טרופמ ןכות
["הרות הנשמ" רפסל] תיללכ המדקה
תווצמה ןיינמל המדקה
תווצמה ישרוש
ןושארה ללכה
ינשה ללכה
ישילשה ללכה
יעיברה ללכה
ישימחה ללכה
ישישה ללכה
יעיבשה ללכה
ינימשה ללכה
יעישתה ללכה
ירישעה ללכה
רשע דחאה ללכה
רשע םינשה ללכה
רשע השולשה ללכה
רשע העבראה ללכה
תוריבעה יגוסו םישנועה יגוס ןיב סחיה
טרופמ ןכות
["הרות הנשמ" רפסל] תיללכ המדקה
תווצמה ןיינמל המדקה
תווצמה ישרוש
ןושארה שרושה
ינשה שרושה
ישילשה שרושה
יעיברה שרושה
ישימחה שרושה
ישישה שרושה
יעיבשה שרושה
ינימשה שרושה
יעישתה שרושה
ירישעה שרושה
רשע דחאה שרושה
רשע םינשה שרושה
רשע השולשה שרושה
רשע העבראה שרושה
תוריבעה יגוסו םישנועה יגוס ןיב סחיה            תושב             מחשבת