פרשת מטות

פרשה כב: מלחמת מדיין, עושרם של בני גד וראובן

א [באילו תנאים מותר להישבע]
ב [משה מזדרז להילחם במדין]
ג [מספר היוצאים להילחם במדין]
ד [פנחס יוצא להילחם במדין]
ה [משה נוקם במדין]
ו [יהושע התרשל במלחמת ל"א המלכים]
ז [עושרם של בני גד וראובן - א]
ח [עושרם של בני גד וראובן - ב]
ט [העושה ממונו עיקר אינו רואה סימן ברכה]