םתועמשמו םירבד רפסב םייטסאיכ םינבמ לע

ןהכה היבא

ג"משת בא-םחנמ ,תובש-ןולע ךותמ

:ןכות
'ד קרפ 
(אי ,ז - א ,ו) שודק םע - דחא 'ה 
האר תשרפ 
אצת-יכ  
םירבד רפס הנבמ 
םוכיס 

:תיצמת
.אצת-יכו האר תושרפו 'ד קרפב דקמתמו םירבד רפס לכ לש תיטסאיכה ותוינבמב ןד רמאמה

הנבמ אוה רפסב ץופנה הנבמה .דחוימו רדוסמ יתורפס הנבמ וב םיוושה םיקרפלו םירבד רפסל
םהל רשא םיקרפה לכב ןודל יתנווכ ןיא .קוסעל ינוצר הז הנבמ םהל רשא םימואנבו יטסאיכ
ןכ ומכ .תוארהל הסנא ותוא ףתושמ הנכמ םהלש םיקרפ השלשב אלא ,םירבד רפסב ,הז הנבמ
הנבמב ןוידב הרוקה יבועל סנכהל ינוצרב ןיא ךא .יטסאיכ הנבמ ,ותוללכב ,םירבד רפסלש הארא
תווצמהו אצת יכ תשרפ לש המוקמ ןינעב ,תינשרפ היעב הנבמה תרזעב רותפל תוסנל אלא ,רפסה
.םירבד רפסב הבש תונושה
הז אשונבו ול בושחה אשונב חתופ םאונה ,הרורב וימואנ לע םירבד רפס לש תיתורפסה ותינבת
אוהש לכ ןויער ונדמלל האב וז תינבתמ הגירח לכ ,םיבר םירבד ונדמלמ הז הנבמ .םיסמ אוה
.ךשמהב תוארהל הסנא תאז לכ ,אדירג ינרוצ הנבמ הניאו


'ד קרפ
.הקידב שרוד ג-א םיקרפ ןיבל הניב רשקה רשא תמלשומ תחא הדיחי אוה מ-א םיקוספ 'ד קרפ
קלחו דכ קוספ דע דחא קלח ,םיקלח ינשל הז קרפ הקלח הרוסמה ףא .יטסאיכ הנבמ הז קרפל
לש ירוטסיהה רופסה לע רבודמ דכ 'ד דע ,ינכות ןויגה שי וז הקולחל .מ קוספ דע הכ קוספמ ינש
דיתעל האובנ אוה 'ב קלח ולאו ,השנוע לע הרהזאו הרז הדובע דובעל אלש הרהזא ,יניס רה דמעמ
.קרפה יקלח ינש תא ןוחבל הסננ .ושנוע לבקיו דובעי לארשי םע רשאכ
(דכ-א) 'ב קלח

(תולג) השנועו הרז הדובע
(טכ-הכ)

"יתירב תא חכשי אלו"
(אל)

(ול-בל) יניס רה דמעמ

(טל) 'ה דוחי

רשא ויתווצמ ... ויקוח תרמשו"
(מ) תווצמ םויק - "ךווצמ יכנא

(דכ-א) 'א קלח

רשא םיטפשמה לאו םיקוחה לא עמש"
תווצמ םויק - (אי) "םכתא דמלמ יכנא

היקוחו הרותב לארשי םע תולדג
(ח-ו) וילא םיבורקה ויקולאבו

(די-ט) יניס רה דמעמ

(גי) "ותירב תא םכל דגיו"

ז"ע דובעל אלש הרהזא
(דכ-וט) "אנק לא" - השנועו

שי םאה" :הלאשב אלא ןודל ינוצר ןיא ךא ,הז קרפב בל תמושתל םייוארה םיאשונה םיבר
?"אמלעב תינרוצ תינבת אלא הז ןיא אמש וא ,הנבמל תינויער תועמשמ
,םינושה םיאשונהמ םיביוחמ םילדבה דבלמ) תוליבקמב יונב ותוא אצמנ קרפה הנבמב ןייענשכ
דחא לדבה ךא .(דיתעל האובנ לא סחיתמ ינשה קלחהו הרהזאה תרכזומ ןושארה קלחב אמגודל
יוג ימ יכ ...םכתניבו םכתמכח איה יכ .לארשי םע לע שגד שי ןושארה קלחב ;שי יתועמשמו לודג
םויקל הביסהש רמוא בותכה "םיטפשמו םיקוח ול רשא לודג יוג ימו ...םיקלא ול רשא לודג
ןיא ינשה קרפב ותליבקמב ולאו .לודג יוגכ ראותמ לארשי םע ,לארשי םע לש וניינב איה תווצמ
םיקולאה אוה 'ה ...ודבלמ דוע ןיא םיקלאה אוה 'ה - 'ה דוחי לע אלא לארשי םע דוחי לע רבודמ
לארשי םע ינשה קלחב .ויפלכ וניתביוחמו 'ה תולדג איה תווצמ םויקל הביסה "לעממ םימשב
יכ" - ט ,ז םירבדל דוגינב) ךיתובא תא בהא יכ תחתו .ויתובא ללגב אלא דוחי ללגב אל רחבנ
,םיטפשמו םיקוחב חתופ ןושארה קלחה עודמ ןיבהל ונא םילוכי הז יפ לע .("םכתא 'ה תבהאמ
העמשמכ איה הוצמ ולאו ,האירב הרבח ירדס אוה טפשמ .תווצמו םיקוחב םייתסמ ינשה קלחהו
.ארובה יוויצ -
:קוספה רמואש ומכ ,לארשי םעב האירב הרבח ירדס ןוניכ ותילכת תווצמה םויק ןושארה קלחב
ובויח רוקמו ומעט תווצמה םויק ינשה קלחב ולאו ,('ו) "םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ"
לארשי םע וזכרמש ןושארה קלחב ,ויקלא ולומלו לארשי םע - הז תמועל הז .ויוויצו - ארובה אוה
.ויקלא וזכרמש ינשה קלחה דגנכ
.אבה קרפב םג הארנ - ויקולאל םעה ןיב וז הקולח


(א"י ,ז- 'א ,ו) שודק םע - דחא 'ה
קלחתמ הז םואנ .רפסה ףוסב טעמכ םייתסמה ומואנ תא השמ ליחתמ תורבדה תרשע תאבה רחא
תוצמ ןהישרושש תווצמ תללוכ הנושארה הדיחיה ,יאמצע הנבמ תולעב הנשמ תודיחי רפסמל
הוצמה תאזו" -ב תחתופ הנושארה הדיחיה .('ד ,ו) "וניקולא 'ה לארשי עמש" ןוגכ ארובב הנומאה
.(א"י ,ז) "םיטפשמה ...םיקחה ...הוצמה תא תרמשו" -ב תמייתסמו ,(א"י ,ו) "םיטפשמהו םיקוחה
יטסאיכ הנבמ הז קרפל .םלשומ הנבמ לעב דחא קרפ איה םיקלח רפסמ דועל תקלחתמה וז הדיחי
(א"י,ז-כ ,ו) ינש קלח

(הכ-כ ,ו) "ךנב ךלאשי יכ היהו"

(אי-א ,ז) "ךאיבי יכ"


'ה תבהאמ ...'הל התא שודק םע יכ"
(ח-ו ,ז) "םכתא

תאו םיקחה תאו הוצמה תא תרמשו"
(אי,ז) :םיטפשמה
(ט"י-'א ,ו) ןושאר קלח

(א) "םיטפשמהו םיקחה הוצמה תאזו"

דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש"
(ט-ד) "'ה תא תבהאו

(וט-י) "ךאיבי יכ היהו"


(טי-זט) "'ה תא וסנת אל"

,םיטפשמ םיקח הוצמ) תורורבה תוליבקמב ונייד ךא ןושאר טבמב ליבקמכ הארנ לכה אל םנמא
אצמי קרפב ןייעמה) .יטסאיכ הנבמ הז קרפלש רמאנש ידכ קרפה יקלח ינש ןיבש ("ךאיבי יכ"
הנבמ שי םיקלחה ינשמ דחא לכל ןכ ומכ .ואבוה אלש קרפה יקלח ינש ןיב .תובר תוליבקמ דוע
םיאשונב קסוע ןושאר קלח .הרורב הקולח תוארל ונא םילוכי .(הקולחה תא חיכומה רבד יטסאיכ
קסוע ינש קלח ולאו "דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :איה םהל תרתוכהו 'ה דוחי - םדוסיש
"ךיקולא 'הל התא שודק םע יכ" :םהל תרתוכהו ,לארשי םע תשודק םדוסיש םירבדב
"ךאיבי יכ" ינשה קלחבו "ךאיבי יכ היהו" - ןושלב תחתופה השרפ היוצמ ןושארה קלחב
(ב"י ,ו) "םירצמ ץראמ ךאיצוה רשא 'ה תא חכשת ןפ" :איה וז השרפב הרהזאה ןושארה קלחב
,"ךאיבי יכ" תשרפב ינשה קלחב ולאו .וילא לארשי םע תוביוחמו 'ה ידסח איה השרפה דוסי
,(ד"י ,ז) "ירחאמ ךנב תא ריסי ןפ" - םב ןתחתהל אלו םיממעה תעבש תא םירחהל הרהזא שי
רוסאה דוסי ,('ו ,ז) "'הל התא שודק םע יכ" - אוה הרז הדובע רוסיאל בותכב אבומה קומינה ךא
.םעה תשודקב םגפ תעינמ אוה
('ח ,ז) "םכתא 'ה תבהאמ" :ינשה קלחב תאז תמועלו ('ה ,ו) "'ה תא תבהאו" :ןושארה קלחב
,זכרמה ינשה קלחבו ובהאל יוויצ שי ךכו 'ה אוה זכרמה ןושארה קלחב .ל"נה הקולחה תרכינ בוש)
קרפה לש תויעצמאה תוישרפה יתש וז הקולחב תובלתשמ דציכ רורב אל .(לארשי םע אוה ,בוהאה
ךלאשי יכ" תשרפו ,'ה אוה הזכרמ "'ה תא וסנת אל" תשרפש רמול ןתנ .("ךלאשי יכ" "וסנת אל")
ךנבל חקת אל ותבו ונבל ןתת אל ךתב" ינשה קלחב ךשמהבו) םעבו - החפשמה ןבב תקסוע "ךנב
הנבמה לש ינויערה דלשה תא הכירפמ הניא וז תויתיעב םלוא יתייעב רתוי הז רבסה םנמא ,('ג ,ז
- ינשה קלחלו "דחא 'ה וניקולא 'ה" ןושארה קלחל תרתוכ תתל ונא םילוכי ןכ םאו .ליעל ראותמה
."'הל התא שודק םע יכ"
.יטסאיכ הנבמב היונבה הישרפ דוע ראתנ ולא תורתוכל םאתהב


האר תשרפ
רשא םוקמה לא" :קוספה .תודוקנ רפסמב תאז תוארל ונא םילוכיו תחא הדיחי איה האר תשרפ
תחא םעפ עיפומ םש 'ח ,זי םירבד דבלמ) אובת יכ תשרפבו האר תשרפב קרו ךא עיפומ "'ה רחבי
,א"י) וז הדיחיל םיכייש אל השרפה תליחתב רשא הללקהו הכרבהש הארנ םנמא .(תילוש הרוצב
הדיחי איה (האר תשרפ ףוס) זי ,ז"ט קרפ דע א ,ב"י קרפהמש רמול ונא םילוכי ןכ םאו ,(בל-וכ
ינש קלחו .ג"י קרפ ףוס דע א ,ב"י קרפמ - דחא קלח ,םיקלח ינשל תקלחנ וז תחא הדיחי .תחא
.זי ,ז"ט קרפ דע 'א ,ד"י קרפמ
דחא םוקמב קר בירקהל שי ךכ לע דחא 'ה ,"דחא 'ה וניקולא 'ה" םדוסיש םיאשונב קסוע 'א קלח
,הרז הדובעל איבנ תשרפ - ג"י קרפב הווצמה שרוש .(ב"יפ) םוקמ לכב תומבב אלו 'ה רחבי רשא
."דחא 'ה וניקולא 'ה" איה - תחדנ ריע תשרפו חידמו תיסמ תשרפ
קלח יבגל יכ םא) תווצמ לש יארקא ףסואכ ןושאר טבמב הארנ האר תשרפ לש ינשה הקלחב
ףסוא הז ןכא םאה קודבנו האר תשרפ לש ינש קלחב תווצמה תא קודבנ .(םרשקה רורב ,תווצמהמ
.דחאמ ימינפ רשק אלל יתורירש
קרו ךא תמ לע החרק הרסאנ םש .(ה ,אכ) ארקיו רפסב וז הוצמ התנשנ רבכ - החרק רוסא .1
(ב-א ,די) "'הל התא שודק םע יכ" לארשי םע לכל אוה רוסאה ןאכ ולאו ,ןרהא ינב םינהכל
תחתפנ "'הל התא שודק םע יכ" :קוספב לארשי םע תשודקמ עבונ הז רוסא - תורוסא תולכאמ .2
לעו שודק םע לארשי םע .(אכ ,די) תמייתסמ השרפה הז קוספבו (ב ,די) תורוסא תולכאמ תשרפ
.הבעות לכ ול הרסאנ ןכ
ונתשרפב וליאו יולל רשעמה ןתינ ,אכ ,ח"י רבדמב ,'הל רשעמה ןתינ ,בל ,ז"כ ארקיוב - רשעמ .3
םילבקמ םתשודק לגרל יולהו ןהכהש םשכ ."'ה רחבי רשא םוקמב" רשעמה תא לארשימ םדא לכ
.
(1)"'הל התא שודק םע יכ" - רשעמה תא לבקמ לארשי םע ךכ רשעמ
ארקיו ,כ-טי ,דל ,טכ-בכ ,ג"י תומשב ,הרותב תומוקמ רפסמב המהב רוכב תוצמ התנשנ - רוכב .4
ונתשרפב וליאו 'הל ןתינ רוכבה חי-וט ,ח"י רבדמבב ,'הל ןתינ רוכבה הלאה תומוקמה לכב .זכ-וכ,ז"כ
שודק םע יכ" - רוכבה תא לכוא לארשיב שיא לכ ,'ה תיבב םילעבה ידי לע לכאנ רוכבה (גכ-טי ,ו"ט)
."'הל התא
יפואב וריבחמ הנוש םוקמ לכו תודעומ תשרפ התנשנ הרותב תומוקמ רפסמב - םילגר השלש .5
אוה תודעומה לש ירקיעה ןיפאמהו םילגרה תשלש םיבותכ (זי-אי ,ז"ט) האר תשרפה ונלצא .םיגחה
תמישרב םש ףא טי-די ,ג"כ תומשבש תודעומה תשרפ איה ונתשרפל המוד .'ה רחבי רשא םוקמל הילע
לכ הארי הנשב םימעפ שלש" - לגרל הילע בויח שי םש ףאו ,םילגרה תשלש אלא ובתכנ אל תודעומה
.(זי ,ג"כ תומש) "ךרוכז
לכל ,םירופיכה םויו הנשה שאר ,תבשה תא ףא תללוכ המישרה (ג"כ ארקיו) רומא תשרפב
ןברק ןכו (המודכו תוכוסב הכוס בויח) ויפוא תא דעומל תונתונה תודחוימ תווצמ ונתינ דעומ
סחנפ תשרפב .המודכו (ח ,גכ ארקיו) "'הל השא םתברקהו" ,השרפב טוריפב רכזנ וניאש 'הל
לכב הכישממו תבש ףסומל תרבוע ,םוי לכבש דימת ןברקב תחתופ המישרה (טכ-חכ רבדמב)
תשרפ ללכ וז ןיא רמאל .דבלב ונברוקב אטבתמ גחה יפוא רשאכ .הנשב םידחוימה םינמזה
.תיתנשה תונברקה תשרפ אלא תודעומ
,םילגרה תשלש קר ובתכנ םירבד רפסב ,רורב רבדמבו ארקיו ירפסל םירבד רפס ןיב לדבהה
וב םירכזנ ןיאו (חספ ןברק בגא רכזנש ץמח רוסא דבלמ) ,םיגחל תויטרפ תווצמ וב םירכזנ םיא
דבלב לגרל הילעה בויח רכזנ םש ,לדבה שי םירבד רפסל תומש רפס ןיב ףא .רוביצ תונברק
לארשי םעש אוה םיגחה יפוא האר תשרפב .טוריפ שי גחו גח לכב ןאכ וליאו .טרופמ אוה ןיאו
.(םהילע דמוע יניאש םירבדל תומש ןיב םילדבה דוע םנשי) 'ה רחב רשא םוקמב חמשו לכוא
תוישרפ ןיבש לדבהה ףא ,האר תשרפ לש ינשה הקלחב ןאכ דע ונארהש הבשחמה וק יפ-לע
תא לכוא לארשי םעש אוה גחה יפוא םירבד רפסב .ןבומ םירפסה ראשבו םירבדב םידעומה
.ךיקולא 'הל התא שודק םע יכ - לארשי םעל םה תונברקה ,לוכיבכ .'ה תיבב חמשו ויתונברוק
אלא .גח לכל תויטרפ תווצמ ןאכ ואבוה אל ןכ לעו ,ןאכ ואבוה הז ןויער םיאטבמה םיגחה קר
- תונברוקה .םידעומל הנוש יפוא םירפסה ראשב םלוא .הז ןויער תואטבמה תווצמה קר
רכזנה חספ ןברק ףא) םש תרכזומ הניא ונתשרפב יוטיב ידיל האבה המינהו ,רוביצ תונברוק
.('ה רחבי רשא םוקמב םילעבה ידי לע ולוכ לכאנו ליגר ןברק וניא ונתשרפב
םיפסכ תטימש לע רבודמש ונתשרפב ולאו ץראה תטימש איה הטימשה ארקיו רפסב - הטימש .6
."ךדי טמשת ךיחא םע ךל היהי רשא תאו" - (ז-א ,ו"ט) םעה תטימש איה הטימשה
'הל התא שודק םע יכ" - האר תשרפ לש ינשה קלחב תווצמה לכל דחא שרוש התעמ רומא
.האר תשרפ לש היאשונ הז תמועל הזו ."ךיקולא
."דחא 'ה וניקולא 'ה" - ןושאר קלח
רשא םוקמב יוטיבה .םלשומ אל יטסאיכ הנבמ השרפלש הארנ) ."'הל התא שודק םע" - ינש קלח
קלח ףוסבו .וכ ,אכ ,חי ,די ,אי ,ה ,ב"י - השרפה לש א"ח תליחתב עיפומ וב הליכאה בויחו 'ה רחבי
קלח ףוסב השרפה זכרמב ולאו .זט ,וט ,אי ,ז ,ו ,ז"ט ,כ ,ו"ט ,הכ ,דכ ,גכ ,ד"י - השרפה לש 'ב
.(עיפומ יוטיבה ןיא אכ א ,ד"י קרפ ינשה הקלח תליחתבו ג"י קרפב ןושארה


אצת-יכ תשרפ
ןכתי םאה ?השרפב הוצמל הוצמ ןיב רשקה המ .אצת יכ תשרפבש תויתיעבה לע ודמע רבכ םיבר
טקל והזש חינהל השק ?ןאכ ובתכנ הרותה יקלח ראשב םוקמ םהל אצמנ אלש תווצמה לכש
תווצמב יללכ רדס תוחפל תוארל ןתינ אצת יכ תשרפל דע םירבד רפסב .רדסו רשק רסח תווצמ
ונידי תא םיאצומ ונניא המצע השרפב ןודל ונאובב ךא .אוהש לכ רדס שי ןאכ ףאש ריבס ןכ לעו
.םיאשונ רפסמל השרפב תווצמה תא גווסל ןתנ ,ונילגרו
תוירעו תושיא
.(הקדצ ןוגכ ןידה תרושמ םינפלש םיניד בורל) רגלו ינעל וריבחל םדא ןיב
.("םינב לע תובא ותמוי אל" ןוגכ) קדצ טפשמ ןיד
,ל"נה תוצובקה תחאל הרורב הרוצב םירשקתמ םניאש םיניד רפסמ שי םנמוא
(ה ,ב"כ) "השא לע רבג ילכ היהי אל" .1
(ז-ו ,ב"כ) "רופיצ ןק ארקי יכ" .2
(ט-ח ,ב"כ) "שדח תיב הנבת יכ" .3
(בי-י ,ב"כ) זנטעש .4
(וט-י ,ג"כ) "הליל הרקמ ... הנחמ אצת יכ" .5
(דכ-בכ ,ג"כ) רדנ .6
(ז ,ד"כ) שפנ בנוג .7
(ט-ח ,ד"כ) תערצ .8
(בי-י ,ה"כ) "הפכ תא תוצקו" .9
םיאשונה ןיב השרפה הבברע עודמ ,רבדה ךכ םא ירהש המואמב ונלקה אל םיאשונל הקולחב
:ןה לואשל שיש תולאשה ךכיפלו ?םינושה
?ונתשרפב עיפומ אוהש יפכ תווצמה רדס ירוחאמ ןויער הזיא שי םאה
תווצמה לכל ףתושמ הנכמ שי םאה לואשל שי ,תמדוקה ונתלאשל הבושת אצמנ אל םא ףא
?השרפב
.םירבד רפס הנבמב תבלתשמ השרפה דציכ
ונאצמ אל ,רבדה ךכ םאו ,ונתשרפב אוצמל ןתינ אלו טעמכ תוישרפ תוכימס תנבהו ימינפ רדס
תווצמהש אוהו ,השרפה יקלח לכ ןיב ףתושמ הנכמ שיש ןכתי םלוא .הנושארה ונתלאשל הבושת
ךלמ ,ןירדהנס) רוביצה תווצמ םה םירבד רפסב תווצמה בור ולאו יטרפה םדאל ונתנ השרפב
.קפסמ אל ןידע הז ץורית ךא ,טרפה לע תולטומה תווצמ שי הב ףאש האר תשרפ דבלמ (המודכו
הרשע דוסי לע יונב (טי ,ו"כ א ,ה) םירבד רפסב תווצמה םואנ לש ורדסש ןעוט ראיורב ברה ינתוח
,ז"י - ז"ט - א ,ו"ט / תבש ,אי ,ז - ד ,ו / "היהי אל"ו "יכנא" .('ה קרפ) ותלחתב ובתכנש תורבדה
אל ,ט ,א"כ - א ,ט"י / חצרת אל ,בכ ,ח"י - אי ,ז"ט ,(םיגיהנמהו םינקזה דוביכ) םאו בא דוביכ
וכלהמ תא ונל הריבסמ םירבד רפס לש וז הקולח .ז ,ד"כ / בונגת אל ,ה ,ד"כ י ,א"כ / ףאנת
תובלתשמ דציכ הריבסמ הניא איה .תובר תויעבו םיישק הריאשמ ךא תווצמה םואנ לש יללכה
(...תורוסא תולכאמ ,החרק) ,תבשה תוצמב םשרש םיאש ,האר תשרפב תווצמה םואנה ךלהמב
."בונגת אל" ,"ףאנת אל" :תורבדל תורשקתמ אלש תווצמה אצת יכ תשרפ ונתשרפבו
רדסה תייעב ןורתפל םיפסונ םיביתנ שפחל ונתוא תובייחמ יתרכזה אלש תופסונו ולא תויעב
.םירבד רפסבש
'כ קרפ ארקיוב .ארקיו רפסב םישודק תשרפ ןיבל הניב הרורב הקיז הארנ השרפב ןייענשכ
ונשנו י-ט ,ט"י ארקיוב הנושארל ובתכנ םיינע תונתמ .ונתשרפב ןכ ומכו תוירע יניד םיעיפומ
ךער תא קושעת אל" גי ,ט"י ארקיוב בתכנ ריכש רכש תנלה רוסא .בכ-טי ,ד"כ םירבד ונתשרפב
ןתת ומויב ... ריכש קושעת אל" וט ,ד"כ םירבדבו ."רקוב דע ריכש תלעפ ןילת אלו לוזגת אלו
."שמשה וילע אובת אלו ורכש
םירבד - ךיחא רומחל הרזעו הדיבא תבשה תוצמל םיליבקמ חי-זט ,ט"י ארקיוב ערה תבהא יניד
.ד-א ,ב"כ
ארקיוב ותבהאו רגה דובכ לע וניווטצנ .בי-י ,ב"כ ונתשרפב ונשנו טי ,ט"י ארקיוב ורסאנ םייאלכ
.חי-אי ,ד"כ םירבדב ונתשרפבו טכ ,ט"י
קדצ ינבא קדצ ינזאמ ,הרוסמבו לקשמב הדמב טפשמב לווע ושעת אל" - םייתסמ ארקיוב ט"י קרפ
...הפיאו הפיא ...ןבאו ןבא ךסיכב היהי אל" תמייתסמ ונתשרפ וליאו .(ול-הל ,ט"י) "קדצ תפיא
.(זט-גי ,ה"כ) "ךל היהי קדצו המלש הפיא ךל היהי קדצו המלש ןבא
.ארקיו רפסב םישודק תשרפ ןיבל ונתשרפ ןבש רשקב תועיבצמ ולא תוליבקמ
תשרפב תווצמה לש ףתושמה הנבמה אוה ונתשרפב תווצמה לש ףתושמה הנכמה התעמ רומא
.קדצ טפשמו םיאלכ ,תושיא ,וריבחל םדא ןיב יניד ,ןאכ ףא ןאכ ."ויהת םישודק" אוהו םישודק
ףא ארקיו רפס תרזעב םילשנ "אצת יכ" תשרפב רסח רשא תאו תוישרפה ןיב "הווש הרזג" דמלנ
םילוכי אשונל טרפ לכ רשק ןיבהל םילוכי ונניא ףאו השרפב תווצמה רדס תא םיניבמ ונניא םא
.ויהת םישודק - השודקה אשונל תורושק השרפב תווצמה לכש .טרפה לא ללכהמ דומלל ונא
םיכייש השרפב םינידה לכ וניתשרפ תיעבל תרגסמ תבושת ונל ןתונ םישודק תשרפל הז רשק
ךותב אצת-יכ לש המוקימ תאו ,הז רשק לש ומעט תא ריבסהל שי םוקמ לכמ ךא םישודק תשרפל
.השמ לש ומואנ
הנבמה דבלמ םירבד רפס רודיסב תופסונ תומגמ שי םאה ונלאש רבכש הלאשל ונא םירזוח ןאכ
םירבד רפס ףא .יטסאיכ רדסב םייונב םירבד רפסב םיקרפ רפסמ ,וניארש יפכ .תורבדה תרשע יפל
אצת-יכ תשרפל הליבקמה השרפה המ קודבנ יטסאיכה הנבמה יפ לע .וז הטיש יפ לע יונב ולוכ
.רפסב אצת-יכ תשרפ םוקימ תלאש תא רותפל וז ךרדב חילצנ ילואו ,םירבד רפסב


םירבד רפס הנבמ
(זט ,ג"כ) "דבע ריגסת אל" ('ג-'א) םיקרפ עשוהי יונימ
(גי-י ,ד"כ) האוולה יניד (ל-טכ ,ד) הלואג תשרפ
(בכ-חי ,ד"כ) םיינע תונתמ (כ,ח-בי ,ז) הללקו הכרב
,ו"כ) תורשעמ רועיבו םירוכיב (גי ,א"י) עמשת עומש םא היהו
(וכ-א ,ז"כ) לביעו םיזירג דמעמ (בל-ח ,א"י) לביעו םיזירג דמעמ
(א ,ח"כ) עמשת עומש םא היהו" (טכ-בכ ,ד"י) רשעמ
(א ,ח"כ) הללקו הכרב
_
"ודי השמ לעב לכ טומש"-הטימש
(ו-א ,ו"ט)
(י-א ,ל) הלואג תשרפ
_
"ןויבא ךב היהי יכ" - הקדצ תווצמ
(אי-ז ,ו"ט)
(ח-א ,א"ל) עשוהי יונימ (חי-בי ,ו"ט) ירבע דבע יניד
םיטפוש תשרפ

איבהל הסנא אל ףאו הקולחבש םיגירחבו תויעבב ןודא אל ןכ לעו וז הקולחב ןודל יתנווכב ןיא
תודוקנב קר ןודא תיללכ הרוצב הנבמה תא תוארהל הניה יתנווכ לכ ,הקולחל תופסונ תוחכוה
.יל תובושחה
.האר תשרפ איה רפסב אצת-יכ תשרפל הליבקמה השרפה םירבד רפס לש יטסאיכה הנבמה יפל
םירבד רפסב תודיחיה תושרפה ןה אצת יכ תשרפו האר תשרפ ,תושרפה יתש ןיב שי בר ןוימד
.תושרפה ןיב שי תובר תוינושל תוליבקמ .לארשימ טרפה לע תולטומה תוישעמ תווצמב תוקסועש
תשרפב ד"י ,אי ,ז"ט ,טכ ,ד"י - האר תשרפב םירבד רפסב בתכנ "הנמלאו םותי רג" - טפשמה .1
אובת יכ תשרפל האר תשרפ ןיב סחיה לע) .גי ,בי ,ו"כ אובת יכ תשרפבו א"כ ,טי ,ד"כ אצת יכ ._
.(הז קרפ ףוסב הרעהב האר ._
ירכנה תא ...והער תא השי רשא ודי השמ לעב לכ טומש הטימשה רבד הזו" רמאנ האר תשרפב .2
השת יכ" ,(בכ-אכ ,ג"כ) "ךישת ירכנל ... ךיחאל ךישת אל" אצת יכ תשרפבו (ו-א ,ו"ט) "שוגת ._
.(גי-י ,ד"כ) "ךערב ._
תשרפ התנשנ אצת יכ תשרפבו (אי-ז "ו"ט) "ןויבא ךב היהי יכ" - האר תשרפב ובתכנ ינע יניד .3
.(בכ-טי ,ד"כ) םיינע תונתמ ._
.(זט ,ג"כ) "דבע ריגסת אל" - בתכנ אצת יכ תשרפבו (חי-בי ,ו"ט) ירבע דבע יניד ונשנ האר תשרפב .4
בתכנ ."ךוצמ יכנא ןכ לע (םשמ ךיקולא 'ה ךדפיו) םירצמ ץראב תייה דבע יכ תרכזו" קוספה .5
תרשעב תבש תשרפב ףא) בכ ,חי ,ד"כ - אצת יכ תשרפבו ב"י ,זט ,וט ,ו"ט - האר תשרפב ._
האר - תבש תשרפל ירבע דבע תשרפ ןיבש הקיזה לע בתכנ רבכו הז קוספ בתכנ תורבדה ._
.(163 'מע ונחנאו ארקמה ._
הנבמל םאתהב ונחנהש החנההש ךכ לע תועיבצמ אצת יכ תשרפל האר תשרפ ןיבש ולא תוליבקמ
םילשהל ונא םילוכי הז רואל .הנוכנ ןכא תוליבקמ אצת יכו האר תוישרפש רפסה לש יטסאיכה
ונחנהו ,ארקיו רפסב םישודק תשרפל תורורב תוליבקמ אצת יכ תשרפבש ליעל ונארה .ץבשתה תא
-יכ תשרפ םירבד רפס הנבמ יפ לע ."ויהת םישודק" - תוישרפה יתש ירוחאמ דמוע ההז ןויערש
האר תשרפ לש ינשה הקלח לש ןויערה ('ג קרפ) ליעל וניארהש יפכו האר תשרפל הליבקמ אצת
שרוש .האר תשרפ לומ אצת יכ תשרפ לש המוקמ ררבתמ ןכ םא "'הל התא שודק םע יכ" :אוה
רשקה תא החיכומ אצת יכ - םישודק הליבקמה) לארשי םע תשודק - תושרפה יתשל דחא
.(םישודקל אצת-יכ ןיבש רשקה תא החיכומ אצת-יכ - האר ןיבש הליבקמהו אצת-יכ - האר ןיבש
אלא יטסאיכה הנבמל םאתהב תקלחתמ אל םיטפוש תשרפ) םירבד רפס זכרמב תדמוע השרפה
הדימרפה איש םה הגהנהה תודסומ .לארשי םע לש הגהנהה תודסומב הנד ,(המצע ינפב תדמוע
םיטפוש תשרפ תא תובבוסה תושרפה יתש םה הדימרפ התוא לש היתודוסי ךא לארשי םע לש
.לארשי םעמ טרפ לכ תשודק םה וז הדימרפ לש תודוסיה
תחא השרפ ןהש רבדה שוריפ ןיא (אצת יכ - האר) תושרפה יתשל דחא שרושש ונרמא םא םג
וליאו "'הל התא שודק םע יכ" - אוה האר השרפ לש ןויערה .תיתורירש הרוצב םיתשל הקלוחש
."ויהת םישודק" - אצת יכ תשרפ לש
תשרפב ולאו תווצמה תרימש ידי לע לארשימ טרפ לכ לש השודקה ןינב לע רבודמ אצת יכ תשרפב
שודק םע .םעב העובטה השודקה לש האצות םה אלא םעב השודקה ןינב תווצמה תרטמ ןיא האר
,ןה תושודק יתשש ונדמל .ותשודקמ תעבונה תוכזכ רוכבו רשעמ לבקמ אוה ,החרק חרקל ול רוסא
תא תונוב םהיתשו ,הנוב לארשי םעש השודקהו (האר תשרפ) לארשיב ה"בקה עבטש השודקה
.לארשי םע לש םלשה ןינבה
הוצמו הוצמ לכ ךיא ונארה אל ףאו אצת יכ תשרפ ךותב תוישרפה תוכימס תא ונרבסה אל םנמא
ףתושמה הנכמה והזש רמול ונא םיאשר ןפוא לכב "ויהת םישודק" תוצמב אוה השרש השרפב
אצת יכ תשרפ לש המוקמ המ תרגסמ תבושת תוחפל ונתנ ןכ םאו ,אצת יכ תשרפב תווצמה לכל
.םירבד רפסב
לכ םאה הלאשה הערכוה אל ךא תוליבקמ ןכא האר תשרפו אצת יכ תשרפש חכוה ןאכ דע :הרעה
הליבקמ השרפה לכש רמול ןתינ ילוא אצת יכ םישודק הלבקההמ .הקלח קר וא הליבקמ השרפה
האר תושרפה ןיבש תינושלה הלבקהה ךא ,םישודק תשרפל תוליבקמ שי אצת יכ ךרוא לכל ירהש
ולאל לואשל שי ןכ ומכ (האלהו וט ,ג"כמ) אצת יכ תשרפ לש ינשה הקלחב קר תמיק אצת יכו
לש ינשה הקלחל הליבקמ אצת יכ תשרפש ונחנה ?אצת יכ תשרפ הליבקמ האר תשרפב םיקלח
תשרפ .םיישק רפסמ םנשי וזה החנהה לע ךא ,לארשי םע תשודקב הדוסי ונתעדלש האר תשרפ
תניחבמש ןכתי .(וט-א ,ו"כ) אובת יכ תשרפבש תורשעמ יודיוו םירוכיב תשרפל הליבקמ רשעמ
ןה (התליחתב) אובת יכ תשרפו אצת יכ תשרפ יטסאיכה הנבמה יפ לע םירבד רפס לש הקולחה
.םכרצ לכ םירורב םירבדה ןיאו .האר תשרפל הליבקמה תחא השרפ


םוכיס
םינושארה םיקרפה תשלשב תועמשמ שי יטסאיכה הנבמלש תוארהל התיה הז רמאמ תרטמ
.תווצמ םויק לש םינוש םידדצ וניאר ולא םיקרפב .יטסאיכ הנבמל םיקרפ השלש תקולחב יתנד
תועמשמ שי ולא םיטביהל לארשי םע תשודקמ האצותכו לארשי םע ןינבכ ,ךלמ תרזגכ תווצמ םויק
סיסב לע .ימצעה יוטיבכ וא ישיאה ןינבכ ,ךלמ תריזגכ תווצמ םימיקמ ונא םאה ישיאה רושימב ףא
הנבמה תרזעב אצת יכ תשרפ םוקימ תלאש תא רותפל וניסינ וב יעיברה קרפל ונרבע לא םירבד
.רפסה לש יטסאיכה
היהי הילא ותסינכב רשא ,לארשי ץראל לארשי םע תסינכ ינפל באומ תוברעב רמאנ םירבד רפס
תשרפ לע קרפה האר) םייולהו םינהכה תשודק תא אלו םעה תשודק תא אטביש רורב ןכ לעו .םעל
רחא רפס לכמ רתוי םואלכ לארשי םע לש ותוהמל םירושקה םיאשונב קוסעי הז רפס אקודו (האר
.(ט ,ז"כ) "ךיקולא 'הל םעל תיהנ הזה םויה" ירהש
רוזח .83 תובש ןולע ץק ךורב לש ורמאמב האר רוכבו רשעמ תיעבל הנוש ןורתפ .1