פרשת ויגש

פרשה צג: ויגש אליו יהודה
א [יהודה ערב לבנימין]
ב [מלכים מדיינים אלו עם אלו]
ג [דבריו של יהודה נראים לכל צד]
ד [משיב ליוסף דבר על דבר]
ה [הנה ימים באים נאם ה' ונגש חורש בקוצר]
ו [יהודה הכין עצמו למלחמה לפיוס ולתפילה]
ז [יראת שמים של יוסף עמדה לו כנגד אחיו]
ח [אני יוסף אחיכם]
ט [פיוס בין יוסף לאחיו]
י [ולא יכלו אחיו לענות אותו]
יא [אוי לנו מיום התוכחה]
יב [ויתן את קולו בבכי]

פרשה צד: יעקב יורד למצרים

א [והקול נשמע בית פרעה]
ב [ולאביו שלח כזאת]
ג [עוד יוסף חי]
ד [קרשי המשכן מעצים שהכין יעקב ברדתו למצרים]
ה [ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק]
ו [ואנכי אעלך גם עלה]
ז [יחוסם של השומרונים]
ח [הרמזים בשמות בני השבטים]
ט [כל הנפש לבית יעקב שבעים]

פרשה צה: יעקב במצרים

א [ואת יהודה שלח לפניו]
ב [יעקב רוצה להסיר את קנאת האחים]
ג [האבות למדו תורה]
ד [חמשת האחים שהוצגו לפני פרעה]