םילהת רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ילא רמא 'ה :ב םילהת
ךיתדלי םויה ינא ,התא ינב

םייוגה .וב ךמותה 'ה תרזעב ויביוא לכ לע רבוגה ,'ה חישמ ,ךלמ דובכל רומזמ ריש אוה 'ב קרפ
םיביואה לע רובגל ךלמל עייסמ 'ה .'ה לוע תאו ךלמה לוע תא םהילעמ קורפל םישקבמ
רבודמ םאה .וב םידרומה םימעה םה ימו רבודמ וילע ךלמה והימ רכזנ אל קרפב .םעינכהלו
.יללכ רואיתב וא ,ותוהזל ןתינש ,םיוסמ ערואמב
:'ו קוספב רכזנה ךלמה .םימיה תירחא לע הז רומזמ שרדנ ל"זח ישרדמב
"ישדק רה ןויצ לע יכלמ יתכסנ ינאו"
:'ב קוספב 'ה חישמ הנוכמהו

,"וחישמ לעו 'ה לע ,דחי ודסונ םינזורו ץרא יכלמ ובציתי"
אוה םימעה דרמ .הנורחאה הלואגה תעב רתכויש דוד יאצאצמ ךלמה .חישמה ךלמה אוה
לע םיסבומו ,המחלמל םילשורי לע םילועה גוגמו גוג תמחלמ ,לאקזחי לצא תראותמה המחלמה
.הווהב תשחרתמ רבכ איה וליאכ םימיה תירחא תא ראתמ ררושמה .הירה
ךלמ וא ,דוד תומחלממ תחא לע אלא םימיה תירחא לע ןאכ רבודמ ןיאש םישרפמה שי
לשמל ךכ .החשמה ןמשב חשמנש ןוויכ "חישמ" הנוכמ ךלמה .וב ודרמש םייוגה דגנ ,ויאצאצמ
:לארשי ךלמ לואש לע וישנאל דוד רמוא
ידי חולשל ,'ה חישמל ינודאל הזה רבדה תא השעא םא 'המ יל הלילח :וישנאל רמאיו"
."אוה 'ה חישמ יכ ,וב
:רמוא 'א קוספל ושוריפב י"שר
,ומצע דוד לע ורתופל ןוכנ היהי ועמשמ יפלו ,חישמה ךלמ לע ןיינעה תא ושרד וניתובר"
םיתשלפ וצבקיו םהילע ךלמל דוד תא לארשי וחשמ יכ םיתשלפ ועמשיו' :רמאנש ןיעכ
".'םלוכ וצבקנו םייוג ושגר המל' :רמא םהילעו 'ודיב ולפנו ,םהינחמ תא
:רמוא ע"באר

:בותכ ןכ לע וחשמיה םויב דוד לע םיררושמהמ דחא ורבח רומזמה הז יכ יניעב ןוכנה"
,'ךיתדלי םויה ינא'
."חישמה לע וא
:ראבמ ק"דר םג
ועמשיו' :ומכ ,םייוגה וילע וצבקנש ותוכלמ תליחתב דוד ורמאו ורביח רומזמה הזו"
'דוד תא שקבל םיתשלפ לכ ולעיו ,לארשי לע ךלמל דוד תא לארשי וחשמ יכ םיתשלפ
ןומהו ץוביק ןיינע ושגרו .ולע םיתשלפה לכש 'םייוג ושגר המל' :רמאנש והזו ,(ה ,ב"ש)
".בר
םהיניעב תבשחנ ךלמה ליטמש תולבגמהו םיקוחה תכרעמ .לוע קורפל םישקבמ םייוגה
תא קתנל םישקבמ םהו ,הלגעל המהבה תא םימתורה םילבחה םה ,תותובעו תורסומל
.תותובעה תא ריסהלו תורסומה
.םיקלח העבראל קלחתמ קרפה
.'ה חישמב םייוגה דרמ ,רומאכ ,ראותמ ןושארה וקלחב
רמוא וסעכב 'ה ."ומל געלי 'ה ,קחשי םימשב בשוי" :םייוגל ותבושתו 'ה תבוגת ינשה קלחב
ךולמיש ידכ ,החשמה ןמש תא וילע יתכסנ ינא ."ישדק רה ןויצ לע יכלמ יתכסנ ינאו" :םייוגל
.םילשוריב
:ךלמל חיטבמ 'ה ."ךיתדילי םויה ינא ,התא ינב ילא רמא 'ה" :ומצע ךלמה רבדמ ישילשה קלחב
ךילע היהי - ואל םאו ,בטומ יתוכלמ-ךתוכלמ ולבקי םא ."ךתלחנ םייוג הנתאו ינממ לאש"
."םצפנת רצוי ילככ לזרב טבשב םעורת" :םרבשל
דגנכ :וחישמ תוכלמ תאו 'ה לוע תא לבקל םייוגה יכלמל הרהזא אוה קרפה לש ןורחאה וקלח
וליגו האריב 'ה תא ודבע .ץרא יטפוש ורסוה" :ררושמה םהל רמוא "ומיתורסומ תא הקתננ"
.וז האריב חומשלו הארי ךותמ 'ה תא דובעל םכילע ."הדערב
:ךלמל רמא 'ה .ןב = רב :תימראה ךרד לע ותוא םיראבמה שי .םותס אוה "רב-וקשנ" יוטיבה
.יתחשמש ךלמה תא ,הזה ןבה תא וקשנ :םייוגל רמוא אוה התעו "ךיתדילי םויה ינא התא ינב"
ויבא ,ל"ז םכח חנ הרומה שריפ הפי שוריפ .בבל רבו םיפכ יקנ .ךזו יקנ ונייה רבש םיראבמה שי
ונייה רבו .קשמ ןושלמ אלא הקישנ ןושלמ וניא ושוריפ יפל ,וקשנ .םכח סומע ארקמה ןשרפ לש
ךמס ושוריפ תא .םכתעינכ תואל לארשי ךלמל החנמ האובת וניכה :ועמשמ "רב-וקשנ" .האובת
."ימע לכ קשי ךיפ לעו" :מ ,א"מ תישארבב קוספל י"שר לש ושוריפ לע

וקשנ' ומכו ,'יתיב קשמ ןבו' ומכ ,ךדי לע םישענ ויהי ימע יכרצ לכ ,סנרפתי ,ןזתי - קשי"
".'רב
לעו ."שיאה ירשא" :רמא קידצה לע .עשרה לומ לא דיחיה קידצה תא ררושמה דימעה 'א קרפב
יכלמל םייוטיב םתואב ררושמה שמתשמ 'ב קרפ םויסב ."דבאת םיעשר ךרדו" :רמא עשרה
.םייוגה
,"ךרד ודבאתו ףנאי ןפ"
:לבא .םככרד דבאת םכב 'ה ףא הרחי םא
".וב יסוח לכ ירשא"
.םכירשא - חישמה לש ותוכלמ יפנכ תחת וסחת םא
:דיחיה לע ררושמה רבד 'א קרפ תליחתב
"םיעשר תצעב ךלה אל רשא שיאה ירשא"
:ללכב םייסמ אוה 'ב קרפ תא
."וב יסוח לכ ירשא"

ילע םימק םיבר ,ירצ ובר המ 'ה :ג םילהת