תוכנית הלימודים בספרות

תרבגומה תינכותה
תורפסב השיאה תומד

ןכות
הריש
הזורפ
הלבונו רצק רופיס - א קרפ
ןמור - ב קרפ
ןויע - ג קרפ
המרד
- א קרפ
- ב קרפ- ג קרפ


.קלח לכ שארב םיאבומ הריחבה תונורקע .םיקלחה תשולש לכמ תוריצי דמלל הבוח

הריש - ןושאר קלח
(םימגרותמו םיירבע) םיריש השיש ודמליי הז קלחב

תירבע הריש - א הצובק
ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה) עמשנ רותה לוקו רבע ויתסה תע - היפעלובא סורדוט
(ד ךרכ ,ריבד ,ןמריש 'ח
(ף"לא ,םיריש ,םילשוריב תונוי שמח) 'ג ןומטקמ השא - ןורהא הקבר
'מע ,רבחמה תאצוה ,הנשוש ברה רידהמ ,רחש הריעא) הרובג תונע לוק - זבלא השמ לאפר
(ז"פ
(םילעופ תיירפס ,םילשורי ןוטליה לארשיל העדצה) ימאל וחיש - גומלא ןורהא
(םילעופ תיירפס ,יקריע םישוע ךיא) יתבסל יתדלונ - יפלא ףסוי
(דחואמה ץוביקה ,רבכשמ םיריש ,םיינע תחמש) ותיער ןחל אנקמ רזה - ןמרתלא ןתנ
(םעל ריבד ,םיריש) םלענה ךביתנל ,ימעמ תא תכלוה ,היניע - קילאיב ןמחנ םייח
םישנה תולגרמל ,ןארפוא סקסקלא ,(דקע ,תיאקורמ החנמ) היספלא הרהוז - ןוטיב זרא
(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמו הארקמ ,יתדלומ תנכתמכ ;דקע ,ענענה רפס)
'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה) הנוי תאו ,רחש ומכ תאז ימ - לוריבג ןב המלש
(א ךרכ ,ריבד ,ןמריש
(189 'מעמ ,ד"משת ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ) ןח תלעי ריכזיה - טרבל ןב
תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;ןדגוא ,העורק תילטב) יתבס - זוע רב םהרבא
(תולעמ ,םידומיל
תיירפס ,רחואמו םדקומ) תוחילס ,אמא תנומתל ,ןומיד הזרת לש התבהא - גרבדלוג האל
תיירפס ,םיריש) ינומכ תובר שי (ב ךרכ ,םילעופ תיירפס ,םיריש) יקלח יל ןתת םא ,(םילעופ
(א ךרכ ,םילעופ
תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;דחואמה ץוביקה ,תוחורה תנשוש) ומא - ירוג םייח
(תולעמ ,םידומיל
'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה) הידודנ וכרא רשא םיפשכ תלעב - יולה הדוהי
(ב ךרכ ,ריבד ,ןמריש
(ב ךרכ ,ריבד ,ןמריש 'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה) היבצה לא - דיגנה לאומש
'י ךרוע אזימרוומ רזעלא 'ר יטויפ ,חקורה תריש) אצמי ימ ליח תשא - אזימרוומ רזעלא 'ר
(סמ ןבואר ,שילזיימ
ךיא ,תגלפומ הנקזל העיגהש השיא ,הלאה לצב ,םיעוגעג רשאכ - (יקסבוקשימ) הדלז
(דחואמה ץוביקה ,הדלז יריש) קרוסמ אל שאר ,ללפתהל
(םילעופ תיירפס ,ןאכ דע םיריש) םיעלסה תרבג ,םייומיד תפש הל התייה - ןתנוי ןתנ
ריבד ,ל"כימ יריש) ארסיסו לעי ,ונל תוחא ,יתבוהא תדלוה םוי - (ל"כימ) ןוזניבל ףסוי הכימ
(םעל
(אל קרפ ,ילשמ) ליח תשא - ילשמ רפס
(דקע ,םינבל םיפלק) ימא - והיתתמ תילגרמ
(םיקפוא ,רחשה תולע דע) םיכירכת ,תרשבמה - ימלוס היבוט
(ןקוש ,1962-1948 םיריש) םאל - יחימע הדוהי
(םילעופ תיירפס ,לצה ןועש) הילפוא - סיגפ ןד
,השיא תריש ,(ןתיב הרומז ,םירישה לכ) דטאה תחת ינא ,םייריכ שאו חא אל - באר רתסא
(דבוע םע ,הנורחא הליפת) השיא לש טרטרופ
(דחואמה ץוביקה ,ךילגו ךירבשמ לכ) רוגע ,תנכוממ הבוב ,הטנוירמה - ץיבוקיבר הילד
,תורפסל בנשא ;ריבד ,לחר תריש) הרקע ,ותשא ,ידי ומב ,הלאשמ ,השא - (ןייטשבולב) לחר
תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,תירבע הרישל בנשא ;תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ
(תולעמ ,םידומיל
(דבוע םע ,המשנ תורנ םיבצח) תומוהת - הרפש 'ש
תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל המשא ;הדסמ ,ידרפס ןאוויד) לודגה יודיו - שומש ןונמא
(תולעמ ,םידומיל

תמגרותמ הריש - ב הצובק
(קי'צ'צ עשוהי ,סאיטמ 'א םגרת ,ערה יחרפ) יפויה תב לא ןונמיה - ריילדוב לראש
'נ :םגרת דנלטוקסו הילגנא לש רמז ירישו תונשי תודלב) תויחאה יתש - תויטוקס תודלב
(דחואמה ץוביקה ,ןמרתלא
(םילעופ תיירפס ,יקסנולש 'א םגרת ,רחש םרטב תורומכמ) ימא - םיובלטיט הרוד
(יקסניטוב'ז ירע תאצוה ,םיריש ,באז יקסניטוב'ז) ילבנא - ופ ןלא רגדא

הזורפ - ינש קלח
רצק רופיס - א קרפ
ןמור - ב קרפ
ןויע - ג קרפ

.םיקרפה תשולש לכמ תוריצי דמלל הבוח

הלבונו רצק רופיס - א קרפ
דחא ירבע רצק רופיס רימהל ןתינ .(םימגרותמו םיירבע) םירופיס השולש ודמליי הז קרפב
.שרדמהו דומלתה תורפסמ םימכח ישעמ ינשב וא תחא המאקמב

ירבע רופיס - א הצובק
(רתכ ,םישנ) תומצמטצה - גומלא תור
(רתכ) הנירטאק - דלפלפא ןורהא
בנשא ;קילאיב דסומ ,תוישרפ) םירירבש ,םיצוק ךרד ,תותירכ ,לדארפ - ןוראב הרובד
(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל
ריבד ,םירופיס טוקלי) שחכב והתבבוס ,(הדסמ ,םיבתכ) הנול ,היו'ג הדוד - אלרוב הדוהי
(םעל
םע ,(יקסב'צידרב) ןוירוג ןב ףסוי הכימ ירופיס לכ) ימענו סומינולק - יקסב'צידרב ףסוי הכימ
(דבוע
(ריבד ,ץיבוקרב ד"י יבתכ לכ) םינופפלמ - ץיבוקרב בד קחצי
(ב ךרכ ,ריבד ,םירופיס ,ג"לי יבתכ לכ) האמחה תרכומ הלביר - ןודרוג ביל הדוהי
םירפוסה תדוגא ,םירופיס ,הנותנ תושר) רזע תילגרמ לש הרצקה התוכלמ - ןבא-רה תימלוש
(הדסמ דיל
(דבוע םע ,םירופיס ,רפע לש ךרד) היבד הרזח אלו - ביבט יכדרמ
(דחואמה ץוביקה ,תחא הפיפכב) םיריש תבתוכ ןושש המיענ - ןומרכ אנהכ הילמע
(םילעופ תיירפס ,ההג שיבכ לע םיסוס) ןבאב בותכ ,םילוגס םיאשד - טכרביל ןויבס
ימדב ,(ןקוש ,הארנו ךומס) לכורהו תינודאה ,(ןקוש ,הנה דע) הליהת - ןונגע ףסוי לאומש
(ןקוש ,םירופיס דועו הימי ימדב) הלאירבג ,(ןקוש ,לוענמה תופכ לע) הימי
תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל בנשא ;וידחי ,םירופיס טוקלי) תרוויעה - גרבנייטש בקעי
(תולעמ ,םידומיל
בנשא ;ןמוינ ,ימש קחצי ירופיס ;לימרת תיירפס ,םירופיס השיש) הרקעה - ימש קחצי
(תולעמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,הארקמ ,תורפסל

שרדמהו דומלתה תורפסב םימכח ישעמ - ב הצובק
(דחא רצק ירבע רופיס םוקמב) םימכח ישעמ ינש הריחבל

ןוכמ ,ירוטאינימה רופיסהב טסקט חותינ ;ב"ע בס ףד ,תובותכ ,ילבב) - אביקע 'ר לש ותשא
(62 'מע ,ךוניחה דרשמ ,ןוש
,ירוטאינימה רופיסהב טסקט חותינ ,ב"ע אפ ףד ,ןישודיק ,ילבב) - ותשאו אייח 'רב השעמ
(74 'מע ,ךוניחה דרשמ ,ןוש ןוכמ
('א הבר םירישה ריש) - ןדיצב תחא השיאב השעמ
רופיס לש ינחורה ומלועב םינויעב טסקטה חותינ ,ב"ע ,ב"ס ,תובותכ ,ילבב) - ימוחר בר
(100 'מע ,דחואמה ץוביקה ,לקנרפ 'י ,הדגאה

המאקמ - ג הצובק
(דחא רצק ירבע רופיס םוקמב) תחא המאקמ הריחבל

,םיעושעשה רפס) תסבוכה ,רמנהו לעושה ,הדגובה השאהו ןמאנה לעבה - הראבז ןבא ףסוי
'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישהב םג אצמנ תסבוכה) ,(ןילרב ,לוכשא ,ןוזדיוד
(ג ךרכ ,ריבד ,ןמריש
(ג ךרכ ,ריבד ,ןמריש 'ח ךרוע ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה) ןיאושינה - יזירחלא הדוהי
(גרבשריה ,העושיה ןמ הפי רוביח) קיהבמה קולחה - ןאוריקמ םיסינ ונבר

םגרותמ רופיס - ד הצובק
(םילעופ תיירפס ,חתפמה) חתפמה - רגניז סיבשב קחצי
(ןתיב הרומז ,הרובש השיא) תוניתמה ליג - ראבוב הד ןומיס
;קרברש ,ימלועה רופיסה רחבמ) תזורחמה ,(דבוע םע ,השוריה) לרפ המלעה - ןאספומ הד יג
(דלוגכר תצפהב ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךירדמ ,רצקה רופיסל בנשא
(תורפסל תורבחמ ,םירופיס דועו גרומ בוחרב חצרה ישעמ) הרונואלא - ופ ןלא רגדא
(דחואמה ץוביקה ,םירופיס דועו בלבלכה םע תרבגה) בלבלכה םע תרבגה - בוכ'צ ןוטנא

ןמור - ב קרפ
האירק לש ךרדב םינמור ינשו תיביסנטניא הארוה לש ךרדב םינמור ינש ודמליי הז קרפב
.תיחנומ

ירבע ןמור - א הצובק
דחא ןמור הריחבל

(דבוע םע) האונשה ותשא - אלרוב הדוהי
(ןקוש ,לוענמה תופכ לע) הימי ימדב ,(ןקוש) הריש - ןונגע ףסוי לאומש
(דבוע םע) ילש לאכימ - זוע סומע
(דבוע םע ,םינינפמ קוחר :היגולירטה ךותמ) הרז רצחמ הנוי - רימש השמ

םגרותמ ןמור - ב הצובק
דחא ןמור הריחבל

(דבוע םע) םישולש תב השיא - קאזלאב הד הרונוא
(ןמדירפ 'ש) תשרויה ,תרבג לש הנקויד - סמי'ג ירנה
(דבוע םע) הדוד לש ורופיס ,םילע ילידג - טייו קירטפ
(ןדומ ןתיב הרומז) ייוואלאד תרמ - ףלוו היני'גריו
(ןקוש) הנינראק הנא - יוטסלוט 'נ בייל
(דבוע םע) טסירב יפא - הנאטנופ רודואית
(םילעופ תיירפס) יראבוב םאדאמ - רבולפ באטסוג

תיחנומ האירק - ג הצובק
.םירצק םירופיס השימחב דחא האירק רפס רימהל ןתינ .םינמור ינש הריחבל
םינמור

(לביטש) סנרבל תב ןיטסירכ - טסדנוא דירגיס
(דחואמה ץוביקה) המא - ןיטסוא ןיי'ג
(ריבד) 'ץראמלדימ - טוילא 'גרו'ג
(םילעופ תיירפס) םדא תב הטיד - הסקנ-ןסרדנא 'מ
(יחרזמ) הבוטה המדאה - קאב לרפ
(םע רוא) רייא ןי'ג - הטנורב טולרש
(הדסמ) אמא לש היתותבש - הדארג םייח
(ןתיב הרומז) הקבר - הירומ הד הנפד
(ריבד ,ירדוקס הד המלעה ,הזוחאה) ירדוקס הד המלעה - ןמפוה א"תא
(רב) ינשה תוא - ןרותוה לאנתנ
(ןקוש) הירוטקיו - ןוסמה טונק
(רתכ) ינוא איג - דיפל תימלוש
(תרנכ) ורקסד זרת - קאירומ האוסנרפ
(םע רוא) ןילקורבב לדג ןליא - תימס יטב
(ןתיב הרומז) אמא לש תבה - ץנרפ ןילירמ
(םילעופ תיירפס) הנהויו לואש - לקנרפ ימענ
(דבוע םע) םילותחה לא ךרדב - זנק עשוהי
(דחואמה ץוביקה) הלודגה ןויצמולש הדוד לע רופיסה - קוינק םרוי
(הדסמ) המוסקה שפנה - ןלור ןמור

םירצק םירופיס
(לימרת תיירפס) םירופיס השימח דועו לפט הרקמ - עבשילא
(לימרת תיירפס ,הנושארה היילעה תונב םישנ ירופיס) דקשה תחת - הדוהי ןב הדמח
(לימרת תיירפס ,הנושארה היילעה תונב םישנ ירופיס) םישנל הריחב תוכז - רגרט הנח
(רתכ ,ךילא תרבדמ ינא תיניס) םיצוקה םע תרבגה - טכרביל ןויבס
(ריבד ,םירופיס ,ברע ינב) 'חישה תב ,הרדה ,השייע ,הפיטל - יקסנלימס השמ
(לימרת תירפס ,הנושארה היילעה תונב םישנ ירופיס) הטרחה - יקסב'צחופ המחנ
(דחואמה ץוביקה ,האירק ןמיס ,םיה תא םירגוס) םיה תא םירגוס - ריצק תידוהי


ןויע - ג קרפ
דחא תרוקיב רמאמ דועו ןלהל טרופמה ןמ תחא הסמ וא ,תוסמ יתש ודמליי הז קרפב
.הרומה תריחב יפל ,אשונה תרגסמב תודמלנה תוריציה ןמ תחאל סחייתמה

תוסמ - א הצובק
(תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תוגה) ?יוקיחל לדומ - ל"זח תודגאב םישנ תויומד - םיובלא בקעי
'מע ,ן"שת תבט ,הרדתק) הנושארה היילעה לש םישנה תורפסב השיאה - ץיבולרב הפי
(124-107
(רתכ ,האיניצלוד תנומסת) םיוושו םינוש - ןבא-רה תימלוש
(ןקוש) ךלשמ רדח - ףלוו היני'גריו
דרשמ ,ל"הצ ילג תרדושמ הטיסרבינוא ,דומלתבו ארקמב םדא תויוכז) םישנ - ןהכ םייח
(ןוחטיבה
דרשמ ,תוגה) םישנל הריחב תוכז ןתמ לע קוק ברהו לאיזוע ברה ןיב תקולחמה - ןהכ לאקזחי
רבע - הרבחבו החפשמב השיאה ,(דמח ינב ,לפר הנינפל ןורכיז ,הנינפה ;תוברתהו ךוניחה
(ד"משת ,יתדה ץוביקה ,ןמזה תורומתב השיאה) הווהו
תוברת ,תונורחא תועידי) םייתכריבש לע לבא דמחנ יד תבתוכ איה - ןומרכ אנהכ הילמע
(5/2/88 ,תונמא תורפס
(177-121 'מע ,2 םייפלא ,58-29 'מע ,1 םייפלא) תוגרוח תויחא ,תודסיימ תוהמיא - ןורימ ןד
,לפר הנינפל ןורכיז ,הנינפה) ןנורתפל םיכרדהו וננמזב תידוהיה השיאה תויעב - ןמקר לאונמע
(דמח ינב
,(62-56 'מע ,ח"משת ,זומת-ןוויס ,םיינזאמ) תילארשי תררושמכ השיאה ןקויד - קותר יליל
(85-80 'מע ,ט"משת ,ירשת-לולא ,םיינזאמ) רסחה ןקוידה
(םינדיע ,לכל דומלתה) השיאה דמעמ - ץלזנייטש ןידע
,תוגה) הכלהה יפ לע תורומת - וננמז תב תברועמה הרבחב השיאה דמעמ - אריפש ןונמא
(ד"משת ,יתדה ץוביקה ,ןמזה תורומתב השיאה ;תוברתהו ךוניחה דרשמ

תרוקיב - ב הצובק
(םילעופ תיירפס ,רופיסה תונמא) לרפ המלעה - גרבדלוג האל
'מ םיכרוע .םירמאמ רחבמ ,יוטסלוטו הנינרק הנא) םינאמור השולש ,םישנ שולש - ןרטס פ"ג
["טסירב יפא"ו "יראבוב םאדאמ" "הנינראק הנא" לע] (רתכ ,דעלג 'מו רקנירב
.ןגהו הריטה ,ןילקרטה) "בטיה יושע הזחמה" תינבתב תיטסילאירה המרדה - ימנוש ןועדג
["תובובה תיב" לע] (םע רוא ,תינרדומה המרדב תואיצמו גוציי
דסומ ,תורפסה יכרדב) רבולפל "יראבוב םאדמ" ,ןיסארל "הרדפ" - סוארטש גיודול הירא
(קילאיב
לאכימ" לע] (םילעופ תיירפס ,תירבעה תרופיסב שדח לג) רדחב בשוי ברואה - דקש ןושרג
["ילש


המרד - ישילש קלח
תחא המרד דמלית הז קלחב

(ןקוש) האידמ - סדיפיריוא
,"יבצ תיב" דיל המרדל ילארשי זכרמ) םיה ןמ השיאה ,(םע רוא) תובובה תיב - ןסביא קירנה
(ןג תמר
(דחואמה ץוביקה) תוחורה קדנופ - ןמרתלא ןתנ
(ןג תמר ,"יבצ תיב" דיל המרדל ילארשי זכרמ) הטרטסיזיל - סנפוטסירא
,(ןג תמר ,"יבצ תיב" דיל המרדל ילארשי זכרמ) הבלא הדרנרב תיב - היסרג וקירדפ הקרול
(דקע) םימדה תנותח ,(דבוע םע) המרי
(םע רוא) הנקזה תרבגה רוקיב - טמנריד קירדירפ
תיב" דיל המרדל ילארשי זכרמ ןכו ,קילאיב דסומ) םישנל רפס תיב - ריילומ טסיטפב ןא'ז
(ןג תמר ,"יבצ
(ןדומ) הנקז תחא - למס הוואנ
(דחואמה ץוביקה) הרדפ - ןיסאר ןא'ז
ץוביקה ,תוזחמ ,יפש לארשי רמ לש תואמצעה ליל) הלילב אלו םויב אל - זר םהרבא
(דחואמה
(םע רוא) ןוילמגיפ - ואש דרנרב
(ןג תמר ,"יבצ תיב" דיל המרדל ילארשי זכרמ) תררוסה ףוליא - ריפסקייש םאיליו


םידומילה תינכות ןכותל הרזח אבה קרפה