בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(די - בי םיקרפ)

:יעיברה בויא םואנ .ז
םימחנמה לש תוננאשה לע תורמרמתה
םימימתה חקל לע געל תפסוהו

םכלש המכחה" .תורצב וסנתנ אלש ינפמ םיטקשו םיוולשה ,הלאכ םימכח תונויגה החוד בויא
המכח תומת ."םייח תרסח ,התמ םכלצא איהו ,(םע םתא) ןומהה ברקב קושב העודיה איה
לע תומימת ומכ "תומת" םג שרפל רשפא לבא ;שעכ גורהי ליוואל יכ ,ב ,ה זפילא דגנכ ילוא
,םייניצר םירבד הלא ןיא ;םכומכ עדוי ינא הלאה םירבדה לכ תא ןה - .תואג ,תוהבג לקשמ
הולאל ארוק .שודקו דיסחכ בצייתמה (ד) םימת קידצל ומצע בשוחה ער יפב קוחשכ ינא
תונותשע ילעבל .(םנעי אוהו 'ה לא םיארוק לאומשו השמ :ו ,טצ םיליהתמ לואש) "והנעיו
,וילגר יתש לע דמועש ימל ,ןוכנל ;םירחא ולבסש ,ןוסא ,דיפ יפלכ ןכומה ןמ זוב שי םיננאש
םג לבא ;הוולשה תא םיללהמ םתא .(ה) םהילגר ודעמ רשא םיללמואה יפלכ לוזב זוב שי
,ותעושיל םיפוצ םניאש םישנא ,לא יזיגרמ םיאצמנ ןוחטיבבו ,םהילהואב םיוולש םידדושה
שרפל רשפא לבא ;ודיב הולא איבה רשאל עורזה חוכב םתיב לא (ותעושיו) ותוא םיאיבמ אלא
(םדא ינב לש ןואו אטחב תוננובתה לע רפוצ יפל םמורמה) ומצעב םיהולא רשא םידדושל :םג
לע תורירמב רבוד אוה (י ,ט) וב רשא ךשמהה תואי הזלו ,ודיב ,לודגה וחוכב םלועל םאיבה
תידיסחה המכחה לע געלב רבודמ האלהו ז קוספה ןמ .םלועב לכה התשע הדבל איהש "ה די"
ףא ,תאז המכח םיעדוי לכה ירה .םיליהת ירומזמו םיאיבנ ירבדל םיזמר םע ,םעב הצופנה
שפנ תא םגו לכה השע ודיב יכ אוה םכסומ ירה .םיה יגדו ץראה תויח ,םימשה ףועו תומהבה
אוהש וטושפמ דרפנ ארקמה) םהילע יארחאה םג הז םעטמ אוהו ,שיא רשב לכ חורו יח לכ
שיא שפנ לכ זחוא אוהש ןבומב "יח לכ שפנ ודיב" תוליפתל סנכוהשכ ,הלעמ יפלכ הסרתהב
אוה ןכ אלה .(התוא התשע ודי רשא 'ה םע טפשיהל בויא תנווכ רשא תעב ,התוא תחקל ודיב
ןתונ ,םכסומש יפכ ,אוה ;םועטל ךחהו עומשל ןזואה רצוי (ח ,דצ םיליהת) םירמואש ומכ םג
שיא הנבי אל סרוה אוהשכ ,(ב ,אי היעשי) הצעו הרובגו המכח לכ ולצא ,המכח םישישיל
ךופהל ףטשב םימ חלושה אוה .חתופ ןיא (רפוצ ירבדמ ,י ,אי) רגוס אוה םא ,(ב ,זכק םיליהת)
רסאמ חתפמ ,ללוש םיצעוי ךילומה אוה ,הגשמו גגוש לכל םרוגה םג אוה ,וב רצוע וא ,ץרא
,םינתיאה ךרד ףלסמו ללוש ךילומ אוה (םעל הרות ירומ) םינהוכ ףא ,םילבכב םרסוא וא םיכלמ
הפרמו (מ ,זק םיליהתמ לואש) "םיבידנ לע זוב ךפוש" ;םינקזמ לכשו םינמאנמ ןושלה ריסמ
םעתיו" םימע יגיהנמ תניב ריפמ ,םתוא ותוחנהב םליפשמו םיוגל איגשמ ,םירוביגה תורוגח
.םירוכישכ םיעותו םיששממ םהו (זק רומזממ םעפה דוע) "ךרד אל והתב

ידש םע חכוותהל הצור ינא םלוא .תאז יתעמש םימעפ המכ יכ םכומכ עדוי ינא תאז לכ ןה (גי)
לילא יאפורכ ,םתותימא תניחב ילב םירבד םיטפטפמ קר םתאו וישעמבש תילכתהו םעטה לע
- א) המכח רתי הזב םיארמ םתייה םתשרחה וליא .הל הפורתהו הלחמה תא םיעדוי םניאש
רוקחי םא ושעת המו ?ול אוה םינפ אושמו ,םירקש םירבדמ םתא םיהולא דובכל יכה .(ה
(גי-ו ,ח ,דדלב) םילשמב םינושאר תורודמ םיריכזמ םתאש המ יכ ,וינפמ ולהבית אלה ?םכתא
רמח יבגל ,רמחבו רפאב המדאה לע םיחוטש םתא וליאכ ,דאמ םיכומנו םילוז םירבד םה
.(אי - ו) םכיבג

וב ורבג ותורגבבו םיאיבנהו הרותה יכרדב וירוענב לדגש ימכ רבדמ בויא ךשמהה לכב
.תוקפסה

וא יפוג ייח ךישמא ,ירשב אשא המל .רבד םושמ דחפמ ינניאש ,ינא רבדאו ושירחה :טי-גי
לחיא אל !לא אנ ינלטקי ;תומל ישפנ רסומ ינא הנה ?םייניש תקירחב ,יפוג יבואכמ לובסא
דומעיש קר שקבמ ינא .(ט - ח ,ו ומכ ,ינגרהיש הזל לחיימ ינא "ול" ירקה יפכ וא) ייח תלצהל
אנ בירי ךא ,קדצא יכ עדוי ינא .הפונחל ךירצ וניא אוה יכ ,יל רוזעי ומצעב אוהו ,ידמע טפשמל
היהי אלש ,םיתש השעי אלש אוה יאנת םלוא .(עוגאו :טי) תומל ןוכנ היהאו שירחא זא ,ידמע
התאו רבדל וא ,תונעל יל ןתית ,קיחרהל התא ךירצ ךינפמ המיאה תא .טפוש הז םעו טפשנ
אמש .(הכ-כ) שבי שק ,ףדנ הלע ינא ?ךינפ תא ריתסמ התא המל ?ייתונווע םה המ .הנעת
ינב ,םינבה תונוועל ןווכמש רשפא ,"ירוענ תונוע" ?ןורכיז רפס הזיאב תורורמ ילע םשור התא
,ח ,הכ םיליהת הליפתה תא הקחמ אוהש רתוי בורק לבא (ה ,א ,ינב ואטח ילוא) םירוענה
- (קיספ ןאכ ןיאו) האלהל קרפה תישאר לע בסומ ,הלבי בקרכ אוהו - ...רוכזת לא ירוענ תאטח

ןניא רבכ הז ודבל בויא לע ואבש תויונערופה .שיח הלבי זגור עבשו םימי רצק ,םדאה (די)
ןיא ול יכ הדשה ץעמ עורג אוהו רבוע לצכ וייח רשא ללכב םדאה לרוג אלא ,תוחישה ןיינע דוע
,שלחיו תומי רבגו .(די ,טל םיליהת לע ןעשנ) !לדחיו וילעמ העש .(בי-א) ותומ ירחא דוע הווקת
םדוק - ףעיו םדרנ אוהו ,אכ ,ד םיטפוש ומכ ,המידקה 'ו) ויתוחוכ וספאו שלחש ירחא :ושוריפ
ירחא ,זא לבא ,(זט) רומשת ידעצ התע יכ .(ונאטחש ירחא - אטחנו תפצק ,ד ,דס והיעשי ;ןכל
רבכ יעשפ היהי זא ,(וז תא וז תומילשמ הרימשהו הריפסה) יאטח רופסל דוע ףיסות אל ,יתומ
עקוש ,לפונ הובגה רההש ומכ הנה .םותחה רורצה תא קבדב קיבדתו - לופטתו .םותחו רורצ
םיריעזה ץראה יחיפס םג ןכ ,םימב תוקחשנ םינבאהו ומוקממ קתענ רוצהו ,ןמזה ךשמב לבונו
הז ינפל רבכ) ותוא תפקות הרפעב ץראה .ותומב תדבוא שונא תווקת םהומכו רפעהמ םיפטשנ
עדי אל אוה .(כ-וט) וינפ תא הנשמ אוהו הכותמ ותוא החלשש ירחא (ץראה לע בסומ "ףוטשת"
תלבאתמה ושפנו וייחב וילע באוכה ורשב אלא םדאל ןיא .םרעצ אלו וינב דובכמ אל המואמ זא
.הלרוג לע


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם