פרשת וישב

פרשה פד: יוסף ואחיו
א [כינוסם של ישראל מצילם מכל רע]
ב [עשו הולך מפני יעקב]
ג [יעקב בקש לישב בשלוה בעוה"ז, נזדווג לו שטנו של יוסף]
ד [האבות גיירו וקרבו לשכינה]
ה [וישב יעקב]
ו [כל מה שארע ליעקב ארע ליוסף]
ז [יוסף נענש מידה כנגד מידה]
ח [יעקב אוהב את יוסף מכל אחיו]
ט [פיהם ולבם היו שווים]
י [חלומות יוסף ורמזיהם]
יא [והנה השמש והירח]
יב [ואביו שמר את הדבר]
יג [הלא אחיך רועים בשכם]
יד [הנה בעל החלומות]
טו [ראובן מנסה להציל את יוסף]
טז [ויפשיטו את יוסף את כתנתו]
יז [לכו ונמכרו לישמעאלים]
יח [פדיון הבן כפרה למכירת יוסף]
יט [וישב ראובן אל הבור]
כ [ויקרע יעקב שמלותיו]
כא [ויבך אותו אביו]
כב [כמה פעמים נמכר יוסף?]

פרשה פה: יהודה ותמר

א [וירד יהודה מאת אחיו]
ב [סמיכות פרשת מכירת יוסף לירידת יהודה]
ג [אין המצוה נקראת אלא ע"ש גומרה]
ד [משמעות שמות בני יהודה]
ה [יהודה היה הראשון שקיים מצות ייבום]
ו [יהודה בתמנה]
ז [שכרה של תמר]
ח [צניעותה של תמר]
ט [מידה כנגד מידה]
י [הוציאוה ותשרף]
יא [הכר נא למי החותמת]
יב [ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני]
יג [והנה תאומים בבטנה]
יד [לידת פרץ למה היא מרמזת]

פרשה פו: יוסף הורד למצרים

א [ויוסף הורד מצרימה]
ב [השכינה ירדה עם יוסף]
ג [ויקנהו פוטיפר איש מצרי]
ד [ויהי ה' את יוסף]
ה [וירא אדוניו כי ה' אתו]
ו [ויעזוב את כל אשר לו ביד יוסף]

פרשה פז: יוסף בבית פוטיפר

א [משלי פרק ז' - משל ליוסף]
ב [נאמנותו של יוסף]
ג [ותשא אשת אדוניו את עיניה]
ד [הקב"ה מנסה את יוסף
ה [טעוניו של יוסף]
ו [קורותיהם של יוסף ומרדכי]
ז [איקונין של אביו ראה]
ח [ויצא החוצה]
ט [יוסף נאסר]
י [גם במאסר עמד יוסף בניסיון]

פרשה פח: יוסף בבית סוהר

א [הקב"ה חס על כבודם של צדיקים]
ב [חטאם של שר האופים ושל שר המשקים]
ג [ליתן גדולה לצדיקים]
ד [ויחלמו חלום שניהם]
ה [חלומו של שר המשקים]
ו [פתרון חלומו של שר האופים]
ז [ולא זכר שר המשקים]