פרשת מקץ

פרשה פט: חלומות פרעה
א [ויהי מקץ שנתים ימים]
ב [ניתוסף לו שתי שנים]
ג [כי מבית הסורים יצא למלוך]
ד [ופרעה חולם]
ה [ותפעם רוחו]
ו [החרטומים מנסים לפתור לפרעה את חלומו]
ז [ארורים הם הרשעים]
ח [דברי חלומות אינן מעלין ואינן מורידין]
ט [בלעדי אלהים]

פרשה צ: גדולתו של יוסף

א [הנמצא כזה]
ב [ועל פיך ישק כל עמי]
ג [מידה כנגד מידה]
ד [משמעות השם צפנת פענח]
ה [ויקבוץ את כל אוכל]
ו [ויהי רעב בכל הארצות]

פרשה צא: בני יעקב יורדים למצרים

א [וליעקב נתגלה שיוסף קיים]
ב [רדו ושברו לנו משם]
ג [מנין לעדה שהיא עשרה?]
ד [ויוסף הוא השליט]
ה [אשר יאמר לכם תעשו]
ו [הנה שמעתי כי יש שבר במצרים]
ז [הויכוח בין יוסף ואחיו]
ח [אבל אשמים אנחנו]
ט [חששם של האחים במצאם את הכסף]
י [ויאמר ישראל למה הרעותם לי]
יא [קחו מזמרת הארץ בכליכם]

פרשה צב: תפילת יעקב על בניו

א [ואל שדי יתן לכם רחמים]
ב [על זאת יתפלל כל חסיד]
ג [ואל שדי יתן לכם רחמים - לגלויות ישראל]
ד [האחים בבית יוסף]
ה [יוסף מארח את אחיו בביתו]
ו [לעולם יצא אדם לדרכו ב"כי טוב"]
ז [עשרה ק"ו בתנ"ך]
ח [וימצא הגביע באמתחת בנימין]
ט [וידויו של יהודה]