תוכנית הלימודים בספרות

תורפסב דוסי יגשומ

תומידקמ תורעה
תוברתל םיכייש הב םיעיפומה םיבר םיגשומ .תורפסל תידוחיי הנניא ןלהל תאבומה המישרה
תונמאלו (לוסיפו רויצ) תיטסלפה תונמאה ימוחתל םג םירושק םירחא םיבר .תיללכה
.(עונלוק) תיתוזחה

.תודמלנה תוריציה תארוהל רשקהב דמלל שי ןלהל םיאבומה םיגשומה תא
םיגשומ ,הרישה םוחתמ םיגשומ ,םייללכ םיגשומ :הלאה םיאשונה יפל הכורע המישרה
רנא'זל םיידעלב םניאש םיגשומ .תירבעה תורפסב תופוקת ,םימרז ,המרדהו תרופיסה םוחתמ
.הארוהה יכרוצ יפ לע םתוא בלשי הרומהו (םיקרפה דחאב) תחא םעפ קר ועיפוי םיוסמ
.הארוהה ידכ ךות םיפסונ םיגשומב שומישה תא הרומה ןמ תענומ הניא וז המישר
.גשומ ותוא תרדגהל םינוש םילבוקמ םיחנומ וריכי םידימלתהש יוצר
.ב"א רדס יפל הכורע קרפ לכ ךותב המישרה

תורפסב םידומילה תינכתב הלולכה ,םיגשומה תמישרל ףסונ ךבדנ איה ןלהלש המישרה
.םייניבה תביטחל

םייללכ םיגשומ
ןוידב ;היפרגויב ;הקיטתסא ;היצטרפרטניא ;הינוריא ;היזוליא ;היפרגויבוטוא ;דרוסבא
ץוויכ) ןמז ;(הגוס) רנא'ז ;(טסקטנוק) רשקה ;(טקפסא) טביה ;הרזה ;רומוה ;(הדבמ)
ביטומ ;וטומ ;תרתוכ ;יוקיח ;רפוסמ ןמזו רפיס ןמז ;(ירוטסיה ןמזו יגולונורכ ןמז ;הבחרהו
;רולקלופ ;הסראפ ;םזאקרס ;הריטאס ;םקרמ ;רסמ ;סיזמימ ;(ההשמ ,םדקמ ,החנמ)
;הקיטאופ-סראו הקיטאופ ;סותפ ;הזארפארפ ;הידורפ ;סקודרפ ;יטסטנפ ;ןוטיילפ
.הקיטמית ;המית ;היזנצר ;הקירוטר ;תויניצ ;היצנבנוק ;הקיטסיצילבופ

הרישה םוחתמ םיגשומ
תיבה תורוצו רישה תורוצ
םע-ריש ;המאופ ;הטנוס ;הקיריל ;הדלב ;הקיפא ;סופא ;(הניק) היגלא ;הילידיא ;הדוא
.ןומזפו
.ךפהתמ ריש ;רוט ;(הבטקוא ,טטפס ,טטסקס ,טטניוק ,טטרווק ,טצרט ,טלפוד :םיגוס) תיב

לולצמ
זורח ;זורח ;הינומרה ;סננוסיד ;הרופיפא ;סנאנוסא ;הרופאנא ;היצרטילא ;האיפוטמונוא
ןושל ;הדומצ הזירח ;(תבלושמ) הגורס הזירח ;תקבוח הזירח ;ישנ זורח ;חבושמ זורח ;ירבג
.סנאנוסנוק ;דקממ לילצ ;עיבמ לילצ ;ינוט לקשמ ;ןושל לע לפונ

;(תיביטרוגיפ ןושל) קתעמ
;יומיד ;(היזולא) זמרא ;היצאיצוסא ;היגולנא ;הירוגלא ;(ןושל תנומת) 'זאמיא ;ןורומיסקוא
;למס ;הכודקניס ;היזתסניס ;הצילמ ;הימינוטימ ;הרופאטמ ;השפנה ;המזגה ;השנאה
.תיתשת ;(םדקמ זמר ,םירטמ זמר) יפא זמר ;היצטונוק

טויפו םייניבה ימי תריש
;הדקע ;החילס ;תזורחמ ;המאקמ ;רצוי ;הלואג ;הרהזא ;ןפוא ;הבהא :הרישו טויפ יגוס
.שדוק תריש ;לוח תריש ;רוזא ריש ;(תמשנלו וכרבל ,שידקל) תושר ;טויפ ;ןומזפ

:הרישו טויפ תודוסי
;(סומתיר) בצקמ ;תירויצ ןושל ;דתי ;רוט ;המיתח ;חירבמ זורח ;תלד ;ןאוויד ;ןוכיטסורקא
;(לגר) דומע ;הפורטס ;רגוס ;הבורמה לקשמ ;(יתרבח לקשמ ,תודתי לקשמ) יתומכ לקשמ
תראפת ;העונת ;רושרש ;ץוביש ;הדידק ;טושיק ;עלצ ;;הרוזצ ;דומיצ ;(השילג) החיספ
.תלובקת ;תבולצת ;םויסה תראפת ;רבעמה תראפת ;החיתפה

המרדהו תרופיסה םוחתמ םיגשומ
;רוביג יטנאו רוביג ;גוליפא ;הדוזיפא ;הקיטגולופא ;הטודקנא ;(גציה) היציזופסקא
;הידגרט ;הרתה ;יתמרד ;(תינשמו תישאר ,הלוגעו החוטש) תומד ;גולאיד ;רבוד ;הקסטורג
לכ) רפסמ ;המרדולמ ;סותימ ;המרדונומ ;ימינפ גולונומו גולונומ ;היגולירט ;ימוק-יגרט
;הגאס ;תיפצת תדוקנ ;הלבונ ;הלהקמ ;הנפמ ;הכרעמ ;(דע ;עמתשמ ;ברעתמ ;עדוי
;תרופיס ;רצק רופיס ;םע רופיס ;תרגסמ רופיס ;(הטנאופ) דוח רופיס ;הניצס ;היצאוטיס
טקילפנוק ;הטרא-לד הידמוק ;הידמוק ;סיזרתק ;גולורפ ;הפורטסטק ;הזורפ ;יקסראקיפ
,ןמזה) תויודחא שולש ;איש ;(םרטה) םדקומ יפא זמר ;יטתסא קוחיר ;ןמור ;(תומיע)
.תיכסת ;(הלילעהו םוקמה

תופוקתו םימרז
;העדותה םרז ;םזינויסרפסקא ;םזילאיצנטסיזקא ;םזינויסרפמיא ;םזי'זאמיא ;דרגנווא
;םזילרוטקורטס ;םזילארוס ;םזילרוטנ ;םזילאר ;הקיטנמור ;םזיציסלק ואינ ;םזיציסלק
.םזירוטופ ;םזילובמיס

תירבעה תורפסב תופוקת
,האושה תורפס ,השדח תירבע תורפס ,הייחתה תורפס ,הלכשהה תורפס ,םייניבה ימי תריש
.הריעצ תירבע תורפס


םידומילה תינכות ןכותל הרזח אבה קרפה