- "..ונגרוה ךילע יכ"

האושה ימיב םשה שודיק השעמב תונווכתה

ןייטשברפ רתסא

ז"ט ןויליג ,"לולכמ" ךותמ


ג קלח ב קלח א קלחםיירוטסה תורוקמב האושה תפוקתב םשה שודיק תווצמל תונווכתה ייוטיב .3
תנתינ הניא הרואכלו ,ונוקל םדא ןיב חיש וד ,בלה ישחר לש "טעמ שדקמ" הניה תונווכתה
יוטיב םג םיבר םידוהי ונתנ תויודעה יפ לע ,תאז לכבו .תיתומכ תוסחייתהל וא החכוהל
ןכתי .תורחא תווצמ םויקב רשאמ רתוי ,וז הווצמב םתונווכתהל דחוימו טלוב ינוציח
,יבמופב תישענ איהשכ הלעמ תפסות הב שיש ,הווצמה לש התוהמב רושק רבדהש
הנומאה תא םסרפל :םיווצמ ונחנא רשא הווצמה תאז ןיינעו ...ומש תא שדקל ונוויצש"
לש דממ הפיסומ םשה שודיקב תויבמופהש םושמ .(28) " ...םלועב תיתימאה תאזה
יאשונ תא םות דע רעבל םישקבמה תוחוכ תורבגתה לש העשב אקווד ,םלועב הנומא
,םעיבהל ועתרנ ןכ ינפלש תוינומא תושוחת םיאטבמ וללה םייוטיבהש ןכתי לבא .הנומאה
וטנ רשא ,םיבר תויודעו םיבתכ ,םוקמ לכמ .םהילע זירכהל וששח אל רבכ תוומה ףס לעו
ןפואב םתוא םינחוב רשאכ םתועמשמ תא םילבקמ ,םיישיא תפומ ירופיס םהב תוארל
םתדעמו םמצעמ ועבתש םתוא לש ,יבמופב תונווכתה לש העירי בחר יוטיבכ יתטיש
תומל םתונווכתה תא יבמופב ואטבו ,ןורחאה עגרה לש תולעתה ,תישיא ,תימינפ העיבת
ויה ךכל םייוטיבה .הבגשנה הווצמה םויקב האלמ תועמשמ היהתש ידכ ,םשה שודיק לע
תורוקמ לש דאמ בחר ןווגמ ךותמ ,תודחא םיכרד ןלהל איבנ .הזמ הז םינושו םיבחר
לע תומל םתכילה לש םינוש םיבלשב וז םתונווכתהל יוטיב םידוהי ונתנ ןהב ,תויודעו
.םשה שודיק

םשה שודיק תווצמל הנכה 3.1
תיתוגה תיתשת תריציב ,הנכהב םדקומ יוטיב ידיל האב היואר תונווכתהל עיגהל הפיאשה
גשומב .תילמיסקמה תונווכתהב הוולי השעמל המויקש ידכ ,הווצמה םויק םרט תישגרו
ןויעהו ,ןידכו תדכ המייקל ידכ הווצמה יניד לש יתכלהה דומילה םיללכנ "הווצמל הנכה"
ינפלש הפוקתה ןמ תויודע .התועמשמ תא םינפהל ידכ הווצמה לש ינומא-יתוגהה
דומיל ידי לע רוביצה תא וניכהש לארשי ילודגמ ויה :ךכב קוסיעה לע תודיעמ םיחולישה
השק העשש תימינפ השוחת ךותמ הארנה יפכ ,םיבתכבו תוחישב ,היגוסה לש ינויע
יתכלה רפס בתכש ,בוקרטיפ לש הבר ,ד"יה ואל םייח השמ ברה ומכ ,םעה ינפל תדמוע
םידדוב םיעטק םתוא קר ודרש .רואל ואיצוה הכז אל ךא ,"םשה שודיק" לע אלמ
וברתה םיחולישה תפוקת ינפל ,תואטגב .ותספדה םרט ,לבוקמכ ,לארשי ילודגל וחלשנש
תוכלהב שדיחו דמל ,השרו וטגב םינברה יבושחמ ,הבמז םחנמ ברה .הז אשונב םיקסועה
:ןמדייז ללה ויתונורכיזב ראתמש יפכ ,םשה שודיק
תחת ,םעזה ימיב ת"ישה תרזעב יתשדיחש המ" :ודי בתכ לע טבמ ףיעמ ינא..."
(29) "...ל"ז ד"בארהו ם"במרה פ"ע םשה שודיק ןיינעב ,קיצמה תמח
,ךכ .לבוקמכ אלש ,בושח םוקמ "םשה שודיק" אשונ ספת ,וטגב ודמלנש הרות ירועישב
ארמג ונדמל" ,ץישבייא רזעלא םייח ברה י"ע םירועשה ורסמנ ,בושרייו וטגב ,לשמל
'ה שודק תוכלהב דומילה הז היה ,רתויב קזחה םשורה ילע השעש המ םלוא ...תופסותו
הנחמל ותליהקמ קלח םע חלשנש ,גרובמה לש הבר ,ךבלרק ברה .(30) " ...ם"במרה לש
םינכומ ויהיש ףרה אלל ריכזה ויתושרדבו ,הנשמבו ארמגב םירועש רוסמל ךישמה ,הגירב
תודהיה יגיהנממו ץיבונרב תבישי שאר ,ןמרסו ןנחלא ברה (31). םשה שודיקל םוי לכ
רשאכ ,1941 ב הנבוק לש ינמרגה שוביכה םע םשה שודיק לע םירועש רסמ אטיל-ןילופב
ונבל הרוהו ,עדונ יתלב דעי ןיידע ויהש ,תוומה יטרופל םיינומהה םיחולישה ולחה
וטגמ םידימלתו םינבר םע חקלנ רשאכ (32). הרמואל שיש הכרבה חסונ תא וידימלתלו
תונווכתהה לש הלקשמ דבוכ לע םירבד אשנ ,יעישתה טרופל א"שת זומתב א"יב הנבוק
:השעמה לדוג תא לוספל הלולע היואר יתלב הבשחמש ךכ ידכ דע ,םיעגר םתואב
.לארשי ללכ לע וניפוגב רפכנש םיצור ירהש ,םיקידצ ונב םיאור םימשבש הארנכ"
היהנ תמאבש ,רוכזל ונילע ...רצק ןמזה יכ ,םוקמב דימ ,תעכ הבושת תושעל ונילע
תניחבב איהש ,הלוספ הבשחמ הלילח הלעת אלו ,ףוקז שארב ךלנ .םשה ישדקמ
שודיק :רתויב הלודגה הווצמה תא התע םימייקמ ונא .ןברוקה תא לסופה ,לוגיפ
".ידוהיה םעה תא שדחמ םיקת רשא ,שאה איה וניתומצעב רעבתש שאה .םשה
(ב"ישת ,קרוי וינ ,"עטיל ןברוח" ,ירשא םירפא ברה)
תונברוק תוכלהב :ירקמ וניא "ןברוקה תא לסופה ,לוגיפ" - ןנחלא 'ר שמתשה וב יומידה
םייקל אלש הבשחמ) "לוגיפ תבשחמ" יכ איה הכלהו ,הנווכל דחוימ יתכלה לקשמ םייק
הלאשהב יוטיבה חקלנ ןאכמ .ורקיעמ ןברוקה תא תלסופ (התכלהכ הברקהה תא
הלילח וא הווצמה השעמל ףקות תנתונכ ,הווצמ לכב תונווכתה לש תיזכרמה התובישחל
לש ותלחהל יאנת - תוומל םיאצויה לש היוארה הבשחמב ,אופא ,האר ןנחלא 'ר .ךפהל
.םשה שודיקכ השעמה

.רתויב בושח םוקמ וז הווצמל תיתיווח-תינויערה הנכהה תספות תידיסחה תוגהבש ןבומ
תבש ידימ ורמאנש ,אנצסיפמ יברה ,אריפש סומינולק ןמלק יבר לש ויבתכ-ויתושרדב
תכשמתמו תדחוימ תידיסח-תיתוגה הנכה הרוזש
(33), האושה רחאל ואצמנו השרו וטגב
שודיק לש דוסיה יעוריא ינש לע רקיעב תססובמ יברה לש ותוגה .םשה שודיק לש השעמל
הריאמו ,תוכלמ יגורה תרשעו אביקע יבר תשרפו הדקעה תשרפ :םידוהיה תורוקמב םשה
,שוביכה םע רבכ (34). השרו וטגב תדחוימ תועמשמ ול שיש ,ירוקמו שדח רואב םתוא
:יברה רמוא , (1940 רבוטקוא) ש"ת הבוש תשרפל השרדב
םתא ימ ינפל לארשי םכירשא אביקע יבר רמא :אמוי תכסמ ףוס הנשמ..."
לע גרהנהש שיא יפמ שיא הלבק ...םימשבש וניבא ןכתא רהטמ ימו ןירהטימ
,םעטה יתעד תוינע יפל רמואו (35), ללכ םירוסיי שיגרמ וניא ךרבתי 'ה תשודק
דע הבשחמה םלוע לא וישוח לכ תא הלעמו ...ץרמנ קשחב בהלתמש ןוויכש
ןכל וילעמ טשפתנ ותוימשגו ויתושגרהו וישוח ולטבו הבשחמב ולוכ שבלתמש
ךלה וימי לכו םשה שודיק לע גרהנ אביקע 'רש ןויכו ...גונעת קר שיגרמ וניא
םג רמא ןכל ,"ימי לכ" בותכש ומכ םשה שודיק לש שפנ תוריסמ תובשחמב
זא יכ םירהטימ םתא ימ ינפל םירכוז םתאשכ ,לארשי םכירשא םירוסייב
."םירוסייה תא םישיגרמ םכניאו תולטבתמ םכיתושגרה
םדאה תא הלעמו תוישוח תושוחת תלטבמ איהש דע ,לודג הכ היואר תונווכתה לש החוכ
.םיעוריאה לע יביטקא ןפואב עיפשהל וליפא יושעה חוכ הב האר יברה .תרחא הריפסל

"(36) דרי" ,ידיסח גיהנמכ ,יברהו ,תינומאה בלה תקוצמ םג המצעתה בצמה תרמחה םע
תובשחמ ינפמ ששחה תא טלק ,תוינחורהו תוימשגה בלה תוקוצמל בישקה ,להקה לא
.ויתושרדב ךכל סחייתהו ,תוומה תמיאו םירוסייה תעב םיימש םשל הנווכב םוגפל תויושעש
בוש יברה ןד ,וטגב תינומהה התומתהו בערה ימי לש םמוציעב ,(1941) א"שת ץיקב
:"!?ןאכ דע" אביקע יבר ידימלת לש םתלאשב
תוכלמ לוע וילע לביקש לע קר ,והולאש הגירהה לע אלש רמול ןכ לע םיכירצ"
ותעד ןווכל ול רשפא ךיא ,והולאש הלאש קר ,ול ושקיהש אלו ...םיימש
ויהש ,ולאכ תורצב ,"דחא"ב ןווכלו םיימש תוכלמ לוע תלבקו עמש תאירקב
,'וכו רעטצמ יתייה ימי לכ :םהל בישהו .לזרב לש תוקרסמב ורשב תא ןיקרוס
רעטצמ יתייה םג קר יל היה דבל ןוצר אל ,ונמייקאו ידיל אובי יתמ יתרמא
תעשב םגש דע רוא ךכ לכ ילע ךשמי םורממש ,ולעפ רעצה םע ןוצרהו
."ןווכל םיכירצש המ ןווכלו ש"מוע ילע לבקל לכואו לבלבתא אל םירוסייה
(א"יק 'מע ,א"שת בקע תשרפ)
תלוכי לש וזכ הלעמל עיגה דציכ ,תינומאה ותבוגת תא ןיבהל ושקב אביקע יבר ידימלת
הנכה קר יכ ,םהל בישה אוהו .וירוסיי אישב תומלשב םיימש תוכלמ לוע לבקלו ןווכל
יבר ידימלת ירבדב ןוידה תועצמאב ,ךכו .ולא םיעגרב ול הדמעש איה וייח לכ תכשוממ
אוהשכ קסופ יתלב ינומא ןוידל היצמיטיגלו חתפ יברה ןתנ ,םלוע ילודג ויהש ,אביקע
תבוח" ורפסב םג יוטיב ידיל םג האבש יפכ ,ךנחמכ ותטיש תרכינ וז ךרדב .ודי לע החנומ
ןויערל .ידיסחה ךוניחב דוסיה ירפסמ דחאל היהו תומחלמה ןיב בתכנ רשא ,"םידימלתה
הבתכנו םירבדה ושרפתנ הב ,(37) (1941 ףוס) ב"שת ףרוחב ,תפסונ השרדב יברה בש הז
תועמשמ הנתינ וידימלתו אביקע יבר ןיב חישל רשאכ ,וטגב בצמה לע םתכלשה תורישי
וכלהש תוביסנב םביל ישחרל בישקהל ,םהילא "תדרל" יברה לש םוצע ץמאמב ,תפסונ
:השעמ תעשב םתנווכ ךוכיזב עייסל ידכ ,ורימחהו
:ותוא ולאש אביקע יבר ידימלתש ,ןיינעה זמר הז רשפא ןטקה ונבצמ יפלו"
רשפא ל"נה יפלו ...ךשפנ לכב ...יתייה ימי לכ ":םהל בישהו ,"ןאכ דע ,ונבר"
םבילב הלע ,הרמה םבר תתימ לע ךכ לכ ורעטצה תמאב וידימלתש ,ונבצמל זמרמ
םתנומא םגפית אלו ורהרהי אל ו"חש ואריו ,הרכש וזו הרות וז ונבר השמ תלאש
הז ידי לעו םירוביד הזיא םהמיע רבדי הלודגה ותנומאב קזחה םברש וצרו ,הזמ
בצמל ןאכ דע אובי ונבר ,רמול הצר ,ןאכ דע ,ונבר :והולאשו ,הנומא םהב עיפשי
קר ,בטיה ראב םתלאש תא ושריפ אל ןכלש רשפאו ,הזכ רמ ןפואבו הגירה לש
אביקע 'רו ."קותש" :הז לע ונבר השמל 'ה רמא רבכש ינפמ .ןאכ דע ,ונבר - זמרב
ימי לכ ויתוגרדמו ומצע םהל רביד ןכל ,ותנומאמ םהב עיפשיש םתנווכש ןיבה
"...ונמיקא אל ידיל אבש וישכעו ...יתייה
,םברל םניב חישל חיתפכ וז השרדב השרפתה ,"ןאכ דע" אביקע יבר ידימלת לש םתלאש
ןויפר תנכס תא םהמ עונמל ךכו ,הלש אישה יעגרב ותנומאמ םהילע ןירקהל ותורגל ידכ
תילאוטקאה הכלשהה האב ,ןאכמו ,וטגב ללכה ירוסיי תיווהב יברה ששח ונממ ,הנומאה
:השרוב וידיסח - ויחא לא הרישיה
םיטרפ םידחא ,םימלש םינימאמ דימת ויהש ולא ןיב םג תעכ םיאור ,וננובאדלו"
התייה אלש זא הנהו ...ונתבזע המל ,רומאל םישקמו ,םלצא הנומאה המגפנ םהמ
רבדיש י"ע הנומא תוקזחתה ושקב ןכל ,דבלב תוכלמ יגורה הרשע לע קר הריזגה
זא ,ו"ח לארשי לכ לע םה תוער תוריזגהש התע ןכ ןיאש המ ,אביקע יבר םמיע
תוחפה שיא םג ןכלש ל"צז ברהמ עדונ יכ ,קזחתהל ונתנומא הכירצ ןמצעב ןהמ
ינפמ ,ול השק ורצי לע קזחתהלש ףא ,ןויסינ תעב 'הל ושפנ רוסמל ןכומ לארשימ
.עדונכ תרבגתמו תקזחתמ ז"יעו ל"ר הריפכב ותמשנ ץוצינ תא תובכל זא םיאבש
םדא םושל ער ונישעש לע אלו ונלזגש לע אלש וביל לא ןתונ דחא לכ היה וליא ןכל
יד אלו ,ךרבתי ותרותבו וניקולאב םיקובד ,םילארשי ונאש לע קר ,םיפדרנ ונא
םיצור דחי םהינש תא קר ,ונכותב רשא דבל תוקולאה ץוצינ תובכל ונאנושל םהל
וב ונתקידאו ונתנומא התייה הברדא זא יכ ,ילארשיה שיא שפנו ףוג תא ,תולכל
תילכת יכו ,םישיגרמ ונא תוינפוגה וניתורצ תא קרש ןויכ לבא ,תקזחתמ ותרותבו
םיטרפ לצא תשלחנ דוע ןכל ,בל לא םינתונ םניא ,הרותהו 'ה אוה תורצה לכ
.(א"מק-ט"לק 'מע ב"שת הכונחל שדוק שא) ."הנומאה
לש תינחורה תיתשתב קבאמ אלא ,יזיפ קר וניא םינמרגה קבאמ יכ הסיפת התוא ךותמ
,ךכ .םשה שודיק לש עגרל דע הרותב תוקזחתהלו תינחור הדימעל יברה ארק - םעה
העשה אובת םרט הנומאה קוזיח לש תוכשמתמ תוסמ השרו וטגב יברה תושרד תווהמ
לודגה ןנוכתמה ,לודגה ןימאמה לש יומידה תגספ ,אביקע יבר לש וכרד תמשגה ,תילרוגה
.םשה שודיק לש העשב היוארה תונווכתהל

עגרב הלילח םגפית האלמה הנווכהו תעדה לע וריבעי םירוסייה אמש הגאד התוא
הנומא לש
(38)" העדומ" רוסמל תורשפאה םצעב ,הכלהב רבכ יוטיב ידיל האב ,ןורחאה
הבישי שארו ןייד ,ץיברוה עשילא ברה :האושה ימיב םג ךכ וגהנש ויהו .ןחבמה תעש ינפל
:רוביצל "העדומ" ףיסוהו ,םימוד םירבד רובצב אשנ ,הינבליסנרטבש שעדב
אלו םיבר םירוסייב הנועא םא םג 'הב יתנומאמ הטסא אלד העדומ רסומ ינירה"
.(39)" ייתובשחמו ירוביד לע טולשא
ןויד לש ומויקב תאז , יתכלהה ןפב םג יוטיב ידיל האב םשה שודיק השעמל הנכה
תפוקתב .דציכו םשה שודיק תווצמ לע ךרבל שי םאה :"תווצמה תכרב" תלאשב יתכלה
דעש וז הווצמב השעמל הכלה תולאש ולאש םידוהי :רתוי יוצמ ןוידה השענ םיחולישה
ולעש תויתכלה תולאשב קסועה , (40)"םיקמעממ ת"וש" רפסב .תיטרואת התייה זא
םהב תורוקמ םתוא םג הארנה יפכ תנייפאמ איהו ,היטרפל הלאשה תאבומ ,הנבוקב
:הזימרב הלאשה תרכזומ
אל ...תועווזה שרגמל הכבו ךולה וכלה םלוכ ...םהיבשוימ ונקורתה וטגה יתב"
.ונדבאו ונרזגנ - ונעדי תחא לבא ונפוסב המ ונעדי
וטלמנש םיטילפהמ דחא ,ד"יה השראוומ והילא 'ר ילא שגינ הז דמעמב זאו
לעש הכרבה חסונ המ יתוא לאש אוה ...ושפנל טלפמ ושפחב אטילל השראוומ
לע" ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא ךרבל םהילע םאה ,ךרבל לטומ ומש ישדקמ
שדקל" ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא ךרבל םהילע וא ,םתומ ינפל - "םשה שודיק
ידיל עיגי ו"ח םא ,ךרבי ךיא ומצעב תעדל הצור אוה יכ ,יל רמא אוהו ."םשה תא
רובעל ,איהו ,וייח ימיב הנורחאה ילוא ,הווצמ םייקל הצור אוה תאז דבלמו .ךכ
םתוכזלו הנורחאה םתעש עיגת םא תושעל המ תדכ םתדמללו תומל םידוקפה ןיב
."ןידה יפכ הכרבה תא וכרביש
ךלמ וניקלא 'ה התא ךורב" - ה"לשה חסונכ ךרבל קספ הנבוק לש הבר ,אריפש 'ד 'א ברה
ידוהיה לש ותלאשמ .(41)" םיברב ומש תא שדקל ונווצו ויתווצמב ונשדיק רשא םלועה
םיברה תא םג תוכזל ותונווכתהלו ותועדומל םישרמ יוטיב איה ףא ,םירחאה תא דמלל
ידכ ,םירחאל הכרבה חסונ תא לאושה הרוה ,ירשא 'א ,בתוכה ראתמש יפכ ,ןכאו .ךכב
ירחא ירשא תודע יפלו ,היגוסה תא ררבל ךישמה אוה .םתעש עיגתשכל םהיפב ןונש היהיש
חסונכ ד"יה ילתפנ ונב תא דמיל ןמרסו ןנחלא 'ר םג יכ עמשש רמאו וילא אב המ ןמז
םיעגר תארקל םתדע תא םיבר םינבר וניכה תויודע יפ לע .םייח ץפחה םשב ,ה"לשה
. (42)ולא

.תונווכתה לש יוטיבכ ,םינורחא הדירפ ירבדו "יודיו" 3.2
,הדעה ןמ םישנא לשו םיגיהנמו םינבר לש םינורחא םירבד תורזחשמה תובר תויודעב
תועצמאב ,םשה שודיק לע תוומל םתכילה תועמשמל תועדומ ררועל ןוצרל יוטיב םייק
תוינומא תואירקבו ,לארשי ללכל הרפככ ןידה תלבקב ,םימש ידימ המקנב הנומא תעבה
רשאכ ,ןיבר י'לרהא ברה ,ץיבונל לש הבר וירבד אשנ ,לשמל ,ךכ (43). יח לארשי םעש
:"לטיק" שובל אוהשכ ,ןימלעה תיבל ךרדב ותליהק ינב םע אצי
ירוסייו ברה לבסה ירחא ...םימשה תוכלמ לא התע םירבוע ונא ,םירקי םיחא..."
לא ןכל ...המינפ ןדעה ןג לא ועיגת יכ םכל חטבומ ,תומדא ילע ונלבסש םוניהגה
,םידוהיכ תומל וניכזש ,ונירשא ,םכירשא .םכלרוג תארקל החמשב וכל .וגאדת
.(44)" םידוהי ונאש ךכב ונעשפ לכ יכ .םשה שודיק לע תוומכ בשחנ הזכ תוומ
:הליפתו תינעת ,"יודיו" השרדל ומדק ץישולא'ז הריעב
ץישולא'ז ידוהי לכ ופסאתנ ,רחשה תולע םע ,הבושתלו םוצל ישילשה םויב..."
יפוטע םירבגהו תבש ידגבב םלוכ ,םפטו םהישנ םה ,ןשיה שרדמה תיבב
די ןתונ התא" :"הליענ" תליפת וללפתה ,םירופיכה םויב וליאכ ,"ךלטיק"
- - ונדגב ,ונמשא" :רוביצב "יודיו" ורמא ."םיבש לבקל הטושפ ךנימיו םיעשופל
."םיקולאה אוה 'ה" לוקב וארקו רפושב ועקת ףוסבלו "-
הימוד .קושה רכיכב בצייתהל העשה הברקתה ,תובבלה תערוק הליפתה םותב
.הבגשנו המויא הימוד ,שרדמה תיבב הררתשה
רשא ,ןשיה שרדמה תיבמ דרפיהל שדוקה ןוראל שגינ ,ןקזה ןיידה ררועתנ בושו
םידוהי" :זירכה אוהו ,הרותה תלשלש תא םידוהי וב ולשיח תורוד לע תורוד
םוי תארקל הנכה קר ויה ונלש הבושתה ימי !בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ,םירקי
,הלוכ השודקה ונתליהק תעד לע ,םוקמה תעד לע ,ונילע אבה ארונהו שודקה ןידה
ונתנומאב רבגתהלו קזחתהל םיעבשנ ונא ,ונינפל ויהש תורודה לכ תעד לעו
תוקונית לש םתוכזבו תובאה תוכזבש ןוצר יהי !הנורחאה ונתמישנ דע ,השודקה
'ה וניקלא 'ה לארשי עמש :"דחא"ב וניתומשנ תא ריזחהל הכזנ ןבר תיב לש
"(45) !דחא
אצוה ,בושלפ הנחמבו בוקרק וטגב תצרענ תומד ,ץישולאזמ ר"ומדאה ,גרבנילק םש יבר
,הבהאב םימש ןיד לבקל םיחכונה להקמ שקיב אוה ,ג"שת ןסינ ח"כב יבמופב גרוהל
לש םתרפכ ינירה" :האירקב ולוק םירהו ,יודיו רמא ולש ןטק תילטבו ותנתוכב ףוטע
דוד המלש יבר ,םינולסמ יברה .(46)" עמש" ארקו ןטק תילטב וינפ הסיכ זא ."!לארשי
םיליהת) ינועמש טוקליב שרדמה יפ לע עטק גרוהל ותאצוה ינפל רמא ,גרבניו עשוהי
:('י י"ק םיליהת) "תויוג אלמ םייוגב ןידי" קוספה לע ,(ט"סתת
שפנו שפנ לכ םדמ ה"בקה לטונ לוכיבכ ,לארשימ םייוגה םיגרוהש שפנו שפנ לכ"
ותוא שבול ןידה םוי עיגמשכו ,םד העבצש דע (וישובלמ) ולש ןירופרופ לבוטו
לע םושר תויהל רשאמ רתוי בושח תויהל לוכי המ :ףיסוה שידיבו "...ןירופרופ
.(47)" ה"בקה לש ושובל
ץיוושואל ועיגהב ,ןמדירפ השמ יבר ,ןאיובמ יברה םג עימשה םיימש תמקנ לע םירבד
:ץיושואב הדרשש הדועתב ינומלא רבחמ דעתש יפכ ,ד"שת חספב
שגינ ןמדירפ השמ ברה .יצאנה דקפמה םלואל סנכנ ,םלוכ םע דחי טשפתהשכ..."
םיארונה םלועה יחצור םתא" :תינמרגב וילא הנפ ,ודגב שדב וספתבו ,וילא
םלעיי אלו דעל היחי לארשי םע .לארשי םע תא ודימשת יכ ומדת לא ,םיבעתנהו
ידוהי לכ דעב .ומלשת רקי ריחמ ,םילפש םיחצור ,םתא לבא .הירוטסהה תמבמ
םוי ברק .םואלמ ומלעיתו וחמית םתא ,םיחצור הרשע ייחב ומלשת עשפמ ףח
תרעובה ונתמח רשא דע ,חונמ אצמי אלו עבתיי םכדימ - ךופשה ונמד ;םקנה
.בר חוכבו קומע לוקב ורמאנ וירבד "!םכלש היחה םד תא דימשתו םכילע ךפשית
לכ וארק ומע דחיו ,"לארשי עמש" הבר תובהלתהב ארקו ותעבגמ תא שבח אוה
ייחב המגודו חא ול ןיאש ,שפנה תולעתה לש עגר הז היה .תונוש תואירק םיחכונה
.(48)" םידוהיה לש ףרועה ישק תא חיכומה עגר ,םדא
לש הבר .םינבר דוע לש תונורחא תורימאל הארשה התוויה אביקע יבר לש ותומד
ךישמה ,המחלמה םרט םשה שודיק אשונב קסע רומאכש ,ואל םייח השמ יבר ,בוקרטיפ
יבר לש ורמאמ תא ריכזהו רזח הקנילברטל תבכרב ;ןורחאה עגרל דע םשה שודיקל ןיכהל
ינבמ עבת הזע תושגרתהבו ,"ונמייקאו ידיל אובי יתמ רעטצמ יתייה ימי לכ" ,אביקע
רשאב גרהנה ידוהי לכ יכ ,םשה תא שדקל םיכלוהה םידוהיכ ץקה תארקל תכלל ותליהק
הלימ "יודיו" להקה םע רמא ,ג"שת ןוושחרמ א"יב ,הקנילברטב .והנה שודק ,ידוהי אוה
,רימב .(49) ותועמשמ אולמב םשה שודיק לא דעצ רחא דעצ םתוא ליבוה ךכו .הלימב
ארקו ,קושה רכיכל םישרוגמה שארב ךלהש ,יאמק יבצ םהרבא 'ר הריעה לש הבר הנפ
ראתמ ,לשמל ,ךכ ."(50) ךשפנ לכבו" תא םייקש אביקע יברכ ,הרזגה תא הבהאב לבקל
לש םינורחאה וירבד תא ,ו"שתב הטילפה תיראשל ועסמב גוצרה ברה ינפב םיטילפה דחא
םויקב החמש לש הלעמל עיגהל עבותה ,אריפש לארשי ברה קסיזדארגמ ר"ומדאה
:הווצמה
הרפ רפאכ ,ונרפאש וניכז יכ חומשל ונא םיכירצ ,וז הגרדל ונעגהש ונחנא"
לפנש ,םירשואמ ונמצע תא תוארל םיבייח ונא .ולוכ לארשי םע תא רהטי ,המודא
לע ונתדיקע תא הבהאב לבקלו ,אבו ךלוהה לאוגה ינפל ךרדה תא לולסל ונקלחב
.ןשבכל םכתכלב וכבת אלו וססהת לבש םכילע הווצמ יננה .ךרבתי ומש שודיק
עמשב וקלתסת ותעשב אביקע 'רכו "ןימאמ ינא" ןוגינבו ,החמשב ויה ,הברדא
(51)." דחאב ,לארשי
ארוק אוהשכ ,הלוו הקסנודזב גרוהל אצוהש ,יקסבוכיל'ז המלש לש וירבד םה םימסרופמ
ירבדב םיחכונה לכל הנופו ,"הימהאו םיקולא הרכזא" תוכלמ יגורה תרשע לע טויפה תא
ידימלת םג ויה הנומא לש הרישב םתומ לא םיאצויה ןיב .(52) גח לש החמשו הנומא
ונתויה לע תומל וניכזש ונירשא ,"ונירשא" תרישב ריעל ץוחמ םכרדב רשא ,םלק תבישי
.(53) םידוהיכ ונתומו םידוהי

,בתכב םינורחא םירבד םשר ,הנבור לש הברו הבישי שאר שמישש ,ןירטיצ םהרבא ברה
:וידגבב אצמנש יגרט ךמסמב
.י"נב וניחאל ,ה"ב"
תוכלמ לש ןוטלשה תחת םיאצמנה םידוהיה לכ ומכ ,ונילעש ןמזה עיגה
יולה יאמש 'ר ןב םהרבא ינא ...ךרבתי ומש תשודק לע תכלל ,העשרה
(...וידלי ,התחפשמו ותשא ,וירוה ,וגרהנש ותחפשמ ינב תא הנומ) ...ןירטיצ
הריעה יבשות לכ םע דחיב ,ךרבתי ומש תשודק ,םשה שודיק לע םיכלוה ונלוכ
םיטחשנו םיגרהנ .ונתוא וחכשת לא .תוחפשמ 15-20 הנצסאיפמו ,תוחפשמ 70
."דחא 'ה...עמש ...וניפכב סמח אל לע ונא
" (54) .הקבר הרש ןב םהרבא

הנורחא הליפתו "עמש" תאירק 3.3
עמש" ,הז ןושאר קוספ ."עמש" תאירק תרימא התייה תונווכתהל ץופנ יממע יוטיב
תלחהו ,ה"בקה תוכלמ דוחייב תידוהיה הנומאה תיצמת וניה ,"דחא 'ה וניקלא 'ה ,לארשי
לכבו ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו" קוספה .ןמזהו םוקמה בחרמ אולמ לע ותוכלמ
וניבה םא ןיב .םידוהי יפלא לש םתאירקב שממתה - ךשפנ תא לטונ אוה וליפא - "ךשפנ
"עמש" םרובעש וא ,עמש ארוקה אביקע יבר תא םתעדב ולעה ,האלמה ותועמשמ תא
ירחא "עמש"ה לא ובש םא ןיבו ,אתוקניד אסרגכ תידוהי הנומא לש הרהצה התייה
תווצמב תשרדנה תונווכתהה תיצמת תזכורמ וז האירקב - הרותה ךרד תא רבכמ ושטנש
ודעות ,תוומה תויאגמו תופרשמה ןמ ודהדהש "עמש"ה תואירק .ומשל - םשה שודיק
וארקש תוהמא לע ורפיסש ויה .םידוהיה ודנמוק רדנוזה תויודע ללוכ ,תונוש תויודעב
.דעל םהיניע תא ומצעיש ינפל ,ןהידלי םע "עמש"

.םשה שודיק תארקל חור תוממורתה ףקשמ ןנכותש ,תורחא תוליפת םג ופיסוה םיתיעל
האיצי םיאטבמה ,"תבש תלבק" תעב םרמאל לבוקמש םיליהת ירומזמב ורחבש ויה
לש ויחאו "תמא תפש"ה לש ונב ,'זדול ינברמ ,רתלא הימחנ ברה .
(55)הניכש ינפ לבקל
תמשנ" רומזמה תא תובהלתהב רמא תבכרל ופחדנשכ ,השרול 1941ב רבעש ,רוגמ יברה
יוטיב ידיל האב םיבר לש םתנומא .םוקמב חצרנו ," (56) ...ךמש תא ךרבת יח לכ
התא יכ ער אריא אל תומלצ איגב ךלא יכ םג" - םיליהתב ג"כ רומזמ תרימאב
,"תמאב ךדבעל ונביל רהטו" חלשנ וב תבכרה ןורקב רש הקניפסמ יברה ." (57)ידמיע
םינומה ." (58)הבכת אל חבזמה לע דקות דימת שא" לוקב קעצ םיזגה יאתל וכרדבו
וליפאו ,רוביצב לוק ואשנש ויהו ,םהיתותפשב הרימאה תא וגהש ויה - "ןימאמ ינא" ורמא
.הרישב

הווצמל הנכה לש יוטיבכ דחוימ דגב תשיבל .3.4
,לטיק :םידחוימ םידגב תשיבל היה םשה שודיק לע תוומל הנכהכ ידוחיי ינוציח יוטיב
,ךכ .תינחורה העשה תגספ לא ,ןוילעה םירופיכה םוי לא ךלוהש ימכ ,תבש ידגב ,תילט
רשא ,םיצאנל ומצע ריגסהש העש קוטשלה לאקזחי 'ר ,הצבורטסואמ יברה גהנ ,לשמל
:"אצבורטסוא לש םיאלפ השוע ברה" םהידיל רסמיי אל םא הליהקב יללכ םקנב ומייא
העשב...לטיק שבלו הווקמב לבט ותליפת םויסבו ,ןיליפתו תילטב ףטעתה אוה..."
יננה .תאז תוכזל יתיפיצ ןמזמ הז" :יברה זירכה ,םינמרגה םיחצורה ועיגהש
" (59) !ןכומ
ותליהק שארב ב"שת לולא ד"יב אציש ,הציבורבמוד לש הבר ,קינ'צפ עשוהי םוחנ ברה
אוה .להקה םע יודיו ורמא דחיבו םינברל ארק ,ןיליפתו תילט שבל ,םיחולישה שרגמל
ינבר םג וגהנ ךכ (60). םוקמב הרונו הכוה ,הפיכה תאו תילטה תא ריסהל תופיקתב ברס
לש הבר ,(62)ץישולז לש הבר ,(61)וינב ינש םע הצליק לש הבר :תורחא תוליהק
,אהלוד תליהק לש ריעצה הבר .םירחא םיבר דועו (64)הלודורש לש הבר ,(63)ינרס
שבל ,חולישל בצייתהל וארקנ רשאכ ,זאסגרב וטגל ותליהק םע אצי ,תיטפרקה היסורב
םג התייה םתנווכש חינהל שי .(65)חישמ ינפ תלבקל ומצעל ןיכהש דחוימה ליעמה תא
יוטיב ונתנ ךכב ףאו - םיכירכתכ ידוהיה דגבה וא לטיקה ,תילטה םע םרבק לא אובל
לדנמ םחנמ יבר :םידליה תא ףא ןכ ושיבלהש ויהו .םידוהיכ רבקיהל תומל םתונווכתהל
ילויב םידליה לש הארונה היצקאב ,הבודלו לש הבר היהש בוקולמ ר"ומדא ,ןרטשנגרומ
ךרואל .תבש ידגב םישובל ,וידלי םהיניב ,הליהקה ידלי םע אצי אוהש ךכ לע דמע ,1942
ברה לש האגה הדימעה תא חכשא אל םלועל" .םירופיס םידליל רפיס ךרדה
.םיחכונה דחא דיעה ,"(66)םידליהו

.תונווכתה לש יוטיבכ םיילמס םישעמ .3.5
אלא ,יתכלה-ישיא יוטיבכ קר אל ,הארנה יפכ ,רבק יפ לע יבמופב ושענ םינוש םישעמ
םג ףקות תתלו תועדומ לש דממ ףיסוהל ךכבו םיפוצה לש םתנווכ תא זכרל הרטמב
ידכ ,שורגה םויב חלגתהל אל םיבר וטילחה ,ץישולא'זב .רוביצה לש הווצמה השעמל
ונקז לע קבאנ ןי'צנחמ ר"ומדאה . (67)םגפנ אל המתה םתנומא למסשכ חקליהל ולכויש
ולבטש ףא ויהו ,(69)הווצמה םויק תארקל םיידי ולטנ - םירחא .(68)הנורחאה וכרדב
םיחכונה לכל דוה תארונ היווחכ וללה תוזחמה תא םיראתמ םידעה .(ליעלדכ) הווקמב
תרוצ ששחמ רובה חתפ לע ךרב עורכל ובריסש ויה .םבילב הקקחנש תדחוימ הנומתכו
תויודעה תחא .דוקירב ואציש ולאכ םג ויהו ,(70)"הרז הדובע קבא" הב שיש העירכ
אוה תקפואמה ונושלב (71)" חצרה תועווזב" ,ץיוושואמ דרשש ךמסמ ותואב תאצמנ
:םשור
הנחמל ואבש ןויכ .ןקז בר אצמנ ץיבונסוסו ןידנבמ ואבוהש םיחולשמה ןיב"
סנכנ לוחמבו רומזב .תוומל םה םילבומ יכ לכה ועדי ,םוקמ תברקבש זוחממ
".(72)םשה שודיק לע תומל הכז אוה - םיזגה אתלו םידגבה תטשפה רדחל ברה

הרהצה םיווהמ םה :ףתושמה םניינע טלוב ךא ,הבחר איה תורימאהו םישעמה תשק
חוכ לש השוחת לע םידיעמ םה ;לארשי תרוסממו לארשי ללכמ קלח םתויה לע הרורב
םימישגמ םה ךכבו ,ול םילוכי ערה תוחוכ ןיאש ,תודהיהו הנומאה תורוקממ עבונה ,ימינפ
.םלועה לע םתנומאמ ןירקהל ,םשה שודיק תווצמ לש הדועי תא

:לארשיב םיגיהנמ לש תפומה תומד תטלוב ולא תויודעב תונווכתהל םייוטיבה לולכמב
תיב ינומה לש םקלח רדענ אל יכ ףא ,תובישי ישארו םינייד ,םיר"ומדא ,תוליהקה ינבר
הדפקה לארשיב םילודג לע תלטומ ןכא ,תורוקמב הבותכ איהש יפכ וז הווצמב .לארשי
רבדה רוסא ןהב תוביסנב םג םשפנ תא רוסמל םהל רתומו ,תיתכלה הניחבמ םג תדחוימ
,דיסחו לודג םדא אוה םא והימו..." :םירחאל תיכוניח אמגוד תווהל ידכ ,
(73)םירחאל
ידכ ,הלק הוצימ לע וליפא ומצע רוסמלו 'ה תא שדקל יאשר ,ךכב ץורפ רודהש האורו
.(74)" 'ה תא האריל ודמליו םעה ואריש
רחאלו תעדה בושי ךותמ הז היה םשה שודיק לע (םינולסמ יברה) גרהנשכ"
תא ןיכה ןפוא הזיאב הרתי הגרדמ דועו ,הזל ומצע ןיכהש םינש המכ לש הנכה
המכ תחא לע ,(ליעל ,הנורחאה ותשרד ןייע) םשה שודיק תווצמ םייקל רוביצה
- הרתי הלעמ דועו .ןוצרבו הבהאב תאז לבקמ ידוהישכ ,הובג לעמ הובג המכו
יכ ,השעא המ לבא" ראשיהל טילחהשכ בתכש יפכ ,ותדע להקל שפנ תוריסמ
.(75)" יב יילת ילפט
ידוהי לכ לש ותויה תועדומל הרושק וז הווצמב תונווכתהש םושמ אקווד יכ רמול ןתינ
דחוימו רורב ,םלועב הנומא ץיפמ לש דיקפת אשונו ,תירוטסהה לארשי תסנכב הילוח
הקיני רוקמו ירוטסהה ףצרה תרימשב ךוות דומע הווהמה ,גיהנמה לש ומוקמ אוה
ולטינו ,תדחוימ הנכסב ולא םיגיהנמ ודמעוה האושה ימי לש םתכשחב .תודהיה ישרושמ
,םתוישיאב תמרומ תומד תווהל וכישמה ורצונש תוביסנב םג ךא ,םיבר םידיקפת םהמ
אלמל ושקיב ולא םישעמב יכ רורבב תוארל ןתינ ,םהישעמו םהיתושרד ,םהירבד רואלו
ךותמ םשה שודיק תווצמ םייקל תובבלה תא ררועל :םיגיהנמכ ןורחאה םדיקפת תא
.הבהאו תונווכתה ךותמו ,ותרותו ידוהיה םעה ינבכ םתומל תועדומ

:תורעה


רוזח
ןיבל ומצע ןיבל וניב השענש השעמ ןיב הנחבה תמייק םשה שודיק תוכלהב
, הרותה ידוסי תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר .לארשימ הרשע ךותב השענש השעמ
.דועו 'ה קרפ
.28
.
.

רוזח
100-101 'מע ,השרו וטג ןמוי ,ללה ןמדייז
.29

רוזח
.34 'מע ,ה"לשת א"ת ,הרובגבו השודקב ,ץישביא 'י
.30

רוזח
תויעב רקחל ןוכמה תאצוה ,ב"לשת-ז"טשת י"נ ,הרכזא הלא ,ךבילרק 'נ
.219 'מע 'א קלח ,תידרחה תודהיה
.31
.

רוזח
.'ד הלאש 'ב קלח ,םש ,םיקמעממ ת"וש ,ירשא 'א
.32

רוזח
ןמטוהש דיה בתכ .ך"שת םילשורי ,שדוק שא רפס ,סומינולק ןמלק אריפש
האצוהב אצוהו ,אנצסיפ ידיסח דעו י"ע סופדל ךרענ ,ז"טשת תנשב השרוב הלגתנ
.ט"לשת םשו די י"ע הינש
.33
.
.

רוזח
:תושרדה בור תוסחייתמ וילא ,אביקע יבר תודוא ארמגב רוקמה תא ןאכ ריכזנ
תא םיקרוס ויהו ,היה עמש תאירק ןמז ,הגירהל אביקע יבר תא ואיצוהש העשב"
.םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ היהו ,לזרב תוקרסמב ורשב
!?ןאכ דע ,ונבר :וידימלת ול ורמא
תא לטונ אוה וליפא" - "ךשפנ לכב" ,הז קוספ לע רעטצמ יתייה ימי לכ :םהל רמא
!?ונמיקא אל ,ידיל אבש וישכעו ,"ךשפנ
."דחא"ב ותמשנ האציש דע "דחא"ב ךיראמ היה
.דחאב ךתמשנ האציש ,אביקע יבר ,ךירשא" :הרמאו לוק תב התצי
...םיתממ 'ה ךדי םיתממ !?הרכש וזו הרות וז :ה"בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
.םייחב םקלח :םהל רמא
."אבה םלועה ייחל ןמוזמ התאש ,אביקע יבר ,ךירשא :הרמאו לוק תב התצי
:א"ס ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
.34
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
םדא רמגש רחאמ ,ם"רהמ רמא ןכו" :גרובנטורמ ם"רהמה ירבד םה ךכל רוקמ
וניא ול םישועש התימ לכ ךליאו ןאכמ ,םשה שודיק לע ושפנ תא רוסמל ותעדב
,ךולב תרודהמ ,גרובנטורמ ם"רהמ תובושת "...הרוסמה ןמ 'יארו ,ללכ שיגרמ
.ז"יקת ןמיס
.35
.
.
.

רוזח
,תודיסחב "קידצ"ה דיקפתב דוסי הווהמ םהיתומר לכב םידיסחה לא "הדירי"ה
י"ע םרשקהמ ואצוה יברה לש וירבד .וז תוגיהנמ םינייפאמה םירבדה דחא איהו
תא תואטבמ ןה וליאכ תולאשה תא ושיגדהש ,'זאקיפ 'מ רקיעב ,םידחא םירקוח
ינבאמ איהש ,"הדירי"ל וסחייתה אלו ,תובושתה ןמ ומלעתה ,יברה תובשחמ
תולאשב םג .תושרדב םינוש םיזמר הל שיו תידיסחה תוגיהנמה לש ךוותה
.הסרתה - תועטב ואר ,תודיסחב ארובל הברק לש ינייפוא ןפ ,ה"בקל תורישיה
.36
.
.
.
.
.

רוזח
רקיעב ,םיפלא לש תינומה התומתל וטגב םייחה יאנת ואיבה ,רומאכ ,וז הנשב
.תוומל םיחוליש ויה םרט .תופגמבו ארונה בערב
.37
.

רוזח
ינפל םידע ינפב תמדקומ הרהצה :ותועמשמש יתכלה גשומ - "העדומ תריסמ"
.(ףקות ול ןיא ןכלו) חרכהו סנוא ךותמ השענ השעמה יכ הריהבמה ,השעמ
.38
.

רוזח
.348 'מע ,ה"נשת םילשורי ,(תושרדו ת"וש) םיינבר תורוקמב האושה ,סקופ 'א
.39

רוזח
.'ד הלאש 'ב קלח םש ,םיקמעממ ת"וש ,ירשא 'א
.40

רוזח
,ג"פת תוא ץמוא ףסוי רפסב בתכנו טרופקנרפב עבטנש ,רחא חסונ םג איבמ אוה
ונווצו ויתווצמב ונשדיק רשא םלועה ךלמ וניקלא 'ה התא ךורב" :רשא ה"ומ םשב
ונשפנ לכבו ונבבל לכב תויהל דיתעהו הוההו היהה ארונהו דבכנה םש בוהאל
,לארשי עמש רמאי ךכ רחאו .םיברב ךמש שדקמ 'ה התא ךורב םיברב ומש שדקלו
."ומש תשודק לע וראווצ רוסמיו
.41
.
.
.
.

רוזח
א"שת זומתמ ההש ,םסרופמ ררוב ,אשירב צ"ומו ןיד ,גרבניטש שירב ברה :ןוגכ
םג םש .םשה שודיקב תוררועתהל ארקו הדעה ינפל שרד 1943 ב ,הינכוב וטגב
,הצליק לש הבר ילבא םהרבא ברה ;.(314 'מע 'ג קלח םש ,הרכזא הלא) .הפסנ
,יקצזרובד ףסוא .םשה שודיק ןיינע םויקל הליהקה תא ןיכה תויצקאה תישארמ
.3ב ,ןמלגיב םייח תודע ,ןליא רב תטיסרבינוא
.42
.
.
.
.

רוזח
אשנ ,םהידיב הרות ירפס םע תותילט יפוטע םתאצב ,אשירמ ןפוא ברה ,ןוגכ
אל ץרא"ו "'ה תומקנ לק" לע ,רוד לכב לארשיב םשה שודיק תוהמ לע םירבד
.24 'מע ,רוכז ,רזעילא רגנוא ."םמד יסכת
.43
.
.

רוזח
.99 'מע ,ץיבונל רפס
.44

רוזח
,רוכז תדוגא תאצוהב ,ב"משת 'ב רוכז ץבוק ,(הקנשטוי לבייל) רחש הירא תודע
(ץישולא'זדב ןיידה תשרד)
.45
.

רוזח
'מע 'ז קלח םש , הרכזא הלא ;א"כשת םילשורי ,םש ילהא ,גרבגנילק םש 'ר
.265-270
.46
.

רוזח
האושה ,סקופ 'א ;170-171 'ב םינולסו 622-623 'מע ץיבונרב ןורכיז ירפס
.344 'מע ,(תושרדו ת"וש) םיינבר תורוקמב
.47
.

רוזח
'מע ,1957 ,םילעופ תירפס ,"רפאו םישנא" ,ןמטוג 'י :ךותב ,"חצרה תועווזב"
רבמבונב 26 דע ,תודע-תומישר 1953ב ולגתנ שידיי הבותכ תרבחמב .351-355
."חצרה תועווזב" םשה תחת רואל אצוי ונמוי יכ שקיב ינומלאה רבחמה .1944
.ןילופב ירוטסהה ידוהיה ןוכמה ןויכראב תואצמנ תומישרה
.48
.
.
.

רוזח
'מ לש :ןוגכ ,תונוש תויודע ,ג"כשת ,קרב ינב ,חצנ תאצוה ,"םשה שודיקל ךרדה"
'מע ,א"נשת םילשורי ,"ברע תעל" ורפסב םג ךכ לע בתכש ,(יקסניפמק יכדרמ) 'ק
א רעדייא - טיוט רעבידעבעל א רעסעב" :הקנילברטב רמא תויודעה תחא יפל .58
,השמ ןיטשנירג .ןכותו תועמשמ ילב םייחמ ,ןכות לעב תוומ ףידע - "ןבעל טיוט
. 837 'מע בוקרטיפ רפס
.49
.
.
.
.

רוזח
.41 'מע 'ג קלח םש הרכזא הלא ,ןמלז רקנרימ
.50

רוזח
ורוקיב ועסמ רחאל ,אריפש לארשי יבר ,יברה לש ונבל גוצרה ברה רסמ ךכ
תוליהקה סקנפ ;189-192 'מע 'ד ךרכ ,םש ,הרכזא הלא םג ןיע .ו"שתב הפוראב
.169-172 'מע 'ד ךרכ ט"משת םילשורי ןילופ
.51
.
.

רוזח
ויוטיב אצומ ,יקסבוכיל'ז המלש לש םשה שודיק השעמ ריתוהש זעה םשורה
'א .ב"שת באב 'ח ,ןיול םהרבא לש ונמוי :ןוגכ .תואטגב ובתכנש םינוש תורוקמב
המלש לע רישה ,קחצי ןוסלנצק .62 'מע ,הידוהימ הרומה לש וסקנפמ , ןיול
ונלצא תשדחתמ" :ןיול בתוכ .דועו ,52-58 'מע ,םינורחא םיבתכ ,יקסבוכילז
...ללכב םייניבה ימיו ,ט"ת ח"ת תורזג ,בלצה יעסמ ימימ םשה שודיק לש תרוסמה
...ריעה בר תא םהיניב ,םידוהי 10 תועובש ברע ולת הלוו הקסנודזב יכ םירפסמ
שודיק לע תומלו לארשי ללכ יחילש תויהל וכזש לע םתוא ררועו םידוהיל הנפ אוה
.דועו 54 'מע ,ןימאמ ינא , באילא 'מ םג ןיע ."םשה
.52
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
.347 'מע 'ג קלח ,ז"לשת קרב ינב ,והילאמ בתכמ ,רלסד והילא ברה
.53

רוזח
.136 'מע םש ,הרובגבו השודקב ,ץישביא 'י .193 'מע בוקשיו רפס
.54

רוזח
'א ."'הב םיקידצ וננר" רומזמה תא הדעה םע אשירמ ןפוא ברה רמא ,לשמל ,ךכ
.24 'מע רוכז ,רגנוא
תא לביקש ,ןיבור לאיחי םייח יבר ,הבורבמודמ יברל סחייתמ ונימב דחוימ רואת
,ישש םויב םידוהי םירשע םע תורבקה תיבל אבוהשכ .רבקה יפ לע ותדע םע תבשה
.בלה שגרו תובהלתה ךותמ "תבש תלבק" הנורחאה םעפב ללפתהל םלוכמ שקיב
דימ חתפו "םולש תבש"ב םינרבקה תאו םידוהיה תא יברה ךריב הליפתה ירחא
ב"כ לע הרות תרימאב חתפו תולחה לע "שודיק" רמא ,"םכילע םולש" רישל
רישב םה ףא וחצפש דע ,ומעש םידוהיה תא ותובהלתהב ףרג אוה .הרותה תויתוא
(3.3.1946 ,סטרעווארפ) .דוקירבו
.55
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
הכזו םוקמב גרהנ אוה .ו"שת ולסכ ג"י הפוצה ,"הגירהה איגמ" ,דלוגנייפ 'ל
.השרו וטגב לארשי רבקל אובל
.56
.

רוזח
'י .229 'מע בוליב'זדאר רפס ,ןמדור 'י . בוליב'זדאר הרייעה לש הבר :ןוגכ
לע אוה ףא דיעה הנבוקמ ץרפ ןורהא ר"ד .134 'מע םש הרובגבו השודקב ,ץישבייא
ידכ" ,םיליהת קרפ רמול ארוק ותדע םע אצי ברה :םיליהת ירומזמ תרימא
.15 'מע ,וכב אל תונחמב ,ץרפ 'א ."םייתפשה לע ללה רישב ארובה ינפל בצייתהל
.57
.
.
.

רוזח
הרובגבו השודקב ,ץישבייא 'י .309 'מע םישודק רפס ,רגנוא 'מ ,ינושחנ 'י תודע
.135 'מע
.58
.

רוזח
רדא בקעי תיב ,לטנדירפ ןורהא תודע .ג"שת תבטב הרשעב שחרתה עוריאה
.ג"כשת
.59
.

רוזח
.232 יינראס רפס ,קינ'צפ 'א
.60

רוזח
3-ב ,ןליא רב תטיסרבינוא ,יקצ'זרובד ףסוא ,ןמלגיב םייח תודע
.61

רוזח
האל תודע :ןכו .249-50 ץישולז רפס .ןמכיא 'שמ 176-18 תויודע ,יקסיב תודע
4ב ,ןליא רב תטיסרבינוא ,יקצ'זרובד ףסוא ,רנדוב
.62
.

רוזח
331 ינרס רפס ,קיב לרב
.63

רוזח
30א ,ןליא רב תטיסרבינוא ,יקצ'זרובד ףסוא ,םדרטשמא רשא תודע
.64

רוזח
.346 'מע םש ,סקופ 'א
.65

רוזח
.146 'מע הרובגבו השודקב ,ץישבייא 'י . 592-3 הבאדלוו רפס ,זיוהנירג לאיחי
.66

רוזח
4ב ,ןליא רב תטיסרבינוא ,יקצ'זרובד ףסוא ,רנדוב האל תודע
.67

רוזח
ול עדונשכ םג ונקז תא רוזגל ברס ,בוריקב םיעשת ןב היהש ,ןישטנחמ ר"ומדאה
יתשב ךוראה ןבלה ונקזב קיזחה אוה .שוקלאב ,ואובחמ םוקמב וירחא םישפחמש
וא ארמגב היתמשו ,ינקזמ הרשנש הרעש לכ לע יתרמש ייח ימי לכ" :רמאו וידי
םא !היהי אל היה ?ינקז תא זוזגא ידי ומבש ,םיצור םכנה התעו .רחא שודק רפסב
םע ,ידוהי לש הרוצ לעב ,ידוהיכ םלועה ןמ רובעל ינוצר ,תומל ילעש םימשב רזגנ
םישוריגה רובגב ךא ,יברה תא איבחהל םידיסחה וחילצה המ ןמז "!יתואיפו ינקז
וקיזחהב ,תוומה ןורקל סנכנ יברהש ,םירפסמ היאר ידע .ןקזה ר"ומדאה םג ספתנ
תא שולתל לחהו ,ונקזב וספתו וב ןיחבה ינמרג לייח .ךוראה ןבלה ונקז תא וידיב
ךידיב עוגנל זעת לא" :וחוכ לכב הקעצב חתפ םיעשתה ןב יברה ךא .ויתורעש
ןכמ רחאל ךא ,יברה תוקעצמ לייחה להבנ םינושארה םיעגרב "!ינקזב תואמטה
."לארשי עמש" :קעוז אוהשכ ,ומדב ססובתמ לפנש ,יברב הריו חדקא איצוה
.1967 קרוי וינ , םישודק רפס ,רעגנוא השנמ
.68
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
לש ונב ,ןילופב םינברה תדוגא שארב דמעש ,ץינאיבפמ רתלא לדנמ םחנמ יבר
דחא לש וילגרל לפנ הקנילברטל עיגהשכ ,רוגמ יברה לש ויחאו ,"תמא תפש"ה לעב
ותליפת תארקל םהב וידי לטנ אוה .םימ תצק ול איבהל ןנחתהו ,םיידוהי םידבועה
:וביבס ופפוטצהש םישאוימה םידוהיה ןומה לא לודג לוקב ארקו הנורחאה
תאצוה ,"וענכנ אלש הלא" ,רגארפ 'מ ."!תוומה ינפל יודיו רמאנ הבה ,םידוהי"
לש הבר ,רפוס ןימינב.ש.בא ברה תודע יפ לע ,ח"נק-ז"נק 'מע ,'א קלח ,ג"כשת ,חצנ
.הקנילברטמ טלמנש ידוהי יפמ עמש אוה .ד"שתב ץראב ורסמש ,גרובשרפ
.םירחא תורוקמב םילק םילדבהב אבומ עוריאה
.69
.
.
.
.
.
.
.

רוזח
הריעה ידוהי ואצי ,2.10.42 ב שורגה ןמזב ,ןימיזדרב םג. 913 'מע קבלצולו רפס
.תבכרה דיל ךרב עורכל םיברסמו ,ת"ס םיזחואו תותילטב םיפוטע םידוהי
."ןמוי" ךותמ ,262 'מע ןימיזדאר רפס ,לאכימ רבוסוק
.70
.
.

רוזח
.51 הרעה ליעל ןייע ,351 'מע ,1957 ,םילעופ תירפס ,"רפאו םישנא" ,ןמטוג 'י
.71

רוזח
םאה ,ודנמוקרדנוזה שיא תא ולאש םיירגנוה םידוהי ינש" לע םג דיעמ אוה
"םייחל" ותשו ש"יי קובקב ואיצוה םה .ןכ םהל רמא .יודיוה תליפת ללפתהל
תא םוקניו היחי ןכאש ידכ ,םמיע תותשל ותוא וענכש םה ,"הבר החמשב
:וארקב ,תובר תועש חפיתהו לודגה הפירשה םלואל רמ יכבב ץרפ אוה .םתמקנ
(םש) ."םשה שודיק לע ונא םג הלענו לכה בירחנ ,םידוהי תפרשל ץקה ,םירבח"
.72
.
.
.
.

רוזח
לע רתי שגד שי ,םישעמב םשה שודיק תווצמלו 'ה לוליח רוסיאל רשקהב םג
וישעמ םיוואתמו ותוא םיבהואו ותוא ןיסלקמ לכה ואצמייש דע...." ,םכח דימלת
ךב רשא לארשי ,התא ידבע יל רמאיו" :רמוא בותכה וילעו ,'ה תא שדיק הז ירה -
'ה קרפ ,הרותה ידוסי תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר . "(ג'י ט"מ היעשי) "ראפתא
.א'י הכלה
.73
.
.
.
.

רוזח
'מע) םשה שודיק ןידב ,ג"י ןמיס העד הרוי ,רמוא עיבי ת"וש ,ףסוי הידבוע ברה
.(ט"פק-א"פק
.74
.

רוזח
.ה"משת םילשורי ,האושה יניינעב םירמאמ תפוסא ,"ךילע הגורהה" סרטנוק
ץראב וידיסחל תרגא בתכו ,וטלמל וידיסח ושקב רשאכ תאצל ברס םינולסמ יברה
ןורכיז" רפסל המדקהב ןייע .וילע תלטומה רוביצה תוירחא לשב ,וז ותטלחה לע
.םינולס דיסח תאצוהב ,"שודק
.75
.
.
.

רמאמה ךשמה