פרשת בשלח
פרשה כ: היציאה ממצרים
א [המכות שקבל פרעה]
ב [פרעה התחרט על ששלח את ישראל]
ג [פרעה ביקש ממשה שיתפלל עליו]
ד [עונשו של פרעה]
ה [פרעה התחרט על ששלח את ישראל]
ו [ישראל מצאו קן בארץ]
ז [בזכות ישראל זכה פרעה לשליחי ה']
ח [משה צעק ווי שלא זכה להיכנס לארץ]
ט [משל למוצא מרגלית ומאבדה]
י [פרעה חיזר אחר ישראל לשלחם]
יא [טעותם של בני אפרים]
יב [הקב"ה התנחם כאשר הטביע את פרעה]
יג [אין ניחומים לאלה שמתו]
יד [הקב"ה לא התנחם עד שטיבע את המצרים]
טו [קבלת תורה לפני ארץ ישראל]
טז [עיכוב הכניסה לארץ - לטובת ישראל]
יז [הארכת הדרך - שלא יראו מלחמה]
יח [הארכת הדרך - לשמרם]
יט [ארונו של יוסף]

פרשה כא: קריעת הים

א [בזכות האבות שמע ה' צעקתם]
ב [צדיק גוזר והקב"ה מקיים]
ג [הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים]
ד [כולם שווים לפני ה']
ה [הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל]
ו [תנאי התנה הקב"ה עם הים שיבקע]
ז [להקדים תפילה לצרה]
ח [מה תצעק אלי?]
ט [משה בוקע את הים בידו]
י [נסים שנעשו בים]
יא [טביעת המצרים בים - א]

פרשה כב: טביעת המצרים

א [טביעת המצרים בים - ב]
ב [טביעת המצרים בים - ג]
ג [זכרון יציאת מצרים]

פרשה כג: שירת הים

א [כסא ה' נתיישב בעת שאמרו שירה]
ב [ישראל האמינו בה' וזכו שתשרה עליהם שכינה]
ג [משה בשירה תיקן את חטאו]
ד [משה וישראל - ראשונים שהודו בשירה]
ה [בזכות אמונת אברהם זכו ישראל לומר שירה]
ו [השירה כהכנה לעתיד לבוא]
ז [ה' עיכב את המלאכים מלומר שירה]
ח [התינוקות הכירו את הקב"ה]
ט [מספר המכות במצרים ובים]
י [במה שחטאו בו תקנו]
יא [שירה בלשון נקבה; בעתיד - בלשון זכר]
יב [בזכות מילה וטהרה היו ראויים לומר שירה]
יג [ה' חלק מכבודו לאדם שיכירו בכבודו]
יד [הקב"ה הטביע סוס ורוכבו]

פרשה כד: בים סוף

א [הלה' תגמלו זאת?]
ב [חטאם של ישראל בים סוף]
ג [ישראל נמשלו לצאן]
ד [משמעותו של מדבר שור]

פרשה כה: המן - לחם שמים

א [מן השמים]
ב [ה' קובע את דמות העולם]
ג [במן היו כל הטעמים]
ד [הקב"ה סיפק לישראל כל צרכם]
ה [מעשי החסד של אברהם נעשו לבניו]
ו [אין כמוך באלוהים]
ז [בזכות קבלת התורה זכו למן ומים]
ח [מן מן השמים - לרומם את ישראל]
ט [המן - בזכות התורה]
י [דתן ואבירם - חסרי אמונה]
יא [שביתת המן בשבת]
יב [סגולת השבת]

פרשה כו: ויבוא עמלק

א [ביאת עמלק]
ב [חטא ישראל גרם לביאת עמלק]
ג [יהושע נבחר להלחם בעמלק]