פרשת ויצא

פרשה סח: יציאת יעקב לחרן
א [יעקב זכה לברכה ולשמירה]
ב [ויצא יעקב]
ג [יש שהוא הולך אצל זיווגו]
ד [הקב"ה מזווג זיווגים]
ה [ויצא יעקב מבאר שבע]
ו [יציאתו של יעקב עשתה רושם]
ז [משמעות המקום באר שבע]
ח [קפיצת הדרך שהייתה ליעקב]
ט [הקב"ה מקומו של עולם]
י [כי בא השמש]
יא [ויקח מאבני המקום]
יב [חלום יעקב וסמלו]
יג [רמזים בחלום יעקב]
יד [רמז לארבע מלכויות ומלך המשיח]

פרשה סט: יעקב זוכה לגילוי שכינה

א [יעקב זכה לגילוי שכינה - א]
ב [יעקב זכה לגילוי שכינה - ב]
ג [יעקב זכה לגילוי שכינה - ג]
ד [הבטחותיו של הקב"ה ליעקב]
ה [ישראל נמשלים כעפר הארץ]
ו [בקשותיו של יעקב מה']
ז [מה נורא המקום הזה]
ח [משמעות השם לוז]

פרשה ע: נדרו של יעקב

א [יעקב פתח בנדר תחילה - א]
ב [יעקב פתח בנדר תחילה - ב]
ג [ב' שנדרו והפסידו ב' נדרו ונשתכרו]
ד [יעקב מתפלל כדי להינצל]
ה [בקשתו של יעקב מהקב"ה]
ו [דברי האבות וגאולתן של בנים]
ז [יעקב נותן מעשר מכל]
ח [הסמלים שבבאר - א]
ט [הסמלים שבבאר - ב]
י [דברי יעקב לרועים - א]
יא [דברי יעקב לרועים - ב]
יב [פגישת יעקב עם רחל]
יג [פגישת יעקב עם לבן]
יד [דברי החלקלקות של לבן ליעקב]
טו [שכרן של לאה ורחל לדורות]
טז [ועיני לאה רכות]
יז [אעבדך ברחל בתך]
יח [כוונותיו של יעקב לשם שמים]
יט [מעשה הרמאות של לבן במשתה]
כ [מה הראשונות שלימות אף האחרונות שלימות]

פרשה עא: בני לאה

א [לאה נפקדה בבנים]
ב [עקרות שנואות בפני עצמן]
ג [משמעות שמות השבטים]
ד [לידת בני לאה]
ה [לאה מודה לה' והוא סימן לבניה]
ו [ותקנא רחל באחותה]
ז [ויחר אף יעקב ברחל]
ח [בנה של בלהה שפחת רחל]
ט [בנה של זלפה שפחת לאה]
י [אושרו ועושרו של שבט אשר]

פרשה עב: ראובן והדודאים

א [שכרה של לאה בזכות הבנים]
ב [ראובן נשמר מן הגזל]
ג [תני נא לי מדודאי בנך]
ד [ויבא יעקב מן השדה בערב]
ה [נתן אלהים שכרי]
ו [ואחר ילדה בת]

פרשה עג: ה' זכר את רחל

א [ויזכור אלהים את רחל - א]
ב [ויזכור אלהים את רחל - ב]
ג [ויזכור אלהים את רחל - ג]
ד [ויזכור אלהים את רחל - ד]
ה [אסף אלהים את חרפתי]
ו [משמעות השם יוסף]
ז [יוסף הוא שטנו של עשו]
ח [בזכות יעקב נתברך לבן]
ט [דברי יעקב ללבן]
י [הנס שקרה ליעקב בצאן]
יא [יעקב זוכה לעושר רב סימן לבניו בעתיד]
יב [לב אדם ישנה פניו]

פרשה עד: יעקב עוזב את לבן ע"פ ציווי ה'

א [שוב אל ארץ אבותיך]
ב [נוהגם של בני המזרח]
ג [ואביכן התל בי]
ד [הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו]
ה [ויקם יעקב וישא את בניו]
ו [לבן רודף אחר יעקב]
ז [השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע]
ח [יש לאל ידי לעשות עמכם רע]
ט [קללת יעקב כשגגה היוצאה מלפני השליט]
י [מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי]
יא [זה עשרים שנה טריפה לא הבאתי אליך]
יב [זכות אבות עמדה ליעקב וניצל מלבן]
יג [הבנות בנותי]
יד [הברית שבין יעקב ללבן]
טו [הבטחה לאדום ומואב שלא לפגוע בם]
טז [פרידת לבן מיעקב]
יז [המלאכים שלוו את יעקב בחזרתו]