פרשת בא
פרשה יג: בא אל פרעה
א [כובד אבן ונטל החול, וכעס אויל כבד משניהם]
ב [אני הכבדתי את לבו- א]
ג [אני הכבדתי את לבו - ב]
ד [התראה לפני מכת הארבה]
ה [לכו נא הגברים]
ו [ארבה למה הביא עליהן?]
ז [לא נשאר ארבה אחד]

פרשה יד: וימש חושך

א [שלח חשך ויחשיך, ולא מרו את דברו]
ב [חשך, שבא על המצרים, מתוך גיהנם היה]
ג [חשך למה הביא עליהן?]

פרשה טו: החודש הזה לכם

א [הנצנים נראו בארץ]
ב [קידוש המועדות נמסר לישראל]
ג [בזכות משה ואהרן נגאלו ישראל]
ד [בזכות זקני ישראל נגאלו ישראל]
ה [גדולה חיבתן של ישראל]
ו [מי זאת הנשקפה כמו שחר]
ז [ישראל מופרשים מהאומות ונגאלים]
ח [אברהם קבל את המקדש כסמל לעולם]
ט [מנין החדשים מיציאת מצרים]
י [כיון שנגעה בגופו, התחיל פרעה מרגיש וצווח]
יא [כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות]
יב [לי ולכם היא הגאולה]
יג [בי מלכים ימלוכו]
יד [ואשלח לפניך את משה ואהרן ומרים]
טו [שלח משה עבדו אהרן אשר בחר ב]
טז [ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים]
יז [כשם שנגאלו ממצרים כן הם עתידין להיגאל]
יח [הקדוש ברוך הוא נגלה בשביל עצמו]
יט [הקדוש ברוך הוא נגלה מפני כבודו של משה]
כ [קידוש החודש ועיבור השנה]
כא [עשרה דברים עתיד הקב"ה לחדש]
כב [בריאת העולם בבראשית ובתהלים]
כג [קידוש החודש לישראל בלבד]
כד [ה' קידש את ישרל והם מקדשים את החודשים]
כה [חוקיו ומשפטיו לישראל]
כו [מלכות ישראל ושקיעתה כמילוי הירח וחיסורו]
כז [בני בכורי ישראל]
כח [ארבעה דברים הראה הקב"ה למשה באצבעו]
כט [חדשים מתנה הם לישראל]
ל [כיון שעמדו ישראל, מסר להם הכל]
לא [לימות המשיח מוסר להן את הכל]

פרשה טז: משכו וקחו לכם צאן

א [למה זכו הזקנים שיגאלו ישראל על ידיהן?]
ב [בשובה ונחת תושעון]
ג [יבושו כל עובדי פסל]
ד [מידה כנגד מידה]

פרשה יז: ולקחתם אגודת אזוב

א [כל פעל ה' למענהו]
ב [כתפוח בעצי היער]
ג [דם פסח ודם מילה]
ד [ומה אעשה כי יקום אל]
ה [ועבר ה' לנגוף את מצרים]

פרשה יח: ויהי בחצי הלילה

א [מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים]
ב [חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך]
ג [טעמה כי טוב סחרה - הצלתה של בת פרעה]
ד [רגע ימותו וחצות לילה]
ה [אזכרה נגינתי בלילה]
ו [מצרים לשממה תהיה]
ז [כשם שעשיתי לכם עכשיו, כך אני עתיד לעשות לכם לעתיד לבא]
ח [הקב"ה קדוש וטהור, ופשט ידיו בטמאים]
ט [כיון ששעבדו המצרים את ישראל בלילה נענשו בלילה]
י [בלילה זה נעשו נסים רבים]
יא [ויסעו בני ישראל מרעמסס]
יב [ליל שימורים]

פרשה יט: זאת חקת הפסח

א [לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר]
ב [חוקת הפסח וחוקת התורה]
ג [ג' דברים עשה משה וה' הסכים עמו]
ד [בחוץ לא ילין גר]
ה [בזכות דם פסח ודם מילה נגאלו ישראל]
ו [כי בחפזון יצאת מארץ מצרים]
קדש לי כל בכור
ז [שמחו בה' וגילו צדיקים]
ח [והעברת כל פטר רחם לה']