לוחו שדוק יריש ףסוא



ה"שת ,קרוי-וינ




ב"א רדס יפל םיריש חתפמ         םיאשונ יפ לע םיריש ןכות