קובקבל דשה תא ריזחהל - ךוניחב םיבשחמ

ןוידה םויסל תורעהו הבוגתל הבוגת


גרבנזיא הדוהי ר"ד
ד"מחב בושקתה לע הנוממה

43 ןוילג "ךוניחב םיבשחמ" ךותמ


.תרוקיב ןטועימ ,המכסה ןבור ,הפ לעב תובר תובוגת ויה .רמאמל רתוי תובר תובוגתל וניוויק
.ונענ אל בתכה לע תרוקיבה תא תולעהל וניתושקב
ךירצ .םירבדה בור םע ומיכסה ךוניחה דרשמב תוטלחהה ילבקמ אקווד יכ ןייצל חרכומ ינא
םרתש ירה - וז ותרטמ תא רמאמה גישה םא .תשדוחמ הבישח ךירצו ,ורמא ,תיב קדב
.ךוניחב םיבשחמה םוחתל ןיינע תבר המורת

:תודמולהו םילכה ןיינעל תורעהו
.לפאלו רודומוקל 74 ןהמ ,תודמול 83 לע חוודמ 1987 תנשמ ךוניחה דרשמ גולטק .תודמול
הלאב העקשהה לכ .(XT) .יס.יפל תודמול 545 לע חוודמ 1993 תנשל ןולוח ט"למ גולטק
לע 1997 גולטק ,851 לע חוודמ 1996 גולטק .תודמולה ןמ וחרב םיבשחמה .ןוימטל הדרי
תנכה תמייסש רחאל יכ ןעטש ,ןושארה גרבנזיא קוח תא םירשאמ קר הלא םירפסמ .303
הרמאמב וזמרנש תוביס ללגב םג ,יטיא ירוביצה חותיפה .וילע ץורל בשחמ הל ןיא ,הדמול
לוכי וניא יכ ,רצענ אוה .רקחמה תונקסממ ךכ לכ שגרתמ וניא יטרפה חותיפה .ליגיבא לש
.רוכמל

תנכותב ,("מ") םייוסמ ןוכמב יתנש סרוק לע תובהלתהב יל הרפיס הרומ :ישיא רופיס .םילכ
הנש םידמול ךיא יתנבה ךכ לכ אל) .םירדהנ םיצרמ ,אלפנ סרוק POWER POINT
- .יתלאש ,תדמלש המב ישעת המו - (.םייעובשב ילכה תא דומלל רשפא ,POWER POINT
דוקינה תרות יכ ןעטש ,ץיבוקנימ 'פורפ תא יתרכזה POWER POINT .דמלא ינא וישכע
דחא רוד .אבה רודה תא הב קיבדמ דחא רודש אוה וב דיחיה שומישה :רבד תלחמל המוד
POWER םאה !הארוהל דבלמ ,דוקינה תרותל שומיש ןיא .וררחתשתו ,דוקינ דמלל וקיספת
אשונה תא יתרדיס ,תגצמ יתנכהשכ :תלעות דוע ול שי .יתלאש ,רבד תלחמל המוד POINT
רורב היהי אל אוה ,ריינו טעב אשונה תא ירדסת םאו - .בושחל יל רזע הזו ,רורב ןפואב
ישאר תא תוארהל לכוא ,סנכב הצרא םא :התנע ,שומיש דוע ול שי - ?הדימ התואב
ךושח רדחו ןרקמו בשחמ וב שיש סנכב הצרמ תא הנשב םימעפ המכו - .ךסמ לע םיקרפה
25 סרוקב :ןטק ןובשח יתישע .םיימעפ ילוא ,םעפ ילוא - ?תגצמ תוארהל רשפאש
ןתולעש ,תויתנש תורשמ 3 ןה תועש 50 .הנשל תומלתשה תועש 2 לביק דחא לכ .םיפתתשמ
תומלתשהה לומג ,םיבשחמ ,םיאנכט ,הדבעמ ,סרוקה ירומ רכש תא ףיסונ .ח"ש 450,000-כ
POWER POINT -ב םניח תונכת יתורש םינתונ ויה וליא .ח"ש 600,000-ל ונעגהו ,םיפתתשמל
.רתוי ליעיו רתוי לוז רבדה היה ,שרוד לכל
?שי םכל ילוא .הבושת הל התיה אל

אמש וא ,םיבשחמ דעב התא םאה :רמאמה תובקעב יתוא ולאש .ולוכ אשונל םויס תרעהו
,םינש רשעמ הלעמל םוחתב קסוע ינא :הטושפ יתבושת ?ללכב םיבשחמב שומיש דגנ התא
םילוכי םיבשחמה יכ ןימאמ ינא .וב ןימאמ אוה ןיאש רבדל ץמאמו ןמז שידקמ םדא ןיאו
,תינכת ךירצ ,הרקי הזש ידכ .םדא ינב לש דומילה יכרדבו ךוניחב הגרדמ תיילעל םורגל
:דבלב הזלו ,הזל תנווכמ יתוליעפ .וילאמ הרקי אל הז .שארמ הבשחמ ךירצ ,הרקב ךירצ
תדמתמ תקידבל .תלעות לומ תולע תקידבל .לפט המו רקיע המ הטלחהל ,בקונ שפנ ןובשחל
.ךוניחה תא םדקנ ךכ קר .האצרהב וא רפסב ,בשחמב אהת ,הלועפ לכל תוירשפא תופולח לש
םיקלח רשאמ םירוח רתוי ויהי םלשה ספיספבו ,ותוא ןיינעמה ילכב דחא לכ קוסעי תרחא
.םייונב"ךוניחב םיבשחמ" ןכות