פרשת אמר

פרשה כו: אמרות ה' טהורות

א [אמרות ה' אמרות טהורות]
ב [חטא לשון הרע ועונשו]
ג [שתי פרשיות הכתיב לנו משה]
ד [אין אומר ואין דברים]
ה [כפל לשון "ויאמר"]
ו [אהרן ובניו זכו לכהונת עולם מיראתם את ה']
ז [שאול ובעלת האוב]
ח [ויאמר ויאמר]
ט [גדלתו של כה"ג]

פרשה כז: שור או כשב או עז

א [צדקתך כהררי אל]
ב [הגמול על קיום מצוות]
ג [ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עון]
ד [כל מה שהקב"ה עתיד לחדש, עשה מקצתו ע"ינביאיו]
ה [והאלהים יבקש את הנרדף]
ו [הקב"ה מתוכח עם ישראל]
ז [אתם מאין ופעלכם מאפע]
ח [השור ראשון בין הקרבנות]
ט [קבלת הקרבנות בזכות האבות]
י [והיה שבעת ימים תחת אמו]
יא [מה הוא רחום אף אתה רחום]
יב [קרבן תודה לא ייבטל לעולם]

פרשה כח:קורבן העומר

א [משמעות קרבן העומר]
ב [כמה היו ישראל מצטערין על מצות העומר]
ג [אלא עומר אחד מכלכם]
ד [אשר קצירו רעב יאכל ושאף צמים חילם]
ה [הנפת העומר עוצרת רוחות וטללים רעים]
ו [בזכות העומר ניצולים ישראל]

פרשה כט: יום הדין ויום תרועה

א [ראש השנה - יום הדין לכל באי עולם]
ב [אל תירא עבדי יעקב]
ג [עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר]
ד [אשרי העם יודעי תרועה]
ה [לקט ופאה ור"ה]
ו [בחדש הזה שפרו מעשיכם]
ז [מזכירין זכות אבות וזוכין בדין]
ח [המצוות בחדש תשרי לכפר על עוונותיהם]
ט [בזכות עקידת יצחק]
י [איל אחר נאחז בסבך בקרניו]
יא [השביעי חביב לפני הקב"ה]
יב [יום תרועה וזיכרון תרועה]

פרשה ל: ארבעה מינים

א [בזכות ארבעה מינים מתברכין]
ב [שבע מצוות של שמחה בחג הסכות]
ג [אם קיימתם מצות לולב, נצחת לאומות העולם]
[פנה אל תפלת הערער]
[תכתב זאת לדור אחרון]
ד [יעלוז שדי וכל אשר בו]
ה [בכל יום ויום מקיפין את המזבח]
ו [לולב גזול פסול]
ז [ולקחתם לכם ביום הראשון]
ח [מצוות ד' המינים]
ט [ד' המינים מרמזים להקב"ה]
י [ד' מינים רמז לאבות ולאמהות]
יא [ד' מינים רמז למנהיגי הדור]
יב [איגוד ד' מינים רמז לאחדות ישראל]
יג [בזכות ד' מינים יתברכו בגשמים]
יד [ד' מינים רמז לאברי האדם]
טו [מסורת ד' המינים]
טז [שכר על נטילת לולב]

פרשה לא: נרות במקדש

א [אתה מתאוה לאורן של ישראל]
ב [פרשת הנרות נאמרה שלוש פעמים]
ג [למען תכסוף למעשה ידיך]
ד [אם הארת נרי, הריני מאיר נרך]
ה [משה זכה למלכות בזכות התורה]
ו [אינו בדין שיהא קלוסי עולה?]
ז [חלונות של בית המקדש כדי להוציא אורה גדולה]
ח [הדלקת הנרות לזכות את ישראל - ג]
ט [המאורות מאירים בציווי ה']
י [שמן הזית להדלקת הנרות]
יא [בזכות נר תמיד, אתם זוכים להקביל נרו של מלך המשיח]

פרשה לב: פסולי קהל

א [התורה פרסמה פסולי קהל לטהרתם של ישראל]
ב [גם במדעך מלך אל תקלל]
ג [מהיכן יצא המקלל?]
ד [בן איש מצרי]
ה [בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים]
ו [כדי שלא יתפרסמו החטאים]
ז [הקב"ה מכלה את הפסולים שלא יכשילו את ישראל]
ח [עתידים ממזרים להיטהר לעתיד לבוא]