בויא רפסל ינויגה שוריפ

הקנימק ןרהא

(זי - זט םיקרפ)

:ישימחה בויא םואנ .ט
;ורוד ינבמ תמא ירבד עומשמ שאייתמ בויא
וקדצ וריכי םיאבה תורודה

ול רשא "ץירעה" םג דועו ,"עשרה" לע תוחופנה תוצילמה תא שיגרמ אכדנה םירוסייה לבוס
יתימאה ובצמל םישחכתמה ויער תאמ (י ,זט) יחל תריטסכ - דומלג ראשנ אוהו הלפמ הנוכנ
תאזה הביאכמה הפרחה לע .(גי) תכפשנ ותררמו תתוש ומדש העשב ול םירזכא םיביוא ושענו
םיאבה םיקרפה ינשב הנונשה ותחכות תא ןיבנ ךכ .םלועה שיערמו םימשל רתוי דוע קעוז אוה
.זפילא םואנב ינשה קלחל ינויגה רשקב איהש

םהו ,(ב ,זט) םה למע ימחנמ אלה .(אי ,וט) !לא תומוחנתכ יל םיטישומ םה הלאכ םירבד
המ לואשלו (ב ,וט ,חור תעד הנעי םכחה) "חור ירבדל ץק" םישאש ינממ שורדל םיזעונ
ףא .(למעה ימחנמ תאמ עמשש הממ אוה "'חור ירבדל ץקה" קוספה) !הנעאש ינצירמי
םילמ (הריבחא) בבגמ יתייה ,םכומכ ולשו ןנאש ,םכמוקמב יתייה ול ,ךכ רבדמ יתייה ילוא ינא
(ךושחי) לדחי הזבו םכתא םחניו ץמאי הז וליאכ ,רובידה ןמא ץילמכ םיתפשו שאר עינמו
המ יל תפכיא היה אל (םיקיר םירבדב םכומכ םחנמ ינא יתייה וליא) זא אלה .םכבואכממ
הזב לדבה היה אלו ,רבדאש המב (אפריהל) ךושחל ךירצ היה ילש באכ אל יכ ,ירבדב תמאה
יכ ,ןידה תא םיקידצמשכ ,עומשמ יתיאלנ ,יתונלבס העקפ התע םלוא .(ו-ד) רבדלמ יתלדח םא
לע בסומ יתדע לכ תומישה) ותדעמ בזענה ץירעה ומכ םמושו דומלג תויהל ,רשיו םת שיא ,ילע
,הדעה) ינטמקתו .(יתדע ברקב יתוא תומישה :הנווכהו דל ,וט ,זפילא לש "דומלג ףנח תדע"
הז למע םחנמו ,(הכותמ יתוא תשרגמו תקחוד תצווכמ איה ,תישונאה הרבחה ,הביבסה
שחכב ינפב רבדמ ,יתוצירעו יתעשרל לוכיבכו (ח) המודמה יתותיחפ לע דעל ומצע דימעמ
ילע ליטהל ידכ לכה ,ויניע שטול ,וינש קרוח ,ףאב ףרוט ,םטושו רוגיטקכ בצייתמ אוה .ידגנכ
הפרחב םיכמו (םיערה תשלש לכ) םהיפ ילע םירעופ םה .עשפ לכמ ףח ינאש תעב תומשא
המחנ ,הייטר טישומ אוה הלאכ םיעשר ידי לעו ,(לוע שיא) ליוע דיב לא יתוא רסמ .(י-ז) ייחל לע
ירויכ ידגנכ םלוכ םידמוע .יתוא ץפצפמו יתוולש תיראשמ הז רוגיטק יתוא רקוע .(ינטרי) יתכמל
לע .(ינרק) ידובכ לכ תא רפעב ךלכללו ירועל קש רופתל קר יל ראשנו יתוילכ םיחלפמ ,םיצח
,ךכ רבדל םיזיעמ ילא - יתוא הסכמ תומלצו ,תועמדמו (ורמרמח) תשובמ םיטהול ינפ הז
'ה תארי רפמ אוהש ,ד ,וט ,זפילא תחכות יפלכ) הכז ותליפתו ופכב סמח אל רשא שיא לא
הרבחה ידומע ,רודבש םימכחה תא ותוארב קידצה ירוסיי איש ןאכ .(הליפתה ךרע לטבמו
- אוה ללמוא" :תועיבצב םיבשוחו ותמועל רפעב םירפועמ ,שפנ טאשב ול םירכנתמ ,הנוגהה
אל וילע הלטוה איה יכו קדוצ הארונה הפרחה לע ומעז יכ םידע ונחנא "!עשר אוהש ללכמ
ערו רבח ןיא ,ץראב קידצ דוע ןיא יכ קר האור אוה ךא .ןויסנל הליבשב םא יכ ותקדצ תורמל
םלועב םוקמ יהי לאו ימד יסכת לא !ץרא :קועזל קר ול ראשנו ,רגינ ויברק םד ךיא ריכמ
םג ,לכה ירחא יכ .םלועה ללח לכ תא שיערת אלש ,יתקעז תא םירתסמב ןומטלו שובכל
דוע םש ,םימורמב ידהשו דע יל שי םימשב - רשי שיא ץראב ןיא םא יכ חוטב ינא התע
;םורמב םיהולאל ןתוא יאשנבו יניעמ תופלוד תועמד דועב שיגרמ ינא ךכ ,יערו יצילמ םיאצמנ
בויא ירבד לכ .בושא אלו ךלאו יצק קוחר אל ןה !והער םע םדא ומכ ומע חכוהל םדא לכוי דוע
םה ךא ןייע םישרוד םירבדה .תימורב סוטיצט לש הזל המוד ןונגסה .םימצמוצמו םיזכורמ ןאכ
.ויער ירבדל תוכימסב םנויגהב םירורב

םילותיה אושנ ישפנ דוע לכות אל .יניע דגנ םירבקו ,םיבכו םיכלוה ייח ,העוצפ ,הלבוח יחור (זי)
הזל) לכשב םירממה הלא םישנא הארמב תוהשל יניע לכות יכה .(ויער תוחישב) םדא ינבמ
םה ןיא םמורת אל יהולא התא ,םתולכס ךרדב ,ןכ לע ?(לכשמ תנפצ םבל יכ 'ד קוספ ךמסנ
ןיא יכ ,(בוטל ךדבע בורע :טיק םיליהת הוושה ,ינברע) יל ברע התא אנ היה .ךדובכ םיברמ
הלאה םיערה דחא דיגי ,תוקלח ירבדב ,"קלחל" .וב חוטבל לכואש ,ידיל עקתיש םלועב ךתלוז
יתוא םיגיצמ םה .(כ ,אי רפוצ ירבדמ הטטיצ איה ןאכ ארקמה) "הנילכת וינב יניעו" המחנל יל
,םיפא הסכמ ,הווסמ ןימכ אלא יח םדא ינניא וליאכ םיקידצ וא םיעשר לרוגל לשמל ירוסייב
ךיא יתוארב ,קתינ יתובשחמ רשק .(ו-ה) םיללצכ ירבא לכו ןוגימ התהכ יניע ,ינא רשא דועב
יתוחאו ימאו יבא ,יתיב אצמא םש ,היתחת לואשל קר דוע תחאה יתווקת .רואל ךשוח םיכפוה
,ןודז ידב ,לבה יטפטפמ (ךידב ,ג ,אי ,רפוצל זמור) םידבה םג ינומכ לבא ,העלותו המיר ברקב
.בכשנ רפע לע דחיו ודרי לואשל


 המסמך הבא    תוכן    המסמך הקודם