פרשת נשא

פרשה ו: מפקד הלוויים

א [יקרה היא מפנינים]
ב [חשיבות הבכורה]
ג [עבודת הלוויים]
ד [משא בני מררי]
ה [מפקד בני קהת]
ו [נשיאי ישראל עם משה במנין הלוים]
ז [בני קהת ועבודתם]
ח [מפקד בני גרשון]
ט [מפקד בני מררי]
י [כולם שקולים לפני המקום בחיבה]
יא [חביבים בני לוי]

פרשה ז: שילוח הטמאים מן המחנה

א [שילוח הטמאים מחוץ למחנה]
ב [למה נסמכה פרשת מצורעים לפרשת הלוים?]
ג [שילוח הטמאים מחוץ למחנה]
ד [מהיכן באת עליהם הצרעת?]
ה [על י"א דברים הצרעת באה]
ו [בא וראה מה כח עבירה קשה]
ז [משמעות הלשון "צו"]
ח [עשר קדושות לשילוח טמאים]
ט [שילוח הטמאים נעשה מרצון ישראל ומרצון הטמאים]
י [השילוח מהמחנות רמז לגלויות]

פרשה ח: גרים

א [הקב"ה אוהב גרים]
ב [הקב"ה אוהב צדיקים]
ג [גרים דינם כישראל]
ד [תבע הקדוש ברוך הוא עלבונם של הגרים]
ה [גזל הגר וכופר ממון בשבועה]
ו [הבכורים ניתנים לכהנים]
ז [האיש נותן את קודשיו לכהן]
ח [שכרו של הנותן תרומה וקדשים לכהן]
ט [שכרו של המתגייר לשם שמים]

פרשה ט: פרשת סוטה

א [אשה סוטה]
ב [הסוטה כופרת בה' וכופרת בבעלה]
ג [גסות הרוח מביאה לידי זימה]
ד [רוב הנשים כשרות הן]
ה [סמיכות פרשת סוטה לפרשת המצורע]
ו [הזימה הוא מעוות לא יוכל לתקון]
ז [הארץ מקיאה את החוטאים בזנות]
ח [הסוטה מועלת בבעלה]
ט [חטאה של הסוטה]
י [דיני קינוי סתירה וטמאה]
יא [חטאיה של הסוטה]
יב [החוטאים בזנות עוברים על עשרת הדברות]
יג [קורבנה של הסוטה ומשמעותה]
יד [בדיקת הסוטה במי הכיור]
טו [מידה כנגד מידה]
טז [פריעת שער ראשה]
יז [השבעת הכהן את הסוטה]
יח [השבועה והאלה]
יט [קללת הסוטה]
כ [כתיבת האלות ומחיקתן במים]
כא [השקאת המים וענישת החוטאת והחוטא]
כב [מנחת הסוטה ודיניה]
כג [מנחת הסוטה]
כד [מידה כנגד מידה]
כה [הברכה שמתברכת ואם לא נטמאה]
כו [תורת הקנאות]
כז [תורת הקנאות]
כח [למי מקנאים]
כט [תורת הקנאות]
ל [קינוי הבעל לאשתו]
לא [הבאת האשה אל הכהן]
לב [הקרבת הסוטה לפני הכהן]
לג [העמדת האשה לפני ה']
לד [השבעת הכהן את הסוטה]
לה [השבעת הסוטה]
לו [כתיבת המגילה]
לז [השקאת האשה]
לח [מנחת הסוטה והנפתה]
לט [והקטיר המנחה]
מ [והשקה את המים]
מא [שכרה של האשה אם נמצאת טהורה]
מב [זאת תורת הקנאות]
מג [קנוי האשה]
מד [ונקה האיש מעוון]
מה [פרשת סוטה ומעשה העגל - א]
מו [פרשת סוטה ומעשה העגל - ב]
מז [והשביע אותה הכהן]
מח [פרשת סוטה ושבירת הלוחות]
מט [סופם של חוטאי העגל]

פרשה י: פרשת הנזיר

א [סמיכות פרשת נזיר לפרשת סוטה]
ב [פרשת סוטה ועבודה זרה]
ג [פרשת סוטה וחטאם ישראל]
ד [נשואי שלמה לבת פרעה]
ה [נזירות שמשון]
ו [פרשת הנזיר רומזת לנזירות שמשון]
ז [נזיר להזיר לה']
ח [מיין ושכר יזיר]
ט [מכל אשר יעשה מגפן היין]
י [תער לא יעבור על ראשו]
יא [על נפש מת לא יבא]
יב [נזיר עולם]
יג [וכי ימות מת עליו]
יד [קורבנות הנזיר]
טו [וכפר עליו מאשר חטא על הנפש]
טז [והימים הראשונים יפלו]
יז [סוגי נזירות]
יח [קרבן טהרת נזיר]
יט [לחם בקורבן הנזיר]
כ [סדר הקורבנות]
כא [גילוח ושריפת שער]
כב [בישול הזרוע והאיל]
כג [תנופה]
כד [זאת תורת הנזיר]
כה [קורבנות הנזיר]

פרשה יא: ברכת כהנים

א [סמיכות ברכת כהנים לנזירות]
ב [דומה דודי לצבי או לעופר האילים]
ג [הנה מטתו שלשלמה]
ד [כה תברכו את בני ישראל]
ה [יברכך ה' וישמרך]
ו [יאר ה' פניו אליך]
ז [ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום]
ח [ושמו את שמי על בני ישראל]

פרשה יב: הקמת המשכן

א [סמיכת פרשת סיום המשכן וברכת כהנים -א]
ב [סמיכות פרשת סיום המשכן וברכת כהנים -ב]
ג [ביום הקמת המשכן כלו המזיקין]
ד [אפריון עשה לו המלך שלמה]
ה [הקב"ה הקדים ברכה לעשיה]
ו [יחודו של יום הקמת המשכן]
ז ["ויהי" - ווי היה]
ח [צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה]
ט [המשכן נקרא על שמו של משה]
י [משה מסר נפשו על הקמת המשכן]
יא [העולם נתבסס בהקמת המשכן - א]
יב [העולם נתבסס בהקמת המשכן - ב]
יג [המשכן שקול כנגד העולם]
יד [המשכן - משכון]
טו [שבעת ימי המילואים]
טז [קרבנות הנשיאים]
יז [רמזי הקרבנות]
יח [קבלת קורבנות הנשיאים]
יט [חלוקת העגלות]
כ [נשיאת הארון בכתף]
כא [קרבן הנשיאים - בכל יום נשיא]

פרשה יג: קרבנות הנשיאים

א [קורבנות הנשיאים]
ב [חביבות קורבנות הנשיאים]
ג [יהודה היה הראשון להקרבה]
ד [בזכות נחשון שקידש שם שמים זכה להקריב ראשון]
ה [דרשת המילה "ויהי"]
ו [חשיבותו של יום הקמת המשכן]
ז [קרבנו של נחשון בן עמינדב]
ח [כל השבטים שווים לפני ה' - א]
ט [כל השבטים שווים לפני ה' - ב]
י [ו' החיבור במילה וקורבנו -א]
יא [ו' החיבור במילה וקורבנו -ב]
יב [ו' החיבור במילה וקורבנו -ג]
יג [קרבן נחשון ורמזיו - א]
יד [קרבן נחשון ורמזיו - ב]
טו - טז [ייחודו של שבט יששכר וקורבנו]
יז [קרבן נשיא זבולון ורמזיו]
יח [קרבן נשיא ראובן ורמזיו]
יט [קרבן נשיא שמעון ורמזיו]
כ [קרבן נשיא גד ורמזיו]

פרשה יד: קרבנות הנשיאים; נבואת משה

א [לי גלעד ולי מנשה אפרים מעוז ראשי]
ב [קרבנו של אפרים היה בשבת]
ג [קורבנו של אפרים דחה שבת]
ד [דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים]
ה [ברכת יעקב לאפרים]
ו [קרבן מנשה]
ח [קרבן בנימין]
ט [קרבן דן]
י [קרבן אשר]
יא [קרבן נפתלי]
יב [סיכום קורבנות הנשיאים]
יג [חנוכת המזבח]
יד [משקלם של הקורבנות]
טו [משקל כפות הזהב]
טז [שנים עשר פרים לעולה]
יז [כ"ד פרים לזבח השלמים]
יח [רמזים בקורבנות]
יט [מהיכן דיבר ה' עם משה?]
כ [בין נבואת משה לנבואת בלעם]
כא [הקריאה והדבור אל משה]
כב [קול ה' יצא מבין שני הכרובים מעל הכפרת]