םירישה ןכות

המשנ - תילע
הדיחי יבוש
אנ-ידחי הדיחי
היוג הנכש הרקי
הדיחי תיפי
ריעי רשא דבע
ןמז ידבע
תובל ךל םידומ
םעפנ בבל םחני
יכיחונמל ישפנ יבוש
יללעמ די
םויב הרמוא
ינויער ינוריעי
לא תיבל שפנ
תונומא תעודי
ךתלהת הרקי
בוטו הפי

םיהלאל ההימכ
ךיסנ ורקי
הולא דבע יננתי ימ
ינאפר ילא
הלילו םמוי
יבל לכב
ךממורא ךמש הי
דאמ ןטק ינא
יתואת לכ ךדגנ ינדא
ךאצמא הנא הי
דודנה יפנכב ןשי
וחכב ביגשמ
ינרצת םרטב ינתעדי
תישפח תאצי
ריהב רוא םוי
ךבבל ץמאי
לובז ילילג
ובט המ הפי

המואה - רעצ
ויצח הרי
הנא דע ינדא
ולכ ימי
םיפסאנ םיתשלפ
ידובכ ימש ודרי
ןויצ ינב םכל
םיתרכז יפרח ימי

רעש - יקפוד
םידומ לא ונחנא ךל-אה
ויפעש רבה רשא
ףסוי תיראש
רוצ הצרי
שמאמ ךידידי
ובל ךפש םלאנ
םינבה ועדי
םדאל ןורתי המ
רטמ ןתנ
םירה ילע דרי
םדרת לא ןשי
ץיקת יתמ ןשי
ךב ינובירי
חריו שמש
תודלי קיחב הנשי
םידחיתמ תנר הצר
ךללהמ יפ הנעי
אביו הלעי
תולהת בשוי
םיקיפאה ושבי

ינודא - םוי
ןותבש םוי
התשא ךתבהא לע
תבשה םוי רקי
םילוצמ וכפהנ השביל םוי
יבלל התיה ךדימ

םירוענ - תבהא
תובישה ךנימי
תב האצמ ןח
יבל-ימד בוזי
םרמע-ןב אלפנ םוי
הבהאה ןועמ זאמ
לא ינפ ולחי

הימוה הנוי
םימ יקיפא לע הנוי
םלא תנוי
םיקוחר םלא תנוי
ינגנ םיקוחר תנוי
הבבס תובוחר הליל יתנוי
הנתא המ
םכש ותשוה תונוי
הבברלו ףלאל ולעי
ןנקת הנוי
יניסו ףוס םי

ריסא - תקנא
ינדא וימי
ינמחנל ךדסח יהי
ךרואב דחי
והמהמתה וניתותא
םע רשבי
תחכשה ידידי
םימוהת ידרוי
םיפסי ןוגי ףסי
ינדא לכיה
המלש תועירי
יחנאה םלשורי
יקשה ךיגומל םלשורי
םותי ךב םחרי
הכולמ ךל ידש התאי

הלואג - יבכוכ
ךחרזמ רואב ןוליגי
יפשנ יבכוכ ןוריאי
לצ רוחאל בושי
תנפצ יתמל הי
יכלמ תעפי
רע ובלו ןשי
תודבוא ןאצ
יבואכמ יעדוי
הכורא שי
הנש לא ךדי
חמצ יעשי

ןויצ - תרשבמ
תבש הרכנתה
חרזמב יבל
ישפנ הפסכנ םוי
ילאשת אלה ןויצ
ךאלפ יהלא
תורענ ףודרתה
רבע רומב ךירבד
רבשת לא יהלא
לובמ אבה
החוטב ישפנ ךל
ךחור הז
יתקושת ינתקיצה
תונב ילע וארק
םיקמו ץעוי
ןתיא ךבשומ רשא רשה
םירגפ ולכויה
ןמז ינפנצ
םירבעה רה ךל םולש
תודידי ךיתונכשמ יהלא
לבת שושמ ףונ הפי
םכשפנ ןוצר םא
לא-ינפ ולח
תמדרנו תמנ
םירע האר
ינלעה םיהלא

םיגונעתב הבהא
תועמדב םיכוסמ יתומולש
הלעי ףא לכב
שמשכ הנוי
תננוקמ הנוי
הפית הפי
ךקשח ללח תארקל
בעל רמא
התלג ליל
ןתפ ךיחל
יבצ תיער
ןדע יצע ןיב תא
תיפי-המ
והיתעשעש םוי
ינתיבש ןח תיבצ
עיקר דעב המח

דודנה - תללי
םיהמת יאור
הדבכ ינושל
תאזכ תעל
דודנה ליל
ידגה עסשכ
םיננעה אל
עוגרמ האצמא ךירחא ךיא
םיפשכ תלעב
תודרח ידגב ןמזה טשפה
םירתס ירתס דעב תפקשנו
הדליכ ץרא
םימי ינב ינודעי
הנתנ דוהב המלש
דקור ןמז הארא
ךדידי תיב לא הטנ
תורמז ריעא ךב
הקחר הנועממ ןח תלעי