סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

חטאת

  פנימית
הזאת הדם על מזבח הזהב הפנימי והפרוכת
חיצונית
הזאת הדם על המזבח החיצון
יחיד פר כהן משיח (אם הורה ועבר על עבירה שיש בה כרת)
פר כהן גדול ביום הכיפורים
עבר בשוגג על לאו שזדונו כרת. כבשה או שעירה (על עבודה זרה שעירה)
מלך שעבר בשוגג על איסור כרת - שעיר
מחוסר כפורים (זב, מצורע, נזיר, יולדת)
נזיר שנטמא עוף (עם עולה)
קורבן עולה ויורד בא על:
א. שבועת העדות (עדות שנשבעו לשקר מזיד או שוגג - שאינם יודעים עדות)
ב. שבועת ביטוי ( נשבע לשקר בשוגג).
ג. טומאת מקדש וקודשיו (נכנס למקדש או אכל קודשים בטומאה - בשוגג).
סוגי הקורבן:
עשיר - כבשה או שעירה
דל - תורים או בני יונה
דלי דלים - סולת (מנחת חטא).
ציבור פר העלם דבר (סנהדרין התירו כרת ורוב ישראל עבר, מביא כל שבט)
שעיר עבודה זרה (סנהדרין שהתירו ע"ז)
שעיר יום הכיפורים
שעיר למוסף בראשי חודשים ובמועדים