תוברתהו ךוניחה דרשמ
תיגוגדפה תוריכזמה
תורפסה תארוה לע חוקיפה
יגוגדפה להנימה
םידומיל תוינכתל ףגאה

ספרות

הנוילעה הביטחל םידומיל תינכת
יתדה ידוסי לעה רפסה תיבב

א"סשתה ,םילשורי תנכדועמו תנקותמ הרודהמ


ג"סשת תנשל ןוכדע
(הקדכ ךורעל היושע ךמסמה תדרוה - דרוו טמרופ)


םיניינעה ןכותל

הרודהמ איה יתדה ידוסי-לעה רפסה תיבב הנוילעה הביטחל ,תורפסב םידומילה תינכת
תנשב המסרפתהש תורפסב תרבגומהו המילשמה ,תיסיסבה םידומילה תינכת לש תנקותמ
.(תורודהמ שולשב הכ דע רואל האציו) ן"שת
תורפסל ר"מפמה ,סובמולוק רתסא הדמע וז הרודהמ הנכדעו הנקיתש הדעווה שארב
.יתדה ךוניחה תכרעמב
ףגאב תודהיו חור לוכשא תזכרמו תורפס םוחת תחקפמ - ןרובגיונ תירורד הזכיר הדעווה תא
.םידומיל תוינכתל
.תורפסב עוצקמה תדעו ידי לע הרשוא וז תנקותמ הרודהמ

:וז הרודהמ תנכהב ופתתשהש םירבחה
הפיח ,"'ו ינוריע ןוכית" ,םקיבא הרובד
דול-הלמר ,"לאידקש" יתד ףיקמ ,ברנייו לאיחי
ביבא לת ,"ביבא לת תינפלוא" ,דרגוניו תידוהי
"ת"ימא תשר"ב תורפסל תיצרא תחקפמ ,תרמז תידוהי
תובוחר ,"היבצ" ,ןהכ הענ
,"ברפלמיה" ןוכית ,םילשורי ,"תויונמואל תינרותה הנפלואה" ,ןויס-ןוטסרבליס הרובד
םילשורי
תורפסל תיזוחמ הכירדמ ,התרפא תללכמ ,"הנח הוונ" תנפלוא ,רפוע ילחר
תורפסל תיצרא הכירדמ ,אבס רפכ ,"הנמא" תנפלוא ,גרבנזור תידוהי
.תורפסל תיזוחמ הכירדמ ,םימודק ,"הבהל" תנפלוא ,ןורש ידע

םיניינעה ןכות

רבד חתפ
אובמ

תיסיסבה תינכתה
הריחב יכרדו תוריצי טוריפ
הריש - ןושאר קלח
תרופיס - ינש קלח
המרד - ישילש קלח

המילשמה תינכתה
הריחב יכרדו תוריצי טוריפ
הריש - ןושאר קלח
תרופיס - ינש קלח
המרד - ישילש קלח
םיאשונ יפל ןוגרא

םיחפסנ
ןמרניילק הטיג / רצקה ירבעה רופיסה קרפב שרדמהו דומלתה תורפסמ םימכח ישעמ בוליש לע
הניחבה תרבחמל םיפרוצמה םושיר יפד

תרבגומה תינכתה
הריחב יכרדו תינכתה הנבמ
םינבו תובא
השיאה תומד
האושה
תורפסב תופקתשהה - תיגולונכטהו תיעדמה המדיקה ןדיעב םדאה
לארשי ץרא
רבצה סותימ
תועסמ - קוחרמו בורקמ

חפסנ
תורפסב דוסי יגשומ
חוקיפה רושיאל םיחלשנה םושיר יפד