פרשת שמות

פרשה א: ואלה שמות
א [חושך שבטו שונא בנו]
ב [יורדי מצרים היו צדיקים]
ג [ישראל משולים לכוכבים]
ד [הבאים מצרימה]
ה [שמות השבטים מרמזים על הגאולה]
ו [כל השבטים שווים]
ז [יוסף לא נתגאה על אחיו]
ח [השעבוד]
ובני ישראל פרו וישרצו
[פרו וישרצו]
[ויקם מלך חדש]
ט [מידה כנגד מידה]
[ועלה מן הארץ]
י [שרי מסים, ערי מסכנות]
יא [וכאשר יענו אותו.. ויקוצו.. וימררו]
יב [גזרות פרעה]
[המילדות]
יד [ציווי פרעה למיילדות]
טו [ותחיין את הילדים]
טז [כי חיות הנה... וייטב אלהים למילדות]
יז [ויעש להן בתים]
יח [אף על עמו גזר]
יט [וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי]
כ [הולדת משה]
כא [תבת גומא]
כב [ותתצב אחותו מרחוק]
כג [בת פרעה מצילה את משה]
כד [הצלתו של משה]
כה [משה סירב לינוק מן המצריות]
כו [משה בבית פרעה]
כז [ויגדל משה ויצא אל אחיו]
כח [משה תקן להם את השבת למנוחה]
כט [ויך את המצרי]
[והנה שני אנשים עברים נצים]
ל [הויכוח בין משה לדתן ואבירם]
לא [וישמע פרעה ויברח משה מפני פרעה]
לב [משה על יד הבאר ובנות יתרו]
לג [משה בבית יתרו]
לד [ויאנחו בני ישראל]
לה [כי ידעתי את מכאוביו]
לו [וירא אלהים... וידע אלהים]

פרשה ב: הקדשתו של משה

א [וחנותי את אשר אחון]
ב [ומשה היה רועה]
[ובמה הוא בוחנו? במרעה צאן]
ג [נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן]
ד [וינהג את הצאן אחר המדבר]
ה [וירא מלאך ה' אליו]
[מתוך הסנה]
ו [כי סר לראות]

פרשה ג: התגלות בסנה

א אנכי אלהי אביך
ג אנכי ארד עמך ואנכי אעלך
ד [מי אנכי]
ה [משה בקש לדעת את שם ה']
ו [אהיה אשר אהיה]
ז [בזכות האבות נוהג ה' במידת הרחמים]
ח [שבחן של ישראל ולשון הגאולה]
ט [הקב"ה מודיע למשה שיכביד את לב פרעה]
י [הענשת פרעה]
יא [קיום ההבטחה שיצאו ברכוש גדול]
יב [האותות שעשה משה לפני ישראל]
יג [ידו של משה לקתה בצרעת]
יד [משה מסרב ללכת בשליחות ה']
טו [הנס שיעשה ה' עם משה בשליחותו]
טז [מפני כבוד אהרן סרב משה ללכת]
יז [משה נענש על שסירב ללכת בשליחות ה']

פרשה ד: משה ויתרו

א [נקי כפים ובר לבב]
ב [בכל עת אוהב הָרֵעַ]
ד [מתי הלך משה אל יתרו?]

פרשה ה: שנות השעבוד

א [אהבת משה ואהרן]
ב [ויאמן העם]
ג [יתרו נפרד ממשה לשלום]
ד [משה הלך למדין להתיר שבועתו]
ה [משה שב למצרים]
ו [משה לוקח את מטה האלוהים]
ז [ואני אחזק את לבו]
ח [צפורה מלה את בנה בדרך]
ט [ה' מצווה את אהרן לצאת לקראת משה]
י [פגישתם של משה ואהרן בהר האלוהים]
יא [משה מגלה לאהרן את כל דברי ה']
יב [ה' חלק כבוד לזקנים]
יג [וישמעו כי פקד ה']
יד [משה ואהרן בבית פרעה]
טו [משה ואהרן חולקים כבוד למלכות]
טז [תשובת פרעה למשה ואהרן]
יז [עם ישראל רב הוא]
יח [פרעה מכביד עולו על ישראל]
יט [העם נפוץ בכל מצרים לחפש תבן]
כ [ויכו שוטרי בני ישראל]
כא [השוטרים מתלוננים כנגד משה ואהרן]
כב [למה הרעותה לעם הזה]
כג [התרעומת גורמת למשה שלא להכנס לארץ]