פרשת ויחי

פרשה צו: יעקב מצווה את יוסף
א [מדוע פרשת ויחי היא פרשה סתומה?]
ב [ויקרבו ימי ישראל למות]
ג [אין שלטון ביום המות]
ד [ויקרבו ימי ישראל למות]
ה [אל נא תקברני במצרים]

פרשה צז: ברכות יעקב ליוסף ובניו

א [בשעה שבירך יעקב אבינו את יוסף]
ב [ויברך את יוסף]
ג [ברכת יעקב את אפרים ומנשה]
ד [לא כן אבי]
ה [אפרים קדם למנשה בכל]
ו [יעקב מעביר ליוסף את סימני הגאולה]

פרשה צח: ברכות יעקב לבניו [א]

א [הקב"ה הסכים לברכת יעקב לבניו]
ב [יעקב רצה לגלות את הקץ ונסתם ממנו]
ג [הקבצו ושמעו בני יעקב]
ד [ברכה ותוכחה לראובן]
ה [תוכחת יעקב לשמעון וללוי]
ו [ברכת יהודה]
ז [גבורתו של יהודה]
ח [המלכות לבית יהודה]
ט [השפע הרוחני והגשמי בברכת יהודה - א]
י [השפע הרוחני והגשמי בברכת יהודה - ב]
יא [ברכת יעקב לזבולון]
יב [ברכת יעקב ליששכר]
יג [ברכת יעקב לדן]
יד [ברכת יעקב לדן]
טו [ברכת יעקב לגד]
טז [ברכת יעקב לאשר]
יז [ברכת יעקב לנפתלי]
יח [ברכת יעקב ליוסף - א]
יט [ברכת יעקב ליוסף - ב]
כ [ברכת יעקב ליוסף - ג]

פרשה צט: ברכות יעקב לבניו [ב]

א [ברכת יעקב לבנימין]
ב [ד' שבטים כנגד ד' מלכויות]
ג [בנימין זכה לגבורה, מלוכה ומזבח]
ד [יעקב כולל את כל השבטים בברכה]
ה [יעקב ביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו]
ו [דברי יעקב לראובן שמעון ולוי]
ח [יהודה אתה יודוך אחיך]
ט [השותפות בין יששכר וזבולון]
י [ברכת יששכר]
יא [ברכת דן וגד]
יב [ברכות אשר נפתלי ויוסף]

פרשה ק: מותו של יעקב

א [יעקב נאסף אל עמיו]
ב [צוואת יעקב]
ג [חניטת גופו של יעקב]
ד [הבכי על מיתת יעקב]
ה [יוסף מבקש מפרעה לקבור את יעקב בארץ כנען]
ו [אומה"ע מכבדים את ארונו של יעקב]
ז [ימי האבילות של יעקב]
ח [לו ישטמנו יוסף]
ט [וידבר על לבם]
י [ששה זוגות שנותיהם שוות]
יא [יוסף משביע את אחיו]
יב [כל צדיק מוסיף ברכה על קודמו]
יג [המצטער על מותו של צדיק זוכה ורואה בנחמה]