תולחנתהבו שוביכב ןבוארו דג ירע

ךילרא .ח באז

ו"נשתה הירומ סופד ,ידוהי טבמב ןדריה חרזמ :רפסה ךותמ

:תיצמת
דחוימה םדמעמ תא ריבסמ קרפה ."ידוהי טבמב ןדריה חרזמ" ךילרא .ח.ז לש ורפסמ קרפ
םייפרגואגה םיאצממב עייתסהב םיבותכה טשפ תא ריבסמו ןבואר ינב לומ דג ינב לש
.רבדמבב ב"ל קרפ תארוהל םיאתמ .יחרזמה ןדריה רבעב דג תלחנב םייגולואיכראהו

:ןכות
שוביכה תעב דגו ןבואר 
דגו ןבואר תולחנ 
הכולמהו םיטפושה תפוקתב דגו ןבואר תולחנ 


שוביכה תעב דגו ןבואר
רצב ללוכ ,ןבואר טבשל הלחנל הנתינ "רושימה ץרא"ש ירה ,("רושימה ץרא" תודוא קרפב) ןייוצש יפכ
:תניינעמ הנומת הלוע (ב"ל רבדמב) "ןבוארו דג ינב" תוישרפב ןויעמ םלוא .טלקמה ריע
.ההבגיו רזעי תאו ןפוש תורטע תאו .רעורע תאו תורטע תאו ןוביד תא דג ינב ונביו"
.(ול-דל ,ב"ל רבדמב) "ןאצ תורדגו רצבמ ירע ןרה תיב תאו הרמנ תיב תאו
ןועמ לעב תאו ובנ תאו .םייתירק תאו אלעלא תאו ןובשח תא ונב ןבואר ינבו"
.(חל-זל ,ב"ל רבדמב) "ונב רשא םירעה תומש תא תומשב וארקיו המבש תאו םש תובסומ
:דג ינב י"ע ,אקווד ,תונבנ - ןבואר לש םירע עברא ךא ,םהירע תא דג ינבו ,םהירע תא םינוב ןבואר ינב
.(הל-דל ,ב"ל רבדמב) "...ןפוש תורטע תאו רעורע תאו תורטע תאו ןוביד תא דג ינב ונביו"
.ולוכ ב"ל קרפ יפוא יפל הז ןינע ריבסהל שיש הארנכ
"...דאמ םוצע דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו"
(א)
:תויבקעב ,ןכמ רחאל ,ןושארה קוספב קר דג ינבל םימדוק ןבואר ינב
"...ןבואר ינבו דג ינב ואוביו"
"...ןבואר ינבלו דג ינבל השמ רמאיו"
"...ןבואר ינבו דג ינב רמאיו"
"...ןבואר ינבו דג ינב ורבעי םא"
"...ןבואר ינבו דג ינב ונעיו"
"...ןבואר ינבלו דג ינבל השמ םהל ןתיו"
"...ונב ןבואר ינבו ... דג ינב ונביו"
(ב)
(ו)
(הכ)
(טכ)
(אל)
(גל)
(זל-דל)
:א ,ב"ל רבדמבל "רבד קמעה" ושוריפב ,ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ ברה ,ב"יצנה ריבסה רבכ
רתוי הרוקה יבועב וסנכנ ןכ לע ,דואמ םוצע - היה דג ינבל לבא ,בר הנקמ היה ןבואר ינבל"
."ןבואר ינבמ
:ךכ ןיבהל שי קוספה תא ,רמולכ
"...דאמ םוצע (הנקמ היה) דג ינבלו (=לבא) ,ןבואר ינבל היה בר הנקמו"
:ןאצל תורדגה תאו ףטל םירעה תינב תא ןיבהל שי ךכ ,ןכ לע רשא
תולובגב ובשיו םירעה תא ונב םה .םיירקיעה ןינעה ילעב ויה ,דאמ םוצעה הנקמה ילעב ,דג ינב
השוביכ רמגל דע ,הנקמה לעו חטשה ללכ לע םירמושו ץוחה ןמ הפקתמ לכל םינכומ,ביבס חטשה
.באומ דגנכ - ןפוש תורטעו רעורע ,תורטע ,ןוביד תא םינוב םה םורדב .תיברעמה לארשי ץרא לש
- ןרה תיבו הרמנ תיב תא םינוב םה ברעמ-ןופצב .ןומע דגנכ - ההבגיו רזעי תא םינוב םה חרזמ-ןופצב
,"דאמ םוצע" אל ךא ,"בר הנקמ" ילעב םנמא םה ,ןבואר ינב .ןדריל ברעממ רשא םינענכה דגנכ
שושחל םוקמ היה יכ ןייצל שי .ץוחה ןמ הפקתמ ינפמ ,דג ינב י"ע ,םינגומ ,חטשה ךותב םירע םינוב
הארנ ךא ,םיניידמו םיבאומ ומכ ,ומצע חטשה ךותבש "ץראה יבשוי" לש םדצמ םג הפקתממ
סחניפ לש ותאנק ,(ד"כ-ב"כ רבדמב) "םעלב עצבמ"ןולשיכ :רתויב תופיקת תולועפ שלש רחאלש
ששחהו ,שאר םירהל ,וללה "ץראה יבשוי"וזעה אל,(א"ל רבדמב) ןיידמב 'ה תמקנו ,(ה"כ רבדמב)
.ץוחה ןמ הפקתמ ינפמ קר היה
תורדגו רצבמ ירע" - רמאנ ,הלא ןבואר ירע עברא ללוכ ,אקווד דג ינב י"ע ונבנש םירעב ,דועו תאז
"ץראה בשוי ינפמ רצבמה ירעב ונפט בשיו" :םתשקב םע הפי רשקתמה (ול ,ב"ל רבדמב) "ןאצ
...וזכ הרדגה ונאצמ אל ,תורבודמה עבראה אלל ,ןבואר ינב ונבש םירעב .(זי ,ב"ל רבדמב)
איבלכ דג ביחרמ ךורב רמא דגלו" דגל השמ תכרבב קוספה לע ל"זח לש םשרדמ הפי םיאתי ךכל
:(כ ,ג"ל םירבד) "דקדק ףא עורז ףרטו ןכש
ךכיפל רפסל ךומס היהש דמלמ ...חרזמ יפלכ ךלוהו ביחרמ דג לש ומוחתש דמלמ"
.(אסקתת םירבד ינועמש טוקלי) "תויראכ לשמנ


דגו ןבואר תולחנ
דעו ,םורדב (בי'גומ ידאוו) ןונראה לש יזכרמה וקיפאמ חטשה לכ תא הללכ ןבואר תלחנ
ןיב) "לחנה ךות" :תונוש תויפרגואיג תודיחי וללכנ הז חטשב .ןופצב ןובשח לחנ קיפא
,הארנכ ,ללוכה) "קמעה רה" ,(אבדימ רושימ) "רושימה ץרא" ,(ןדיהו בי'גומ :ןונראה יקיפא
תוברע ,ןדריה תעקב םורד הארנכ) "לובגו ןדריה" ,(ומצע ינפב "קמע"ו ומצע ינפב "רה"
האר) (גכ-וט ,ג"י עשוהי) באומ ךותבש םיניידמה יחטש תא םג ןאכ לולכל שיו ,ןכתיי .(באומ
.("ןדריה חרזמב םיניידמה" תודוא קרפבו ,"רושימה ץרא" תודוא קרפב
לחנ די" אלל ,ןופצב קוביה קיפא דעו םורדב ןובשח לחנ קיפאמ חטשה תא הללכ דג תלחנ
הללכ תאז םע .היתוביבסו ןומע תבר אלל ,קוביה לש לודגה לותיפה אלל רמולכ ,"קובי
וללכנ הז חטש תרדגהב ונתעדל .תרנכ םי הצק דע ןדריה תעקב לכ :לודג רוזיא דוע הלחנה
,ג"י עשוהי) הברעמו ולש םימה תשרפ וקמ ,דעלגה ןופצ לש םייברעמה תודרומה לכ םג
.("דעלגה ןופצ" תודוא קרפב האר) (חכ-דכ


הכולמהו םיטפושה תפוקתב דגו ןבואר תולחנ
:םירז ידיב ושבכנ דגו ןבואר תולחנש ,םימעפ רפסמ ונאצמ םיטפושה ימיב
תא שבכ ףאש ,באומ ךלמ ןולגע ידיב רוזיאה ןמ קלח תוחפל שבכנ ארג ןב דוהא ינפל
ינב םג ויה ותא דחי .('ג םיטפוש) ןדריל ברעממ ,וחירי ןוכנ לא ,םירמתה ריע
.(גי ,'ג םיטפוש) קלמעו ןומע
העגפ ,ןועדג ינפל (ג ,'ו םיטפוש) "םדק ינבו קלמעו" ןיידמ ינב לש םדיש חינהל שי
.דגו ןבואר יחטשב
ץראב ןדריה רבעב רשא" לארשי ינבב הנש 18 וטלשש ,ןומע ינב הלא ויה חתפי ינפל
תיבבו ןימינבבו הדוהיב םג םחלהל" ןדריה תא ורבע םג םהו ,"דעלגב רשא ירומאה
.(ט-ח ,'י םיטפוש) "...םירפא
.1


.2

.3


,(א ,א"י א לאומש) דעלג שבי לע ינומעה שחנ הלע ,לואש לש םינושארה ותוכלמ ימיל ךומס
ותמחלמ ,שמכמ ברקב .לארשי ינב ובשי םהב םיפסונ םיחטש םג חינזה אלש חינהל רתומו
,(ז ,ג"י א לאומש) "דעלגו דג ץרא ןדריה תא ורבע םירבעו" בותכה רפסמ ,םיתשילפב לואש לש
.(םייובשכ הארנכ) םיתשילפ הנחמב ןהו ,(םימחולכ הארנכ) לואש לש ואבצב ןה םיאצמנ םהו
םודאבו ןומע ינבבו באומב ויביוא לכב ביבס םחליו לארשי לע הכולמה דכל לואשו"
ילארשיה ןוטלשה תא לואש ריזחה הארנה לככ .(זמ ,ד"י א לאומש) "...םיתשילפבו הבוצ יכלמבו
דגו ןבואר ינב לש תורכומ יתלבה תומחלמה ,הארנה לככ ,תוכייש וז הפוקתל .הלא םירוזיאל
:תירוקמה םתלחנל חרזממש רבדמב ,םיאירגהה םע
רהנה ןמל הרבדמ אובל דע בשי חרזמלו .ןועמ לעבו ובנ דעו רעורעב בשוי אוה ...(ןבואר)"
ובשיו םדיב ולפיו םיארגהה םע המחלמ ושע לואש ימיבו .דעלג ץראב ובר םהנקמ יכ תרפ
םישנא ליח ינב ןמ השנמ טבש יצחו ידגו ןבואר ינב ...דעלגל חרזמ ינפ לכ לע םהילהאב
יאצוי םיששו תואמ עבשו ףלא עבראו םיעברא המחלמ ידמולמו תשק יכרודו ברחו ןגמ יאשונ
םיאירגהה םדיב ונתניו םהילע ורזעיו .בדונו שיפנו רוטיו םיאירגהה םע המחלמ ושעיו .אבצ
םהילמג םהינקמ ובשיו .וב וחטב יכ םהל רותענו המחלמב וקעז םיהל-אל יכ םהמעש לכו
םיללח יכ .ףלא האמ םדא שפנו םייפלא םירומחו ףלא םישימחו םיתאמ ןאצו ףלא םישימח
.(בכ-ח ,'ה א םימיה ירבד) "הלגה דע םהיתחת ובשיו המחלמה םיהל-אהמ יכ ולפנ םיבר
,(ח ,'ב ב לאומש) לואש ןב תשב שיא לש ותריב תא ,דעלגב ,םינחמב אצמנ רתוי רחואמ
.(ה-ד ,'ט ב לאומש) ודכנ ,ןתנוהי ןב תשביפמ תא םג ,דוד ימיבו
וילא םיפרטצמ ,(ב"י א םימיה ירבד) "...שיק ןב לואש ינפמ רוצע דוע" ,דוד ימי תישארב
אלממ אוהו ןושארה שדחב ןדריה תא ורבע רשא םה הלא" דג ינבמ אבצ ישאר רשע דחא
.(ול ,ג"כ ב לאומש) "ידגה ינב" וירוביג ןיבו "...(ויתודג=) ויתידג לכ לע
אזיש ןב אנידע" וירוביג ןיבו (חל ,ב"י א םימיה ירבד) דוד לע םירבוע ןבואר ינבמ םג
.(במ ,א"י א םימיה ירבד) "םישולש וילעו ינבוארל שאר ינבוארה
תוברקה רוזיאמ קלחכ אבדימ תא (ז ,ט"י א םימיה ירבד) ןייצמ ןומע ינבב דוד תמחלמב
.ןבואר חטשל ורדח ןומעל ועייסש םיימראה תואבצהו ןכתייו
ול םיעייסמו ,השנמו דג לובגבש םיינחמב טלקמ אצומ אוה ,ונב םולשבא ינפמ דוד תחירבב
לולכי ורויסו ,לודגה דקפמה תא באוי ךורעי דוד ימי יהלשב .רוזאה לש םילארשיה ויבשות
:תילארשי היסולכוא תררוגתמ םהב םירוזיאה תא
ואוביו .רזעי לאו דגה לחנה ךותב רשא ריעה ןימי רעורעב ונחיו ןדריה תא ורבעיו"
.(ו-ה ,ד"כ ב לאומש) "...ישדח םיתחת ץרא לאו הדעלגה
,"ידגהו ינבוארה לע" םיריכב םידיקפ םיאצומ ונא ,"דוד תוכלמל םיעבראה תנשב"
.(בל-אל ,ו"כ א םימיה ירבד) "דעלג ריזעיב"
רמולכ ,ןדריל חרזממ ןהמ שלש ,"לארשי לכ לע" תויוביצנל ותכלממ תא קלחמ המלש
:תילארשי היסולכוא לעב חטשב
.תיחרזמה השנמ תלחנ לע - (גי ,'ג א םיכלמ) "...דעלג תומרב רבג ןב"
ןופצ לש םייברעמה תודרומה הארנכ - (די ,'ג א םיכלמ) "המיינחמ אודיע ןב בדניבא"
.ריעה לש תדחוימה התובישח לשב ילוא ,הברעמ םימה תשרפ וקמ ,דעלגה
(טי ,'ג א םיכלמ) "...ןשבה ךלמ גועו ירומאה ךלמ ןוחיס ץרא דעלג ץראב ירוא ןב רבג"
.רוזיאה לש ומורד לע ,ילוא ,וא ,ןדריה חרזמ לע יללכ ביצנ הארנכ
"ןתרצ ןיבו תוכוס ןיב ...ןדריה רככב" ,המלש י"ע ,שדקמל תשוחנה ילכ תקיצי םג
.רוזיאה לש ותוילארשי לע תדמלמ ,(ומ ,'ז א םיכלמ)
.ויבשות תניחבמ חוטב רוזיא לע איה ףא תדמלמ ,ןדריה חרזמבש לאונפל טבנ ןב םעברי תחירב
לע רשא" תירכ לחנב אוה רתתסמ ףאו ,(א ,ז"י א םיכלמ) "דעלג יבשותמ" אוה איבנה והילא
ןב לע םיעמוש ונא ,באחא ימי ,וימיב רבכו ,(ז-ב ,ז"י א םיכלמ) וחרזממ רמולכ ,"ןדריה ינפ
.(זט ,בי ,'כ א םיכלמ) ןדריה תעקבבש תוכוסב םינוחה ,םרא תואבצו דדה
:לארשי ךלמ באחא ירבדב כ"חא רהבויש רבד ,דעלגה תא זא שבכ םראש חינהל שי
.(ג ,ב"כ א םיכלמ) "םרא ךלמ דימ התוא תחקמ םישחמ ונאו דעלג תומר ונל יכ םתעדיה"
אל םרא ךלמ לאזח דגנ דעלג תומרב ונב םרוי לש ותמחלמ םג .באחא גרהנ המחלמ התואב
'ה לחה" םרוהי רחא ךלמש ,אוהי לש וימיב ןכ לע רתי .(חכ ,'ח ב םיכלמ) ףכה תא העירכה
דעלגה ץרא לכ תא שמשה חרזמ ןדריה ןמ .לארשי לובג לכב לאזח םכיו לארשיב תוצקל
רחאל .(גל-בל ,'י ב םיכלמ) "...דעלגהו ןונרא לחנ לע רשא רעורעמ ישנמהו ינבוארהו ידגה
עשימ תעישפ .(א ,'א ב םיכלמ) לארשיב באומ העשפ ,ונב םרוהי ימיב הארנכ ,באחא תומ
םיכלמה תשולש תמחלמ .(עשימ תבצמ) ןבואר תלחנ לש השוביכ תא הללכ באומ ךלמ
איה ,רושימה ץרא לכ לע טולשל הכישמה באומו ,הערכה אלל המייתסה באומ תענכהל
םוקמל ךומסב ,ןדריה תעקב ןופצב באומ ידודג םיאצמנ עשילא לש ותומ רחאל .ןבואר תלחנ
.(אכ-כ ,ג"י ב םיכלמ) ורבק
,(הכ ,ד"י ב םיכלמ) "הברעה םי דע תמח אובלמ לארשי לובג תא בישה" שאוי ןב םעברי םנמא
.ןדריל חרזממ ילארשיה בושייה לשו לארשי תכלממ לש םינורחאה הימי רבכ הלא ויה ךא
"דעלגה תא לזרבה תוצורחב םשוד לע ...קשמד יעשפ" לע עדוי ,םעברי ימיב ,איבנה סומע
.('א סומע) "םלובג תא ביחרה ןעמל דעלגה תורה םעקב לע ...ןומע ינב יעשפ" לעו
םעברי ימיבו הדוהי ךלמ םתוי ימיב ושחייתה םלוכ" :םעברי ימיב ודקפתה דגו ןבואר ינב
ונומראב ואצמיי דוע לארשי ךלמ םחנמ ןב היחקפ ימיב .(זי ,'ה א םימיה ירבד) "לארשי ךלמ
ןב חקפ ימיב ,ןכמ רחאל םייתנש ךא ,(הכ ,ו"ט 'ב םיכלמ) "םידעלג ינבמ שיא םישימח"
תאו חוני תאו הכעמ תיב לבא תאו ןויע תא חקיו רושא ךלמ רסאלפ תלגת אב" ,והילמר
.(טכ ,ו"ט ב םיכלמ) "הרושא םלגיו ילתפנ ץרא לכ הלילגה תאו דעלגה תאו רוצח תאו שדק
םלגיו רושא ךלמ רסנלפ תגלת חור תאו רושא ךלמ לופ חור תא לארשי יהל-א רעיו"
ירבד) "הזה םויה דע ןזוג רהנו ארהו רובחו חלחל םאיביו השנמ טבש יצחלו ידגלו ינבוארל
...לארשי רוכב ןבואר ינב" :םיעדוי ונא וז תולגב ןבואר אישנ לש ומש תא .(וכ ,'ה א םימיה
םימיה ירבד) "ינבוארל אישנ אוה רושא ךלמ רסאנלפ תגלת הלגה רשא ונב הראב .ונב לעב
.ןדריה חרזמב דגו ןבואר תולחנב ילארשי בושי לש ומויק לדח ןאכ .(ו-ג ,'ה א
"ןומע ינב ידודג"ו "באומ ידודג" הדוהיב ובבותסה ,םיקיוהי ימיב ,הדוהי תכלממ יהלשב
.חרזמב םיראשנל םג וקיצה םאוב ינפלש חינהל שיו ,(ב ,ד"כ ב םיכלמ)
ןב והילדג לא ואב הלאו ,ןומע ינבבו באומב םידוהי ואצמנ ןברוחה רחאל םגש אוה ןוכנ
,הפצמל הינתנ ןב לאעמשי תא חלש ןומע ינב ךלמ סילעב םלוא ,(אי ,'מ והימרי) םקיחא
.(ב םיכלמ) ןדריל ברעממ הטילפה תיראש תא לסיחו הילדג תא גרה אוהו
,ןדריה חרזמב השנמה יצחו ןבואר דג ינבל םיאצאצ וראשנ ןיידע תאז תורמלש חינהל שי
,ונברוח רחאל ףאו ,ינשה תיבה ימיב ,רתוי רחואמ .תויח תודיחיכ םהילע םיעמוש ןיא ךא
.הבר תובישח ילעב ויה ,"האיריפ"ה - םהיחטשו ,ולא םיחטשב םיידוהי םיבושי ומייקתה
."דגו ןבואר תולחנ"כ םירדגומ הלא םיחטש ויה אל רבכ ,הרקמ לכב