פרשת במדבר

פרשה א: מניין בני ישראל
א [שאו את ראש כל עדת בני ישראל]
ב [ישראל במדבר]
ג [וידבר ה' אל משה במדבר סיני]
ד [שררך אגן הסהר אל יחסר המזג]
ה [לא עשה כן לכל גוי]
ו [שבחו של משה]
ז [מדוע נתנה התורה במדבר?]
ח [שמותיו של הר סיני]
ט [ונתנך ה' אלהיך עליון]
י [מנין שנות האדם מתשרי]
יא [שבט לוי נמנה לבדו]
יב [הפקד את הלוים על משכן העדות]

פרשה ב: סדר החנייה; מספר בני ישראל; מות בני אהרן

א [תפילת העמידה]
ב [ישועת ישראל - ישועת ה']
ג [ודגלו עלי אהבה]
ד [קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם]
ה [איש על דגלו]
ו [לפי שהן צבאותי, אעשה אותם דגלים לשמי]
ז [צבעי הדגלים וציוריהם סמלו של כל שבט]
ח [החנייה סביב המשכן כפי שנשאו מיטתו של יעקב]
ט [ישראל רחוקים מהמשכן אלפיים אמה]
י [סדר הדגלים כסדר גדודי מעלה ורוחות השמים]
יא [אלה פקודי בני ישראל]
יב [קיום ההבטחה לאבות]
יג [מספר בני ישראל כחול הים]
יד [וספור הכוכבים]
טו [זכרתי לך חסד נעוריך]
טז [מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה]
יז [מספר בנ"י כחול הים]
יח [אשר לא ימד ולא יספר]
יט [מתוך חיבתן מנאם]
כ [הקב"ה חס על כבודו של אהרן]
כא [המילה "תולדות"]
כב [תולדות אהרן ומשה]
כג [וימת נדב ואביהוא]
כד [בארבעה מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרן]
כה [נדב ואביהוא זנו עיניהם מן השכינה]
כו [ויכהן אלעזר ואיתמר]

פרשה ג: שבט לוי

א [צדיק כתמר יפרח: ישראל כתמר]
ב [הקרב את מטה לוי]
ג [שבט לוי: הולך בדרך תמים הוא ישרתני]
ד [שבט לוי נבחר בשמחה וברצון]
ה [ניטלה העבודה מהבכורים ונתנה ללויים]
ו [אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות]
ז [שבט לוי נמנה לבדו וזכה להיכנס לארץ]
ח [הלויים נמנו מבן חודש ומעלה]
ט [מניין הלויים ע"פ ה']
י [הבכורים נפסלו לעבודת ה' בגלל חטא העגל]
יא [חביבין בני לוי, שנתעסק המקום בכל משפחה מהן]
יב [חניית הלויים סביב המשכן]
יג [אהרן לא היה במניין הלויים]
יד [בכורי הלויים לא נפדו]

פרשה ד: הבכורים, כיסוי כלי המשכן

א [פקוד כל בכור זכר בבני ישראל]
ב [אתם בני, לכך מונה אתכם בכל שעה]
ג [פדיון בכור מבן חודש]
ד [פקידת הלויים]
ה [שיהיו הלויים לקוחים לשמי]
ו [ה' ייחד שמו על הלויים]
ז [פדויי הבכורים היו יתרים על הלויים]
ח [בגלל חטא העגל ניטלה העבודה מהבכורים]
ט [בכורי הלויים לא נפדו]
י [כסף הפדיון ניתן לכהנים]
יא [משקלו של שקל הקודש]
יב [מניין בני קהת ועבודתם]
יג [בני אהרן כיסו את הארון בתכלת]
יד [כיסוי השלחן ועריכת לחם הפנים]
טו [כיסוי המנורה בתכלת]
טז [כיסוי מזבח הזהב בתכלת]
יז [כסוי מזבח הנחושת בארגמן]
יח [סדר כיסוי הכלים במסעם כסדר הקמתם בחנייתם]
יט [משא בני קהת]
כ [אין גאווה לפני המקום]

פרשה ה: בני קהת

א [אל תכריתו את משפחת קהת - א]
ב [אל תכריתו את משפחת קהת - ב]
ג [אל תכריתו את משפחת קהת - ג]
ד [מיתת בני אהרן אזהרה שלא יגשו אל הקודש]
ה [הקב"ה לא יעניש את כל שבט לוי במחלוקת קורח]
ו [הקב"ה שיתף שמו עם הקהתי להצילם מעונש קורח]
ז [תקנת אהרן והקהתי תקנתם של כל ישראל]
ח [נושאי הארון ראויים לתקנת חיים]
ט [התקנה של בני קהת]