לעו ןובשחב איבהל שיש םירבדה לע תולכשומ תוטלחה תלבק *
ןותנ בצמ לכב םהמ םלעתהל *
תויולע ,םיחפנ ,םיחטש ,םינמז ,םילקשמ ,םיכרוא לש םיריבס םינדמוא עוציב *
המודכו *
ילומיסו יפארג ןפואב תודדמנל תורפסנ תויומכ ןיב םירשקו םיסחי גוציי *
הרבעהו היצלופינמ
תומיאתמ תוינובשח תולועפ תועצמאב תומכו רפסמ לש היצלופינמ *
םימיאתמ םילומיסו תויפארג תולועפ תועצמאב תויצקנופ ןיב םיסחי לש הרבעה *
תונקסמ תקסהו שקיה
ךרוצה יפל םילדומ יונישו תוחנה לע םישקיה תיישע *
םיקיפסמ םיאנתל םייחרכה םיאנת ןיב לדבהה םושייו הנבה *
הדגנהו האוושה *
הפקשה תדוקנ ,םיינוציק םירקמ ,הירטמיס ,תועיבק לע םישקיה תיישע *
תרושקת
בתכבו הפ-לעב רורב ןפואב רשקתל תלוכי *
ןיב ,תופש .בשחמה יעדממו תונשלבה יטביהמ םג עפשומ הזכ ןפואב םידומיל תינכות שוביג
םירפסמ םילעפה .םילעפו םצע-תומש תוליכמ ,בשחמ תופש םא ןיבו תוישונא תופש ןה םא
םישרדנ ונא בשחמ תוינכות ןונכיתב .םצעה-תומש לע וא ידי-לע תושענה תולועפה לע ונל
וא םהידי-לע תועצבתמה תולועפהו םיטקייבוא יחנומב הבישחה חוכ תא ךירעהל רתויו רתוי
לש הז יזטראק רצות ,דועו תאז .רתויב תיללככ רייטצהל וזכ החסונ היושע ךכיפל .םהילע
ןהו םירומל ןה ליעיו ינכסחכ חכוה הקיטמיתמה ידומיל תינכותב הלועפו טקייבוא
.םידימלתל
רפסה-תיבל הקיטמיתמה ידומיל תינכות ןוגראל תורחא תויגטרטסא םגש דואמ ןכתיי
ןיא .םייוצר םייגוגדפ םידעי לש תומוד תומישר בינהל תולוכי םייניבה תביטחלו ידוסיה
.התוליעיב תידוחיי ןאכ הראותש השיגה יכ ןועטל יתנווכב

תישיא תוחתפתהלו החימצל ילככ הקיטמתמ 4.3
חתפלו חומצל םיריעצ םילוכי הבש הריזכ הקיטמיתמ לע בושחל לבוקמ ןיא ללכ-ךרדב
םידימלת הבש הריזכ תבשחנ הניא םג ללכ-ךרדב הקיטמיתמ .תימצע הכרעהו ימצע ןוחטב
אלמל ללכב לוכי רפסה-תיבש הדימב יכ ,איה תחוורה החנהה .יטתסא שוח חתפל םייושע
.הקיטמיתמב אלו םירחא תועוצקמ ימוחתב עצבתי אוה ,הזכ דיקפת

תיברמב םידימלתל םיעצומה הקיטמיתמב םידומילה תוינכותו הארוהה יפואב בשחתהב
הביאכמ הרכה יהוז הקיטמיתמל הרומכ .תקייודמ היאר יהוז יכ עובקל יל רצ ,תורבחה
שוריפש םושמ ,שח ינא דחוימב לודג רעצ .הנוש היהי בצמהש דואמ הצור יתייהו ,יליבשב
.האנהלו יפויל רוקמכ הקיטמיתמה לש היווחב וכזי אל םלועל םדאה-ינב תיברמש רבדה
יושע היגולונכטב םכוחמו ינדפק שומיש יכ ,ןעטא ךשמהב .ןכש בשוח ינא ?תרחא רשפא םאה
ןוכנ הז יתעדל .רפסה-יתבב הקיטמיתמה לש הסיפתה לע ןהו הארוהה תדובע לע ןה עיפשהל
לש הרטמל רשאב םג אלא ,תישיא תוחתפתהבו החימצב עויס לש יכוניחה דעיל רשאב קר אל
.הרבחה לש םיכרעהו תוברתה תצפהל ףאו הדובעה םלועל םיריעצה תנכה

?הלא םידעי תגשה לע עיפשהל תחתפתמה היגולונכטה הלוכי דציכ .5
תרשעהל םילכלו םיידומיל םירמוחל יכ םירקוחו םיכנחמ רתויו רתוי םילגמ ןורחאה רושעב
ןנכות לע ןה הקומע העפשה שי ,השדח היגולונכט לע םיססובמו הדיפקב וחתופ רשא ,עדיה
ןרותב ולא תועפשה .המצע דומילה תתיכב שחרתמה לע ןהו הקיטמיתמה ידומיל תוינכות לש
הרבחה ובש ןפואל הקיטמיתמה ידומיל תמורת לע עיפשהל ,וחילצי ףאש הווקמ ינאו ,תולוכי
.ךוניחה תורטמ תא גישהל תפאוש

הנבהה לש הבחרהו הקמעה 5.1
וב לפטל ןתינש רבדל ישחומ-יתלבה תא ךופהל תולגוסמ הנכות תוביבסש הדבועה חוכמ
רורב ,תינמז-וב םינוש םיגוציי רפסמב תאז תושעל ףאו ,(יביטקארטניא) ידודיה ןפואב
.יתועמשמ ןפואב םילדג גישהל (םירומהו) םידימלתה םילוכי התוא הנבהה בחורו קמועש
תמייוסמ הטשפהב לפטל היגולונכטב שמתשמה לש ותלוכיל תודוה תגשומ תבחרומה הנבהה
הנבהש רחאמ .םינוש םיגוציי רפסמב תינמז-וב ויתולועפ תוכלשה תא תוארלו ,דחא גוצייב
הרורב ןאכ היגולונכטה תמורת ,םינוש םיגוציי ןיב תוזירזב עונל תלוכיה לע תדסוימ
.ןיטולחל
תובר עיפשהל היושע עוצקמה לש ילאוטפסנוקה הנבמה לש רתוי הבחרו הקומע הנבהש רורב
.הדובעה םלועל םידימלתה תנכהב רפסה-יתב לש םתוליעי לע

םידימלתה לש היצלופינמה תויונמוימל ילאוטפסנוק סיסב ןתמ 5.2
לש ןייפואב הרומתה איה המיאתמ היגולונכטב שומישה לש תפסונ תילאיצנטופ הכלשה
ףא רשא ,םיכילה לש ןוויכל תוינכמו תויתרגש תולועפמ האלה ,היצלופינמה תויונמוימ
רתוי הקומעה המרב ,תויטמוטוא לש תמייוסמ הדימבו ינכמ ןפואב השענ םהלש לוגרתהש
הקיטמיתמ לש םיעטקב םישמתשמ םיבר םידבוע ,םויכש הדבועה רואל .דמולל םינבומ םה
.םוצע רופיש םושמ ךכב היהי ,הנבה אללו ינכמ ןפואב

ןתקידבו תורעשה תאלעהל הנמזה 5.3
,הקיטמיתמ ידומילל תוביהלמה תויגולונכטה תוביבסה ןמ תוברל תוינייפואה תונוכתה תחא
ןעוט ינא .ןתוא קודבלו תורעשה תולעהל םישמתשמה לע תולקמ ןהש איה ,הנורחאב וחתופש
לש התמשנו הבל איה ןתקידבו םייטמיתמ םיטקייבוא לע תורעשה תאלעה לש הלועפה יכ
.תיטמיתמה הישעה

רשפא ?ןתוא קודבלו תורעשה תולעהל םישמתשמה לע ולא הריקח תוביבס תולקמ דציכ
לש הרופאטמה תא תפסונ םעפ תולעהל איה הלאשה לע בישהל רתויב הטושפה ךרדהש
תומצמצמו ,הביבסל שמתשמה ןיב דודיהה ירחא תובקוע ולא תוביבס .הלועפו טקייבוא
םתוא לע עצבמ שמתשמהש תולועפלו שמתשמה לעופ םהילעש םיטקייבואל ותוא
תא חסנלו שבגל הביבסל רשפאמ הביבסל שמתשמה ןיב דודיהה לש הז םוצמצ .םיטקייבוא
רשפא הז ךילה לע .םיצור םא ,םשב הל אורקל רשפאש ,תיכילה תושייכ הזה תולועפה ךרעמ
תונוכנכ תולגתמה תוניינעמ תונוכת .םירחא םיטקייבואב לופיט ךרוצל רוזחל ךכ-רחא
לע ךילהה ותוא תלעפה ידי-לע שפחל רשפא ,דחא טקייבוא לע ךילהה תלעפה לש הרקמב
,השעמל .תורעשה תקידבב ישוקה תא אופיא התיחפמ הריקחה תביבס .םירחא םיטקייבוא
.התפמו הנימזמ תוליעפל ןתקידב תאו ןתאלעה תא ךופהל הטונ איה

םהילע םילקמה םילכ םילבקמ םידימלתה םא יכ ,םלועב םיבר תומוקמבו ,אצמנ בושו בוש
,תמייוסמ הדימב ,םיכוז םהש רבדה שוריפ .ןתוא ורקחיו תורעשה ולעי םה ,תורעשה קודבל
ליחתהל ףוס ףוס הלוכי הקיטמיתמהש ,רמוא ורותב הז .תיטמיתמה הישעה תייווחמ והשמב
םיאצוי םדא-ינב םא .דימלתה לצא תימצע הכרעהו ימצע ןוחטב חותיפב דיקפת אלמלו
וב ואצמש הזכ ,רפסה-תיב תייווהב קתרמ דוסי הווהמ הקיטמיתמהשכ םידומילה תייווחמ
,תוברתה ןמ קלחכ ספתיתו הקיטמיתמה ךלת ןמזה ךשמבש ןכתיי ,האנה וליפא ילואו קופיס
.דבלב הכלהל אלו השעמל

הקיטמיתמה ידומיל לע היגולונכטה לש תופסונ תוילאיצנטופ תועפשה 5.4
לע היגולונכטה תעפשהב רצק ןוידל םוקמ שי ,םידומילה תינכותב דקמתמ הז רמאמש ףא
.הקיטמיתמה ידומיל לש םיפסונ םיטביה

םירומה לע 5.4.1
העפשה ךכל היהתש ריבס ,הרגשבש רבדל וכפהי ליעל ראותש גוסה ןמ הריקח תוביבס םא
םידימלתה םא .םייניבה תביטחו ידוסיה רפסה-תיב תמרב רקיעב ,םירומה דיקפת לע המוצע
דואמ רהמ ועיגי םהש ריבס ,תורעשה קודבלו תולעהל םהל םירשפאמה םילכב םידייוצמ
לועפל וצלאיי םמצע םירומהש ירה ,הרקי ךכ םא .עוצקמב הרומה לש עדיה תולובגל
בצמה לש ךרובמ יוניש הז היהיש קפס ןיא .דימתמ ןפואב ,םהלש יטמיתמה עדיה תבחרהל
.רפסה-יתב תיברמב םייקה

דומיל ירמוח ינרצי לע 5.4.2
דומילה ירפס .ולוכ םלועב עדימה תצפה ןפואב יטמרד יוניש םיאור ונא התע רבכ
,ךכ-לכ םיבהוא ב"הראבש ,דחא לכ ג"ק 2 םילקושו םיעבצ העבראב םיספדומה הקיטמיתמב
.(WWW) תימלועה תשרב ועיפוי רתוי םיבר דומיל ירמוחש לככ םדמעמ תא דבאל םידיתע
הנידמב הקיטמיתמה ידומיל לע ךוניחה דרשמל וא האצוהה-יתבל םויכ שיש קנחה תזיחא
.שלחית יאדווב ,הלוכ

הכרעהה תוטיש לע 5.4.3
םהלש םיגשיההו עדיה לע םינחבנה םידימלת יכ ,תומוקמה לכב אלש ףא ,לבוקמ םויכ
םידימלתל רתומ םיבר םירקמב .ןחבמה תעב סיכ ינובשחמב שמתשהל םיאשר הקיטמיתמב
תויעבה יפוא יכ רורב הלא םירקמב .(תיפארג הגוצת םע) םיייטמיתמ םיבשחמב שמתשהל
לככ .הנתשמ ןכאו ,תונתשהל בייח םהיגשיה תא ךירעהל ידכ םידימלתל םיביצמ ונאש
םיכילהה תא ןכמל םירשפאמו ,רתוי םימכחותמ םישענ ונלש םייגולונכטה םילכהש
יפואש ךכמ סונמ ןיא ,שמתשמה תארוה יפל הלא םילכב םתוא עצבלו םיינכמה םייטמיתמה
.רתוי [טשפומ] ילאוטפסנוקו השק השעייו ךלי םידימלתל גיצנש תויעבה

?םידומילה תינכותב םייטמיתמה םינכתה תא תונשל ךירצ םאה .6
,הקיטמיתמה ידומיל רופישל ךכ-לכ תוחיטבמ תויונמדזה תועיצמ תושדחה תויגולונכטה םא
רשפא ילואש וא ,םייטמיתמה םינכתה םתוא תארוהב ךישמהל ונילע םא לואשל יוארה ןמ
םישדחה םילכה רואל םידומילה ןכות תויהל ךירצ המ שדחמ בושחל ידכ תונמדזהה תא לצנל
.םויכ ונתושרל םידמועה

ןובשחב איבהל ילבמ יטמיתמ ןכות עטק לכ לש תיסחיה ותובישח לע הטלחה לבקל רשפא יא
לש םינושה םייתרבחה וידעיל קינעמ אוה תיסחי תומידק וזיא ,הטלחהה לבקמ אוה ימ
.הלא םידעי תגשהב הקיטמיתמה ויניעב האלממ דיקפת הזיאו ,ךוניחה
ןמ דרפנ-יתלב קלח הקיטמיתמב םיאורהו ,תוברתה תצפהל הנוילע תובישח םיסחיימה הלא
רוריבב טילביש הזכ היהי רפסה-יתבב יטמיתמה ןכותהש ךכב הבר תובישח םיאור ,תוברתה
וז הפקשה ידיסח ומישי ידוסיה רפסה-תיב תמרב .ומצע תוכזב עוצקמה לש רישעה ויפוי תא
יסיסבב םירפסמ גוצייו (set theory) םיכרעמה תוירואית ןוגכ םיאשונ דומיל לע בר שגד
ןוגכ םיאשונל הבר תובישח םיסחיימ םה םייניבה תביטח תמרב .םיינורשע םניאש םירפסמ
.תיראניל אל הקימנידו םיירבגלא םינבמ

ורכזנש םיאשונה ואריי ,הדובעה םלועל הנכהה תובישח תא לכל לעמ םיכירעמה הלא יניעב
בבוסה םלועה לש םייטמיתמ םילדומ תיינבל הפיקמ הפישח רשאמ תוחפ םיבושח ליעל
החותיפ תא תוכומנה תותיכה ןמ רבכ שיגדת םידומילה תינכות יכ ףאשת וז הצובק .ונתוא
תביטח תמרב .הביבסב תודדמנו תורפסנ תויומכ לש לדוגה ירדס תא דומאל תלוכי לש
תונוכת ןיב םיסחי לש םייטמיתמ םיגוצייכ תויצקנופ רקחל הבר תובישח היהת םייניבה
.הביבסב תויושי לש תונוש

לש תישיאה תוחתפתהלו החימצל רפסה-תיב תמורת תא רקיעב םיבישחמה הלא ליבשב
בושח היהי םידומילה תינכותב הקיטמיתמה ידומיל לש יפיצפסה ןכותה יכ ריבס ,םידימלתה
תויגטרטסאל הבר תובישח םיסחיימ וז השיג ידיסח .הז ןכות רבעוי ובש ןפואה ןמ תוחפ
םילככ םיטקייורפ לע הדובעו (collaborative learning strategies) תיפותיש הדימל
תויעב ןורתפל תויונמוימ חתפל םידימלתל תורשפא ןתמ ךות ,יטמיתמה ןכותה תרבעהל
.תויעב תריתפב תויתצובק תויונמוימ/הצובקב

יכ ןועיטה םע םידימלת לש לודג רפסמל עיגהל תורשפאה ןמ דואמ םיקוחר ונא יכ איה יתעד
עיגהל תורשפאה ןמ םג םיקוחר ונא יכ ןימאמ ינא .ןיינעמו הפי אוה הקיטמיתמה עוצקמ
בושח םרוג ןכא איה הקיטמיתמ יכ איה רוביצה תעד םלואו .הזכ ןועיט םע בחרה רוביצל
ידומילב יתועמשמ יוניש גישהל ונתלוכיב יכ ןימאמ ינא ןכל .הדובעה םלועל םדא-ינב תנכהב
תלוכי תא םומיסקמל דע ללכשיש ןפואב םידומילה תוינכות תא בצענ םא הקיטמיתמה
השענ םא ,דועו תאז .םיישפוחה תועוצקמבו הישעתב ,רחסמב ליעי ןפואב דקפתל דימלתה
רוד דימענ ןמזה תצורמב יכ ריבס ,תיטמיתמה הישעה לא םידימלתה תא קתרמש ןפואב תאז
םיריעצ רשאכ .םיקפסמו םירישעמ ויהי הקיטמיתמה ידומיל םליבשב רשא ,םיריעצ לש שדח
םייטמיתמה םינכתה לש שדחמ הניחב לש תורתומה תא ונמצעל תושרהל לכונ ,ורגבתי הלא
.םידומילה תינכותב


?הקיטמיתמב םידומילה תינכותל הרקי המ טילחמ ימ .7
םע דודיה הב שיש םידומיל תינכותל המגודכ הקיטמיתמה הרקמ תקידב לש יפוסה בלשכ
רואל ,םידומילה תינכות חתפתת דציכ טילחמ ימ הלאשל התע הנפא ,היגולונכטה
,םינוש םירוביצ העברא לא תונפל ונילע ,יתעדל .השדחה היגולונכטה תחתופש תויונמדזהה
תייליהק ,הקיטמיתמב םיכנחמהו םיקסועה תייליהק םה הלא .םידרפנ ירמגל אל ךא
רחסמה ,(הסדנהה ,הלכלכה ,הקיסיפה יעדמ ןוגכ) הקיטמיתמב םישמתשמה םימוחתה
.תואנקב ןהב קבדיש יאדוול בורקו ,אשונה לע תונוש תועד רזגמ לכל .רוביצה ללכו ,הישעתהו

הקיטמיתמב םיכנחמהו םיקסועה תייליהק דיקפת 7.1
ךוניחה תודסומ לש ירקיעה םדעי וליאכ םירקמה בורב הקיטמיתמה תייליהק הלעפ רבעב
םויכ .וז תוברתמ דרפנ-יתלבו יזכרמ קלח הווהמ הקיטמיתמהו ,תוברתה תצפה אוה הרבחב
תונמדזהה תא לצנל הריחבה הקיטמיתמל םירומהו םיאקיטמיתמה תייליהק ינפב תדמוע
םיישיא האנהלו קופיסל רוקמל הקיטמיתמה תא ךופהל ידכ תושדחה תויגולונכטב הנומטה
תכיפה לש דעיה תארקל תובר םדקתת יכ ןימאמ ינא ,ןכ השעת םא .םמצע םידימלתל
.תושונאה לש תיתוברתה תשרומה ןמ יתימא קלחל הקיטמיתמה

הקיטמיתמב םישמתשמה םימוחתה דיקפת 7.2
תומולגה תויונמדזהה תא הצמיא רבכ הקיטמיתמב םישמתשמה תייליהק ,םיבר םינבומב
תועוצקמב הקיטמיתמב שומישה ןפוא יוניש ידי-לע תאז התשע איה .תושדחה תויגולונכטב
םייונישל רשכהה תא קינעת םיאקיטמיתמה תייליהקש דע ןיתמהל ילבמ תופוכת ,םינושה
ךכמ תוענמיהה ריחמ .וז היליהק םע יניצר חיש-ודב חותפל הקיטמיתמה תייליהק לע .הלא
,ןהלש הקיטמיתמה תוקלחמ תא ולסיחש תואטיסרבינוא ב"הראב שי התע רבכ .ידמ הובג
.םיגולויסיפלו םיאקיסיפל ,םינלכלכלו םיסדנהמל הקיטמיתמה תארוהל תוירחאה תא וריבעהו

הישעתהו רחסמה דיקפת 7.3
תמייק ,הדובעה םלועל םיריעצה תנכה לש דעיל המוצע תובישח תסחיימ וז היליהקש רחאמ
.חווט-רצקו ינכמ ,יתילכת יפוא אשי הז ןוויכמ םייונישל ץחלהש הנכס

רוביצה דיקפת 7.4
הנידממ הנוש הקיטמיתמה ידומיל לש תוינכותה ביט לע ירוביצה חישה עיפשמ הבש הדימה
,דואמ תורזובמ תוכרעמב .תכרעמה לש תויזוכירה תדימב תובורק םיתיעל היולתו ,הנידמל
הלכשה רסח רוביצ לש תונשוימ תופקשהו תורובש הנכס שי ,תירבה-תוצראב הגוהנה וז ןוגכ
תוארל שי לשמל ךכ .םידומיל תוינכות ינכתל תועגונה תוטלחה לע ועיפשי תיעדמו תיטמיתמ
עדמ" הנוכמש המ תא היגולואיגהו היגולויבה ידומיל תוינכותב לולכל תרבוגה המגמה תא
תושיגדמה םידומיל תוינכותמ תבחרנה תובהלתהל וא ,(creation science) "האירבה
םילומיס לש תילמרופ היצלופינמו ,ידוסיה רפסה-תיב תמרב תוינכמו תויתרגש תויונמוימ
.םייניבה תביטח תמרב

תייליהק םאש ןכתי .יטיא היהי הקיטמיתמה יפלכ רוביצה תודמעב יונישה יכ הפוצ ינא
םידימלתה תא ןיינעל וחילצי הקיטמיתמב םישמתשמה םימוחתה תייליהקו הקיטמיתמה
רבכ רוביצה תודמעב רכינ יוניש לוחי ,רתוי קפסמו רישעמ ןפואב הקיטמיתמ תארוה ידי-לע
.םיינש וא רוד ךותב

טרפ םירחא םימוחת םיאלממ (םידיקפת) דיקפת הזיא .8
?םידומילה תינכותב הקיטמיתמל

רשפא דציכו םידומילה תינכותמ קלחכ הקיטמיתמה הרקמ לש בחרומה חותינה רחאל
תא התע הנפנ ,תושדחה תויגולונכטה ונל תועיצמש תויונמדזהה תרזעב התונשל יאדכו
דקמתנ ןאכ .םידומילה תינכותב םיטלובה םיפסונה םימוחתה ןמ המכל ונבל תמושת
.הקיטמיתמה הרקמ ןיבל הלא םימוחת ןיב ינושהו ןוימדה תודוקנב
טושפ םידומילה תינכותב הקיטמיתמ םניאש םימוחתה ידיקפת חותינ ,םיבר םינבומב
.עבטה יעדמב חתפנ .הברהב

םיעדמ 8.1
ןמ קלחל ללכ-ךרדב םיבשחנ םניא ,הקיטמיתמל המודב ,עבטה יעדמ ,תירבה-תוצראב
םינקתה תטויטב היוצמ וז העפותל תינכדע תפלאמ המגוד .הרבחה לש תיתוברתה תשרומה
קר זא םגו ,דבלב תחא םעפ ךמסמב העיפומ "עדמ" הלמה .תינקירמאה הירוטסיהה דומילל
".םישנ תסינכ ענמש םוחת אוה עדמה..." יכ רמול ידכ

םייזכרמ םה הלאככ .הסדנהל ילאוטקלטניאה סיסבכ םיספתנ עבטה יעדמ םלואו
ימושיי ןבומב .רוביצל םינימז הכירצ ירצומ לש הדמתהב תכראתמה הכולהתה תוחתפתהל
רפסה-יתב תמרב םיעיצמ ונאש תיעוצקמה הרשכהה רקיע תא םיווהמ עבטה יעדמ ,רתוי
.תוללכמהו םייעוצקמה ,םיינוכיתה
דוסיה תא םיווהמ םהש ,הדבועב תירקיעה תיתרבחה הקדצהה תא םיאצומ הרבחה יעדמ םג
,היגולויצוס ,הלכלכ .הישעתהו םיקסעה םלוע תא ונלש תיטרואיתה הנבהה תיברמל
חילצמהו בשוחה להנמה ידיב םיימוימוי םילכ םויכ םיווהמ היגולופורתנאו היגולוכיספ
.בחרנ םיפנע ןווגמב

םג דיקפת םיאלממ ,עבטה יעדמ לש םייגולונכטה םימושייה ,רתוי קיודמ וא ,עבטה יעדמ
לש תרוסמ תמייק תושעותמה תונידמה בורב .םידימלתה לש תישיאה תוחתפתהבו החימצב
םיללוכ הלא םירצומ .םידומילה תרגסמב םייגולונכט םירצומ לש "הבכרהו קוריפ"ב קוסיע
הלאכ םיבבוח "םיקי'צנוקית"ש קפס ןיא .םיבשחמ םג הנורחאלו ,תוינוכמ ,םיבבוח וידר
.וז תוליעפמ תישיא האנהו קופיס לש הבר הדימ םיקיפמ
בושח יתוכיא יונישל תונמדזה קפסל תולוכי הריקח תוביבס יכ וניאר הקיטמיתמ לש הרקמב
םילכ םימייק םיעדמה םוחתב םג .וניריעצל םיקינעמ ונאש הקיטמיתמל ךוניחה יפואב
.ולאכ בשחמ תוביבס יתש ןאכ ןייצא .תומוד תויונמדזה םיעיצמה היגולונכט-יססובמ

םינותנ חותינו הכרעה ,ףוסיא 8.1.1
יוניש תילכת םינושה ,םינותנ חותינלו ףוסיאל םילכ םידימלתל עיצהל םילוכי ונא םויכ
תופוכת עצבתמ םינותנה ףוסיא עבטה יעדמב .םירופס םירושע ינפל םתושרל ודמעש הלאמ
תואיגשלו ןתיפצתה תופייעל ףופכ וניאו הלק הרוצת רשפאמה ,יטמוטוא רושכימ תרזעב
,טושפ םינותנ ףוסיא טנרטניאה תשר תרשפאמ הרבחה יעדמב .םינותנה תקתעהבו םושירב
היה ןתינ אלש תוריהמבו הכ דע תירשפא התיה אלש תולקב םייפרגואיג תולובג הצוחו
.רושע ינפל קר תעדה לע תולעהל

.רבעבמ רתוי ףיקמ ףוסיא םירשפאמו םינותנה ףוסיא תא םיטשפמ קר אל םישדחה םילכה
המגוד .רבעב םעפ-יאמ הברהב בחרנו קימעמ ,רישע םינותנ חותינ עוציב םירשפאמ םג םה
,בשחמה תועצמאב ימניד םינותנ חותינל םייתוזח םילכ לש םתעפוהל דע :וז הדוקנ תרהבהל
לש הכרעה וא הנבה אלל ,ינכמ ןפואב השענ יטסיטטס חותינל תובר תוקינכט לש ןמושיי היה
םישדחה םייתוזחה םייטסיטטסה םילכה .ןותנ בצמל תיפיצפס הקינכט לש התמאתה תדימ
יתמ השוחתו ,םיחתונמה םינותנה יכרעמ לש םעבט לש תיביטיאוטניא הנבה חותיפ ורשפיא
הלא םישדח םייפארג חותינ ילכ ,וזמ הרתי .המיאתמ הניא תמייוסמ תיחותינ השיג
השולשמ רתויב תיבחרמה הירטמואיגה לש העבט רבדב תויציאוטניא חותיפ םירשפאמ
-יבורמ םינותנ תנבהל המיאתמה תיטמיתמה הביבסה תא םיווהמה םיבחרמ - םידמימ
.אוהש גוס לכמ םינתשמ

תוחנהל הרומא התיהש היגוסל ונתושיגר תא ריבגה חותינהו ףוסיאה תולקב םוצעה רופישה
וז היעבמ םלעתהל לק .םינותנה תופקת תכרעה איהו - ךרדה לכ ךרואל םיעדמה דומיל תא
רתי שידקהל שי יכ ררבתמ ,הלדג םינותנה תונימזש לככ לבא .ידמ םילד םינותנה רשאכ
םינותנה םידגונמ המכ דעו ,םינותנ ףוסיא לוקוטורפ תונבל דציכ הלאשל בל-תמושת
.ויפ-לע םיפסאנה

םלועל לדומ תינב 8.1.2
-ינב ונבש םילדומה רקח אלא ,עבטה רקח וניא םיעדמה דומיל יכ ,רמול ןתינ םייוסמ ןבומב
היגולומטסיפאב יזכרמ ןורקע איה םתקידבו םילדומ תיינב .עבט תועפות ריבסהל ידכ םדאה
תא קיפסמ השיגדמ הניא רפסה-יתבב םתדימלו םיעדמה תארוה ,רעצה הברמל .תיעדמה
.ללכב םא ,הזה ןויערה

ידומיל תינכותב םילדומה תיינב לש המוקמ תא תונשל םירשפאמ םישדח םיבשחוממ םילכ
תועפות לש םילדומ קודבלו תונבל םידימלתל תורשפאמה תוביס ןווגמ םויכ שי .םיעדמה
םע תוידועיי הנכות תוליבח ןה ולא תוביבסמ תובר .דחי םג הרבחה יעדמבו עבטה יעדמב
שמתשמהש עגרמש הדבועל תודוה םילדומה תיינב תא דואמ םיטשפמה ,תוימלצ יקשמימ
םימרוגה לש תומרב יונישה ירועיש תאו תומרה תא תוגציימה תוימלצה ןיב רשקמ
יטמיתמה לדומה תא םמצעב תיטמוטוא םינוב םה ,ראתל רומא לדומהש בצמב םיברועמה
.םיבושיחל שמשמה

םילדומ תיינבל בושח יעצמא הווהמ ,יללכ הקופת ילכ אוהש ,ינורטקלאה םיבושיחה ןוילג םג
הקימעמו הרישע הנבה חתפל שמתשמל עייסמ הז ילכב םלוה שומיש .עבטהו הרבחה יעדמב
.לדומה תולבגמ לש רתוי הבוט הכרעהו לדומה תועצמאב תקדבנה העפותה לש רתוי
יתנווכו ,"לודימ"ה תביבס לש תויפיצפסה תורוצה תחאל תדחוימ בל-תמושת שידקהל יואר
לש םעבטל רשאב חתפמ הימדהה הגוהש הירואיתל יוטיב איה הימדה .בשחמ תיימדהל
.הלא תודוסי ןיב ןילמוגה ירשק לשו ,המודמה תכרעמב וא העפותב םיפתתשמה תודוסיה
וליפאו ,ןוחבל לכוי ,הימדהב שמתשמה םדא לכ השעמל וא ,דימלתהש דואמ בושח ,וזככ
תגגופתמ תוימדהמ יתובהלתה ,וז תלוכי אלל .הימדהב תוללכומה דוסיה תוחנה תא ,תונשל
תא ריכהל תוחפל וא ,רוקחל שמתשמל תורשפאמ ןניאש תוימדה יכ רובס ינא .תוריהמב
.ןתלעותמ בר ילאוטקלטניאה ןקזנ ,ןדוסיבש תוחנהה לש ןעבט

לש תולבגמה תא ןהו המצועה תא ןה ןיבהל םידמולה םיעדמ ידימלת לש רוד ,הרצקב
הביחה לג ינפב רתוי ןתיא דומעלו ,עוצקמב ,הערל אלו ,שמתשהל לגוסמ היהי ,םמוחת
.םהב הלולכה רוביצה תייעטהלו םיעדמ-ודואספל תרבוגה

םיעדמה ידומיל תינכות לע היגולונכטה לש תופסונ תועפשה 8.1.3
ןה ןובשחב ןאיבהל הבוח רשא םיעדמה ידומיל תינכות לע היגולונכטה לש תופסונ תועפשה
.הכרעהה תוטיש לעו םיידומיל םירמוח ינרצי לע ,םירומה לע תועפשהה

םירומה לע 8.1.3.1
ריבס ,הרגשבש רבדל וכפהי ליעל ראותש גוסה ןמ לודימה תוביבסו םינותנה תוביבס םג םא
םילכב םידייוצמ םידימלתה םא .םיעדמל םירומה דיקפת לע המוצע העפשה ךכל היהתש
דואמ רהמ ועיגי םה יכ ריבס ,םילדומ רוקחלו תונבלו םינותנ חתנלו ףוסאל םהל םירשפאמה
לועפל וצלאיי םמצע םירומהש ירה ,הרקי ךכ םא .עוצקמב הרומה לש עדיה תולובגל
רפסה-יתבב םיעדמה ירומש ןוכנ ,ללככש ףא .דימתמ ןפואבו ,עוצקמב םהלש עדיה תבחרהל
ןיידע ,הקיטמיתמל םירומה ןמ רתוי םמוחתב ןכדעתהל םיטונ םייניבה תביטחבו םיידוסיה
.היעב הווהמ םירומה לש יעדמה עדיה תוינכדע םירקמה תיברמב יכ ןוכנ

דומיל ירמוח ינרצי לע 8.1.3.2
(WWW) תימלועה תשרה ,דחי םג הרבחהו עבטה יעדמב םיידומיל םירמוחלו עדימל רוקמכ
הנוילעה ותובישח .הקיטמיתמה לש הרקמב רשאמ רתוי ףא ,ךלוהו לדג עדימ רוקמ הווהמ
שיש קנחה תזיחא ,ךכמ האצותכ .דיתעב תחפת תיפוסה תוכמסה רוקמכ דומילה רפס לש
.שלחית יאדווב הלוכ הנידמב םיעדמה ידומיל לע ךוניחה דרשמל וא האצוהה-יתבל םויכ

הכרעהה תוטיש לע 8.1.3.3
לש ןוויכב עוני םידימלתה לש יעדמה עדיה לע םישוע ונאש תוכרעהה יפוא יכ תווקל שי
םילימ"ב םהלש עדיה תא וניגפי םידימלתה יכ השירדה ןמ קחרתיו ,הנבהה תולובג תניחב
ןכתיי .םיעדמה ידומילב םידימלת יגשיה תכרעהל תטלשה המגידרפה םויכ איהש ,"תויעדמ
שומישה תרבגה הליבוה םש ,הקיטמיתמה ידומיל תכרעה לש םידקתל ךשמה אצמייש
תוליבקמ תומגמב םג ,רתוי תומכחותמו תוקימעמ תולאש תגצהל םייטמיתמ םיבשחמב
.םיעדמה ידומילב םיגשיה תכרעהב

תויונמאה 8.2
.הרבחה לש תוברתה תצפה יחנומב תספתנ םידומילה תינכותב תויונמאה תוחכונש קפס ןיא
תוינכות יכ עודי ןכ ומכ .הקיסומו תונמא תכרעהב םיסרוק ירוחאמש לנויצרה והזש רורב
תא חתפל םיריעצל עייסל םידעוימה ,הרישו רויצ ירועיש תופוכת תוללוכ םידומילה
.תויונמאב תישיא תוחתפתהלו החימצ ךשמהל םיעצמאה
יכ םג רורב ,ידמל םירורב םידומילה תרגסמב תויונמאל ךוניחה לש הלא םידיקפת ינשש ףא
םלעיהל םתוריבס רשא ,תינכותב םיביכרמ םתוא לע םינמינ םה .םיעוער םידיקפת םה הלא
םיבייחמ ךוניחה תכרעמב םייביצקתה םיצחלהש םעפ לכב ,דחוימב ההובג הנומתה ןמ
.םיצוציק

ינא ,יתואיצמ ןפואב ?הדובעה םלועל םיריעצה תנכהב והשלכ דיקפת תויונמאל ןוכנ םאה
תויונמאב םידקמתמה םיטעמ םיינוכית רפס-יתבל טרפ ."אל"ב בישהל ונילעש רובס
ךרדכ תוניצרב תוספתנ ןניא תויונמאה יכ רמול יוארה ןמ ,המבה תויונמאב וא תויתוזחה
.הלכלכה תריזב ומוקמ תא סופתל רודה תרשכהל
תוברתה תצפהל תובישח לעבכ תויונמאל ךוניחה דיקפת תא םילבקמ ונא םא ,ןכ יפ לע ףא
-תוססובמ תוביבס אצמנב שי םא לואשל ונילע ,תישיא תוחתפתהלו החימצל יוריגכו
ידכ תויונמאה ידומיל תוינכות תא תונשל יואר םא ,הלאשה תניחב תא תוקידצמה היגולונכט
.הלא םילכב תומולגה תויתריציל תויונמדזהה תא לצנל

תיתונמא העפוהלו הריציל םילכ 8.2.1
תויונמאל ךוניחה לע תיתועמשמ העפשה תויהל הלוכי םיבשחוממ םילכל יכ ןועטל ינוצרב
לש ןויכראה תולוכי .יתריציה טביהב ןהו תונמא ךירעהל תלוכיה טביהב ןה ,תויתוזחה
,םידמימ תורידא תוירפס לש הלוזו תבחרנ תונימז תורצוי רוטילקתה לשו טנרטניאה
ןווגמב הלאכ םינויכראב שפחל תלוכיה ,דועו תאז .םייתוזח םירמוח לש עפש תוליכמה
יכ הרבסל סיסב שיו ,תובשחוממ אל תויגולונכטב תושעל ןתינש המ לע התע רבכ הלוע םיכרד
דוע תוללכושמ שופיח יכרד דיתעב וביני תושדח ףודפדו חותפימ תויגרטסטא לע םירקחמה
.רתוי

תלבגומ הניא תויתוזחה תויונמאה ידומיל תינכותל היגולונכטה לש תילאיצנטופה התמורת
תורשפא עיצמ תויפארגה תוליבחה לש לדגה רפסמה .תונמא ךירעהל תלוכיה טביהל
הכ דעש תוביטקפסרפו םימקרמ ,םיעבצ ,הרוצ ,בוציעב םיטקפא גישהל תונמא ידימלתל
רבעבכ תלבגומ תויהל הכירצ תיתונמאה תויתריציה ןיא בוש .םחור יניעב ןיימדל קר ולכי
תא עצבל ןמוזמו ןכומה ,ןמוימ הילושכ שמשל הלוכי הנכותהש םושמ ,הקינכטב הטילשל
יוניש וא ,תצקמב הנוש היאר תיווזמ הניצסה רוזחיש וא ,הניצסל הנוכנ הרואת לש תולטמה
.עבצה תלבטב םיעבצה רוזיפ

שומישמ רשעתהל םה ףא םילוכי הקיסומה תויונמא לש םייתריציהו םייתכרעהה םיטביהה
,הריציה תעמשה תעב םיוות ןוילג לע םיענה םירוטילקת .תוידועיי הנכות תוביבסב לכשומ
הלא לכ ,טקנופרטנוקהו תוינומרהה יוניש וא ,הריציב תומלוס יוניש תרשפאמה הנכות
.דימלתה לש תילקיסומה היווחה תא םירישעמו םיקימעמ
,ןורטאיתב דחוימב ןוכנ רבדה .םיבשחמב שומישה ןמ דואמ ועפשוה המבה תויונמא םג
דקמתהל םיבצעמל רשפאמ הרואתהו לוקה תוכרעמ בושחימ .לוקהו הרואתה םוחתב
תורוא וא םימעמע לש הקינכמב תוחפ קוסעלו ,המבה לע חורה-יבצמבו תושגרה תויוקדב
םיטקפא .היזיוולטהו עונלוקה אוה המבה תויונמאב רתויב עפשומה טביההש רשפא .הביקע
הלא לכ - תושדח תכירעל תוקינכט ,דחי םג תינדיו תבשחוממ השפנה ,די תומלצמ ,םידחוימ
.הלא םימוחתב תוקפהב היפצהו הישעה תא וניש

הפש 8.3
.םדאה-ינב תיברמ ייחב הפשה ןמ בושח עוצקמ ןיא יכ הארנ .הפשה עוצקמל הנפנ םויסל
רתויב בושחה תויונמוימה ףסוא קפס אלל איה ,אורקלו בותכל ,בישקהלו רבדל תלוכיה
ינפל דוע תישענ הז םוחתב הדימלה תיברמש הדבועב ןיינע ךכיפל שי .וייחב שכור םדאש
ילתכל ץוחמ הבורב תשחרתמ איה םידומילה תונש ךשמבו ,רפסה-תיבל םיעיגמ םיריעצהש
םהידומיל תא ומילשהש רחאל הברה ,םיבר םדא-ינב לצא ,תכשמנ ףאו ,רפסה-תיב
.םיילמרופה

דחא לכ לש הביטקפסרפה ןמ הנוילע תובישח שי הבשקהלו רובידל ,הביתכל ,האירקל ,ןכא
םלועל הנכה ,הרבחה תוברת תצפה ,ונייהד ,ךוניחה תכרעמ לש םירהצומה םידעיה תשולשמ
.תישיא תוחתפתהו החימצל םילכ ןתמו ,הדובעה
הנוש ילכ העיצמה תחא תבשחוממ הביבס תוחפל שי ,םיעדמהו הקיטמיתמה הרקמב ומכ
ךרוצ ןיאו ,בתכנ רבכ תובר .םילילמתה דבעמ איהו ,התיכב הפשה ידומילב שומישל ירמגל
.עיצמ הז ילכ רשא הבותכה הפשב הטילשה תולק לע ןאכ ףיסוהל
םינכושה הלא ןהו ,דיחי בשחמ לע םינכושה םיכמסמב ןה ,"הידמרפיה"ה תוטשפתה םלואו
.הפשה ידומילב שדח גוסמ םירגתא הביצמ ,תשרב

םייראניל םניאש םיעצמאב ןועיטו רבסה ,רופיס 8.3.1
אל םהבש םירשקהב ,הפשב ליעי שומיש לש תונמוימה תא חתפל םדא-ינבל רוזעל לכונ דציכ
,יתרוסמ ןפואב ?ףיצרו יראניל ןפואב םייטסיווגנילה םהירצומ תא רוקסל ןתינ
לע ועבטמ ססבתהש ןפואב םהלש ןועיטהו רבסהה ,רופיסה תא תונבל ודמל םירבוד/םיבתוכ
.ףוסה דע ותוא ליבומ רבחמה הבש ךרדב ךישמיו הלחתהב ליחתי ןיזאמ/ארוקה יכ החנהה
ירחא בוקעל ידכ ןיזאמה/ארוקה תא תושמשמה תויגטרטסאה םג תא ונדמיל המוד ןפואב
.הפשב המולגה תיתוהמה תויראנילה לע אוה ףא ססבתהש ,רבודה/בתוכה לש "רופיסה טוח"
לככ .תויונמאה דומיל תוינכות ןיבל הפשה ידומיל תוינכות ןיב ןיינעמ דודיה םייקתמ ןאכ
ונילע ,םילילצו תונומת ןיבל םילימ ןיב תוחפו תוחפ םיניחבמ תטלקומה תרושקתה יעצמאש
."ריינ" לע םילימ תביתכ רשאמ רתויב הכורכ היהת ךמסמ תריצי לש הלועפהש ךכל תופצל
ךותל רידחמו רצוי רבחמהש םירבדה ןמ דרפנ-יתלב קלחל וכפהיו וכלי םילילצו תונומת
הבתכלש הדבועה לע ךמתסהל דימת יאשר היה ןותיעל רמאמ בתכש יאנותיעש רורב .ךמסמה
םקממו תונומתה תא רחובש הז םג אוה היה םירידנ םירקמב קר םלואו .תונומת ופרוצי
םקרמ ךותב ךכ-לכ דרפנ-יתלב ןפואב םילילצה וא תונומתה וגראנ אל םלועמ .יוארכ ןתוא
לש תוניירואל רבעמ הברה בחרתי תוניירואה גשומש ךכל תופצל ונילע ,הרצקב .ךמסמה
ותרטמש הדבועה תא חוכשל רוסא .םילימל ףסונב םילילצו תונומת לש תוניירוא לא ,םילימ
ןועיט תולעהל וא ,והשימל והשמ ריבסהל וא ,רופיס רפסל דימת היהת ךמסמ לכ לש תיפוסה
.הפקשה תדוקנב ךמותה

תולוכיה םע תויחל ךיראנש לככ יכ חוטב ינא ךא .תולאש קר - עיצהל תובושת יל ןיא
םגו ולא תויגוסל רתוי הלודג תושיגר םג חתפנו ךלנ ךכ ,העיצמ ונלש היגולונכטהש תושדחה
,יוצר ףאו ,ענמנ-יתלב יל הארנ ,תאז םישוע ונדועבו .ןמע תודדומתהל תורפושמ תויגטרטסא
םיכרצב םיללוחתמה םייונישה תא ףקשל ידכ ונתשי הפשה םוחתב םידומילה תוינכותש
.תולוכיבו

םוכיס .9
ןהש יפכ ,תויונמאבו הפשב ,םיעדמב ,הקיטמיתמב םידומילה תוינכות דציכ תוארהל יתיסינ
םידעיה םע דדומתהל הרבחל עויסב םידיקפת ןווגמ תוקחשמ ,םינוש םימרוגמ תועפשומ
תונמדזה העיצמ היגולונכטה ובש הרקמ ןיא יכ ונעטי םיבר .םיכנחמה תודסומל הביצהש
ץלאיי ,וזכ הפקשהב לגודש ימ םג םלואו .םירחא םינפואב םג ,ןורקיעב ,הנימז הניאש
תויגולונכטה .תוהמב םייוניש תויהל םיכפוה הדימב םייוניש ,תמייוסמ הדוקנב יכ םיכסהל
לע ונעיש ,תושדח םיכרדב דומיל תוינכות לש בוציעל תויונמדזה ןווגמ תועיצמ תושדחה
םג והומכ ךא ,לודג רגתאה .רבעבמ רתוי ליעי ןפואב הרבחה לש םייכוניחה םידעיה
.תונמדזהה"ךוניחב םיבשחמ" ןכות