סילייב תלילע

רשא-ןב לאומש

ז"כשת ןושח-ירשת ,א"יק ןויליג ,םיינחמ
ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה תושרב

ינפל ,םיתוויעה תא ,סילייב לדנמ םחנמ לש וטפשמל תונכהה תא רקוס רמאמה :תיצמת
.םידוהיב תוערפל התסהה תאו ,טפשמה ידכ ךותו טפשמה

;תידוהי הירוטסיה ;חספ ;םד תלילע ;תוימשיטנא :חתפמ תולימ

תברקב ,הדשב וקחישש םידלי ולקתנ ,1911 לירפאב 2 םויב ,םינש שמחו םישימח ינפל קוידב
תורושק ויה רענה ידי .תורעמה תחאב תלטומ התיהש רענ תפוגב ,בייק לש רברפ ,הקבונאקויל
ליגב רענ ,יקסני'צשוי יירדנא אוה גורהה יכ ,ררבוה הרהמ דע .תוריקד ינמיס ואצמנ ופוגבו וירוחאל
.ןכל םדוק םימי הנומש ומא תיבמ םלענש ,וקדוחירפ הרדנסכלא תחא לש יקוח-יתלבה הנב ,12

ישעמב תעפושמ התיה םימיה םתואב רשא ,בייק לש תילילפה הקינורכב םיברמ דחא היה הז ערואמ
תידוהי-יטנאה םדה תלילע םויבל רתויב םיאתמ אצמנ הז הרקמ ךא .ונממ םיעורג ףאו הז גוסמ עשפ
,םיטפוש ,הרטשמ ינכוס ידי-לע הבר הדיקשב "ודבוע" היטרפ רשא ,שדחה ןמזב רתויב תמסרופמה
ןונגנמה לכ .היטוח וכשמנ גרובסרטפ .טסב ינשה יאלוקינ ראצה סכ דעו - םירטסינימ תוגלפמ יגיהנמ
סילייב לדנמ םחנמ ידוהיה ידי-לע חצרנ יקסני'צשוי יירדנא רענה יכ ,חיכוהל ידכ םתרנ הזה רידאה
םעהו תודהיה דגנ טפשמל "יקסני'צשוי הרקמ" ךפה ךכ .יתד ןחלופ יכרוצל ומדב שמתשהל ידכ
עזעזש ,סופיירד טפשמ קר ול תוותשהל לוכי תימואלניבה ותדוהתו ופקיה ,ותועמשמב רשא ,ידוהיה
.ןכל םדוק תוטעמ םינש תפרצ תא


תימשיטנא הרוטירק ,"ןיעו ןש"ב אצוי סילייב
סילייב טפשמ ימיב יסור ןותעב

התיה היושע תאזכ הלילעש הדבועב אלא ,המצע הלילעה תוהמב היה אל סילייב טפשמב שודיחה
םתעד-תווח לע ךמתסהב ,םלועב תורידאה תומצעמה תחאב 1911/13 םינשב ןידה תיבל דע עיגהל
האמה ןמל ,ידוהיה םעה לש הירוטסיהב ומדק סילייב תלילעל יכ .ב"ויכו "עדמ ישנא" ,"םיחמומ" לש
ימיכ ילוא ןהימי ,ללכב םד-תולילע יכ ,ןייצל ךירצ) .םד תולילע לש םירקמ םייתאמ תוחפל ,12 -ה
וילע תויוצמש ןושארה הרקמה .(םידוהי דגנ םדה-תלילעב רבודמ ןאכ ךא ,תישונאה הירוטסיהה
ןב דלי תפוג ,רטס'צניו ריעל ךומס ,השרוחב האצמנ 1144 תנשב .הילגנאב עריא תוקודב תועידי
גרהנ דליה יכ ,העומשה תא ץיפה רמומ ידוהיו ,חספל ךומס הרק רבדה .םאיליו םשב יצחו עברא
ותוברעתהל תודוה ולצינש ,םידוהיב עורפל המק תימוקמה הייסולכואה ."חספ ןברק"כ םידוהי ידיב
זירכהלמ הייסנכה תא ענמ אל הז רבד לבא ,ורהבוה אל דליה לש ותומ תוביסנ .ףירשה לש הפיקתה
.שודקכ םאיליו דליה לע


סילייב לדנמ םחנמ הלילעה רוביג

,הפוריא תשביל הטשפ םשמו הילגנאב תונוש םירעב הפיגמכ םדה תלילע הצופנ הז השעמ תובקעב
אלש בורקה חרזמבו הפוריאב ץרא ןיא טעמכ .םידוהיב חצר ישעמו תוערפ הוולמ התיה םעפ לכבו
דימת :העובק הרוצ הלילעה השבל ןמזה ךשמב .םינמזה ןמ ןמזב םד תלילע לש הרקמ הב עריא
םיזיקמו - תודלי וא םידלי בורל - םירצונ חספל ךומס םידוהיה םיחצור םתד תווצמ יפל יכ ,חסונה היה
,וליגש "עדמ ישנא" ואצמנ ףא ...תוצמ תייפאל וא תוסוכ עברא לש ןייב ותליהמ ךרוצל םמד תא
ךכ םשל ורזענ ליגרכו ,"ךורע ןחלוש"ב וא דומלתב םידוהיה לש הז גהונל ןיכומיס ,םהירבדל
.םידמושמ םידוהי לש "םתונדמל"ב

,תונוש תויסנכ ישאר ,םיכיסנו םיכלמ ,םיידוהי אל םישיא דימת ואצמנ הנושארה םדה תלילע זאמ
,היתונברוק ,םידוהיה לע ונגהו רקשכ הועיקוה ,םדה תלילע דגנ ףקותב ואציש ,הנידמ ישאר
תוישרפב ברעתהל ועבתנש ,םינמשחו םירויפיפא ,תילותקה הייסנכה ישאר לש םבור .םתוסחבש
סויטנקוניא רויפיפאה םסרפ 1247 -ב דועו ,םילילעמה דגנ ףכה תא דימת ועירכה ,םד תלילע לש
וללוחתה ןכ יפ לע ףא .םידוהיה לש םדה ןחלופ רבדב רקשה יציפמ דגנ ןושארה בתכה תא יעיברה
ויה םד תולילע המכ .םיילותק םיריזנו םירמכ לש ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םעויסב םדה תולילע בור
,19 -ה האמה לש םיעבראה תונש תישארמ קשמד תלילע ,ןהבש תמסרופמה ךא ,ברע תוצראב םג
תונוטלשש המרג הפוריאמ תצרמנ תוברעתהו ,םיילותק םיריזנ לש םתמזויב איה ףא הללוחתנ
.(השק ושנענ םג וללהו) םילילעמה דגנ תופיקתב ואצי היקרוט

ועיגה ןהידהש הלא ,רמולכ - תולודגה םדה תולילע בור ויה 19 -ה האמה לש הינשה תיצחמב
,הפוריא זכרמ תוצראב - השרפה הללוחתה הבש ץראה תולובגל ץוחמ תובוגת וררועו םיקחרמל
סילייב תלילע ינפלש הלודגה םדה תלילע .הינמרגבו גרובסבאה תיב ןוטלשבש הירגנוה-הירטסואב
.תמדוקה האמה לש םישימחה תונשמ בוטראס ריעב התיה היסורב


אלכל לבומ ריסא ידגבב סילייב

,ראלסא הסיט לש םדה תלילע התיה תמדוקה האמה ףוסמ רתויב תומסרופמה תוישרפה תחא
היהש ימ ,קיראסאמ סמות הלילעה תונברוק רוגינסכ עיפוה הבשו) הלוכ הפוריאב םילג התכהש
המלענ 1882 תנש לש חספל ךומס .(היקבולסוכ'צ לש הדסיימ הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
תירצונ הדלי ,הירגנוה-הירטסוא תורסיק לש תירגנוהה הכלממה קלחב ,ראלסא הסיט הרייעב
ונמדזנש םידוהי ,םיטחוש השולשו ,ףראש ףסוי ,ימוקמה תסנכה תיב שמש ורסאנ דימו ,14 תב
,הירמרדנ'זה תנחת לא וחקלנ ,13 -ה ןב השמו 5 -ה ןב לאומש ,ףראש לש וידלי .הרייעל הרקמב
םיריבעמ םיטחושה תשולש תאו םהיבא תא לוענמה רוח דעב ואר יכ תודע ורסמ םימי המכ רובעכו
,םישדח המכ רובעכ ,האיבה הניווב תונוטלשה תוברעתה .המלענש הדליה לש הראווצ לע ןיכס
.הלילע אלא התיה אל יתדה חצרה תמשאה יכ ,העדוה םוסרפלו ,םירוצעה רורחשל

,זאמ הירגנוה-הירטסוא תורסיקב איה ףא ,הימהובו היבארומ לובגב הנטק הרייע ,אנלופ תלילעב
תוירצונ תוריעצ יתש חצרב םשאוהו ,רנזליה דלופואיל םירלדנסה תיילוש ,ידוהי 1899 לירפאב רסאנ
לבא ,תד תורטמל חצרה תמשאה הרסוה גארפ תטיסרבינוא לש תעד-תווח תובקעב .תד תורטמל
.םלוע רסאמל ךכ-רחא קתמוה ונידו ,חצר לע התימל תאז לכב ןודינ רנזליה

ירצונ אצמנש ,תיברעמה היסורפבש ץינוק הרייעב ,הינמרגב םעפה ,השעמ בוש היה 1900 סראמב
תפוגש ,הדבועה תא םימשיטנא ולצינ םירחאה םירקמה לכבכ .רטניו טסנרא דימלתה ,גורה ריעצ
לכב טעמכ ."ןחלופ תורטמ"ל חצרב םידוהיה תא םישאהל ידכ ידוהיה חספל ךומס התלגתנ חצרנה
תא וזיקה" םידוהיש םושמ םד טעמ הליכמ גורהה תפוג יכ ,הריקחה "החיכומ" םד-תלילע לש הרקמ
ץקמ ררחושש ,יול ףלודא בצקה רסאנ תומשאהה ךמס לעו ,ץינוקב םג היה ךכ ."םהיכרוצל םדה
דוסי היה אל יכ עבקש ,תיברעמה היסורפ לש הובגה ןידה-תיב לש ןיד-קספ תובקעב ,םייתנש
.יתדה חצרה תמשאהב

תמאהמ םימלעתמ תונוטלשה
- זוחמ ותוא לש וא ריע התוא לש - םיימוקמה תונוטלשה הלילעל וספתנ וללה םירקמה לכב םא
תא דחוימב ןייצמה רבדה ירה ,יזכרמה ןוטלשה תוברעתהב רבד לש ופוסב הלסוח הלילעהו
,םיבושח םידיקפ לש ליעפה םעויסבו םתעידיב ודבוע הלילעה יטרפש ,היה סילייב דגנ םדה-תלילע
השרפה יטרפ לבא ,ןושארה עגרה ןמ םירורב ויה הלא םירבד .גרובסרטפ .טסב םירטסינימ םללכבו
תלשממ המיקהש "יקסני'צשוי הרקמ"ל תדחוימה הריקחה תדעו ידי-לע אלא םאולמב ולגתנ אל
הלשממה ינויכרא וקדבנש רחאלו ,רבדב םיעגונה יפמ תוידע התבגש ,1917 תנשב יקסנרק
.יטסיראצה רטשמה תא החידהש 1917 ראורבפ תכפהמ תובקעב תיראצה


חצרה םוקמל סילייב לבוה אבצ ישנא לש רמשמ תחת

חצר ימ בטיה תונוטלשה ועדי רבכ יקסני'צשוי רענה חצר רחאל רצק ןמז יכ ,חכוה הז רמוח דוסי לע
,םיבנג תנולמ תלעבו סומידב הנוז ,קאיראב'צ הראו םשב השיא לש התרידל וליבוה םיטוחה .ותוא
לש ורבח היה יירדנא יכ ,העבק הרטשמה .בייקב ןותחתה םלועה ישנא לש היפונכב היחה חורה
סראמב .היפונכה לש דושהו הבינגה ישעמ לע הברה עדי ךכ םושמו ,קאירב'צ הרו לש הנב ,הינא'ז
הרטשמל רסומ והשימ יכ ,םהל ויהש תונולשיכ המכ ללגב ,דושחל היפונכה ישנא וליחתה 1911
.םירז םישנא ינפב ,הנווכב אלש וא הנווכב ,ךכ לע טפטפ יקסני'צשוי יירדנא יכ ,ןכתיי .םהילע תועידי

תושעל" טילחה רפסה-תיבל תכלל םוקמב ךא ,ותיבמ יירדנא אצי 1911 סראמב 25 םוי לש ורקובב
יכ רמא הינ'ז :בירל םירענה ינש ולחה הדשב קחשמ בגא .קאירב'צ הינ'ז ורבח לא ךלהו "שפוח
התיבב הקיזחמ הינ'ז לש ומא יכ רפסי אוהש ,יירדנא בישה ךכ לע ,רפסה-תיבמ רדענ יירדנאש הלגי
.יהשלכ הנאותב יירדנא תא דיימ איבהל הווטצנו ,ךכ לע הל רפיסו ומאל ץר הינ'ז .תובונג תורוחס
התיבה םירענה ינש ואב רשאכ .היפונכה ישנאמ המכ קאירב'צ הרו לש התיבב ויה העש התוא
האצמנש דע ,יקסני'צשוי יירדנא דוע הארנ אל זאמ .ץוחב ראשנ הינ'זו ,יירדנא דעב תלדה הרגסנ
.הרעמב הרוקדה ותפוג


יטמרדה טפשמב הנגהה תללוס

1911 ינויב .חצרה ירחא םישדח השולשכ ,בונאוויא ןטיפק ,בייק תרטשמ רקוחל ולגתנ הלא תודבוע
הרו תא רוסאל תושר שקיבו ,יקסנילפא'צ ,בייק לש יזוחמה עבותל ויתונקסמ תא בונאוויא רסמ
תנוכמ הדבע רבכ העש התוא יכ - קאירב'צל חינהל תוטרפב ול הרוה יקסנילפא'צ ךא .קאירב'צ
.יקסני'צשוי חצר לש "ינחלופה יפואה" תחכוהל :רחא ןוויכב ןוטלשה
,רומאכ ,ועדונ אל בייק לש העיבתהו הרטשמה ןיב ויהש תועדה-יקוליחל םיעגונה וללה םיטרפה לכ
לע םידיעמה םיבר םינמיס שי ,דחא דצמ ,יכ ,תאז אלא עודי היה אל 1911 ביבאב .םינש רובעכ אלא
- ופוס דע הז הריקח וקב תכללמ םיענמנ תונוטלשה יכ ,רחא דצמו ,עשפל קאירב'צ הרו לש התעיגנ
.תויתד תורטמל חצר לע "'תועידי"ב ךלוהו לדג ןיינע םילגמ תאז תמועלו

םיתיסמ "תורוחשה תואמה"
יפכ ,וא - "יסורה םעה תירב"מ םימשיטנאהו םיטסיכרנומה ,תינוציקה היצקאירה יגוח הלא ויה
יבלסובארפה רענה חצר"ב םידוהיה תמשאהב יבמופב ואציש - "תורוחשה תואמה" ,םהל וארקש
םיטרפ ועדונש ינפל דוע ,חצרה השעמ יוליג תרחמל דימ טעמכ "ןחלופ יכרוצל יקסני'צשוי יירדנא
וכמתסה ןהיציפמו ,םימורגופל התסה התוולתנ תויבמופה תומשאהל .הריקחה ךלהמ לע םהשלכ
תלומעתב תערכמ תובישח הל התיהש הדבועה לעו ,הרטשמב ולבקתנש םיימינונא םיבתכמ לע
וחצר םידוהיהש ,"הרורב החכוה" - םידוהיה לש חספל ךומס עריא חצרה יכ ,תוערפל םיתיסמה
.חספ לש תוצמל ומדב שמתשהל ידכ רענה תא

םינולע וצפוה הרובקה תעבו ,"יסורה םעה תירב" לש הנגפהל הכפהנ יקסני'צשוי יירדנא לש ותייוולה
ישאר םג עסמל ומתרנ דימו ,גרובסרטפל התסהה הטשפ בייקמ .םידוהיב תוערפ תושעל וארקש
לש טנמלרפה לש ומש היה הז) "המוד"ה לש המוי רדס לע .היסור תריבב "תורוחשה תואמה"
תמאב וגציי םהמ לטובמ קלח ךאו ,ראצה תלשממל תערכמ העד התיה וירבח תריחבבש ,היסור
,םידוהיה תערל רתויב םירומחה הילפאה-יקוחמ המכ לוטיבל העצה ןמז ותואב הדמע (םעה תא
תושרה תא םהמ ללשו םידוהי לש םירוגמה-תויוכז תא ליבגהש "'בשומה םוחת" קוח רקיעבו
בייקב "ידוהיה חצרה" השעמב שמתשהל שקיב ינוציקה ןימיה .היסור תוזוחמ בורב ררוגתהל
.םיידוהי-יטנאה הילפאה יקוח תחצנה תא "תירסומ" הניחבמ קידצהל ידכ

,םיריצ 37 תמיתחב המוצע 1911 יאמב 12 םויב "המוד"ל שיגהלמ ועתרנ אל ףא םירנויצקאירה
חצרל "םייתימאה םיעינמה" תריקחב תונוטלשה תולשרתה לע החומה ,םירמכ רשע-םינש םללכבו
.יקסני'צשוי
םדב םישמתשמ םידוהיה יכ" ,האחמה-בתכב רמאנ ,"הרומג תואדווב חכוהש יפ-לע-ףא"
האצותכ חצרל ןויסינ וא חצר הלגתמש תמיא לכ ירה ...תיתד תואנק ימעטמ םיירצונ םידלי
הרבחה לע היניע תא תמצועו ופוגל הרקמה תריקחב הלשממה תקפתסמ ,הז יתד גהונמ
."הלאכ םיעשפ עוציבל הינב תא תפחודה תעשפנה
םימיה לש היסורב ףא המודה תמב לעמ םתומכ ועמשנ אלש התסה ימואנב התוול המוצעה תאירק
- םימורגופ ויהי ,בייקב חצרה לע םידוהיה ושנעיי אל םאש ,זירכה ןימיה יגיהנממ דחא .םהה
לכ אלא ,תותסכו םירכ ךותמ תוצונ רועינב וקפתסי אל .הכ דע ויהש םימורגופה ומכ אל"
..."ולסוחי ,םהבש ןורחאה דע ,םידוהיה

"תמיוסמ הרטמ"ל םד
ןמ םימיל ררבוה ךכ - המודב המוצעה השגוהש םויב .בר ןוברדל הקוקז התיה אל הלשממה
רטסינימ לש דחוימ חילש בייקל גרובסרטפמ אצי - יקסנרק תלשממ לש הריקחה תדעו ינפל תויודעה
יכ ,חילשה רמא בייק לש יזוחמה עבותה ,יקסנילפא'צ םע החישבו ,בוטיבולגא'צש םיטפשמה
הלפאב ששיג זא דע רשא - יקסנילפא'צ ."חצרה לש ינחלופה יפואל סחיב קפס ןיא רטסינימל"
...ותעד םג קוידב תאז יכ ,דימ ביגה - גרובסרטפב הלשממה תמגמ המ

-תווח הגשוה לכ םדוק .יקסנילפא'צ תכרדהב תוריהמב תמדקומה הריקחה ילגלג וענ ךליאו ןאכמ
ינש לש םתעד -תווח דוסי לע ,רורב היה רבכ וישכע :היווגה תקידב יאצממ יבגל "תנקותמ" תעד
תויהב דוע התשענ הזקהה יכ ,חינהל שיו היוגה ןמ זקוה םדה בור יכ ,בייק תטיסרבינואמ םיאפור
גרובסרטפ תטיסרבינואמ בוטורוסוק 'פורפ תאמ הגשוה תעייסמ תעד-תווח .יח יקסני'צשוי יירדנא
הרטמל םד לש תילאמיסכמ תומכ קיפהל הנווכ ךותמ" עצוב חצרה יכ ,הרבסה לע ודי תא ךמסש
."תמיוסמ

.תוניינעמ תודבוע המכ 1917 תנשב הריקחה תדעו התליג בוטורוסוק 'פורפ לש וז ותודע ילושב
,יקצאלאיב הרטשמה תקלחמ להנמ הריקחה תדעוול רמא ,"בוקאלקמ םינפה רטסינימ"
בוטיבולג'צש ...בוטורוסוק ןיינעל רשקב בוטיבולג'צש םיטפשמה רטסינימ לא תשגל ינרוה"
יגיצנ ינשמ דחא היהש ,היצקאירה ישנאמ המודה ריצ) יקסבולסימאז םע שגפיהל ינשקיב
בוטורוסיק 'פורפ לש ותעיסנ תא רדסל ינממ שרד הלהו .(סילייב טפשמב תיחרזאה העיבתה
הבושח היהת בוטורוסוק לש ותודע יכ ,וירבדל ,ןעטש יקסנילפא'צ לע ךמתסה אוה .בייקל
קיפסי לבור 4000 רועישב החרט-רכש יכ ותודגנתה תא זא עיבה יקסבולסימז .רתויב
םוכסה לכ תא בוטורוסוקל תתל אלש ידכ יהשלכ הנאות אוצמל יל ץעי אוה םלוא .טלחהב
ותדמע ררבתתש רחאל הרתיה תאו ,םוקמב וב םוכסה תיצחמ תא קר ול ןתא יכו ,דיימ
."טפשמב
רורצ ךותב ,הרטשמה תקלחמ להנמ לש תיטרפה תפסכב האצמנ 1917 ראורבפ תכפהמ ירחא
בוטורוסוק 'פורפ תמיתחב הלבק ,"תוידוס תורטמל ואצוהש םיפסכ לע תולבק" תבותכה תא אשנש
..."ןובשחל דע" לבור 2000 ךס לע


טפשמה תעב םימשאנה אתב סילייב לדנמ

םימוטאנאהו םיחתנמ-םיאפורה לש תעדה-תווח יכ ,חוטב יקסנילפא'צ ,הארנכ ,היה אל תאז לכב
יקסרוקיס 'פורפ לע הלפנ ותריחבו ,רטאיכיספ לש ותרזע תא םג סייגל טילחה ןכלו ,תוענכשמ יד ויהי
:יקסרוקיס לאשנש הלאשה וזו .בייק תטיסרבינואמ
תויושעה תויסופיט תודבוע םהב תולגל ןכתי אל םולכ ,יקסני'צשוי לש ותפוג תקידב ינותנ"
וא (!) םואלל םתוכייתשה תניחבמ םיחצורה לש (!) תויגולוכיספה םהיתונוכת לע דיעהל
"?םיוסמ עוצקמל
שיגה החמומהש תעדה-תווחב .ויחלוש תא בזכא אל םג אוהו ,ידמל רורב היה רוספורפל זמרה
יכ ,עבקנ
לש םקנה עסמ וא ,תיעזג האנש אוה יקסני'צשוי לש חצרה גוסמ חצרל יגולוכיספה דוסיה"
..."רחא עזג ינב דגנ בקעי ינב
,יטפשמה רוריבה תעב ,הזיגרה ותויחמומ-ינימזמ תא תרשל בייק תטיסרבינואמ ןדמלה לש ותוטיהל
לבא .סילייב תערל רורב םינפ-אושמ ךותמ טפשמה תא להינש ,ביירידלוב ,ןידה-תיב אישנ תא יליפא
."אשונה ןמ תוטסל" אלש תובר םימעפ אורקל חרכוה יקסרוקיס תא

טפשמה תייחד
הנושארל רכזוה סילייב לדנמ-םחנמ לש ומש יכ ,התע עודי בייק לש תיאשחה הרטשמה ןויכראמ
,בייקב "תורוחשה תואמה" יליעפמ דחא ,בויבולוג טנדוטסה יפמ 1911 יאמ עצמאב חצרה רשקהב
ידוהיה םתסה ןמ היה חצורה יכ ,זא ןעט בויבולוג .יקסנילפא'צ םע ול התיהש תיאשח תוצעייתהב
ובש םוקמל ךומס אצמנ הז תשורח תיב ;בצייז ידוהיה לש םינבלל תשורחה-תיבב ןטק דיקפ ,"לדנמ"
יקסבוחאש רימיזאק ,דחא ןקז םירקוחה ינפל בצייתה ךכ-רחא .הרעמב יקסני'צשוי לש ותייווג האצמנ
השולשמ רתוי ץקמ) הליג יקסבוחאש .םוקמ ותואל ךומסב אוה םג רגש ,בוחר-יסנפ קילדמ ,ומש
,קאירב'צ הרו לש הנב ,הינ'ז תרבחב ותוא האר יקסנ'צשוי יירדנא לש ומלעיה םויב יכ ,(םישדח
סילייב רצענ וז תודע דוסי לע ...םהירחא ףדור "לדנמ" תא האר ןכו ,בצייז לש תשורחה-תיב חטשב
.יקסני'צשוי חצרב םשאוהו ,1911 ילוי

הינ'ז יכ ,רתויו רתוי ררבוה .תמיוסמ הנכס םג יקסבוחאש לש ותודעב הנומט התיה תאז םע
תישארב ...הנהו .דלי אלא היה אל רבד לש ופוסבו ,חצרה תדיח לע בר רוא ךופשל יושע קאירב'צ
.ונממ הריעצה ותוחא םג התמ וירחא םימי המכו ,קאירב'צ הינ'ז ,םואתפ ,תמ 1911 טסוגוא

לש ותייווג בצמ לע תעדה-תווח תא ונתנש םיאפורה םתוא ידיב התשענ תוומה-רחאלש-הקידבה
.ןיינעה םייתסנ ךכבו .הירטנזידמ ותמ םידליה יכ העבק ,יקסני'צשוי


"ןידה-קספ ינפלש םישקה םיעגרה"
1913 רבמבונב 10 -מ "טנעמאמ רעד" לש תרתוכה הזירכמ

םיצמאמ תונוטלשה ושע ןמזה ותוא לכ .ןידל אבוהש דע יצחו םייתנשל בורק אלכב בשי סילייב
לש תודע התיה האצמנש הדיחיה תפסונה החכוהה לבא ,ודגנ תופסונ "תוחכוה" אוצמל םישאונ
-תיבמ ותאיצי ינפל יכ ,דיעה וקנא'צאזוק .סילייב םע דחא אתב המ-ןמז בשיש ,וקנא'צאזוק דחא
רשא בר ןוה החרט רכש ול חיטבהו ,"םיסנפ-קילדמ הזיא" ליערהל סילייב ונממ שקיב רהוסה
- טפשמה תעב ללכ עיפוה אל וקנא'צאזוק ותוא יכ ,אוה ןטק טרפ ."ידוהיה םעה לכ ידי-לע ןתניי"
היה וקנא'צאזוק יכ ,הלגתנ ןמז רחאל .בתכה ןמ הארקנ ותודעו - ואצמל ןיא יכ ונעט תונוטלשה
.תיאשחה הרטשמה לש ןטק ןכוס

הלשממה שאר חצרנ הז רוקיב תעב .בייקב ראצה לש ורוקיב ,1911 טסוגואב ,םייקתה םייתניב
, (בורגאב) ברהב ידוהיה היה חצורה .תיתוכלמה החפשמה יניעל בייק לש הרפואה-תיבב ,ןיפילוטס
תונוטלשל הנאות ןתנ תאז םע דחיו ,תימשיטנאה התסהה תרודמ לע ןמש הז הרקמ ףיסוה ,ןבומכו
יוכיס םוש ןיאש ,ךכ לכ תוכחוגמ םדיבש תוחכוהה יכ ,ועדי וללה ,תפסונ הפוקתל טפשמה תא תוחדל
יאמב 8 םוימ בתכמ אצמנ תיראצה הלשממה ינויכראב ."חונ" ןיד-תיבב וליפא סילייב לש ותעשרהל
םיטפשמה רטסינימ לא בוראקמ םינפה רטסינימ תאמ ,תיעיברה המודל תוריחבה ברע ,1912
יכ ,סילייב טפשמ תא תוחדל ונממ אוה שקבמ ובו ,בוטיבולג'צש
ןיב ןוחצינ תשגרה ררועי הז דגנכו ,תיסורה הייסולכואה לע הערל עיפשי יופצה יוכיזה"
הזמ הווהמה השרפה לש יבויחה םויסה ןמ וררועתי רשא ,םידוהיה ןיב דוחייבו ,םירכונה
..."תידוהיה הייסולכואל לודג הכ םויא ,ןמז


1913 רבמבונב 11 -ב סילייב יוכיז לע רשבמ ,השרוומ "טנייה" ידוהיה ןותעה

יאנותע לש ריעסמ יוליג
להינ הז יאנותיע .יקסבוקשורב לוזארב יאנותיעה לש וייוליג ידי-לע היסור הרעסוה 1912 ינויב
ופתתשהש תיאשחה הרטשמה ישנאמ המכ תרזעב יקסני'צשוי לש חצרה הרקמב תיטרפ הריקח
לש הלאמ תונוש תופקשה םהל ויהש םושמ הנממ וקחרוה ךא הריקחה לש םינושארה םיבלשב
קאירב'צ הרו יפמ המרעב ואיצוה וישנאו יקסבוקשורב-לוזארב .השרפבש תמאה לע תוריקחה-דרשמ
,הלודג הכ התיה להקה תעדב הרעסה .יקסני'צשוי חצרב האדוהכ םהומכ ויהש םייוליג היחא יפמו
ךכב .קאירב'צ הרו דגנ תשדוחמ הריקחב חותפל יקסנילפא'צל תורוהל האר םיטפשמה רטסינימש
רובעכ .טפשמה לש תפסונ הייחד םג גישה ןמזב וב ךא ,להקה-תעד יפלכ הבוח ידי לוכיבכ אצי
."תוססובמ יתלב" ואצמנ קאירב'צ דגנ תומשאהה יכ ,הרטשמה העידוה םידחא םישדח

.סילייב טפשמל תונכהב ךישמה ןכ-יפ-לע-ףאו ,ןולשכ תארקל ךלוה אוה יכ ,הפי עדי יראצה ןוטלשה
ויפל רשא ,םושיאה-בתכ םסרופ 1913 ביבאב
םויב יכ ,בייק זוחמב בוקליסאו הרייעה בשות ,39 ןב ,סילייב היבוט ןב לדנמ םחנמ םשאנ"
םע תמכסומ הלועפ בגא ,(ינאירוגרגה חולה יפל סראמב 25 רמולכ) 1911 סראמב 12
םשלו תויתד תונומא תעפשהבו הליחת-הנווכב ,הריקחה ידי-לע ולגתנ אלש םירחא םישנא
."יקסני'צשוי יירדנא רענה תא חצר ,ןחלופ תורטמ

רקש ידע
בייק יבשות לכש ,רקוב ותואב היה המוד .1913 רבוטקואב 8 -ב ףוס ףוס חתפנ ומצע טפשמה
.היאקסרימוטי'ז בוחרבש טפשמה-תיב ןיינב לא השיגה יכרד לכ לע ואבצ םינומה .הכאלממ םילטב
הכותמו ,ןיינבל הסינכל דע םינומהה ןיב ךרד ישוקב הל הסליפ רהוסה-תיב לש הרוחשה הרכרכה
תוברח וקיזחהש םימרדנ'ז השולש תייוולב ,תצק דעורו רוויח ,רוחש ןקז לעב ,ףקשוממ - סילייב אצי
.תופולש

םידעה 38 ואצמנ ,הרטשמה לש םיבר םינכוס וב םיברועמ ויהש להקה ךותב ,טפשמה-תיב םלואב
םשארבו ,ןיד-יכרוע השימח ובשי הירוגנסה לספס לע .טפשמה תחיתפ םע םתעבשהל ואבוהש
ומסרפתנשו ,תוילרבילה םהיתופקשהב םיעודי םלוכ ,ידוהיה גרבנזורג 'ץיבופיסוי (רשא) רקסוא
חלשנ ,רפיו ,ישארה עבותה .םיילילפ םיטפשמב רקיעב ,םיריהזמ םיטילקרפכ היסור יבחר לכב
םהמ העבש ; לרוג תלפהב ורחבנ םיעבשומה רשע-םינש .ןוטלשה תא גצייל גרובסרטפמ דחוימב
ראודה-דיקפב וללה ורחב שאר-בשויכו ,םינטק םידיקפ ינשו םיינוריע םיבשות השולש ,םירכיא ויה
,ךכב התיה רפיו עבותה לש ודי יכ ,הכפהמה ירחא הלגתנ תיראצה הרטשמה ינויכראמ .בוקינלמ
םייק רפיו יכ ,ררבוה ןכ ;היצנגילטניאה ןמ דחא דמעומ ףא היה אל הלרגהב םיעבשומה תריחבבש
,בייק לש יזוחמה ןידה-תיב רבח םע "תויוצעייתה" המכ ,הרודצורפה תוארוהל דוגינב ,טפשמה ינפל
.סילייב לש וטפשמב שאר-בשויל הנמתנש ,ביירידלוב

ומא) סילייב תמשאהלו םתודעל רשק לכ היה אלש םידע הברה ועיפוה םושיאה-בתכ תאירק רחאל
לע ובסנ םתודע ירבדש הירוגטקה ידע לש םבורו ,(דועו ותדוד ,ותבס ,והרומ ,חצרנה רענה לש
,יקסבוחאש םיסנפה -קילדמ .חיכוהל ללכ ושקתה אל םירוגינסהש יפכ ,"םידבועמ" ויה םשאנה
הרטשמה ןמ םישנא םע טפשמה ינפל שגפנש ,ףוסבל הליגו ברעו-יתש -תריקחב ךבתסה ,לשמל
יקסבוחאש יפב הדיחיה "תיניינע"ה הנעטה .ןידה-תיבב רפסל וילע המ ומע וננישו הרכשל והוקשהש
ר"חהיב רצחמ םיצע בנוג ,יקסבוחאש ,אוה יכ ,הרטשמל עידוהל םעפ וילע םייא סילייב יכ ,התיה
...בצייז לש

בשי ןכסמה שיאהו ,ירמגל סילייב לש ומש רכזוה אלש טעמכ יטפשמה רוריבה ימי בור ךשמב
המוהמה לכ תעגונ וב אל וליאכ וביבס שחרתמל אופק טבמב לכתסהו םשאנה לש ואת גרוס ירוחאמ
התסינ ןכלו ,ןיפיקעב אלו ןירשימב אל ,תודע םוש רומאכ ,התיה אל סילייב דגנ .טפשמה-תיב םלואב
,חצרה םוקמ תברקב ,חצרה ינפל םידחא םימי ,לשמל ,וארש םידע לש םירופיס חפנל הירוגטקה
וא ; "םיריעצ םידוהי ינש םע דדותסמ" (סילייבל הנווכה התיה ,זמרה יפלו) "רוחש ןקז לעב ידוהי"
רצחב וקחישש הביבסה ןמ םידלי םיימעפ וא םעפ שריג "בצייז לש הנבלמה ןמ ןקזה לעב" ותואש
לע רומשל ללכבו ,םינבל תחקל םיאב ויהש הלגעה-ילעב לע םש חיגשהל ךירצ היה סילייב) לעפמה
דלי ףוחדל רוחשה ןקזה לעב לש ןויסינ" לש רופיס םג היה םושיאה-בתכב .(םיבנג ינפמ רצחה
וזכרמ יכ .וז "הדבוע"ב דוע ועגנ אלש טעמכ יטפשמה רוריבה תעב לבא ,"הנבלמה לש רונתה רבעל
העיבתה לש ,םידדצה יחמומ לש תעדה-תווחב אלא ,םידע לש םתודעב ללכ היה אל טפשמה לש
תויאופרה תוקידבה יבגל תוקפסה לע ,לכ םדוק ,םתעד עיבהל ונמזוהש ,ןאכמ הירוגנסהו ןאכמ
לש םמדב ןחלופ יכרוצל םישוע םידוהיש שומישה לש הלאשה יבגל רקיעב ךא ,תוומה רחאלש
.םירצונ ידלי לש םמד דוחייבו ,םירצונ

"!אל" ורמא םיעבשומה
-יתלב היווח םיארוקש-המ רדגב םויה אוה סילייב טפשממ לוקוטורפה ןמ הז קלח לש ותאירק
-דבוכב םהילע וחכוותהו ,ורמאנו ושענ הלאכ םירבד יכ ,ןימאהל השק !שממ תיטסאטנאפ ,תירשפא
םייתדה םיחוכיווה ולהנתה ךרעב ךכ יכ ,רעשל ךירצ .לכה ךסב םינש שמחו םישימח ינפל ,הזכ שאר
בישהל ונמזוה םיחמומהש תולאשה עשתו-םירשע תא אורקל יד ,השעמל ,םייניבה-ימימ םימסרופמה
.סילייב טפשמ לש ויפוא לע דומעל ידכ ,םידוהיה לש םתד תונוכת תא ררבל ידכ ןהילע


יקסנילפ'צ רוגיטקה

,בישהל םידמולמה ושקבתנ ,לשמל ,תולאשה תחאב
,"םדה םע דחי המשנה ונממ תאצוי הלבקהו דומלתה יפלש ,םדאה לש ופוגב םוקמה המ"
תוסחייתמ (לזאזעל ריעשה יבגל) הרותה ןמ 'םיזעה ריפצ'ו 'ריעש' ,םילמה ןיא םולכ" וא
.ב"ויכו "םיירא םימעל

םלועמ הנייטצה אל בגא רשא ,(תיבלסוב - ארפ) תיסכודותרוא-תינוויה הייסנכה לש הדובכל
וליפא אוצמל תימשיטנאה העיבתה הלכי אל היסור יבחר לכב יכ ,רמאיהל ךירצ ,לארשי-תבהאב
םישאהלו ןידה-תיב ינפל עיפוהל םיכסמ היהש - תאזה הייסנכה לש םירמכה תובבר ןיב - דחא רמוכ
םתד ,םידוהי יניינעל םיחמומ ,תאזה הייסנכה לש םיחמומה תשולש לכ יכו ;יתד חצרב םידוהי
,תאזכ הרוצב ודיעה ,תיבלסוברפה הרומכל םיהובג רפס-יתבב היגולואיתל םירוספורפ ,םתורפסו
לוכי ,תידוהיה תדה םשב החמומכ דיעהל ןמזוהש ,ה"אזמ בקעי ברה ,הבקסומ לש ישארה הברש
רוספורפה ,ןודנה אשונב ,וינפל ודיעהש המ לכ רוערע ילב לבקמ אוה יכ ,ןידה-תיבל עידוהל היה
.בורימוכיט רוספורפהו בצבוקוק יאמדקאה ,יקציאורט

רמוכה היה "תידוהיה תדל החמומ"כ גורטקה ךרוצל ,אוצמל הלכי העיבתהש דיחיה גולואיתה
רתסלפ בתכב תיסורה תוימשיטנאה יגוחב םש ול הנקש ,טנקשט בשות ,סיטיינארפ ילותקה
בור לע רזח ובו ,"ידוהיה דומלתב םירצונה" םשב ,סילייב טפשמ ינפל הנש םירשעכ ,איצוהש
.םידוהיה תד דגנ םייניבה-ימימ דוע םהב םישמתשמ ויה םידוהי-יררוצש םיפוליסהו םיפויזה
,תיסורה היצקאירה ןמ ויריקומ ירבדלו ,ןילופב היגולואית דמל ,ואצומ יפל יאטיל ,סיטיינארפ
ולטבשמ יכ ,התיה סילייב טפשמב סיטיינארפ לש תירקיעה ותנעט ."ותמשנב יתימא יסור" היה
שמתשהלו םהיהולאל ןברוקכ םירצונ גורהל םידוהי םיגהונ שדקמה-תיב ןברוח םע תונברקה
.חספ-לש-רדסל תוסוכ עברא לש ןייל וא תוצמ תייפאל םיחצרנה םדב


טפשמה ימיב "םויביליפ" ימשיטנאה ןותעה רעש
סילייב חצורה ידוהיה תומד תא ראתמ

ותוא ךבסל ,"החמומ"ה לש ותורוב תא חיכוהל ידכ הברה חורטל ,ןבומכ ,הכרצוה אל הירוגנסה
ןיכהש תומישר גרובסרטפב חכש" יכ ,קדטצהל חרכוהש ךכ ידיל בושו בוש ואיבהל ,תוריתסב
ודימשה םידוהיהש םושמ" דוע- תמייק הניא ךמתסמ אוה הילעש דומלתה תאצוהש וא ,"וז הדוקנב
התואמ ס"שה ירפס לכ תא טפשמה-תיבל גרבנזורג איבה םויה תרחמלו) "הרודהמה לכ תא
;יטפשמה רוריבה יטרפב תיניינע תובישח ,ןבומכ ,ןיא .(הרודהמה

הירפמיא לש ןוטלש היה לוכי םנמא יכ ,ותעדב תולעהלו םירבדה תא אורקל לוכי םדא ןיא םויה
תועובש שידקהל ידכ תדו עדמ ,ןיד תיב תואכרע ,הרטשמ לש ךכ לכ לודג ןונגנמ סייגל הרידא
"שודק" רפסמ אוה ,העבש רפסמה וא ,רשע-השולש רפסמה םא ,הבושחה הלאשב חוכיוול םיבר
ואצמנש תוריקדה ,הרשע-שולשבש ,האצמ העיבתה יכ ?רשע-השולש עודמ .אל וא תידוהיה תדל
ךירצ סיטיינארפו .םייתד םימעטמ םנמא השענ חצרהש ךכל זמר ,ןבומכ ,שי יקסני'צשוי לש ופוג לע
יכ ,ועבקו הייווגה תא וקדבש םימוטאנאהו םיאפורה ואב רשאכ לבא .רבדה תחכוהב רוזעל היה
ןמ "גולוכיספ" ,רחא דמולמ אצמנ ,העשתו םיעברא אלא רשע-השולש אל היה םיעצפה רפסמ
ויה "םידוהיה לש םייתד םיכרצל חצרה ישעמ לכב" יכ הליגו ,ל"נה יקסרוקיס אוה ,הטיסרבינואה
עשתו םיעברא ןאכמו ...העבש לש לפכ ...אוהש םיעצפ רפסמ חצרנה ףוג לע םיאצומ דימת
.םידוהיל "שודק" רפסמ אוה העבש רפסמה םג ןכש ...תוריקדה


בויקב סילייב לש ותיב

ויטפוש ינפל סילייב

טפשמה ךרענ וב בויקב ןינבה

,םינטקה םידיקפהו הכאלמה ילעב ,םירכיאה ,יסורה םעה יטושפ רשע-םינש ,םיעבשומה םיטפושה
רענה חצרב סילייב םשא םא ולאשנש תירקיעה הלאשה לע "אל" בישהל אלש ,ןבומכ ,ולכי אל
ינעה ידוהיה ,סילייב לדנמ ישפוחל אצי לבסו םייוניע ישדח םיינשו-םישולש רחאלו .יקסני'צשוי
השרפב ,שדחה ןמזה ןמ הנורחאה םדה-תלילעב רוביג היה לכמ תוחפש ,הלודג החפשמב לפוטמהו
םידוהיה ןוילימ תעבש לע ךימס טויסכ הקיעה םייתנשמ הלעמל ךשמבו ,םלועה תודהי תא הריעסהש
,1913 ץיקב ,בגא) .תיסורה הירפמיאה לש היתולובגב ,הנושארה םלועה-תמחלמ סורפב ,זא ובשיש
ךולמל תואמ-שולשה הנשה לבוי תא וז הירפמיא הגגח ,סילייב לש ורורחש ינפל רפסמ םישדוח
יכ ,רורב .(המבה ןמ דרי םינש עברא רובעכש ,ןורחאה יאלוקינ רסיק לש ותיב ,בונמור תלשוש
תונולק תונורחאה ויתונשב הסכתנש ,רטשמל יטילופ ןולק אלא ףיסוהל היה לוכי אל סילייב טפשמ
תולעהל ול השק ,טפשמ ותוא ירחא םינש שמחו םישימח ,וננמז ןב :בושו - .הז רחא הזב םיבר
ידוהי ץוביק לכ ףיצהש הזכ החמש לג ררועל התיה היושע תאזכ תוליווא לש התמזה יכ ,תעדה לע
- הל תודבעתשמה תוצראהו היסור ידוהי לש הלאה םיצוביקה לודג תא ,ןבומכ ,לכ םדוקו - םלועב
תודוהל ךכ ידי-לעו ,סילייב תא תוכזל ץלאנ ימשיטנאהו ינויצקאירה ןידה-תיב יכ ,הרושבה עמשל
.םדה-תלילעבש רקשב

.הלילעה תמזה האיבהש ןקרופה היה לודג ןכ - היתואצותל דחפהו - הלילעה טויס דבוככ לבא
םוסרפ םע :איהה תעה ןמ םיידוהי םינותיע ינפ לע םויה רבועש ימ לבקל לוכי ךכ לע המ-גשומ
ןוששו החמשו הרוא םידוהיל התיה תונערופה ימי ירחא יכ ,םתבוגתב יללכה ןוטה היה ןידה-קספ
...רקיו

ימלסומ םד םרג 10
(הנורחאה תיתד...ה םדה-תלילע :קוידה ןעמל) םידוהי דגנ הנורחאה םדה-תלילע היה סילייב טפשמ
,זאמ ורבעש םינשה שמחו םישימחב .וב קר אל יכ םא ,רקיעב ידוהיה םלועב ,םיבחר םילג התכהש
לבא - הירגלובב ,אטילב ,ןילופ ירעב - םד-תולילע לש םירקמ המכ דוע ויה ,םלועה-תומחלמ יתש ןיב
-תאנש לש הז קשנ :שממ לש תיטילופ היירורעש ידממ הלילעה השבל אל הלא לכמ הרקמ םושב
תא תושעל הרקמ לכב וזרדזה רבדב תועגונה תולשממהו ,ידמ דולח םינשה תצורמב השענ םידוהי
.ותישארב השעמה תא לסחל ידכ


סילייב יוכיז לע "הירומה" ןותע לש תדחוימ האצוה

רקשה תא ולצינ םיצאנה יכ ,אוה וילאמ ןבומ טעמכ רבדו ,םלועה ןמ הלילעה הרבע אל ןכ-יפ-לע-ףא
סוילוי .םידוהיה דגנ םינפה-תבר םתלומעת ךותב םינש תואמ הנומש לש תרוסמה לעב לאונה
םוחתב בושו בוש רזוח היה ,גרבנירג טפשמב גרוהל אצוהש המחלמה עשופ ,לשמל ,רכיירטש
לש דחוימ ןויליג "םידוהיה חספ דובכל" ,1934 יאמב איצוה ראשה ןיבו ,םדה-תלילעל ולש ותלומעת
תנשב דוע - ןילרבב איצוה ,"היפוסוליפל רוטקוד" ,םארטש טומלה דחאו ."רמריטש רד" ונועובש
ובו ,"ידוהיה ןחלופה חצר" רפס לש (!) תישילש הרודהמ - םזיצאנה תסובתל ךומס רמולכ ,1944
אלו) ,םירצונ חוצרל םידוהיה לש םגהנמ לע "תיעדמ" תוידוסיב דבועמו תורוקמה לכמ ףוסא רמוח
סלבג לש ונימי-די ,סריל ןאהוי ר"ד בתכ הז "רוביח"ל המדקהה תא) .ןחלופ יכרוצל , (םירצונ קר
לארשי דגנו ללכב םידוהי דגנ םש תימואלניבה הלומעתה תקלחמ שארו ריהק בשות םויכו ,רבעב
:הלעמב ישילש דיקפת אלא הלילעה האלימ אל םיצאנה ידיב יכ ,איה הדבוע ןכ-יפ-לע-ףא .(טרפב
ונווכתה םהש םושמ קר אל ,הארנכו ,תיניצר ךכ-לכ-אלה ,הלוזה הלומעתה תבכשב היה המוקמ
ימימ יסורה חסונה ,"םימת"ה ,"יסאלק"ה חסונב םימורגופו תושיגנ רשאמ רתוי "םילודג" םירבדל
םושמ רקיעב אלא - םד-תולילעב "יפוסה ןורתפ"ל עיגהל רשפא-יא ףוס ףוס - יראצה רטשמה
-רופיסל תבשק ןזוא אוצמל תקפסמ הדימב םישפיט סלכואמ םלועה ןיא בושש ,ךכ לע ודמע יאדווש
םייניבה-ימי זאמו ,תידוהי הירוטסיה תונש תואמ ךשמב רתויב םיערה םיעגפה דחא היהש ,םידבה
.םיבר םימורגופל הליעה


עיפומה "טסינומוק" ןותעב 1960 -ב המסרפתנש תימשיטנא הבתכב היה ונימיב םדה תלילעל ןורחא דה
לש "םדה תלילע" רופיס תא ויארוקל רפיסו רזחש (תוצעומה תירב לש תוקילבופרה תחא) ןטסגאדב
קלוס וכרועו "הגשמ"ה לע ןותעה לצנתה הווקסוממ ךכ-רחא ואבש תועידי יפל .סילייב לדנמ םחנמ

השעמ רשאמ זוירוק רתוי רבד לש ותימאל - םד-תלילע לש (ןורחא ...תמאב ילוא) ןורחאה השעמה
.יפסכה םיה לש יברעמה ופוחל תנכושה תיטייבוסה הקילבופרה ,ןאטסגדב הנשמ תוחפ ינפל הרק -
,1960 טסוגואב 9 םוימ ןויליגב ,הקילבופרה התואבש קסנאקיוב ריעב עיפומה "סינומוק" ןותיעב
ובש רמאמ ,ןאטסגדב תיטסינומוקה הגלפמה לש יללכה הריכזמ רבעשל ,בודומחמ דחא םסריפ
בור) םימלסומ םד הנשב םעפ תוחפל תותשל ,"םתד תווצמ יפל" ,םיגהונ םידוהיה יכ ,ויארוקל רפיס
השימח םיבר םידוהי םינוק" - רמאמ ותואב רמאנ ךכ - ןכלו ,(םימלסומ ,ןבומכ ,םה ןאטסגד יבשות
,זוירוק אלא הז היה אל ,רומאכ ."םירכומו לודג ילדב םימב ותוא םילהומ ,ימלסומ םד םרג הרשע דע
םאש "יטילופה הגשמה" לע תולצנתה ןותיע ותוא םסרפ ,הבקסומב ןוטלשל ךכ לע וריעה רשאכ יכ
תצק דוע םיבשוי יפסכה םיה יפוחל יכ ,ךכ לע תוחפל אוה דיעמ ,הזמ רתוי הברה לע דיעמ וניא
היה םינש שמחו םישימח ינפל דוע רשא ,ןשיה-ןשיה רופיסה תא טולקל תולגוסמה םדא-ינזא ילעב
.ךכ לכ דירחמ לילצ ול


וצרי הבש הסידואב התה בולקב הביסמ לע העדומ
"ידוהיה םירופיכה םוי לע תמאה" :אשונה לע

לארשי-ץראל תולעל סילייב תא זרזמ קוק ברה

הלאשה לע בישהל םיעבשומה וארקנ - סילייב לדנמ לש םייוניעו לבס ישדוח םיינשו םישולש רחאל
היה אוה .יאכז אצי סילייב לדנמ !םשא אל :התיה הבושתה - - - - - ?םשא אל ,וא ?םשא : תילרוגה
התע היה אוה יכ ,םילוחיאו תוכרב וילא ועיגה םלועה לכמ .רסאמב ותבש תונש שולשמ ץוצרו רובש
.םלועב רתויב םימסרופמה םידוהיה דחא

רחא אל בתכ בתכמה תא .ופימ בתכמ םג היה בייקב לדהו ןטקה ותיבל ועיגהש םיבתכמה ןיב
:ראשה ןיב ברה בתכ .קוק-ןהכה קחצי םהרבא יבר ריעה-בר רשאמ

,ול רשא לכו י"נ סילייב לדנמ םחנמ רמ ,ולוכ יוגה 'ד םע ביבחו ,םינומא שיא ,רקי םדא"
,בוט לזמ תכרב יתכרב תא ,שדוקה תמדאמ ,קחרממ ול טישומ יננה .שדוקמ הכרבו םולש
רשא ךטפשמ לע דוחייב ךרסאממ ךתשפוח לע לארשי ללכ תחמש ךותב .יתחמש תעבהו
לארשי תדע תוללכ תא ךמע עולבלו ,ךעלבל וצר רשא המרמו םימד ישנא תורמל רואל אצי
,בר להקל ועדונ ךיפכ רובו ךתקדצו ,לאוג ונלוכ ונלו ךל תיבשה אל רשא ה"ב .היסור תבשוי
אורקל ימצע השרמ ינא ןכ - ,יביבח ,התאו .לארשי הנחמל ץוחמ רשא בבל ירשי לכל םג
ךתביח תא םשפנ קמועב םישח םלוכש ,לארשי ינבמ דחא רותב ,יבבל יקמעמ ךותמ ,ךתוא
,םוצע ןויסינ לש רוכב ךפרציהב בבל רהוטו ץמוא תיארה רשא ךחור תרקי תא םיריקומו
ךתווקתו הנומא-ךרדמ ךימעפ וטומנ אלו תשאונ אל הלודג תונלבסבו םיבר םירוסיי ךלבסב
רקיו דובכ ךל םינתונה תמא ירבדב הלענ חרואב תטלבה לארשי יקולא 'דב ךתנומאו
דוע תפסוהו ,(ןותיעב םסרפתנ בתכמה) ."םכילע םולש" רמ רפוסל תבתכ רשא ךבתכמב
לא תולעל ךתטלחהב ,השודקה ונצרא יבשוי דוחייב ,לארשי תיב לכ בבלו יבבל תחמש לע
,יריקי ,יננה - ,שדוקה תמדאל .תובא ץראב םירקיה ךתיב ינב םע ךתריד תא עובקלו שדוקה
,ךינפ תא החמשב תוזחל הכזנו 'ד לאוי ,חלצהו הלע ,הבוטה ךכרד לע הבהאב ךכרבל
תימינפ הבהאב ךדובכל םיפצמ וננה ,הדמח ץראב ,שדוקה יררה לע הפו ,ונילא ךאובב
ינדבכתו ךבוט תא ינממ ענמת אלש יריקי הווקא .'ד תרזעב הכרבלו םולשל ךאובב
בשוח ךנה רשא ןמזה תא קוידב ינעידותו ,הב ליגר התאש ןושלב ,ךדי בתכ ,ךבתכמב
תא ךל טישומ יננהו .לארשי ץראל אובל הלענה ךצפח תא לעופה לא חוכה ןמ איצוהל
ינוב דוחייבו ,יבצה ץרא יבשוי וניחא לכ לש הכרבהו דובכה ישגר םע דחיו ימשב ,יתכרב
,שדוקה תמדא לע המואה ןיינבב םידבועה לכו תובשומה יבשוי וניחא , השודקה ונצרא
."החמש ןוצר אלמ בלב ךאובל םיכחמו ,דובכו םולש בור ךל םיגוה םלוכש

דבלב םיטעמ םישדח הצרא עיגה אוה .לארשי ץרא תולעל סילייב לדנמ םחנמ תא זריז הז בתכמ
ףאו הטילק ירוסיי לבס ןאכ לבא .ביבא-לתב םיקה ותיב תא .הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ ינפל
תצק תושעל הוויק אוה .הקירמאל אצי ףוסבל .ול ורסח אל םינב-לודיג-רעצ לש תויתחפשמ תורצ
.תחנ ךותמ הב תויחלו לארשי-ץראל בושל לכוי ןעמל ףסכ

וכז וטפשמב םיניגמ םתויה תוכזב יכ ,עמש קוחרמ ךאו הקירמא תורייעו ירעב בבותסה םייתניב
.םמשכ וארקיי ביבא-לת לש םישדחה היתובוחרמ םיינש יכ גרבנזורג ןיד-ךרועהו ה"אזמ בקעי ברה

(ג"כשת חספ ברע פ"אפ ,רודיבא ןהכה לאומש לש ורמאמ ךותמ)

ה"אזמ ברל בוקטרו'צמ יברה ןיב החישב סילייב טפשמ
ברל אורקל ש"מהב הנענ ,אלכב יצחו םייתנשמ הלעמל סילייב לדנמ הליבש רחאל 1913 -ב
אצמנ העש התוא .ומעטמ תד יניינעל טרפסקא דעכ ה"אזמ היעשי ןב בקעי הבקסומ לש ישארה
אצמנש בוקטרו'צמ יברה םע תחא הינסכאל תעדמ אלש ןמדזנו דאבניראמב יופיר תורטמל ברה
.ומע רשא הדובכה לכו וישמשמו ויברוקמ תיילמפ לכב הוולמ הרטמ התואל םש אוה ףא

םיאבומ םיטלוב םיעטק קר) ,בנ 'מע ,ד"ג ךרכ ויתונורכיזב החישה יטרפ תא ברה םשר ךכו
:בוקטרו'צמ קידצה :(רוציקה ימעטמ
הרורב העידי ונל ןיא יל חלסי לבא ,הינידב יקבו הרותה תא אוה עדוי יכ ונעמש םג ..."
הזה לודגה רבדה תודוא לע ומצעב ויפמ עומשל יתצפחו תודיסחה לא וסחיו ויתועידימ
לע המשאה וליטי יזא תודיסחה לע יעבדכ ןגי אל םולשו סח םא יכ ,וינזוא תא ריעהלו
םידוהיה יכ וזירכי טפשמה תיבל ץוחמ לבא ,טפשמה תיבב קר היהי הזו ,םידיסחה
לק רבדה היהי לאו ,לארשי ללכ לע הנגהה איה םידיסחה לע הנגהה ןכבו ,םידיסח
- "םהל" עגונבו ,םידיסח תמאב םה ונמע לש לודגה בורה ףוס ףוס יכ ,ודובכ יניעב
".םידיסחל ונלוכ ךפהנ
רזחו .וילמ ןוזמרי המל הליחת ןיבה אל בוקטרו'צמ קידצה ."תבורעת יאושנמ ינא" :ה"אזמ ברה
:קד רומוה שוחב תלבותמ הפירח ןושל בהאש ה"אזמ ברה ריבסהו
חונמה יבא תא לבא ,םירומג םידגנתמ ויה היתובאו ימא וליאו ,םידיסח ויה ויתובאו יבא"
רחאל םג ותוא תדבכמו וייחב ותוא הדביכ ,תחצינו הזע הבהא ימא תחפשמ לכ הבהא
..."ותומ


ה"אזמ בקעי ברה

בוקטרו'צמ לארשי יבר ר"ומדאה


."החצינ תודיסחה ןכ םא" :בוקטרו'צמ קידצה

:יברה לש ותריתע םצעל בישה ה"זאמ ברהו
,הנקסמ ידיל אובא םג םא יכ ,ר"תכל עידוהל ביוחמ ימצע תא ינא אצומ אדבועד אפוגב..."
לכב הילע ןגא זא םג ,דומלתהו ך"נתה חור יפל אל םג ילואו ,ןמזה חורל הנניא תודיסחה יכ
ידיב רסומה לכ המחלמ תעשבו ,וניביוא לע המחלמל אצויכ ימצע תא ינא האור יכ ,ישפנ ימינ
וניבא בקעי יכ ,ל"ז ונימכח ונל וליגש ,דוסה והז ילואו ,אוה תומ ןב ,םינטק םיכפ וליפא ביואה
"...םינטק םיכפ לע וליפא ושפנ תא ריקפה ,ושע םע וקבאיהב

:תועמד תוגלוז ויניעשכ יברהו
לע לבקתמו ,דואמ האנ שורפה ,םימכוחמ םירבד ,םירקי םירבד ,ךיתורבדמ האנ המ יוא..."
."ךכרדב חילצת ה"יא ...דואמ ונבל

(הירוגטק דע) סיטיינארפ רמוכה לש הזיטרפסקאה ירבדב יכ ה"אזמ ברה ןייצ החישה ךשמהבו
יכ ,תויפלת שרע לע השקה רמאמה אבומ
האנ רתוי יכ ,לארשי לש םדובכ ינפמ ,םדא תרוצ םהל ןתנ ה"בקהו ,תומהב המה םייוגה"
תרוצב םירומח םתוא ושמשישמ ,םדא תרוצב תוחפל םירומח םתוא ושמשיש םיכלמ ינבל
."םירומח

:הז רמאמ לע ריעמ יברהו
,רומחל המוד ונניא םע יכ ןכתייה ,הז רמאמ קדצ המכ דע ,האור ומצעב ודובכ אלה..."
וניתובא .םד תפיטמ התוריהזב ,םלועה לכל העודיה ,המלש המוא לע םד תולילעב אובי
שי רבכ ודובכ לש הירוגינסל עגונש המו .םהילע םטפשמב דאמ וקדצו בטיה םתוא ועדי
".תאזה ארמימה תא בשייל וינפל היהי השק אל יכ שארמ שיגרהל ה"ב שוח ונל

גרבנזורג רקסוא רוגינסה לש ויתונורכיזמ
לע יסור טפשמ תיבב םעפ יא ואשינש םיריהזמה דחא היהש ,םיעבשומל םוכיסה םואנב וירבדמ .א
:תישונא תילארבילה תרוסמה תרהוט
אל - לארשי תד תא םיתכהל לבא .םכתוכמסב הזו ,סילייב לע הילכ איבהל םכחוכב..."
םכל - םכניד תערכהל היהי ךרע המ :םכיפלכ םינפ זעמ ינוארת לאו וחלס .אוה םכדי לאל
איה ןיא יכ ועבקת םא - תידוהיה הנומאה תודלותב ,לארשי םע יבתכב םיאיקב םכניאש
יתלב יפמ האציש - הבושח יתלבו תפסונ העיבק ףסותת ...שונא םדב שמתשהמ תדלוס
וצפנתה הילעש ,איה ןימוי קיתע ןדס - רמא - תידוהיה תדה .היעבב רקיע לכ םיאיקב
בשותל (םיהולא) 'ה תא וכפה ,בייקב ש"מהבב ןאכ .היאנשמ לש םיברו םידבכ םישיטפ
".(יתרטשמ שופיח) הוואלבואב ודוצל ,הבישי תוכז לוטנ יבויק

ןיינעב ,הרטשמה טנמטרפיד לש םיידוסה םיקיתב ןייעל גרבנזורג ןמזוה הכפהמה רחאל 1917 -ב .ב
:םימיהדמה םייוליגה הנהו .סילייב


ופימ סילייב לדנמ לש בתכמ

תולאשב החמומכ דמולמ וא יבלסוברפ רמוכ אוצמל היסור יבחרב ץצורתה םיטפשמה דרשמ (1
שמשל רתעייש אוהש לכ ינעדמ דמעמ לעב הרומכה ברקב אצמנ אל הנהו ,ידוהיה יתדה ןחלופה
.תונוטלשה םעטמ החמומ

רוריב תייחדב ךישמהל ץילמה ויוכיזבו סילייב תקדצב חוטב היהש ,סריג (ךלפ לשומ) רוטנרבוגה (2
...המודב הלשממה טפשמ לע הערל עיפשי הז ויוכיז .טפשמה

שמשל לכויש ,בירדלוב ןידה תיב בא םעטמ םיעבשומה לע "רמוש"כ הנומ ,שפוחמ םרדנ'ז (3
...םיעבשומה ינויד תוידוס תשודק תא רפהו תונוטלשל "םיינזוא"

התרק" :וילע םינוממל ,סילייב טפשמ רחאל בתכ ריכבה הרטשמה טנמטרפד דיקפ - בומיבויל (4
.(לשמל ךפה רבדהו ,המיסוצ דיל יסורה יצה דמשוה - ןפי היסור תמחלמב) ."תיטפשמ המיסוצ

וקפוסו הירוגינסל ינויח רמוח וליכהש הלאכ םהבו ,הרטשמה י"ע וחתפנ גרבנזורג יבתכמ לכ (5
.הירוגטקל

לנולוק לש הריקחה תצורמב יכ לע ד"הוע תכשל ןידל גרבנזורג דמעוה טפשמה רחאל יכ ןיוצי
:ארק בונביא םימרדנ'זה
יתלבו םירשי םידע קר םימייק ,הירוגנסה םעטמ םידעו הירוגטקה םעטמ םידע ןאכ ןיא"
."םירשי

.ושנענו וטפשנ םירחא םירוגינס םג .הפיזנל ןודנו עשרוה אוה

.טפשמ אלב גרוהל קאיריב'צ הריו האצוה ,1919 -ב בייק תא ושבכ םיקיבשלובהשכ

לע סרפכ ,טאנסה לש תילילפה הקלחמה דיל רוגיטקה ןגס שמשל הנומש ,רפיו וי .וא רוגיטקה
,ךרע לוטנ דיקפתב הגולק ריעב רתתסה (בוטיבולג'צש י"ע השענ יונימה) ,סילייב טפשמב ודיקפת
.1919 רבמטפסב ,הכפהמה לש ד"היב ינפב הבקסומב ןידל דמעוהו

:רפיו םשאוה ןהב תוריבעה הלאו

ועדויב ,סילייב טפשמ תא זיחמהל ידכ בוטיבולג'צש רשה ידימ רוגיטק לש דיקפתה תא לביקש .א
ןכוה םהב םיעצמאה תא ועדויבו ,םדה תלילע תליעב שומישב ,טפשמה לש תורטמה תא בטיה
.טפשמה

ומצעל ביצהש הרטמה תגשהל עייס ךכבו ,סילייב דגנ םימושיאב םאולמב ךמת רוגיטקכ ודיקפתב .ב
,םידוהיה דגנ האנש (וויקש יפכ עישרמ) ד"ספ תועצמאב רוציל :ונייהו ןידל סילייב תדמעהב ןוטלשה
ישאר לע ואבוהש םייחה יעגפו םייתימאה תולקתה יעצבממ םתעד חיסהלו הייסולכואה יבחרב
..םזיראצה לש לקולקה ורטשמ ידי לע הייסולכואה

...1919 -ב היה הז ,ןכ...

:רמא וירבדבו ,הכפהמה ירוגטק לודג ,עדונה וקנילרק היה רפיו לש ורוגטק
לכ ונורשכ חוכ לכ תא בדנש ,ךכב אלא ,רוגיטק שמישש ךכב רפיו תא םישאמ ינא ןיא ..."
תושורדש תויטילופה תורטמה תא גישהל וקשחב ,םזיראצה תורישב ,ולש עדיהו ותלוכי
"...םימד תכיפש ךרדב ,םזיראצל ויה


רחאל ביבא-לתל םעיגהב ותחפשמו סילייב
טפשמהו הלילעה ימיב םייוניעהו לבסה תונש

רטשמה רצביי רשא דע זוכיר הנחמב שובח תויהל ותוא ןדו רפיו תא עישרה ינכפהמה לנובירטה
.תיטייבוסה הקילבופרב יטסינומוקה

אל יכ רוריבב הארנ ןהמו ,ןורחאה ורבד תא ויתונורכיזב איבמ ,רפיו טפשמב חכנש - ה"אזמ ברהו
:ןטק עטק קר טטצאו ,חקל דמל
(וקנילירקל הנווכה) - בלה קמועמ וז הלימב שמתשמ ינניא - דבכנה ידגנתמ םג לבא" ...
אחומ לארשי םע ,שחנכ רטונו םקונה טבשהו ימד תא שרוד אוה .הדימה לע םעפה זירפמ
העונת שארב דמעש םינבלה םילרנגה דחא) ןיקינד םא... .תאזה השירדה תארקל ףכ
ירעש לא ברקתמו ךלוה ('חמה - "םינבלה" םיסורה ישארמ ,יטסיראצה ןוטלשה תרזחהל
יתלבס ךכ לכ יתינוע ינא םולכ םניא ייח ... ?רפיו לש ומד ךרצנ ךכ ליבשב םאה ,הבקסומ
יל ארק רשא (הייריב תוומ) םיעגר הזיא לש ןורחאה יוניעה יניעב בשחנ אלש דע ,הברה
" ...הריעצ היער יל שי לבא ...יתורצ לכמ רורד