פרשת וישלח

פרשה עה: פגישת יעקב עם עשו
א [וישלח יעקב מלאכים לפניו]
ב [אי אפשר לצדיק למוט לפני רשע]
ג [לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו?]
ד [מלאכים - אלו שלוחי בשר ודם]
ה [כה תאמרון לאדוני לעשו]
ו [ויהי לי שור וחמור]
ז [עשו וארבע מאות איש]
ח [ברכות לראש צדיק]
ט [אל תתן ה' מאויי רשע]
י [המלאכים שפגשו את עשו]
יא [עונשו של יעקב שקרא לעשו אדוני]
יב [יעקב מתכונן למלחמה עם עשו]
יג [תפילתו של יעקב]

פרשה עו: דורון תפילה ומלחמה

א [ויירא יעקב מאד]
ב [ויירא, שלא יהרוג. ויצר לו, שלא יהרג]
ג [יעקב חוצה את מחנהו לשנים]
ד [זכות אבות להולכים בדרכי אבות]
ה [הקב"ה מציל את יעקב מידי עשו]
ו [תפילת יעקב]
ז [המנחה ששלח יעקב לעשו]
ח [דברי יעקב למלאכים]
ט [יעקב נענש על שהסתיר את דינה מפני עשו]

פרשה עז: ויאבק איש עמו

א [ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו]
ב [המלאך נדמה לו בדמות רועה]
ג [שרו של עשו היה]

פרשה עח: יעקב, המלאך ועשו

א [שלחני כי עלה השחר]
ב [שלחני, שהגיע זמן קילוסי לקלס להקב"ה]
ג [לא יעקב יאמר עוד שמך]
ד [הגידה נא שמך]
ה [ויזרח לו השמש]
ו [גיד הנשה]
ז [כל חד וחד יפייס על נפשו]
ח [יעקב מסדר את המחנות]
ט [פגישת עשו את יעקב]
י [פגישת בני יעקב עם עשו]
יא [מי לך כל המחנה הזה]
יב [קח נא את ברכתי]
יג [כי הילדים רכים]
יד [ואני אתנהלה לאטי]
טו [וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה]
טז[ כמה זמן שהה יעקב בארץ עד שהגיע לבית אביו?]

פרשה עט: ויבא יעקב שלם

א [יעקב זכה לשלימות בכל]
ב [יעקב ניצל מכל אויביו]
ג [עתיד הקב"ה לשלם ליעקב שכרו]
ד [הברכות שנתברך יעקב]
ה [יעקב היה שלם בכל אשר לו]
ו [ויחן את פני העיר]
ז [ויקן את חלקת השדה]
ח [ויקרא לו אל אלהי ישראל]

פרשה פ: מעשה דינה

א [כאמה כבתה]
ב [שמעון ולוי תובעים את עלבונה של דינה]
ג [חמור מבקש את דינה מיעקב]
ד [מעשה דינה על הסתרתה מפני עשו]
ה [מעשה שכם בדינה]
ו [שתיקתו של יעקב בשומעו על הנבלה]
ז [השתדלותו של שכם לשאת את דינה]
ח [תשובת בני יעקב לשכם]
ט [ברית מילה שחל בשבת]
י [שמעון ולוי בשכם]
יא [דינה הוצאה מביתו של שכם]
יב [יעקב כועס על מעשיהם של שמעון ולוי]

פרשה פא: יעקב הולך לקיים את נדרו

א [קום עלה בית אל - א]
ב [קום עלה בית אל - ב]
ג [ביעור ע"ז]
ד [ויהי חתת אלהים]
ה [הקב"ה מנחם את יעקב על מות רבקה]

פרשה פב: ברכות ה' ליעקב

א [ברכת ה' ליעקב - א]
ב [ברכת ה' ליעקב - ב]
ג [וירא אלהים עוד]
ד [פרה ורבה]
ה [גוי וקהל גוים יהיה ממך]
ו [האבות מרכבה לשכינה]
ז [לידת בנימין ומות רחל]
ח [כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו]
ט [מקום קבורתה של רחל]
י [ותקבר בדרך אפרת]
יא [בני ראובן בכור ישראל]
יב [הכתוב גילה חרפת רשעים]
יג [עשו חוזר לארצו]
יד [מלכי אוה"ע רוצים להדבק בזרעו של אברהם]
טו [אימתי נבראו האש והכלאים?]

פרשה פג: מלכות אדום

א [מלכים שמושלים על עם אחר]
ב [מלכות ישראל ומלכות אדום]
ג [הקב"ה יתנקם באומות שיבואו לעזרת אדום]
ד [שחיתות מלכי אדום]
ה [בעתיד תתגלה גדולתן של ישראל]