םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ :א םילהת

.דחא רומזמכ םימכח םיבישחמ םיליהת רפסב 'בו 'א םיקרפה תא
:"יפ ירמא ןוצרל ויהי" קוספה יבגל ןויד שי ב"ע 'ט תוכרב ילבבב
?תוכרב הרשע-הנומש רחאל ןנבר והונקת אמעט יאמ
- !ארקיעמ ורמיל
הרשע-הנומש רחאל אלא דוד ורמא אלו ליאוה :יזפ ןב ןועמש יברד הירב הדוהי יבר רמא
.תוכרב הרשע-הנומש רחאל ןנבר וניקת ךכיפל ,תוישרפ
ירהש ,הרשע עשת אלא ,ןה הרשע-הנומש אל ירה] !ןיוה הרשע-עשת ,הרשע-הנומש ינה
[ט"י קרפ תא םייסמ הז קוספ
.איה השרפ אדח םיוג ושגר המלו שיאה ירשא -
:ךשמהבו
הב חתפ ,דוד לע הביבח התיהש השרפ לכ :ןנחוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא"
ירשאב םייסו ,'שיאה ירשא' ('א םילהת) ,ביתכד - ירשאב חתפ ;ירשאב הב םייסו ירשאב
".'וב יסוח לכ ירשא' ,('ב םילהת) ביתכד -
.ירשאב תמתוחו ירשאב תחתופה הדיחיה איה (ב-א םיקרפ) תאזה הישרפהש םיריעמ תופסותה
המיתחל איה הנווכהש םיבישמ םהו ?דוד לע הביבח התייהש השרפ לכ :הללכהה ןכ םא יהמ
תוליחתמש תוישרפ הברה ןכו הליהתב םייסו הליהתב חתפש 'הליהת' ומכ החיתפה ןיעמ
.היוללהב תומייסמו היוללהב
.ולרוג תאו קידצה תא םיראתמ קרפה לש םינושארה ויקוספ .עשרהו קידצה :אוה 'א קרפ אשונ
.קידצה לש ולרוגל דוגינב עשרה לרוג לע םירבדמ םירחאה םיקוספהו
:קידצה ענמנ הממ ררושמה ראתמ הליחת
,םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא"
,דמע אל םיאטח ךרדבו
."בשי אל םיצל בשומבו
.ונינפל םילעפ השולש
,תיערא תורבחתה תראתמה - הכילה
רתוי העובק איהש - הדימע
.העובק תורבחתה איהש - הבישיו
:שרדנ ז 'א םילהת שרדמב
,דומעל ופוס ךלה םאש"
,בשיל ופוס דמע םאו
".ץולל ופוס בשי םאו
אל םעפ ףאש םינייצמ םהו ,בשי ,דמע ,ךלה :רבע ןמזב ובתכנ ,"אל" :הלילשה תלימ םע םילעפה
?דבכה לא לקה ןמ הגרדהב םה ףא םילעפל םירושקה תומשה םאה ,הלאשה תלאשנ .ךכ השע
ותאו לכמ רומחה אוה עשר :ךפהל וא ,םלוכב רומחה אוה ץלו עשרמ עורג אוה אטח :הז יפלו
?םיכלוה ןיא וליפא
:ראבמ ע"באר
םיער םיצלה ויהי - ןכ םא םלוכמ השק בשיו ךלה ןמ השק דמע יכ ורמא ל"ז וננומדק"
.םיאטחמ
.דמע אל וליפא - דמע אל םעט יכ רמאו ,ךפיהל שריפ ןהכה השמ 'רו
םיכ םיעשרהו' ךרדכ ,תחא תנוכתמ לע םידמוע םניאש םה םיעשר תלמ יכ יתעד יפלו
רובעבו .'עישרי ימו טיקשי אוהו' 'עישרי הנפי רשא לכבו' :ןכו 'לכוי אל טקשה יכ שרגנ
.העדי אל ךרדבו רחא עשר תצעב תכלל התופמה אוהו ,ךלה םיעשר םע ריכזה הז
.הב תכלל ליגרה אוה יכ 'ךרד' ריכזה הז רובעבו השק 'םיאטח' תלימו
...םינומדקה תעד הככו הנממ השק 'בשי' תלימו
"...'ןח ןתי םיונעלו' וירחאו 'ץילי אוה םיצלל םא' .םיוונעה ךפה םה 'םיצל'הו
.עשרה תבשחמ איה .הבשחמ תראתמ "הצע" הביתה - םיעשר תצע
,תוגהנתה תראתמ - םיאטח ךרד
.םיצלה לש םתוסנכתה תא ראתמ - םיצל בשומו
:בויחה ךרד לע ררושמה וראתמ קידצה ענמנ הממ ראיתש רחאל
".הלילו םמוי הגהי ותרותבו וצפח 'ה תרותב םא יכ"
אטבל - תחאה :תויועמשמ יתש "הגהי" לעופל .הלילו םמוי הב הגוהו 'ה תרות תא בהוא קידצה
םמוי הרותה לע בשוח אוה .הבשחמ לע םג הרומ איה ךא .הרותה תולימ תא תוגהל ,רבדל ,הפב
.תכשמנ הלועפ לע תדמלמה ,דיתע ןושלב בתכנ "הגהי" .הלילו
שרדמ יפ לע י"שר ראבמ היינשה עלצב "ותרות"ל הנושארה עלצב "'ה תרות"מ יונישה תא
:םימכח
".ותרות תארקנ איה הב למעשמו 'ה תרות תארקנ איה הליחתב"
רשפא .םימ יגלפ לע לותשה "לובי אל והלעו" דע קורי ירפ ץעל קידצה תא המדמ בותכה
רשא לכו" ."חרפי רמתכ קידצ" :רמתל קידצה לושמ ב"צ רומזמב .רמתב ילואו ,תיזב רבודמש
,ירפ השוע ץעה :יומידה ךשמה והזש םישרפמ שיו .ץעה לע אלו ,קידצה לא רזוח "חילצי השעי
ויתוריפ ךרעו ותוננער ,םימ יגלפ לע לותשה ץעה לש ותוביצי תמועל .םיחלצומ ויתוריפ לכו
ךרעה ילעב ,םידבכה םיניערגה ןרוגה תא םירוז רשאכ .חור ונפדת רשא ץומל עשרה לשמנ
קוספ םתוח קרפה תא .חורב תופע ,ךרעה תורסחו תולקה תופילקה ,ץומה .םמוקמב םילפונ
:קרפה לש יזכרמה ןויערה תא הרצקב םכסמה
".דבאת םיעשר ךרדו / םיקידצ ךרד 'ה עדוי יכ"
:תישארבב םהרבא לע רמאנ ךכ .רחוב ,בהוא :תחאה :תויועמשמ יתשב - עדוי
."טפשמו הקדצ תושעל ,'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ"
:לארשי םעל 'ה םשב סומע רמוא ךכו
,"...המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר"
:םירבדב בותכב תועמשמל המודב ,רמוש ,חיגשמ :הינשה תועמשמהו
".הזה לודגה רבדמה תא ךתכל עדי"
.םלועה ןמ דבאל הפוס םתטיש ,םכרד ןכו .ןודבאל הליבומ םיעשרה לש םכרד תאז תמועל

ךיתדלי םויה ינא ,התא ינב :ילא רמא 'ה :ב םילהת