פרשת וארא
פרשה ו: משה מתדיין עם ה'
א [מה האדם שיבא אחרי המלך]
ב [בא לכלל כעס - בא לכלל טעות]
ג [חששו של משה]
ד [בקשת משה ואמונת האבות]
ה [ולא שמעו אל משה]

פרשה ז: משה ואהרן

א [אל משה ואל אהרן]
ב [נתייחד הדיבור על אהרן עמו]
ג [בני סרבנים הן, רגזנין הן, טרחנין הן]
ד [קילוסו של הקב"ה מגן עדן ומגיהנם]
ה [הנושא אשה צריך שיבדק באחיה]

פרשה ח: נקמה בפרעה

א [ראה נתתיך אלהים לפרעה]
ב [ארבעה מלכים עשו עצמם אלוה]
ג [לך והפרע ממנו]

פרשה ט: המופתים שעשה משה

א [פרעה מקבל מופת]
ב [אותות ומופתים במטה]
ג [השלך לפני פרעה יהי לתנין]
ד [פרעה הוא התנין]
ה [משה ואהרן - מי גדול]
ו [חכמי פרעה עושים כשפים]
ז [כל רוחו יוציא כסיל וחכם באחור ישבחנה]
ח [ויחזק לב פרעה]
ט [הקדוש ברוך הוא מתרה לפרעה על כל מכה]
י [מכת דם]
יא [ויעשו כן חרטומי מצרים]
יב [זמן ההתראה וזמן המכה]
יג [עתיד ה' להכות אומות העולם]

פרשה י: מכת צפרדע

א [מכת הצפרדע - א]
ב [מכת הצפרדע - ב]
ג [מכת הצפרדע - ג]
ד [מכת הצפרדע - ד]
ה [מכת הצפרדע - ה]
ו [משה מתפלל להסרת הצפרדעים]

פרשה יא: ערוב דבר ושחין

א [משה מתייצב השכם בבקר לפני פרעה]
ב [מכת הערוב - א]
ג [מכת הערוב - ב]
ד [מכת הדבר]
ה [מכת השחין - א]
ו [מכת השחין - ב]

פרשה יב: מכת ברד

א [ההתראה לפני מכת הברד - א]
ב [התראה לפני מכת הברד - ב]
ג [מכת הברד - א]
ד [מכת הברד - ב]
ה [ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים]
ו [והפשתה והשעורה נכתה]
ז [משה מתפלל להסרת המכה]