בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(וט קרפ)

:ינשה זפילא םואנ .ח
המכחל דובכה תארי םדאה בייח
םיצירע תואג לע חורה תוממור ריכהלו

םיאיבנ ירבד לע בויא ירבדבש געלה ןמ עזעדזמ (ןושארה ומואנב ומכ) ידש תארי אלמה ,זפילא
.(ג-א) חוכיוב ליעוי אלו ותומכ שביו םידק חורכ קיר אוה הזכ הנעמ יכ רמואו ,הליפת ירומזמו
ינפל תולבוקמה תוליפתה תא (ערגת) ליפשתו (הארי רפת) םימש תארי לכ לטבמ התא ןה
ךב ןיא .המרעב רבדל תוצילמ ךדמלמ ,ךיפ תא ףלאמש אוה ךנווע !(לא ינפל החיש) םיהולא
תועבג ינפלו ןושארה םדא התא וליאכ ,ץראו םימש ימיכ םיקיתע םירבד ינפב דובכו ארומ
דוס תעמש וליאכ ;(יתללוח תועבג ינפל :הנוילעה המכחה לע ,הכ ,ח ילשמ לע ךמסנ) תללוח
המכחה יכ אוה זפילא ןויער .(המכח ךילא ערגתו) ךתעד חטש לא ותוא ליפשמ התאו הולא
.הדובכב םיבייחו םלוע תומימ תלבוקמה םימש תארי םג איה

ןתנש הניבבו (גי 'פ ,רמאמה ףוסב רכזנ וב רבודמש חורה) םיהולא ךננח רשא חורב ןיאה (אי)
וליאכ ,ךיניעמ תמרוז ךתוואגו האגתמ התאו ,ךליבשב םימוחנת יד (טאל רבד) ךבל ירדחב
ברה וכרע לטבמ התאו (ךחור לא לא בישת) הלעמ יפלכ הרזח זובב ךחור תא קרוז התא
הכזי יכ שונא המ ;(א ,די ,השיא דולי םדא" ייחבש ספאה לע בויא תנולתמ אצוי הז) ךרמואב
.חלאנו בעתנ רוציכ םדאה תא גיצמ התאו ,"השא דולי" קדצי יכו

םדאה תוממור לע רבודמ םש לבא ,"ונרכזת יכ שונא המ" 'ח םיליהת ןונגסב שמתשמ זפילא
.ותוא ליפשמ אוהש לע בויא תא חיכומ אוה ןאכו

ןתי ימ) בעתנ רוצי ועבטמ םדא לכ יכ ,ןימאי אל וישודקב ףא םיהולא יכ ןויערב לצנתמ התא
םש יכ ,"ןימאי אל וידבעב ןה" ,חי ,ד זפילא לש םירבדה לפכ הז ןיא .(ד ,די ,אמטמ רוהט
שמתשמ רפסה לעב ,בויא וב לזלזמש םדאה ךרע תמרה ןאכו ןוילע לא תצרעה אוה ןווכמה
.הנוש םניינע לבא ,המוד םלוצלצ רשא תוצילמב

ירמוש םימכחמ הרסמנש תירוטסיה הפקשה ךותמ תעד דמלל (הל-חי) זפילא רבוע ןאכמ
תא קר םיעדויה םיעשרה םתוא ומכ ,"םתובאמ ודחכ אל") םהיתובא ימימ םישעמ ןורכיז
.םרוד תא קר םיעדוי ,םתובאמ ודחכ רשא הלא לע בסומ "םדבל םהל" :םריע ינבו םנמז
תועיבק ןיא הלא םישנאל .(ןלהל הלא םיעשר לע רבדי דוע ;םהייחמ םליבשב ליחתמ םלועה
:הוושה) שדחמ וייח רוציל ץלאנ ,"ללוחתמ" אוה עשר ימי לכ .םלועב הקזח הדמעו תוביציו
.םינש רפסמב םימצמטצמ ףיקתה ץירעה ייח ,(ב ,צ םיליהת ,לבתו ץרא ללוחתו

ןיינעל לבא ,הירוטסיה לש תיללכ היפוסוליפ זפילא יפב ןתיל וצפחב הציפק ןאכ השוע ררושמה
,םתס "עשר" םוקמבו החישה דוסימ םלעתמ אוה רוביד ידכ ךות יכ ,עלוצ אוה ונויגה בויא
ויעשפ ןובשח רשא ,ןודזב םימע אכדמ שבוכ ,"ץירעה" תא גיצמ אוה בויא תוחישבש ,ןוא לעופ
וילע קרו) הזכ ריהי ןוטלש ןיאש םינמזה תורוקמ עודי תמאבו ,ומצע ינפב ןיינע אוה םלומגו
הלפמה דימת ופוסו ,םימי ךיראמ ("תודחכנ םירע ןוכשיו" :דוחייבו דל-בכ תוצילמה תובסומ
אוה הזל אל ןה "עשרו םת" לש הוושה םלרוג לע ורבדב בויא לבא .החישה ףוסב תראותמה
זפילא תחישב ןויערה םוקיע ידי לע .בוט בור לע םיגנעתמה םיטושפ ןוא ישנאל םא יכ ןווכמ
.תואבה ויתוחישב בויא דצמ הבר רתוי דוע תורמרמתהל רעש רבחמה חתופ
.(וט ,ז םיליהת לע ןעשנ "ןוא דוליו למע הרה")


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם