שירי יהודה הלוי

םירישה ןכות
רישה םש יפל

יתואת לכ ךדגנ ינדא
הנא דע ינדא
םויב הרמוא
עוגרמ האצמא ךירחא ךיא
רבשת לא יהלא
תודידי ךיתונכשמ יהלא
ךאלפ יהלא
ינלעה םיהלא
ינאפר ילא
םכשפנ ןוצר םא
בעל רמא
דאמ ןטק ינא
דקור ןמז הארא
הדליכ ץרא
ויפעש רבה רשא
ןדע יצע ןיב תא
והמהמתה וניתותא
תורמז ריעא ךב
הלעי ףא לכב
יבל לכב
םיפשכ תלעב
לובז ילילג
רבע רומב ךירבד
םידומ לא ונחנא ךל-אה
לובמ אבה
םירגפ ולכויה
ינדא לכיה
תודרח ידגב ןמזה טשפה
יתקושת ינתקיצה
ןתיא ךבשומ רשא רשה
תבש הרכנתה
תורענ ףודרתה
םירתס ירתס דעב תפקשנו
ךחור הז
לא-ינפ ולח
עיקר דעב המח
תב האצמ ןח
יפשנ יבכוכ ןוריאי
ךבבל ץמאי
הכולמ ךל ידש התאי
םיקיפאה ושבי
םע רשבי
ךחרזמ רואב ןוליגי
יללעמ די
תונומא תעודי
תחכשה ידידי
שמאמ ךידידי
הנש לא ךדי
םינבה ועדי
ינרצת םרטב ינתעדי
ךאצמא הנא ה-י
תנפצ יתמל הי
ךממורא ךמש ה-י
ינמחנל ךדסח יהי
יבואכמ יעדוי
ריהב רוא םוי
םילוצמ וכפהנ השביל םוי
ישפנ הפסכנ םוי
םרמע-ןב אלפנ םוי
ןותבש םוי
והיתעשעש םוי
הלילו םמוי
שמשכ הנוי
תננוקמ הנוי
םימ יקיפא לע הנוי
ןנקת הנוי
םכש ותשוה תונוי
םלא תנוי
םיקוחר םלא תנוי
ינגנ םיקוחר תנוי
הבבס תובוחר הליל יתנוי
םיקמו ץעוי
םימוהת ידרוי
תולהת בשוי
יבל-ימד בוזי
ךרואב דחי
אנ-ידחי הדיחי
לא ינפ ולחי
יניסו ףוס םי
םיתרכז יפרח ימי
ולכ ימי
ינדא וימי
תובישה ךנימי
םעפנ בבל םחני
םיפסי ןוגי ףסי
םימי ינב ינודעי
ינויער ינוריעי
אביו הלעי
הבברלו ףלאל ולעי
הקחר הנועממ ןח תלעי
ךללהמ יפ הנעי
בוטו הפי
ובט המ הפי
לבת שושמ ףונ הפי
הפית הפי
הדיחי תיפי
יכלמ תעפי
תישפח תאצי
תבשה םוי רקי
היוג הנכש הרקי
ךתלהת הרקי
ךיסנ ורקי
םירה ילע דרי
ידובכ ימש ודרי
ויצח הרי
יחנאה םלשורי
יקשה ךיגומל םלשורי
םותי ךב םחרי
ךב ינובירי
המלש תועירי
רוצ הצרי
הכורא שי
לצ רוחאל בושי
םדרת לא ןשי
דודנה יפנכב ןשי
רע ובלו ןשי
ץיקת יתמ ןשי
תודלי קיחב הנשי
חמצ יעשי
ידגה עסשכ
םיננעה אל
חרזמב יבל
ןתפ ךיחל
התלג ליל
דודנה ליל
החוטב ישפנ ךל
ןויצ ינב םכל
תאזכ תעל
ךקשח ללח תארקל
הדבכ ינושל
הבהאה ןועמ זאמ
הנתא המ
םדאל ןורתי המ
תיפי-המ
תובל ךל םידומ
הולא דבע יננתי ימ
יבלל התיה ךדימ
וחכב ביגשמ
ובל ךפש םלאנ
ךדידי תיב לא הטנ
תמדרנו תמנ
לא תיבל שפנ
רטמ ןתנ
ריעי רשא דבע
ןמז ידבע
התשא ךתבהא לע
םיפסאנ םיתשלפ
תודבוא ןאצ
ינתיבש ןח תיבצ
ילאשת אלה ןויצ
ןמז ינפנצ
תונב ילע וארק
םירע האר
םיהמת יאור
יבצ תיער
םידחיתמ תנר הצר
ףסוי תיראש
הדיחי יבוש
יכיחונמל ישפנ יבוש
םירבעה רה ךל םולש
תועמדב םיכוסמ יתומולש
הנתנ דוהב המלש
חריו שמש